Hotărârea nr. 102/2020

Hotărâre privind predarea către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., a amplasamentelor şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii Proiect tip – „CONSTRUIRE BAZĂ SPORTIVĂ TIP 1” DIN MUNICIPIUL BUZĂU, JUDEȚUL BUZĂU.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BUZĂU MUNICIPIUL BUZĂU

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

Privind predarea către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației prin Compania Națională de Investiții “C.N.I.” S.A., a amplasamentelor și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții Proiect tip - „CONSTRUIRE BAZĂ SPORTIVĂ TIP 1 ” DIN MUNICIPIUL BUZĂU, JUDEȚUL BUZĂU

Consiliul Local al Municipiul Buzău, județul Buzău, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

  • -  referatul de aprobare al Primarului municipiului Buzău, înregistrat sub nr.

141/CLM/12.05.2020, prin care se propune predarea către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației prin Compania Națională de Investiții “C.N.I.” S.A., a

amplasamentelor și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții Proiect tip - „CONSTRUIRE BAZĂ SPORTIVĂ TIP 1” DIN MUNICIPIUL BUZĂU, JUDEȚUL BUZĂU;’

  • - raportul de specialitate al Serviciului Evidență - Administrare Patrimoniu și Licitații înregistrat la nr. 49.890/12.05.2020;

  • - avizul Comisiei pentru patrimoniu și activități economico-financiare a Consiliului Local al Municipiului Buzău;

  • - avizul Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, realizarea lucrărilor publice, protectia mediului si turism a Consiliului Local al Municipiului Buzău;

  • - adresa nr. 10.422/16.10.2019 a Companiei Naționale de Investiții prin care UAT Municipiului Buzau a fost instiintat ca obiectivul de investitii a fost cuprins in Lista Sinteza si va fi finantat prin subprogramul Complexuri sportive aprobata prin ordinul nr. 2833/09.10.2019.

  • -  Solicitarea UAT Municipiul Buzău nr. 73.591/19.06.2019 către Compania Natională de Investitii privind acordarea unei finantari în vederea executării obiectivului de investiții Proiect tip - „Construire bază sportivă TIP 1 în Municipiul Buzău, județul Buzău

  • - Prevederile Ordonanței Guvernului nr 16/19.08.2014 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr 25/2001 privind înființarea Companiei Naționale de Investiții“C.N.I.” S.A cu modificările și completările ulterioare;

  • - prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

În temeiul prevederilor art. 96, alin. (3), art.129, alin.(1), alin.(2), lit.c) și alin.(6) lit.a), art.139, alin.(3), lit.g), coroborat cu art.5, lit. cc) și art. 300, alin.(1), lit. e) precum și art.196, alin.(1), lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

H O T Ă R Ă Ș T E:

ART 1. Se aprobă predarea către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației prin Compania Națională de Investiții “CNI”-S.A. pe bază de protocol, a unui număr de 2 amplasamente, terenuri, în suprafață totală de 13.202 mp, situate în Tarlaua 19, municipiul Buzău, județul Buzău, aflate în proprietatea municipiului Buzău, din care un teren în suprafață de 8.492 mp din totalul de 18.464 mp înscriși în cartea funciară, identificat potrivit Cărții funciare nr. 60910, nr. topo 60910 și un teren în suprafață de 4.710 mp din totalul de 15.342 mp înscriși în cartea funciară, identificat potrivit Cărții funciare nr. 60911, nr. topo 60911, libere de orice sarcini, în vederea și pe perioada realizării de către „C.N.I.” - S.A. a obiectivului de investiții „Construire baza sportiva tip 1 din Municipiul Buzău, județul Buzău.

ART 2. Amplasamentele sunt viabilizate, conform documentelor urbanistice, cu respectarea reglementărilor în vigoare.

ART 3. Se aprobă asigurarea finanțării de către Consiliul Local al Municipiului Buzău, județul Buzău a cheltuielilor pentru racordurile la utilități (electrică, apă, canal, gaz sau alt tip de combustibil utilizat etc.).

ART 4. Consiliul Local al Municipiului Buzău, se obligă să asigure, în condițiile legii, suprafețele de teren necesare pentru depozitarea și organizarea șantierului.

ART 5. Consiliul Local al Municipiului Buzău se obligă ca, după predarea amplasamentelor și a obiectivului realizat, să mențină destinația acestuia și să îl intrețină pe o perioada de minim 15 ani.

ART 6. Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Direcției Finanțe Publice Locale si Serviciului Evidență - Administrare Patrimoniu și Licitații va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

ART 7. Prezenta Hotărâre va fi adusă la cunoștința publică prin afișare la sediul CL al Municipiului Buzău și publicare pe site-ul propriu al Primăriei Municipiului Buzău.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

consilier local Vasile Murguleț

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUZĂU,

Eduard Pistol

Buzău, 18 mai 2020

Nr. 102

Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău în ședința din data de 18 mai 2020, cu respectarea prevederilor art.139, alin.(3), lit.g), coroborat cu art.5, lit. cc) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu un număr de 22 voturi pentru, 0 abțineri și 0 voturi împotrivă, din numărul total de 23 consilieri în funcție și 22 consilieri prezenți la ședință.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BUZĂU MUNICIPIUL BUZĂU

- PRIMAR -

Nr. 141/CLM/12.05.2020

REFERAT DE APROBARE

Privind predarea către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației prin Compania Națională de Investiții “C.N.I.” S.A., a amplasamentelor și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții Proiect tip - „CONSTRUIRE BAZĂ SPORTIVĂ TIP 1 ” DIN MUNICIPIUL BUZĂU, JUDEȚUL BUZĂU

Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Buzău a solicitat p rin adresa nr. nr. 73.591/19.06.2019 Companiei Naționale de Investiții “C.N.I.” S.A. includerea în Subprogramul „Complexuri Sportive” a obiectivului de investiții Proiect tip - „Construire bază sportivă TIP 1 în Municipiul Buzău, județul Buzău, situat în tarlaua 19, municipiul Buzău, județul Buzău.

Compania Națională de Investiții “C.N.I.” S.A. a comunicat prin adresa 10.422/16.10.2019 înregistrată la Primăria Municipiului Buzău sub nr. 131.235/28.10.2019 introducerea obiectivului de investiții pe Lista sinteză a subprogramului „Complexuri Sportive” aprobată prin Ordin M.D.R.A.P. nr. 2833/26.03.2019.

Pentru realizarea proiectului este necesară predarea către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației prin Compania Națională de Investiții “CNI”-S.A. pe bază de protocol a unui număr de 2 amplasamente, terenuri, în suprafață totală de 13.202 mp, situate în Tarlaua 19, municipiul Buzău județul Buzău, aflate în proprietatea municipiului Buzău, din care un teren în suprafață de 8.492 mp din totalul de 18.464 mp înscriși în cartea funciară, identificat potrivit Cărții funciare nr. 60910, nr. topo 60910 și un teren în suprafață de 4.710 mp din totalul de 15.342 mp înscriși în cartea funciară, identificat potrivit Cărții funciare nr. 60911, nr. topo 60911, libere de orice sarcini în vederea și pe perioada realizării de către „C.N.I.” - S.A. a obiectivului de investiții

Construire baze sportiva tip 1 din Municipiul Buzău, județul Buzău.

Având în vedere cele prezentate, propun aprobarea proiectului de hotărâre anexat, în forma și conținutul prezentat.

PRIMAR, Constantin Toma

ROMÂNIA

JUDEȚUL BUZĂU

MUNICIPIUL BUZĂU Serviciul Evidență - Administrare Patrimoniu și Licitații

Nr. 49.890/12.05.2020

R A P O R T D E S P E C I A L I T AT E

Privind predarea către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației prin Compania Națională de Investiții “C.N.I.” S.A., a amplasamentelor și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții Proiect tip - „CONSTRUIRE

BAZĂ SPORTIVĂ TIP 1 ” DIN MUNICIPIUL BUZĂU, JUDEȚUL BUZĂU

Compania Națională de Investiții “C.N.I.” S.A. a comunicat prin adresa 10.422/16.10.2019 înregistrată la Primăria Municipiului Buzău sub nr. 131.235/28.10.2019 introducerea obiectivului de investiții pe Lista sinteză a subprogramului „Complexuri Sportive” aprobată prin Ordin M.D.R.A.P. nr. 2833/26.03.2019.

Municipiul Buzău trebuie să asigure finanțarea cheltuielilor pentru racordurile la utilități (electrică, apă, canal, gaz sau alt tip de combustibil utilizat, etc.), cât și suprafețele de teren necesare pentru depozitarea și organizarea șantierului.

Pentru realizarea proiectului este necesară predarea către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației prin Compania Națională de Investiții “CNI”-S.A. pe bază de protocol a unui număr de 2 amplasamente, terenuri, în suprafață totală de 13.202 mp, situate în Tarlaua 19, municipiul Buzău județul Buzău, aflate în proprietatea municipiului Buzău, din care un teren în suprafață de 8.492 mp din totalul de 18.464 mp înscriși în cartea funciară, identificat potrivit Cărții funciare nr. 60910, nr. topo 60910 și un teren în suprafață de 4.710 mp din totalul de 15.342 mp înscriși în cartea funciară, identificat potrivit Cărții funciare nr. 60911, nr. topo 60911, libere de orice sarcini în vederea și pe perioada realizării de către „C.N.I.” - S.A. a obiectivului de investiții

Construire baze sportiva tip 1 din Municipiul Buzău, județul Buzău.

În acest scop s-a elaborat alăturatul proiect de hotărâre, pentru a fi introdus pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local al Municipiului Buzău.

Serviciul Evidență - Administrare Patrimoniu și Licitații

Emilia Lungu