Hotărârea nr. 1/2020

Hotărâre privind nominalizarea de către consiliul local al municipiului Buzău a doi consilieri locali care vor avea calitatea de evaluatori în cadrul comisiei de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al municipiului Buzău.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BUZĂU MUNICIPIUL BUZĂU

- CONSILIUL LOCAL -

H O T Ă R Â R E

privind nominalizarea de către consiliul local al municipiului Buzău a doi consilieri locali care vor avea calitatea de evaluatori în cadrul comisiei de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al municipiului Buzău

Consiliul Local al Municipiului Buzău, județul Buzău, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

 • -  referatul de aprobare a proiectului de hotărâre inițiat de primarul municipiului Buzău, înregistrat sub nr. 24/CLM/22.01.2020, prin care se propune nominalizarea de către consiliul local a doi consilieri locali care vor avea calitatea de evaluatori performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al municipiului Buzău;

 • - raportul nr. 9650/22.01.2020 al Serviciului Resurse Umane, Prognoză, Organizare, Cooperare Interinstituțională;

 • - avizul Comisiei pentru administrație publică, juridică și de disciplină, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor a Consiliului Local al Municipiului Buzău;

 • - avizul Comisiei pentru muncă și protecție socială, a Consiliului Local al Municipiului Buzău;

 • - prevederile art. 485, alin. (1) - alin. (5), art. 621 precum și prevederile art. 11, alin.(4) lit. e) și alin.(6), art. 12, alin.(5) din Anexa nr. 6 - Metodologia pentru realizarea procesului de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale funcționarilor publici aplicabilă pentru activitatea desfășurată începând cu 1 ianuarie 2020, precum și pentru realizarea procesului de evaluare a activității funcționarilor publici debutanți numiți în funcția publică ulterior datei de 1 ianuarie 2020 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

În temeiul art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. a), alin. (14) și art. 139, alin. (1), coroborat cu art. 5, lit. ee), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 197, alin. (1) și alin. (4) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art.1.- În vederea constituirii prin dispoziția primarului a comisiei de evaluare a performanțelor profesionale individuale secretarului general al municipiului Buzău, consiliul local nominalizează doi consilieri locali, care vor avea calitatea de evaluatori, dupa cum urmează:

 • - dl./dna Constantin Florescu, Comisia   pentru administrație

publică, juridică și de disciplină, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor a Consiliului Local al Municipiului Buzău;

 • - dl./dna Daniel Lambru, Comisia de muncă și protecție socială, a Consiliului Local al Municipiului Buzău.

Art.2.- Evaluarea anuală a perfomanțelor profesionale individuale ale secretarului general al municipiului Buzău va fi efectuată de către comisia stabilită prin dispoziția primarului municipiului Buzău, fără a fi necesară contrasemnarea acesteia.

Art.3.- Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Serviciului Resurse Umane, Prognoză, Organizare, Cooperare Interinstituțională, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.4.- Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului general al municipiului Buzău în termenul prevăzut de lege primarului municipiului Buzău, Instituției Prefectului - Județul Buzău și se aduce la cunoștință publică prin afișarea la sediul primăriei, precum și pe pagina de internet www.primariabuzau.ro

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI, consilier lonuț Sorin Apostu

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUZĂU, CU ATRIBUȚII DELEGATE,

Elena-Camelia Toma

Buzău, 30 ianuarie 2020

Nr. 1

Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău în ședința ordinară din data de 30 ianuarie 2020, cu respectarea prevederilor art. 139, alin. (1), coroborat cu art. 5, lit. ee) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu un număr de 22 voturi pentru, 0 abțineri și 1 vot împotrivă, din numărul total de 23 consilieri în funcție și 23 consilieri prezenți la ședință.

ROMÂNIA JUDEȚUL BUZĂU MUNICIPIUL BUZĂU

- PRIMAR -

Nr. 24/CLM/22.01.2020

REFERAT DE APROBARE

la proiectul de hotărâre privind nominalizarea de către consiliul local al municipiului Buzău a doi consilieri locali care vor avea calitatea de evaluatori în cadrul comisiei de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al municipiului Buzău

Având în vedere prevederile art.485, alin. (1) - alin. (5), art. 621 precum și prevederile art. 11, alin.(4) lit. e) și alin.(6), art. 12, alin.(5) din Anexa nr. 6 -Metodologia pentru realizarea procesului de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale funcționarilor publici aplicabilă pentru activitatea desfășurată începând cu 1 ianuarie 2020, precum și pentru realizarea procesului de evaluare a activității funcționarilor publici debutanți numiți în funcția publică ulterior datei de 1 ianuarie 2020 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, a obligației legale instituită în sarcina Consiliului Local de a propune doi consilieri locali pentru a face parte din comisia de evaluarea performanțelor profesionale individuale ale secretarului general unității administrativ-teritoriale, anual se realizează evaluarea performanțelor profesionale individuale ale funcționarilor publici, care se face de către membri comisiei de evaluare, denumiți evaluatori .

Comisi de evaluare formată din primar și cei doi consilieri locali nominalizați de către consiliul local se va constitui prin dispoziția primaruluiu, pe baza propunerilor/nominalizării consiliului local.

Procesul de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al unitâții administrativ-teritoriale , reprezintă aprecierea obiectivă a performanțelor profesionale individuale ale funcționarului public, prin compararea gradului și a modului de îndeplinire a obiectivelor individuale și a criteriilor de performanță stabilite cu rezultatele obținute în mod efectiv de către funcționarul public.

Evaluarea performanțelor profesionale individuale ale funcționarilor publici cuprinde următoarele elemente:

 • a) evaluarea gradului și a modului de atingere a obiectivelor individuale;

 • b) evaluarea gradului de îndeplinire a criteriilor de performanță.

Pentru aprecierea gradului de atingere a obiectivelor individuale ale funcționarilor publici se stabilesc indicatori de performanță. Stabilirea obiectivelor individuale și a indicatorilor de performanță trebuie să aibă în vedere corelarea cu atribuțiile și obiectivele instituției în care își desfășoară activitatea funcționarul public.

Evaluarea performanțelor profesionale individuale se realizează pentru toți funcționarii publici care au desfășurat efectiv activitate, minimum 6 luni, în anul calendaristic pentru care se realizează evaluarea.

Calificativele obținute în procesul de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale funcționarilor publici sunt avute în vedere la:

 • a) promovarea într-o funcție publică superioară;

 • b) acordarea de prime, în condițiile legii;

 • c) diminuarea drepturilor salariale cu 10% până la următoarea evaluare anuală a performanțelor profesionale individuale, pentru funcționarii publici care au obținut calificativul „satisfăcător";

 • d) eliberarea din funcția publică.

Evaluarea performanțelor profesionale individuale se realizează în mod obligatoriu la modificarea, suspendarea și încetarea raporturilor de serviciu ale funcționarilor publici.

În cadrul procesului de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale funcționarilor publici se stabilesc cerințele de formare profesională a funcționarilor publici.

Procesul de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale funcționarilor publici, precum și de evaluare a activității funcționarilor publici debutanți se desfășoară cu respectarea metodologiei de evaluare a performanțelor individuale ale funcționarilor publici din anexa nr. 6 la Codul administrativ.

.

Temeiul juridic al proiectului de hotărâre inițiat îl consituie:

 • -  prevederile art. 1 din Anexa nr. 6 - Metodologia pentru realizarea procesului de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale funcționarilor publici aplicabilă pentru activitatea desfășurată începând cu 1 ianuarie 2020, precum și pentru realizarea procesului de evaluare a activității funcționarilor publici debutanți numiți în funcția publică ulterior datei de 1 ianuarie 2020 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, potrivit căruia: (1) Evaluarea performanțelor profesionale individuale ale funcționarilor publici se face anual. (2) În urma evaluării performanțelor profesionale individuale, funcționarului public i se acordă unul dintre următoarele calificative: "foarte bine", "bine", "satisfăcător", "nesatisfăcător". (3) În cadrul procesului de evaluare a performanțelor profesionale ale funcționarilor publici se stabilesc cerințele de formare profesională a funcționarilor publici.

 • -  prevederile art. 242 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, care precizează: Fiecare unitate administrativ-teritorială și subdiviziune administrativ-teritorială a municipiilor are un secretar general salarizat din bugetul local, funcționar public de conducere, cu studii superioare juridice, administrative sau științe politice, ce asigură respectarea principiului legalității în activitatea de emitere și adoptare a actelor administrative, stabilitatea funcționării aparatului de specialitate al primarului sau, după caz, al consiliului județean, continuitatea conducerii și realizarea legăturilor funcționale între compartimentele din cadrul acestor.

Pentru evaluare se vor avea în vedere criteriile de performanță prevăzute la art. 29, lit.b) din Anexa nr. 6 - Metodologia pentru realizarea procesului de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale funcționarilor publici aplicabilă pentru activitatea desfășurată începând cu 1 ianuarie 2020, precum și pentru realizarea procesului de evaluare a activității funcționarilor publici debutanți numiți în funcția publică ulterior datei de 1 ianuarie 2020 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, precum și obiectivele individuale și indicatorii de performanță, în conformitate cu prevederile art. 16 din aceeași metodologie.

În baza considerentelor expuse mai sus, s-a elaborat alăturatul proiect de hotărâre pe care îl prezint spre dezbatere și aprobare.

P R I M A R, Constantin Toma

ROMÂNIA

JUDEȚUL BUZĂU MUNICIPIUL BUZĂU

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUZĂU

- Serviciul Resurse Umane, Prognoză, Organizare, Cooperare Interinstituțională -Nr. 9650/22.01.2020

R A P O R T

la proiectul de hotărâre privind nominalizarea de către consiliul local al municipiului Buzău a doi consilieri locali care vor avea calitatea de evaluatori în cadrul comisiei de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al municipiului Buzău

Analizând proiectul de hotărâre privind propunerea de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al municipiului Buzău am constatat că a fost întocmit cu respectarea prevederilor legale.

Evaluarea performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al municipiului se face cu respectarea regimului juridic al conflictului de interese privind funcționarii publici, respectiv cu respectarea prevederilor art. 485, alin. (1) - alin. (5), art. 621 precum și cu prevederile din Anexa nr. 6 - Metodologia pentru realizarea procesului de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale funcționarilor publici aplicabilă pentru activitatea desfășurată începând cu 1 ianuarie 2020, precum și pentru realizarea procesului de evaluare a activității funcționarilor publici debutanți numiți în funcția publică ulterior datei de 1 ianuarie 2020 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ

Proiectul de hotărâre inițiat răspunde:

- prevederilor art. 485 precum și cu prevederile din Anexa nr. 6 -Metodologia pentru realizarea procesului de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale funcționarilor publici aplicabilă pentru activitatea desfășurată începând cu 1 ianuarie 2020, precum și pentru realizarea procesului de evaluare a activității funcționarilor publici debutanți numiți în funcția publică ulterior datei de 1 ianuarie 2020 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Potrivit art. 485, alin. (5 ) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, calitatea de evaluator este exercitată de către o comisie de evaluare formată din primar, și 2 consilieri locali desemnați în acest scop, cu majoritate simplă, prin hotărâre a consiliului local.

Din acest motiv se propune nominalizarea de către consiliul local al municipiului Buzău a doi consilieri locali care vor avea calitatea de evaluatori în cadrul comisiei de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al municipiului Buzău,prin hotărâre.

Comisia de evaluare formată din primar și 2 consilieri locali se constituie prin dispoziția primarului, pe baza propunerilor/nominalizărilor consiliului local

Apreciez că au fost parcurse etapele prealabile prevăzute de legislația în vigoare, astfel încât proiectul de hotărâre privind nominalizarea de către consiliul local al municipiului Buzău a doi consilieri locali care vor avea calitatea de evaluatori în cadrul comisiei de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al municipiului Buzău, poate fi supus spre dezbatere și adoptare Consiliului Local al Municipiului Buzău.

Concluzii: Proiectul de hotărâre inițiat de primarul municipiului Buzău îndeplinește cerințele de legalitate, necesitate și oportunitate pentru a fi înaintat Consiliului Local al Municipiului Buzău spre aprobare.

Având în vedere cele de mai sus și în conformitate cu prevederile art. 136, alin. (10) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, avizez favorabil proiectul de hotărâre privind nominalizarea de către consiliul local al municipiului Buzău a doi consilieri locali care vor avea calitatea de evaluatori în cadrul comisiei de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al municipiului Buzău și propun adoptarea lui în forma prezentată de inițiator.

Șef Serviciu,

Gianina-Cristina Dinu