Hotărârea nr. 103/2020

Hotărâre privind completarea art. (1) lit. a) din Hotărârea Consiliului Local nr. 248 din 09 septembrie 2019 privind aprobarea modificării organigramei şi a statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al primarului municipiului Buzău – forma actualizată potrivit Codului administrativ.

ROMÂNIA JUDEȚUL BUZĂU MUNICIPIUL BUZĂU CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind completarea art. (1) lit. a) din Hotărârea Consiliului Local nr. 248 din 09 septembrie 2019 privind aprobarea modificării organigramei și a statului de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului municipiului Buzău - forma actualizată

potrivit Codului administrativ

Consiliul Local al Municipiului Buzău, județul Buzău, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

- referatul de aprobare al primarului municipiului Buzău înregistrat sub nr. 136/CLM/11.05.2020;

 • -  raportul de specialitate al Serviciului Resurse Umane, Prognoză, Organizare, Cooperare Interinstituțională din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Buzău înregistrat sub nr. 49.375/11.05.2020;

 • - avizul Comisiei pentru administrație publică, juridică și de disciplină, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor ale Consiliului Local al Municipiului Buzău;

 • - HCL nr. 82/2020 privind alegerea celui de al doilea viceprimar al municipiului Buzău.

 • - HCL nr. 77/2016 pentru aprobarea organigramei, numărului de personal și statului de funcții din cadrul aparatului de specialitate al primarului pentru anul 2016;

 • - prevederile Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare;

 • - prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • - prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

În temeiul art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. a), alin. (3), lit. c), art. 158, art. 544, alin. (1), lit. j) și art. 546, lit. k), art. 139, alin. (1) coroborat cu art. 5, lit. ee) și ale art. 196, alin (1), lit. a) din O.U.G. 57/2019 privind Codul administrativ,

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art.1.- Se aprobă completarea art. (1) lit. a) din Hotărârea Consiliului Local nr. 248 din 09 septembrie 2019 privind aprobarea modificării organigramei și a statului de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului municipiului Buzău -forma actualizată potrivit Codului administrativ, prin înființarea a încă 2 posturi de natură contractuală de consilier, gradul I A în cadrul compartimentului Cabinet Viceprimar.

Art.2. - Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Serviciului Resurse Umane, Prognoză, Organizare, Cooperare Interinstituțională, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI, consilier local Vasile Murguleț

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUZĂU,

Eduard Pistol

Buzău, 18 mai 2020

Nr. 103

Această Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău în sedința din data de 18 mai 2020, cu respectarea prevederilor art. 139, alin. (3), lit. a), coroborat cu art. 5, lit. cc) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu un număr de 16 voturi pentru, 6 abțineri și 0 voturi împotrivă, din numărul total de 23 consilieri în funcție și 22 consilieri prezenți la ședință.

ROMÂNIA JUDEȚUL BUZĂU MUNICIPIUL BUZĂU

PRIMAR

Nr. 136/CLM/11.05.2020

REFERAT DE APROBARE

la proiectul de hotărâre privind completarea art. (1), lit. a) din Hotărârea Consiliului Local nr. 248 din 09 septembrie 2019 privind aprobarea modificării organigramei și a statului de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului municipiului Buzău - forma actualizată potrivit Codului administrativ

Prin HCL nr. 82/29.04.2020 a fost ales al doilea viceprimar al municipiului Buzău.

Conform art. 544, alin. (1), lit. j) din O.U.G. 57/2019 privind Codul administrativ viceprimarii au dreptul la organizarea unui cabinet care funcționează în cadrul primăriei în care își desfășoară activitatea.

Potrivit art. 546, lit. k) numărul de posturi alocat pentru un viceprimar reședință de județ este de 2 posturi.

Având în vedere că prin Hotărârea Consiliului Local nr. 248 din 09 septembrie 2019 privind aprobarea modificării organigramei și a statului de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului municipiului Buzău -forma actualizată potrivit Codului administrativ, au fost create 2 posturi pentru primul viceprimar, se impune ca - odată cu alegerea celui de al doilea viceprimar, să se înființeze cele 2 posturi de consilier primar ce i se cuvin, potrivit legii.

Față de cele de mai sus s-a elaborat alăturatul proiect de hotărâre, proiect pe care rog plenul Consiliului Local al Municipiului Buzău să-l adopte în forma prezentată.

PRIMAR, Constantin Toma

ROMÂNIA JUDEȚUL BUZĂU MUNICIPIUL BUZĂU

Serviciul Resurse Umane, Prognoză, Organizare, Cooperare Interinstituțională Nr. 49375/11.05.2020

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind completarea art. (1) lit. a) din Hotărârea Consiliului Local nr. 248 din 09 septembrie 2019 privind aprobarea modificării organigramei și a statului de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului municipiului Buzău

- forma actualizată potrivit Codului administrativ

Prin referatul de aprobare nr. 136/CLM/11.05.2020, Primarul municipiului Buzău supune dezbaterii și aprobării Consiliului Local proiectul de hotărâre privind completarea art. (1) lit. a) din Hotărârea Consiliului Local nr. 248 din 09 septembrie 2019 privind aprobarea modificării organigramei și a statului de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului municipiului Buzău - forma actualizată potrivit Codului administrativ

Urmare a analizei proiectului de hotărâre inițiat de primarul municipiului Buzău, județul Buzău mai sus menționat, consider inițierea acestuia oportună, din următoarele considerente:

În conformitate cu prevederile art. 129, alin.(3), lit.c) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, consiliul local aprobă în condițiile legii, la propunerea primarului, înființarea, organizarea statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului.

Având în vedere: prevederile

 • - prevederile HCL nr. 82/2020 privind alegerea celui de al doilea viceprimar al municipiului Buzău începând cu data de 01.05.2020.

- prevederile HCL nr. 77/2016 pentru aprobarea organigramei, numărului de personal și statului de funcții din cadrul aparatului de specialitate al primarului pentru anul 2016;

 • - prevederile HCL nr. 248 din 09 septembrie 2019 privind aprobarea modificării organigramei și a statului de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului municipiului Buzău - forma actualizată potrivit Codului administrativ

- prevederile HCL nr. 134/2019 privind aprobarea numărului maxim de posturi pentru anul 2019 la nivelul unității administrativ-teritoriale municipiul Buzău în vederea încadrării în prevederile O.U.G. nr. 63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare;

 • - adresa Instituției Prefectului - Județul Buzău nr. 5109/21.04.2020 prin care Municipiului Buzău îi revin un numar maxin de de 625 posturi, la care se adaugă suplimentar un număr de 178 posturi în temeiul pct. 2-6 din Anexa nr. 1 la O.U.G 63/2010;

Ținând cont de prevederile art. 158, art. 544, alin.(1), lit. j) și art. 546, lit. k) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, a prevederilor HCL nr. 82/2020 privind alegerea celui de al doilea viceprimar al municipiului Buzău începând cu data de 01.05.2020, precum și de necesitatea înființării unor posturi contractuale din cadrul compartimentului Cabinet Viceprimar din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Buzău, propunem aprobarea completarea art. (1) lit. a) din Hotărârea Consiliului Local nr. 248 din 09 septembrie 2019 privind aprobarea modificării organigramei și a statului de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului municipiului Buzău - forma actualizată potrivit Codului administrativ, prin înființarea a încă 2 posturi de natură contractuală de consilier, gradul I A în cadrul compartimentului Cabinet Viceprimar, iar structură va avea 4 posturi de consilier, gradul IA.

Având în vedere că la nivelul U.A.T municipiul Buzău prin hotărâri judecătorești, Tribunalul Buzău a dispus suspendarea Hotărârilor Consiliului Local al municipiului Buzău, județul Buzău nr. 193/18.10.2016 și nr.94/28.04.2017 prin care s-au aprobat organigrama, numărul de personal și statul de funcții din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Buzău, județul Buzău,

Conform prevederilor art. 14, alin. 4 și (7) din Legea contenciosului administrative nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare, suspendarea executării actului administrativ are ca efect încetarea oricărei forme de executare, până la expirarea duratei suspendării. Potrivit dispozițiilor art.15 alin.(3) din același act normativ, hotărârea dată cererii de suspendare este executorie de drept, iar introducerea recursului nu suspendă executarea.

Raportat la cele expuse mai sus, suspendarea Hotărârilor Consiliului Local nr. 193/18.10.2016 și nr.94/28.04.2017 are efecte juridice și asupra actelor subsecvente, iar la acest moment structura organizatorica a aparatului de specialitate al primarului municipiului Buzău, județul Buzău este cea stabilită prin Hotărârea Consiliului Local nr. 77/26.04.2016, fapte consemnate și prin adresele Agenției Naționale a Funcționarilor Publici.

Menționăm că prin adresa Instituției Prefectului - Județul Buzău, înregistrată cu nr. 5109/21.04.2020, prin care Municipiului Buzău îi revin un numar maxim de de 625 posturi, la care se adaugă suplimentar un număr de 178 posturi în temeiul pct. 2-6 din Anexa nr. 1 la O.U.G 63/2010, înregistrată la Primăria municipiului Buzău la nr. 45374/23.04.2019,       a avizelor nr.

51815/50971/49005/2016, nr. 18352 conexat cu nr. 18354,18355 și 22774/2017, nr. 23908 conexat cu nr. 18965/2016 ale Agenției Naționale a Funcționarilor Publici prin care se acordă aviz pentru funcțiile publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Buzău și în conformitate cu : prevederile art. III, alin. (1)-(3) și alin. (5) din O.U.G. nr. 63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare și prevederile art. 2 din Ordinul nr. 1360 / 2019 privind aplicarea prevederilor art. III alin. (11) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 13/2011 s-a adoptat H.C.L. nr. 134/30.05.2019 privind aprobarea numărului maxim de posturi pentru anul 2019 la nivelul unității administrativ-teritoriale municipiul Buzău în vederea încadrării în prevederile O.U.G. nr. 63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare.

Structura organizatorică propusă are ca temei legal reglemetările menționate mai sus.

Precizez că numărul posturilor nu se modifică.

În prezent, Primăria municipiului Buzău are un numar de 804 posturi, după cum urmează:

 • -   3 funcții de demnitate publica;

 • -  o funcție publică de conducere specifică de secretar general de municipiu;

 • -  757 de posturi în cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Buzău;

 • -  38 posturi în cadrul Direcției de Evidență a Persoanelor

 • -  8 posturi pentru implementarea proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile, numai pentru perioada implementarii proiectelor

Numărul funcțiilor publice este de 413 după cum urmează :

J 38 Funcții publice de conducere;

J 375 Funcții publice de execuție

Ca urmare, în conformitate cu prevederile art. 136, alin. (10) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, s-a întocmit raportul de specialitate cu privire la proiectul de hotărâre privind completarea art. (1) lit. a) din Hotărârea Consiliului Local nr. 248 din 09 septembrie 2019 privind aprobarea modificării organigramei și a statului de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului municipiului Buzău - forma actualizată potrivit Codului administrativ.

Proiectul de hotarare împreună cu întreaga documentație va fi supus spre dezbatere și aprobare Consiliului local al municipiului Buzău.

Având în vedere cele prezentate mai sus, cu considerentul ca proiectul de horărâre inițiat este oportun și legal și ar trebui adoptat în forma prezentă și, în conformitate cu     prevederile art.129,alin.3),lit.c) și art.136,ali n.(10) din

O.U.G.57/2019 privind Codul administrativ, avizăm favorabil proiectul de hotarare inițiat și prezentat de către dl.Primar.

Sef serviciu,

Gianina-Cristina Dinu

Inspector, I, principal, Ionel Ivan