Hotărârea nr. 10/2020

Hotărâre privind modificarea Anexei nr. 4 a locurilor de așteptare clienți din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 72/2008 privind reglementarea activității de transport public în regim de taxi sau închiriere, precum și de dispecerat taxi în municipiul Buzău.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BUZĂU MUNIUCIPIUL BUZĂU -CONSILIUL LOCAL-

H O T Ă R Â R E

privind modificarea Anexei nr. 4 a locurilor de așteptare clienți din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 72/2008 privind reglementarea activității de transport public în regim de taxi sau închiriere, precum și de dispecerat taxi în municipiul Buzău

Consiliul Local al Municipiului Buzău, județul Buzău, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

  • - avizul poliției municipiului Buzău nr. 711.762/23.01.2019, înregistrat la Primăria Municipiului Buzău la nr. 9.435/23.01.2019;

  • - referatul primarului municipiului Buzău, înregistrată sub numărul 480/CLM/06.12.2019, prin care se propune modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 72/2018;

  • -   raportul Biroului Comerț și Transporturi Locale nr. 150.084/06.12.2019;

  • - avizul Comisiei pentru patrimoniu și activități economico-financiare a Consiliului Local al municipiului Buzău;

  • - avizul Comisiei pentru administrație publică, juridică și de disciplină, apărarea ordinei publice, respectarea drepturilor și libertății cetățenilor a Consiliului Local al municipiului Buzău;

  • - prevederile Legii nr. 38/2003 privind transportul de persoane în regim de taxi și în regim de închiriere, cu modificările și completările ulterioare,

-prevederile Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr . 38/2003 privind transportul de persoane în regim de taxi și în regim de închiriere, cu modificările și completările ulterioare, aprobate prin Ordinul nr. 356/2007 al Ministrului Internelor și Reformei Administrative;

  • - prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică;

  • - nota internă nr. 9.651 din 23.01.2020 a responsabilului cu societatea civilă, din cadrul Serviciului Relații cu Publicul, Organizare Alegeri.

În temeiul art. 129, alin (2), lit. d), alin. 7, lit. n), alin. (14), art. 139, alin. (1), coroborat cu art. 5, lit. ee), precum și art. 196, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1 .- (1) Se aprobă locurile de așteptare a clienților utilizate de autovehiculele care desfășoară activitatea de transport persoane în regim de taxi, conform anexei la prezenta hotărâre, care face parte integrantă din aceasta.

(2) Anexa la prezenta hotărâre modifică anexa nr. 4 a Hotărârii Consiliului Local nr. 72/2008.

Art. 2- Cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local nr. 72/2008 privind reglementarea activităților de transport public în regim de taxi sau de închiriere , precum și de dispecerat taxi în municipiul Buzău.

Art. 3- Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Biroului Comerț și Transporturi Locale va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI, consilier lonuț Sorin Apostu

CONTRASEMNEAZĂ: SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUZĂU CU ATRIBUȚII DELEGATE

Elena Camelia Toma

Buzău, 30 ianuarie 2020

Nr. 10

Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău în ședința din data de 30 ianuarie 2020, cu respectarea prevederilor art. 139, alin. (2), lit. a) coroborat cu art. 5, lit. cc) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu un număr de 23 voturi pentru, 0 abțineri și 0 voturi împotrivă, din numărul total de 23 consilieri în funcție și 23 consilieri prezenți la ședință.

ANEXA

la Hotărârea nr. 10 din data de 30 ianuarie 2020 a Consiliului Local al Municipiului Buzău

LOCURILE DE AȘTEPTARE A CLIENȚILOR utilizate de autovehiculele care desfășoară activitatea de transport persoane în regim de taxi

Nr. Crt.

Locurile de așteptare a clienților

Număr de locuri propuse

Detalii

1

Str. Transilvaniei

12

Zona OMV

2

Str. Unirii Nord

12

Bl. 25

3

Micro 14

12

Banca Transilvania

4

Str. Stadionului

13

Spitalul Județean

5

Str. Mareșal Al. Averescu

12

Piata Crâng

6

Str. Unirii Sud

6

Restaurant Buzau

7

Str. Unirii Sud

6

RDS-RCS

8

Str. Unirii Centru

15

Farmacia Catena

9

Str. Independenței

6

Restaurant MIORIȚA

10

Gara CFR

10

Gara

11

Str. Filantropiei

7

Hotel BUCEGI

12

Sala Sporturilor

12

Bl. 1A

13

Str. Teatrului

8

Inters.Str. Al. Marghiloman

14

Str. Dorobanți

13

Bl. A10-A11

15

Cart. Dorobanți 2

9

Piața Dorobanți

16

Str. Transilvaniei

9

Scoala 14

17

Str. Transilvaniei

9

Vis-a-vis ROMCARBON

18

Bd-ul Gării

4

TESS JUNIOR

19

Str. Agriculturii

4

Int. Str. Republicii

20

Str. Gen. Baștan

5

Intrarea2 Spitalul Județean

21

Bd-ul N. Bălcescu

5

Scoala nr. 1 (week-end)

22

Bd-ul N. Titulescu

5

Ambulatoriu de specialitate

23

Tess-pub

10

Orele 22-6 (week-end)

24

TOTAL

204

ROMÂNIA

JUDEȚUL BUZĂU MUNICIPIUL BUZĂU

-PRIMAR -

Nr. 480/CLM/06.12.2019

R E F E R A T

la proiectul de hotărâre privind modificarea Anexei nr. 4 a locurilor de așteptare clienți din Hotărârea Consiliului local al municipiului Buzău nr. 72/2008 privind reglementarea activității de transport public în regim de taxi sau închiriere, precum și de dispecerat taxi în municipiul Buzău

În conformitate cu prevederile Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere cu completările și modificările ulterioare, Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 38/2003, aprobate prin Ordinul nr. 356/2007 al ministrului internelor și reformei administrative, unitățile administrativ-teritoriale pe raza cărora se desfășoară activitatea de taxi persoane trebuie să asigure locuri de așteptare pentru clienți.

La nivelul municipiului Buzău aceste locuri sunt prevăzute de Hotărârea Consiliului Local nr. 72/2008 privind reglementarea activității de transport public în regim de taxi sau închiriere, precum și de dispecerat taxi în municipiul Buzău.

Având în vedere prioritățile și posibilitățile municipalității existente la acest moment în ceea ce privește locurile de așteptare clienți (sistematizarea zonei centrale a municipiului) se impune redimensionarea/relocarea acestora, prin modificarea anexei nr. 4 a H.C.L. nr. 72/2008.

În sensul celor de mai sus, s-a elaborat alăturatul proiect de hotărâre.

PRIMAR, Constantin Toma

ROMÂNIA

JUDEȚUL BUZĂU MUNICIPIUL BUZĂU

-Biroul Comerț și Transporturi Locale-

Nr. 150.084/06.12.2019

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind modificarea Anexei nr. 4 a locurilor de așteptare clienți din Hotărârea Consiliului local al municipiului Buzău nr. 72/2008 privind reglementarea activității de transport public în regim de taxi

sau închiriere, precum și de dispecerat taxi în municipiul Buzău

Datorită lucrărilor tehnico-edilitare ce se vor efectua pe bulevardul Unirii în zona unității Mc Donalds, se impune mutarea amplasamentului locului de așteptare taxi CENTRU în parcarea tip “spic” situată pe bulevardul Unirii în zona farmaciei CATENA-CENTRU (conform avizului Poliției municipiului Buzău nr. 711762/2019) și actualizarea corespunzătoare a listei locurilor de așteptare a clienților, dupa cum urmeaza:

LOCURILE DE AȘTEPTARE A CLIENȚILOR utilizate de autovehiculele care desfășoară activitatea de transport persoane în regim de taxi

Nr. Crt.

Locurile de așteptare a clienților

Număr de locuri propuse

Detalii

1

Str. Transilvaniei

12

Zona OMV

2

Str. Unirii Nord

12

Bl. 25

3

Micro 14

12

Banca Transilvania

4

Str. Stadionului

13

Spitalul Județean

5

Str. Mareșal Al. Averescu

12

Piata Crâng

6

Str. Unirii Sud

6

Restaurant Buzau

7

Str. Unirii Sud

6

RDS-RCS

8

Str. Unirii Centru

15

Farmacia Catena

9

Str. Independenței

6

Restaurant MIORIȚA

10

Gara CFR

10

Gara

11

Str. Filantropiei

7

Hotel BUCEGI

12

Sala Sporturilor

12

Bl. 1A

13

Str. Teatrului

8

Inters.Str. Al. Marghiloman

14

Str. Dorobanți

13

Bl. A10-A11

15

Cart. Dorobanți 2

9

Piața Dorobanți

16

Str. Transilvaniei

9

Scoala 14

17

Str. Transilvaniei

9

Vis-a-vis ROMCARBON

18

Bd-ul Gării

4

TESS JUNIOR

19

Str. Agriculturii

4

Int. Str. Republicii

20

Str. Gen. Baștan

5

Intrarea2 Spitalul Județean

21

Bd-ul N. Bălcescu

5

Scoala nr. 1 (week-end)

22

Bd-ul N. Titulescu

5

Ambulatoriu de specialitate

23

Tess-pub

10

Orele 22-6 (week-end)

24

TOTAL

204

Față de cele prezentate, se impune inițierea unui proiect de hotărâre privind privind modificarea Anexei nr. 4 a locurilor de așteptare clienți din Hotărârea Consiliului local al municipiului Buzău nr. 72/2008 privind reglementarea activității de transport public în regim de taxi sau închiriere, precum și de dispecerat taxi în municipiul Buzău.

Șef birou, Garofița Iordache