• Hotărârea 380/2017 - Municipiul Buzău - 18.12.2017

  Hotărâre privind aprobarea Acordului de Înfrățire și Cooperare între Municipiul Buzău, județul Buzău din România și Municipiul Soroca, Raionul Soroca din Republica Moldova
 • Hotărârea 379/2017 - Municipiul Buzău - 18.12.2017

  Hotărâre pentru aprobarea vânzării prin licitaţie publică cu strigare a unui teren proprietate privată a municipiului Buzău, situat în strada Aleea Sporturilor
 • Hotărârea 378/2017 - Municipiul Buzău - 18.12.2017

  Hotărâre pentru aprobarea tarifelor de bază, pe metru pătrat, al chiriilor lunare pentru suprafeţele locative cu altă destinaţie decât cea de locuinţă şi terenurile aflate în proprietatea publică sau privată a municipiului Buzău şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Buzău
 • Hotărârea 377/2017 - Municipiul Buzău - 18.12.2017

  Hotărâre pentru aprobarea solicitării de trecere a imobilului „Clădire cămin de bătrâni” din domeniul public al comunei Mihăileşti în domeniul public al municipiului Buzău
 • Hotărârea 376/2017 - Municipiul Buzău - 18.12.2017

  Hotărâre privind stabilirea, la nivelul municipiului Buzău, a impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2018
 • Hotărârea 375/2017 - Municipiul Buzău - 18.12.2017

  Hotărâre pentru aprobarea raportului de evaluare a unui teren aflat în proprietatea privată a municipiului Buzău
 • Hotărârea 374/2017 - Municipiul Buzău - 18.12.2017

  Hotărâre pentru aprobarea trecerii terenului situat în aleea Dumbrava nr. 9 bis din proprietatea publică în proprietatea privată a municipiului Buzău
 • Hotărârea 373/2017 - Municipiul Buzău - 18.12.2017

  Hotărâre pentru aprobarea declanşării procedurii de achiziţie de pe piaţa liberă a unor imobile de locuinţe care vor avea destinaţia de locuinţe sociale
 • Hotărârea 372/2017 - Municipiul Buzău - 18.12.2017

  Hotărâre privind acceptarea ofertei de donaţie cu sarcini a două terenuri situate în municipiul Buzău, zona Parcul Tineretului, tarlaua 32
 • Hotărârea 371/2017 - Municipiul Buzău - 18.12.2017

  Hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul public al municipiului Buzău a unui imobil reprezentând teren cu construcţie, situat în municipiul Buzău, strada Dreaptă nr. 26, aflat în administrarea Consiliului Local al Municipiului Buzău
 • Hotărârea 370/2017 - Municipiul Buzău - 18.12.2017

  Hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul public al municipiului Buzău a unor imobile reprezentând terenuri şi terenuri cu construcţie, situate în municipiul Buzău, strada Haiducului numerele: 2, 4, 6, 8, 11, aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Buzău
 • Hotărârea 369/2017 - Municipiul Buzău - 18.12.2017

  Hotărâre pentru aprobarea închirierii suprafeţei locative cu altă destinaţie decât cea de locuinţă, proprietate privată a municipiului situată în municipiul Buzău, b-dul Nicolae Bălcescu, bloc C1 Centru, parter
 • Hotărârea 368/2017 - Municipiul Buzău - 18.12.2017

  Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind administrarea spaţiilor verzi în municipiul Buzău
 • Hotărârea 367/2017 - Municipiul Buzău - 18.12.2017

  Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr 72/2008 privind reglementarea activităţii de transport public în regim de taxi sau închiriere, precum şi de dispecerat taxi în municipiul Buzău
 • Hotărârea 366/2017 - Municipiul Buzău - 18.12.2017

  Hotărâre pentru aprobarea aderării comunei Cernăteşti, judeţul Buzău, prin Consiliul Local al comunei Cernăteşti, în calitate de membru asociat la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară “Buzău – Mărăcineni”
 • Hotărârea 365/2017 - Municipiul Buzău - 18.12.2017

  Hotărâre privind subvenționarea din bugetul local al municipiului Buzău pe anul 2018 a Fundației pentru copii “Sf. Sava de la Buzău”
 • Hotărârea 364/2017 - Municipiul Buzău - 18.12.2017

  Hotărâre privind constituirea Comisiei de analiză a solicitărilor de locuinţe sociale
 • Hotărârea 363/2017 - Municipiul Buzău - 18.12.2017

  Hotărâre pentru majorarea indemnizaţiilor membrilor consiliului de administraţie al Societăţii Comerciale ” Pieţe, Târguri şi Oboare” S.A. Buzău
 • Hotărârea 362/2017 - Municipiul Buzău - 18.12.2017

  Hotărâre privind majorarea capitalului social şi modificarea unor articole ale Actului Constitutiv al Societății Comerciale “Piețe, Târguri și Oboare” S.A. Buzău
 • Hotărârea 361/2017 - Municipiul Buzău - 18.12.2017

  Hotărâre privind majorarea capitalului social al Societății Comerciale TRANS BUS S.A. Buzău, prin aport în numerar
 • Hotărârea 360/2017 - Municipiul Buzău - 18.12.2017

  Hotărâre privind majorarea capitalului social al Societăţii Comerciale „Urbis-Serv” S.R.L. Buzău
 • Hotărârea 359/2017 - Municipiul Buzău - 18.12.2017

  Hotărâre pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2017 al Societăţii Comerciale “Urbis – Serv” S.R.L. Buzău
 • Hotărârea 358/2017 - Municipiul Buzău - 18.12.2017

  Hotărâre pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2017 al Regiei Autonome Municipale “RAM” Buzău
 • Hotărârea 357/2017 - Municipiul Buzău - 18.12.2017

  Hotărâre pentru aprobarea cheltuielilor totale lunare în anul 2018 pâna la aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al anului 2018 al Regiei Autonome Municipale “RAM” Buzău
 • Hotărârea 356/2017 - Municipiul Buzău - 18.12.2017

  Hotărâre privind aprobarea majorării onorariului avocatului colaborator Ionescu Gabriela
 • Hotărârea 355/2017 - Municipiul Buzău - 18.12.2017

  Hotărâre privind aprobarea achiziției publice de servicii juridice de consultanță și asistență pentru finalizarea procesului de soluționare a tuturor notificărilor depuse în temeiul Legii nr. 10/2001
 • Hotărârea 354/2017 - Municipiul Buzău - 18.12.2017

  Hotărâre privind stabilirea salariilor aferente funcţiilor din cadrul familiei ocupaţionale „Administraţie”, utilizate în cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Buzău, precum şi în cadrul serviciilor publice de interes local ale Municipiului Buzău
 • Hotărârea 353/2017 - Municipiul Buzău - 18.12.2017

  Hotărâre pentru aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii publice „Construire monument de for public-Statuie Alexandru Marghiloman în incinta Ansamblului Parcului Marghiloman, str.Plantelor nr.1, municipiul Buzău”
 • Hotărârea 352/2017 - Municipiul Buzău - 18.12.2017

  Hotărâre pentru aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții publice „Reabilitare Șoseaua Pogonele, tronson cuprins între S.C. Romrecycling S.R.L. și limita U.A.T. Municipiul Buzău”
 • Hotărârea 350/2017 - Municipiul Buzău - 18.12.2017

  Hotărâre pentru revocarea Hotărârii nr. 299/12.10.2017 pentru aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții publice „Reabilitare str.Maior Aviator Ioan Peneș, str.Aerodromului și Intrarea Aviației din municipiul Buzău”
 • Hotărârea 349/2017 - Municipiul Buzău - 18.12.2017

  Hotărâre privind stabilirea listei bunurilor şi obiectivelor aflate în proprietatea Municipiului Buzău sau în administrarea autorităţilor administraţiei publice locale sau a altor servicii/instituţii publice de interes local a căror pază se asigură de Direcţia de Poliţie Locală Buzău
 • Hotărârea 348/2017 - Municipiul Buzău - 18.12.2017

  Hotărâre privind aprobarea cooperării Consiliului Local al Municipiului Buzău cu Asociația Sportivă Fotbal Club Galactic Buzău în vederea finanțării și realizării în comun a proiectului de interes public local a VI-a ediție a Trofeului “Buzăul Sportiv” de iarnă, 21 – 23 decembrie 2017
 • Hotărârea 347/2017 - Municipiul Buzău - 18.12.2017

  Hotărâre pentru aprobarea Metodologiei de acordare de granturi unităților de învățământ din municipiul Buzău cu rezultate deosebite în domeniul incluziunii sau în domeniul performanțelor școlare
 • Hotărârea 346/2017 - Municipiul Buzău - 18.12.2017

  Hotărâre privind rectificarea bugetului local al municipiului Buzău pe anul 2017
 • Hotărârea 345/2017 - Municipiul Buzău - 29.11.2017

  Hotărâre privind rectificarea bugetului local al municipiului Buzău pe anul 2017
 • Hotărârea 344/2017 - Municipiul Buzău - 16.11.2017

  Hotărâre privind organizarea şi funcţionarea Târgului de Crăciun – ediţia 2017 şi a Orăşelului Copiilor – ediţia 2017/2018
 • Hotărârea 343/2017 - Municipiul Buzău - 16.11.2017

  Hotărâre privind aprobarea dezlipirii imobilului cu număr cadastral 3.871 situat în municipiul Buzău, strada General Grigore Baştan, nr. 1
 • Hotărârea 342/2017 - Municipiul Buzău - 16.11.2017

  Hotărâre pentru darea unui teren în folosinţă gratuită Centrului de Transfuzie Sanguină Buzău situat pe str. general Grigore Baştan, nr. 1 din municipiul Buzău
 • Hotărârea 341/2017 - Municipiul Buzău - 16.11.2017

  Hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Buzău pentru perioada decembrie 2017 – februarie 2018
 • Hotărârea 340/2017 - Municipiul Buzău - 16.11.2017

  Hotărâre pentru aprobarea planului urbanistic zonal ” Extinderea şi dotarea Unităţii de Primire Urgenţe a Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău “, municipiul Buzău, judeţul Buzău
 • Hotărârea 339/2017 - Municipiul Buzău - 16.11.2017

  Hotărâre pentru revocarea Hotărârii nr. 156/26.05.2017 pentru acordarea dreptului de folosinţă cu titlu gratuit a Clubului Sportiv Municipal Buzău a unui spaţiu situat în incinta complexului sportiv ”Gloria” din municipiul Buzău, b-dul mareşal Al. Averescu, pentru secţia de Şah
 • Hotărârea 338/2017 - Municipiul Buzău - 27.10.2017

  Hotărâre pentru aprobarea solicitării de trecere din domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al municipiului Buzău şi administrarea Consiliului Local al Municipiului Buzău a terenului înscris în Cartea Funciară nr. 61.697 a U.A.T. Buzău
 • Hotărârea 337/2017 - Municipiul Buzău - 16.11.2017

  Hotărâre pentru aprobarea vânzării prin licitaţie publică cu strigare a terenului proprietate privată a municipiului Buzău, situat în strada Aleea Sporturilor, adiacent imobilului cu nr. 35 A
 • Hotărârea 336/2017 - Municipiul Buzău - 16.11.2017

  Hotărâre pentru aprobarea închirierii prin licitaţie publică cu strigare a suprafeţei locative cu altă destinaţie decât cea de locuinţă, proprietate privată a municipiului, situată în municipiul Buzău, cartier micro 5, strada Alexandru Marghiloman, la parterul blocului 17
 • Hotărârea 335/2017 - Municipiul Buzău - 16.11.2017

  Hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului a unui spaţiu cu altă destinaţie situat în municipiul Buzău, strada Nicolae Bălcescu, bloc C1 Centru, parter
 • Hotărârea 334/2017 - Municipiul Buzău - 16.11.2017

  Hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul public al municipiului Buzău a terenurilor aferente unor platforme ecologice îngropate pentru colectarea deşeurilor menajere
 • Hotărârea 333/2017 - Municipiul Buzău - 16.11.2017

  Hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul public al municipiului Buzău a terenului drum public, situat în intravilan, Aleea Moara cu Plopi
 • Hotărârea 332/2017 - Municipiul Buzău - 16.11.2017

  Hotărâre privind prelungirea folosinţei gratuite pentru Asociaţia Nevăzătorilor din România – Filiala Judeţeană Buzău, a unor spaţii proprietate privată a municipiului Buzău
 • Hotărârea 331/2017 - Municipiul Buzău - 16.11.2017

  Hotărâre privind emiterea acordului Consiliului Local al Municipiului Buzău pentru ieşirea din indiviziune, cu sultă, asupra cotei de 1/4 din imobilul situat în municipiul Buzău, b.dul N. Bălcescu, bl. 20A, ap.12, cotă care face parte din domeniul privat al municipiului Buzău
 • Hotărârea 330/2017 - Municipiul Buzău - 16.11.2017

  Hotărâre privind aprobarea dezlipirii imobilului cu număr cadastral 67.134 situat în municipiul Buzău, tarlaua 19, LOT 1
 • Hotărârea 329/2017 - Municipiul Buzău - 16.11.2017

  Hotărâre privind aprobarea repartizării pentru închirierea unei locuinţe de serviciu, situată în Municipiul Buzău, cartier Micro 14, bloc 14A, ap. 12, aflată în administrarea Consiliului Local al Municipiului Buzău
 • Hotărârea 328/2017 - Municipiul Buzău - 16.11.2017

  Hotărâre privind aprobarea renumerotării administrative a imobilelor din Piaţa Daciei, municipiul Buzău
 • Hotărârea 327/2017 - Municipiul Buzău - 16.11.2017

  Hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Buzău, judeţul Buzău
 • Hotărârea 326/2017 - Municipiul Buzău - 16.11.2017

  Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind măsuri edilitar-gospodăreşti, administrarea fondului locativ public şi privat şi alte măsuri pentru asigurarea ordinii şi curăţeniei în municipiul Buzău
 • Hotărârea 325/2017 - Municipiul Buzău - 16.11.2017

  Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind regulile de folosire a echipamentelor de joacă în municipiul Buzău
 • Hotărârea 324/2017 - Municipiul Buzău - 16.11.2017

  Hotărâre privind aprobarea proiectului modelului de steag al UAT Municipiul Buzău
 • Hotărârea 323/2017 - Municipiul Buzău - 16.11.2017

  Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 231/03.08.2017 privind înfiinţarea Clubului Sportiv “Sport Club Municipal Gloria Buzău”,astfel cum a fost modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 268/29.09.2017
 • Hotărârea 322/2017 - Municipiul Buzău - 16.11.2017

  Hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pentru aparatul de specialitate al primarului municipiului Buzău şi pentru Direcţia de Asistenţă Socială a municipiului Buzău în anul 2018
 • Hotărârea 321/2017 - Municipiul Buzău - 16.11.2017

  Hotărâre privind desemnarea domnului consilier Ţăndărescu Ştefan în calitate de membru în Comisia pentru învăţământ, sănătate, activităţi social-culturale, culte, familie şi protecţie copii a Consiliului Local al Municipiului Buzău
 • Hotărârea 320/2017 - Municipiul Buzău - 16.11.2017

  Hotărâre pentru aprobarea Contului de execuţie bugetară pe trimestrul al III-lea şi rectificarea bugetului municipiului pe anul 2017
 • Hotărârea 319/2017 - Municipiul Buzău - 27.10.2017

  Hotărâre pentru aprobarea planului urbanistic zonal „Construire staţie de distribuţie carburanţi” tarlaua 42, parcela 738, municipiul Buzău, judeţul Buzău
 • Hotărârea 318/2017 - Municipiul Buzău - 27.10.2017

  Hotărâre pentru aprobarea vânzării către cetăţenii Enache Luminiţa-Smaranda şi Enache Dan-Dumitru a terenului proprietate privată a municipiului Buzău, aferent construcţiilor situate în municipiul Buzău, strada Griviţei nr. 8
 • Hotărârea 317/2017 - Municipiul Buzău - 27.10.2017

  Hotărâre pentru aprobarea solicitării de exercitare a dreptului de preempţiune de către Municipiul Buzău pentru cumpărarea terenului indiviz situat în municipiul Buzău, bulevardul Nicolae Bălcescu nr. 28, în incinta Şcolii Gimnaziale „Căpitan Aviator Mircea T. Bădulescu”
 • Hotărârea 316/2017 - Municipiul Buzău - 27.10.2017

  Hotărâre privind desemnarea unor consilieri locali, membri şi membri supleanţi, în Comisia pentru negocierea preţului de cumpărare, prin exercitarea dreptului de preempţiune al Municipiului Buzău, a unor imobile restituite în baza Legii nr. 10/2001
 • Hotărârea 315/2017 - Municipiul Buzău - 27.10.2017

  Hotărâre privind aprobarea dezlipirii imobilului cu număr cadastral 63.822 situat în municipiul Buzău, tarlaua 23, parcelele 141 – 142
 • Hotărârea 314/2017 - Municipiul Buzău - 27.10.2017

  Hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul public al municipiului Buzău a terenurilor aferente unor drumuri de exploatare
 • Hotărârea 313/2017 - Municipiul Buzău - 27.10.2017

  Hotărâre privind transferul unor terenuri situate în intravilanul municipiului Buzău, din proprietatea privată în proprietatea publică a municipiului
 • Hotărârea 312/2017 - Municipiul Buzău - 27.10.2017

  Hotărâre pentru modificarea art. 1 al Hotărârii nr. 286/2017 a Consiliului Local al Municipiului Buzău, privind aprobarea închirierii suprafeţei locative cu altă destinaţie decât cea de locuinţă, proprietate privată a municipiului Buzau, b-dul Unirii, cartier Micro 3, bloc E1 parter
 • Hotărârea 311/2017 - Municipiul Buzău - 27.10.2017

  Hotărâre pentru aprobarea asigurării cofinanţării obiectivului de investiţii publice „Reabilitare integrală (rezistenţă, arhitectură, instalaţii) interior şi exterior Corp3, C5, C6,C7” din cadrul Colegiului Naţional Mihai Eminescu, municipiul Buzău”
 • Hotărârea 310/2017 - Municipiul Buzău - 27.10.2017

  Hotărâre pentru aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii şi a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii publice „Reabilitare Stadion atletism şi refacere împrejmuire teren – b-dul Unirii nr.1 din municipiul Buzău”
 • Hotărârea 309/2017 - Municipiul Buzău - 27.10.2017

  Hotărâre privind adoptarea unei măsuri excepţionale necesară a fi aplicată în cadrul executării unor lucrări de reabilitare, modernizare sau intervenţie la infrastructura tehnico-edilitară şi stradală ce asigură desfăşurarea serviciilor publice ale municipiului Buzău cu regim de caracter permanent şi funcţionare continuă, în vederea înlăturării consecinţelor negative
 • Hotărârea 308/2017 - Municipiul Buzău - 27.10.2017

  Hotărâre privind modificarea tarifelor pentru serviciul public de salubrizare din municipiul Buzău
 • Hotărârea 307/2017 - Municipiul Buzău - 27.10.2017

  Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind deţinerea, creşterea, întreţinerea şi circulaţia câinilor, a celorlalte animale de companie şi a animalelor de fermă, pe raza municipiului Buzău
 • Hotărârea 306/2017 - Municipiul Buzău - 27.10.2017

  Hotărâre privind constituirea comisiei de evaluare şi selecţionare a asociaţiilor şi fundaţiilor în vederea acordării subvenţiilor de la bugetul local, stabilirea grilei de evaluare a asociaţiilor şi fundaţiilor în vederea acordării subvenţiei şi aprobării liniei de subvenţionare prioritară în domeniul asistenţei sociale
 • Hotărârea 305/2017 - Municipiul Buzău - 27.10.2017

  Hotărâre pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2017 al Societăţii Comerciale ”Pieţe, Târguri şi Oboare” S.A. Buzău
 • Hotărârea 304/2017 - Municipiul Buzău - 27.10.2017

  Hotărâre privind numirea unor membri ai consiliului de administraţie al Societăţii Comerciale “Urbis-Serv” S.R.L Buzău
 • Hotărârea 303/2017 - Municipiul Buzău - 27.10.2017

  Hotărâre privind conferirea titlului de “CETĂŢEAN DE ONOARE” unor personalităţi cu merite deosebite
 • Hotărârea 302/2017 - Municipiul Buzău - 27.10.2017

  Hotărâre privind validarea mandatului de consilier în Consiliul Local al Municipiului Buzău al domnului Ţăndărescu Ştefan
 • Hotărârea 301/2017 - Municipiul Buzău - 27.10.2017

  Hotărâre privind constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, a calităţii de consilier în Consiliul Local al Municipiului Buzău a domnului Ioniţă Victor -Ştefan şi declararea ca vacant a locului consilierului în cauză
 • Hotărârea 300/2017 - Municipiul Buzău - 12.10.2017

  Hotărâre pentru aprobarea solicitării de trecere din domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Apărării Naţionale în proprietatea publică a municipiului Buzău şi administrarea Consiliului Local al Municipiului Buzău a terenului înscris în Cartea Funciară nr. 61.697 a U.A.T. Buzău
 • Hotărârea 299/2017 - Municipiul Buzău - 12.10.2017

  Hotărâre pentru aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii şi a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii publice „Reabilitare str.Maior Aviator Ioan Peneş, str.Aerodromului şi Intrarea Aviaţiei din municipiul Buzău”
 • Hotărârea 298/2017 - Municipiul Buzău - 12.10.2017

  Hotărâre privind rectificarea bugetului local al municipiului Buzău pe anul 2017
 • Hotărârea 297/2017 - Municipiul Buzău - 12.10.2017

  Hotărâre privind modificarea coeficientului de scurgere din formula de calcul a cantităţii de apă meteorică, preluată de reţeaua de canalizare în sensul reducerii acesteia cu 30% pentru persoane juridice (agenţi economici, instituţii publice, etc.) şi eliminarea pentru persoane fizice (inclusiv asociaţiile de proprietari) din municipiul Buzău de către Societatea Comercială ”Compania de Apă” S.A Buzău
 • Hotărârea 296/2017 - Municipiul Buzău - 29.09.2017

  Hotărâre pentru aprobarea aderării comunei Vadu-Paşii, judeţul Buzău, prin Consiliul Local al comunei Vadu-Paşii, în calitate de membru asociat la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară “Buzău – Mărăcineni”
 • Hotărârea 295/2017 - Municipiul Buzău - 29.09.2017

  Hotărâre privind retragerea municipiului Buzău , în calitate de membru fondator prin Consiliul Local, din cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “Sărata Monteoru”
 • Hotărârea 294/2017 - Municipiul Buzău - 29.09.2017

  Hotărâre de aprobare a Proiectului, a cheltuielilor legate de proiect de Parteneriat pentru obiectivul de investiţii „Reabilitarea în vederea creşterii eficienţei energetice clădiri publice SCOALA GIMNAZIALA NR.11 – CORP C1, în cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 2014-2020, apelul de proiecte POR/2016/3/3.1/b/1/7 REGIUNI ŞI POR/2016/3/3.1/b/1/BI – Axa prioritară 3 – Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiţii 3.1 Operaţiunea B – Clădiri publice
 • Hotărârea 293/2017 - Municipiul Buzău - 29.09.2017

  Hotărâre de aprobare a Proiectului, a cheltuielilor legate de proiect pentru obiectivul de investiţii „Reabilitarea în vederea creşterii eficienţei energetice clădiri publice Liceul Henri Coanda – Corp C4 (Şcoala Veche şi Şcoala Nouă)”, în cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 2014-2020, Apelul de Proiecte POR/2016/3/3.1/b/1/7 REGIUNI ŞI POR/2016/3/3.1/b/1/BI – Axa prioritară 3 – Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiţii 3.1 Operaţiunea B – Clădiri publice
 • Hotărârea 292/2017 - Municipiul Buzău - 29.09.2017

  Hotărâre de aprobare a Proiectului, a cheltuielilor legate de proiect pentru obiectivul de investiţii „Reabilitarea în vederea creşterii eficienţei energetice clădiri publice Liceul Henri Coanda – Corp C5 (Internat)”, în cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 2014-2020, Apelul de Proiecte POR/2016/3/3.1/b/1/7 REGIUNI ŞI POR/2016/3/3.1/b/1/BI – Axa prioritară 3 – Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiţii 3.1 Operaţiunea B – Clădiri publice
 • Hotărârea 291/2017 - Municipiul Buzău - 29.09.2017

  Hotărâre de aprobare a Proiectului, a cheltuielilor legate de proiect pentru obiectivul de investiţii „Reabilitarea în vederea creşterii eficienţei energetice clădiri publice – Liceul Henri Coanda – Corp C2 (Corp Tehnic)”, în cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 2014-2020, Apelul de Proiecte POR/2016/3/3.1/b/1/7 REGIUNI ŞI POR/2016/3/3.1/b/1/BI – Axa prioritară 3 – Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiţii 3.1 Operaţiunea B – Clădiri publice
 • Hotărârea 290/2017 - Municipiul Buzău - 29.09.2017

  Hotărâre de aprobare a proiectului, a cheltuielilor legate de proiect pentru obiectivul de investiţii „Reabilitarea în vederea creşterii eficienţei energetice clădiri publice “GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT “CEI ŞAPTE PITICI” – CORP C1, în cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 2014-2020, apelul de proiecte POR/2016/3/3.1/b/1/7 REGIUNI ŞI POR/2016/3/3.1/b/1/BI – Axa prioritară 3 – Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiţii 3.1 Operaţiunea B – Clădiri publice”
 • Hotărârea 289/2017 - Municipiul Buzău - 29.09.2017

  Hotărâre pentru aprobarea planului urbanistic de detaliu “Construire sediu firmă, prestări servicii şi imprejmuire”, str. Victoriei, nr. 1a, municipiul Buzău, judeţul Buzău
 • Hotărârea 288/2017 - Municipiul Buzău - 29.09.2017

  Hotărâre pentru aprobarea vânzării prin licitaţie publică cu strigare a terenului proprietate privată a municipiului Buzău, situat în strada Victoriei nr. 25
 • Hotărârea 287/2017 - Municipiul Buzău - 29.09.2017

  Hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului a unui teren situat în municipiul Buzău, strada Griviţei nr. 8
 • Hotărârea 286/2017 - Municipiul Buzău - 29.09.2017

  Hotărâre pentru aprobarea închirierii suprafeţei locative cu altă destinaţie decât cea de locuinţă, proprietate privată a municipiului situată în municipiul Buzău, b-dul Unirii, cartier Micro 3, bloc E1 parter
 • Hotărârea 285/2017 - Municipiul Buzău - 29.09.2017

  Hotărâre privind aprobarea dezlipirii imobilului cu număr cadastral 60950 situat în municipiul Buzău, tarlaua 19
 • Hotărârea 284/2017 - Municipiul Buzău - 29.09.2017

  Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 77/2017 privind apobarea dezmembrării imobilului cu număr cadastral 5113 situat în municipiul Buzău, str. Chiristigii nr. 7
 • Hotărârea 283/2017 - Municipiul Buzău - 29.09.2017

  Hotărâre pentru darea unui teren în folosinţă gratuită bisericii parohiale Sfântul Spiridon din municipiul Buzău, Bulevardul Nicolae Bălcescu, pentru curtea bisericii şi activităţi de binefacere
 • Hotărârea 282/2017 - Municipiul Buzău - 29.09.2017

  Hotărâre pentru aprobarea rapoartelor de evaluare a unor terenuri aflate în proprietatea privată a municipiului Buzău
 • Hotărârea 281/2017 - Municipiul Buzău - 29.09.2017

  Hotărâre pentru modificarea art. 3 din Hotărârea nr. 84/2016 a Consiliului Local al Municipiului Buzău privind trecerea unui mijloc fix, aflat în proprietatea privată a municipiului, în vederea scoaterii din funcţiune, transmiterii fără plată, valorificării sau casării acestuia
 • Hotărârea 280/2017 - Municipiul Buzău - 29.09.2017

  Hotărâre privind atribuirea licenţelor de traseu pentru efectuarea transportului public local de persoane prin curse regulate speciale operatorului de transport NICO DNR CORNEL S.R.L.
 • Hotărârea 279/2017 - Municipiul Buzău - 29.09.2017

  Hotărâre privind aprobarea unor reglementări cu privire la accesul şi deplasarea vehiculelor cu tracţiune animală, cât şi a celor trase sau împinse cu mâna, în municipiul Buzău
 • Hotărârea 278/2017 - Municipiul Buzău - 29.09.2017

  Hotărâre privind modificarea preţurilor locale de producere, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice pe bază de gaze naturale, pentru toate tipurile de consumatori (populaţie, agenţi economici/instituţii publice), practicate de Regia Autonomă Municipală “RAM” Buzău
 • Hotărârea 277/2017 - Municipiul Buzău - 29.09.2017

  Hotărâre pentru aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii publice „Construire platforme îngropate pentru deşeuri menajere în municipiul Buzău”
 • Hotărârea 276/2017 - Municipiul Buzău - 29.09.2017

  Hotărâre pentru aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii publice „Amenajare locuri de joacă în municipiul Buzău”
 • Hotărârea 275/2017 - Municipiul Buzău - 29.09.2017

  Hotărâre privind aderarea comunelor Vîlcelele şi Bozioru, judeţul Buzău, prin consiliul local, la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară “Buzău 2008”
 • Hotărârea 274/2017 - Municipiul Buzău - 29.09.2017

  Hotărâre privind aprobarea parteneriatului între Consiliul Local al Municipiului Buzău şi Consiliul Local al Comunei Vintilă – Vodă, judeţul Buzău în vederea cofinanţării serviciilor sociale acordate persoanelor vârstnice în cadrul Căminului pentru Persoane Vârstnice Vintilă Vodă
 • Hotărârea 273/2017 - Municipiul Buzău - 29.09.2017

  Hotărâre privind prelungirea mandatului provizoriu al unui membru al consiliului de administraţie al Societăţii Comerciale “Pieţe, Târguri şi Oboare” S.A. Buzău
 • Hotărârea 272/2017 - Municipiul Buzău - 29.09.2017

  Hotărâre privind numirea provizorie a unui membru în consiliul de administraţie al Societăţii Comerciale “Pieţe Târguri şi Oboare” S.A Buzău
 • Hotărârea 271/2017 - Municipiul Buzău - 29.09.2017

  Hotărâre privind eliberarea doamnei Alexandru Raluca Ecaterina din funcţia de membru al consiliului de administraţie al Societăţii Comerciale “Pieţe Târguri şi Oboare” S.A. Buzău
 • Hotărârea 270/2017 - Municipiul Buzău - 29.09.2017

  Hotărâre privind aprobarea cooperării Consiliului Local al Municipiului Buzău cu S. C. King Promotion S.R.L. în vederea finanţării şi realizării în comun a proiectului de interes public local Gala de box profesionist, 30 octombrie – 03 noiembrie 2017
 • Hotărârea 269/2017 - Municipiul Buzău - 29.09.2017

  Hotărâre privind aprobarea cooperării Consiliului Local al Municipiului Buzău cu Asociaţia Clubul Sportiv GTC Motorsport în vederea finanţării şi realizării în comun a proiectului de interes public local GTC Trophy 2017, 12 – 15 octombrie 2017
 • Hotărârea 268/2017 - Municipiul Buzău - 29.09.2017

  Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 231/03.08.2017 privind înfiinţarea Clubului Sportiv “Sport Club Municipal Gloria Buzău”, precum şi a Hotărârii Consiliului Local nr. 251/24.08.2017 privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 231/03.08.2017
 • Hotărârea 267/2017 - Municipiul Buzău - 29.09.2017

  Hotărâre privind organizarea festivalului “Toamna Buzoiană” în perioada 04-08 octombrie 2017
 • Hotărârea 266/2017 - Municipiul Buzău - 29.09.2017

  Hotărâre privind numirea în calitate de lichidator a Cabinetului Individual de Insolvenţă IVĂNESCU MARIA în vederea lichidării Societăţii Comerciale “AQUAFOR” S.A. Buzău
 • Hotărârea 265/2017 - Municipiul Buzău - 29.09.2017

  Hotărâre pentru aprobarea achiziţiei publice de servicii juridice de consultanţă, de asistenţă şi de reprezentare a autorităţilor administraţiei publice locale ale municipiului Buzău în litigiile cu personalul contractual din cadrul Poliţiei Locale a Municipiului Buzău precum şi în alte litigii
 • Hotărârea 264/2017 - Municipiul Buzău - 29.09.2017

  Hotărâre pentru stabilirea unui mandat reprezentantului municipiului Buzău în Adunarea Generală a Acţionarilor la Societatea Comercială “Compania de Apă” S.A. Buzău, pentru şedinţa ordinară şi, respectiv, extraordinară din 16.10.2017 şi, respectiv, 17.10.2017
 • Hotărârea 263/2017 - Municipiul Buzău - 29.09.2017

  Hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor consiliului local în consiliile de administraţie şi în comisiile pentru evaluarea şi asigurarea calităţii din unităţile cu personalitate juridică ale învăţământului preuniversitar de stat şi particular din municipiul Buzău pentru anul şcolar 2017 – 2018
 • Hotărârea 262/2017 - Municipiul Buzău - 29.09.2017

  Hotărâre privind rectificarea bugetului local al municipiului Buzău pe anul 2017
 • Hotărârea 261/2017 - Municipiul Buzău - 05.09.2017

  Hotărâre pentru aprobarea documentaţiei tehnico-economice (faza D.A.L.I) şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii „REABILITAREA IN VEDEREA CREŞTERII EFICIENŢEI ENERGETICE CLĂDIRI PUBLICE –ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.11 – CORP C1”, ÎN CADRUL ROGRAMULUI OPERAŢIONAL REGIONAL (POR) 2014-2020, APELUL DE PROIECTE POR/2016/3/3.1/B/1/7 REGIUNI ŞI POR/2016/3/3.1/B/1/BI – Axa prioritară 3 – Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiţii 3.1 Operaţiunea B -Clădiri publice”
 • Hotărârea 260/2017 - Municipiul Buzău - 05.09.2017

  Hotărâre pentru aprobarea documentaţiei tehnico-economice (faza D.A.L.I) şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii „REABILITAREA IN VEDEREA CREŞTERII EFICIENŢEI ENERGETICE CLĂDIRI PUBLICE – LICEUL HENRI COANDĂ – CORP C5 (INTERNAT)”, ÎN CADRUL PROGRAMULUI OPERAŢIONAL REGIONAL (POR) 2014-2020, APELUL DE PROIECTE POR/2016/3/3.1/B/1/7 REGIUNI ŞI POR/2016/3/3.1/B/1/BI – Axa prioritară 3 – Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiţii 3.1 Operaţiunea B -Clădiri publice”
 • Hotărârea 259/2017 - Municipiul Buzău - 05.09.2017

  Hotărâre pentru aprobarea documentaţiei tehnico-economice (faza D.A.L.I) şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii „REABILITAREA IN VEDEREA CREŞTERII EFICIENŢEI ENERGETICE CLĂDIRI PUBLICE – LICEUL HENRI COANDĂ – CORP C4 (ŞCOALA VECHE ŞI ŞCOALA NOUĂ)”, ÎN CADRUL PROGRAMULUI OPERAŢIONAL REGIONAL (POR) 2014-2020, APELUL DE PROIECTE POR/2016/3/3.1/B/1/7 REGIUNI ŞI POR/2016/3/3.1/B/1/BI– Axa prioritară 3 – Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiţii 3.1 Operaţiunea B -Clădiri publice”
 • Hotărârea 258/2017 - Municipiul Buzău - 05.09.2017

  Hotărâre pentru aprobarea documentaţiei tehnico-economice (faza D.A.L.I) şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii „REABILITAREA IN VEDEREA CREŞTERII EFICIENŢEI ENERGETICE CLĂDIRI PUBLICE – LICEUL HENRI COANDĂ – CORP C2 (CORP TEHNIC)”, ÎN CADRUL PROGRAMULUI OPERAŢIONAL REGIONAL (POR) 2014-2020, APELUL DE PROIECTE POR/2016/3/3.1/B/1/7 REGIUNI ŞI POR/2016/3/3.1/B/1/BI – Axa prioritară 3 – Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiţii 3.1 Operaţiunea B -Clădiri publice”
 • Hotărârea 257/2017 - Municipiul Buzău - 05.09.2017

  Hotărâre pentru aprobarea documentaţiei tehnico-economice (faza D.A.L.I) şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii „Reabilitarea in vederea creşterii eficienţei energetice clădiri publice “GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT”CEI ŞAPTE PITICI” – CORP C1, în cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 2014 – 2020, apelul de proiecte POR/2016/3/3.1/b/1/7 REGIUNI ŞI POR/2016/3/3.1/b/1/BI – Axa prioritară 3 – Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiţii 3.1 Operaţiunea B -Clădiri publice”
 • Hotărârea 256/2017 - Municipiul Buzău - 05.09.2017

  Hotărâre privind modificarea şi completarea inventarului domeniului public al Municipiului Buzău
 • Hotărârea 255/2017 - Municipiul Buzău - 05.09.2017

  Hotărâre privind rectificarea bugetului municipiului Buzău pe anul 2017, precum şi pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Clubului Sportiv “Sport Club Municipal Gloria Buzau”, pe anul 2017
 • Hotărârea 254/2017 - Municipiul Buzău - 24.08.2017

  Hotărâre pentru acordarea unui mandat special primarului Municipiului Buzău, domnul Constantin Toma, să voteze punctul 5 al ordinii de zi a şedinţei Adunării Generale a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “Buzău 2008” din data de 25.08.2017, ora 11.00, şi respectiv, ora 11.30
 • Hotărârea 253/2017 - Municipiul Buzău - 24.08.2017

  Hotărâre privind modificarea tarifelor pentru serviciul public de salubrizare din municipiul Buzău
 • Hotărârea 252/2017 - Municipiul Buzău - 24.08.2017

  Hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr.143/2016 a Consiliului Local al Municipiului Buzău privind numirea membrilor consiliului de administraţie al Societăţíi Comerciale “Pieţe Târguri şi Oboare” S.A. Buzău
 • Hotărârea 251/2017 - Municipiul Buzău - 24.08.2017

  Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 231/2017 privind înfiinţarea Clubului Sportiv “Sport Club Municipal Gloria Buzău”
 • Hotărârea 250/2017 - Municipiul Buzău - 24.08.2017

  Hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Buzău pentru perioada septembrie – noiembrie 2017
 • Hotărârea 249/2017 - Municipiul Buzău - 24.08.2017

  Hotărâre pentru aprobarea planului urbanistic zonal “Construire bloc de locuinţe colective S+P+5 nivele, intravilan, strada Lt. Col. Gheorghe Iacob nr. 2, municipiul Buzău, judeţul Buzău”, precum şi regulamentului de urbanism aferent, la solicitarea Societăţii Comerciale “Mecan Construct” S.A., cu sediul social în localitatea Pătârlagele, judeţul Buzău
 • Hotărârea 248/2017 - Municipiul Buzău - 24.08.2017

  Hotărâre pentru aprobarea planului urbanistic de detaliu “Construire centru medical Neurolife” str. Obor, nr.4, municipiul Buzău, judeţul Buzău
 • Hotărârea 247/2017 - Municipiul Buzău - 24.08.2017

  Hotărâre privind aprobarea dezlipirii imobilului cu număr cadastral 61731 situat în municipiul Buzău, b-dul Nicolae Titulescu nr. 18
 • Hotărârea 246/2017 - Municipiul Buzău - 24.08.2017

  Hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul public al municipiului Buzău a imobilului Piaţa Daciei
 • Hotărârea 245/2017 - Municipiul Buzău - 24.08.2017

  Hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul public al municipiului Buzău a terenurilor aferente unor străzi
 • Hotărârea 244/2017 - Municipiul Buzău - 24.08.2017

  Hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului Buzău a unor terenuri situate pe bulevardul Republicii
 • Hotărârea 243/2017 - Municipiul Buzău - 24.08.2017

  Hotărâre privind aprobarea dezmembrării imobilului cu număr cadastral 17211 situat în municipiul Buzău, b-dul 1 Decembrie 1918, gruparea de blocuri 6 E – H
 • Hotărârea 242/2017 - Municipiul Buzău - 24.08.2017

  Hotărâre pentru darea în folosinţă gratuită Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Buzău – Mărăcineni a suprafeţei locative proprietate publică a municipiului, situată în municipiul Buzău, str. Broşteni, bloc P 15 A, ap. 2, parter
 • Hotărârea 241/2017 - Municipiul Buzău - 24.08.2017

  Hotărâre privind darea în administrarea Liceului cu Program Sportiv ”Iolanda Balaş Soter” a imobilului proprietate publică, situat în municipiul Buzău, str. Granitului nr. 4
 • Hotărârea 240/2017 - Municipiul Buzău - 24.08.2017

  Hotărâre privind desemnarea auditorului financiar extern al Societăţii Comerciale “Pieţe, Târguri şi Oboare” S.A. Buzău Consiliul Local al Municipiului Buzău, judeţul Buzău, întrunit în sedinţă ordinară şi în acelaşi timp în adunarea generală ordinară a acţionarului unic al Societăţii Comerciale “Pieţe, Târguri şi Oboare” S.A. Buzău
 • Hotărârea 239/2017 - Municipiul Buzău - 24.08.2017

  Hotărâre privind aprobarea componenţei comisiei de licitaţie pentru concesionarea şi închirierea bunurilor aparţinând domeniului public şi privat al municipiului Buzău, precum şi vânzarea bunurilor aparţinând domeniului privat al municipiului Buzău
 • Hotărârea 238/2017 - Municipiul Buzău - 24.08.2017

  Hotărâre privind utilizarea bazelor sportive ale unităţilor de învăţământ preuniversitar administrate de către Consiliul Local al Municipiului Buzau
 • Hotărârea 237/2017 - Municipiul Buzău - 24.08.2017

  Hotărâre privind aprobarea cooperării Consiliului Local al Municipiului Buzău cu Asociaţia Hair Redivivus în vederea finanţării şi realizării în comun a proiectului de interes public local Festivalul de muzică rock „top t 2017”, 15 – 17 septembrie 2017
 • Hotărârea 236/2017 - Municipiul Buzău - 24.08.2017

  Hotărâre pentru aprobarea cotizaţiei pe anul 2017 ce va fi plătită către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Buzău – Mărăcineni
 • Hotărârea 235/2017 - Municipiul Buzău - 24.08.2017

  Hotărâre privind aprobarea contribuţiei sub formă de cotizaţie a Municipiului Buzău, prin Consiliul Local al Municipiului Buzău, în calitate de membru asociat la Asociaţia Municipiilor din România, pentru anul 2015
 • Hotărârea 234/2017 - Municipiul Buzău - 24.08.2017

  Hotărâre privind aprobarea modificării organigramei, numărului de personal şi statului de funcţii ale Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Buzău, precum şi a Regulamentelor de Organizare şi Funcţionare la Centrul de Urgenţă de Zi şi de Noapte pentru Persoane fără Adăpost şi la Complexul de Servicii pentru Persoane Vârstnice “Alexandru Marghiloman”
 • Hotărârea 233/2017 - Municipiul Buzău - 24.08.2017

  Hotărâre privind rectificarea bugetului municipiului Buzău şi al instituţiilor de asistenţă socială, pe anul 2017, în vederea preluării execuţiei bugetare în sistemul naţional de raportare a situaţiilor financiare
 • Hotărârea 232/2017 - Municipiul Buzău - 03.08.2017

  Hotărâre privind aprobarea cooperării Consiliului Local al Municipiului Buzău cu Asociația Club Rotary Buzău în vederea realizării în comun a proiectului de interes public local “Centru științific destinat apropierii elevilor și tinerilor buzoieni de științele exacte și tehnologiile moderne – Explorer “
 • Hotărârea 231/2017 - Municipiul Buzău - 03.08.2017

  Hotărâre privind înfiinţarea Clubului Sportiv “Sport Club Municipal Gloria Buzău”
 • Hotărârea 230/2017 - Municipiul Buzău - 27.07.2017

  Hotărâre pentru aprobarea vânzării către cetăţeana Spiridon Magdalena Otilia a terenului proprietate privată a municipiului Buzău, aferent imobilului casă de locuit, situat în municipiul Buzău, strada Nicu I. Constantinescu nr. 154, cartier Orizont
 • Hotărârea 229/2017 - Municipiul Buzău - 27.07.2017

  Hotărâre pentru stabilirea unui mandat reprezentantului municipiului Buzău în Adunarea Generală a Acţionarilor la Societatea Comercială “Compania de Apă” S.A. Buzău, pentru şedinţa ordinară şi, respectiv, extraordinară din 07.08.2017 şi, respectiv, 08.08.2017
 • Hotărârea 228/2017 - Municipiul Buzău - 27.07.2017

  Hotărâre privind stabilirea salariilor aferente funcţiilor din cadrul familiei ocupaţionale „Administraţie”, utilizate în cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Buzău, precum şi în cadrul serviciilor publice de interes local ale Municipiului Buzău
 • Hotărârea 227/2017 - Municipiul Buzău - 27.07.2017

  Hotărâre pentru aprobarea vânzării prin licitaţie publică cu strigare a imobilului proprietate privată a municipiului Buzău, situat pe aleea Castanilor nr. 3
 • Hotărârea 226/2017 - Municipiul Buzău - 27.07.2017

  Hotărâre pentru aprobarea vânzării prin licitaţie publică cu strigare a terenului proprietate privată a municipiului Buzău, situat în strada Victoriei nr. 78
 • Hotărârea 225/2017 - Municipiul Buzău - 27.07.2017

  Hotărâre pentru aprobarea cumpărării unor terenuri proprietatea Societăţii Comerciale ”Romcarbon” S.A. Buzău
 • Hotărârea 224/2017 - Municipiul Buzău - 27.07.2017

  Hotărâre privind aprobarea constituirii dreptului de uz şi servitute cu titlu gratuit asupra unor terenuri proprietate publică a municipiului Buzău, în favoarea Societăţii de Distribuţie a Energiei Electrice Muntenia Nord S.A. – Sucursala de Distribuţie a Energiei Electrice Buzău
 • Hotărârea 223/2017 - Municipiul Buzău - 27.07.2017

  Hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 259 din 21 decembrie 2016 a Consiliului Local al Municipiului Buzău privind stabilirea, la nivelul municipiului Buzău, a impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2017
 • Hotărârea 222/2017 - Municipiul Buzău - 27.07.2017

  Hotărâre pentru aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii publice „Amenajare skate park din Parcul Tineretului, municipiul Buzău”
 • Hotărârea 221/2017 - Municipiul Buzău - 27.07.2017

  Hotărâre privind repartizarea unei locuinţe pentru tineret, construite în regim de închiriere prin Agenţia Naţională de Locuinţe în municipiul Buzău şi rămasă vacantă pe perioada exploatării acesteia
 • Hotărârea 220/2017 - Municipiul Buzău - 27.07.2017

  Hotărâre privind aprobarea cooperării Consiliului Local al Municipiului Buzău cu Asociaţia Bulevardul Culturii în vederea finanţării şi realizării în comun a proiectului de interes public local Festivalul Internaţional de Teatru Independent de Comedie COMIC 7 B, Ediţia a II-a, 17 – 23 septembrie 2017
 • Hotărârea 219/2017 - Municipiul Buzău - 27.07.2017

  Hotărâre privind aprobarea cooperării Consiliului Local al Municipiului Buzău cu Colegiul Naţional B. P. Hasdeu în vederea finanţării şi realizării în comun a proiectului de interes public local “150 de ani de la înfiinţarea actualului Colegiu Naţional B. P. Hasdeu, şcoală reprezentativă a Buzăului”
 • Hotărârea 218/2017 - Municipiul Buzău - 27.07.2017

  Hotărâre pentru aprobarea listei de investitii anexa la bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Societăţii Comerciale „Urbis-Serv” S.R.L. Buzău
 • Hotărârea 217/2017 - Municipiul Buzău - 27.07.2017

  Hotărâre privind majorarea capitalului social al Societăţii Comerciale „Urbis-Serv” S.R.L. Buzău
 • Hotărârea 216/2017 - Municipiul Buzău - 27.07.2017

  Hotărâre pentru aprobarea structurii organizatorice şi funcţionale, numărului de personal şi statului de funcţii ale Societăţii Comerciale “Urbis-Serv” S.R.L. Buzău
 • Hotărârea 215/2017 - Municipiul Buzău - 27.07.2017

  Hotărâre pentru revocarea Hotărârii nr. 123/2017 privind numirea provizorie a unui membru al consiliului de administraţie al Societăţii Comerciale “Trans Bus” S.A. Buzău
 • Hotărârea 214/2017 - Municipiul Buzău - 27.07.2017

  Hotărâre privind aprobarea participării la cursuri de perfecţionare a consilierilor locali pentru perioada 2017 – 2020
 • Hotărârea 213/2017 - Municipiul Buzău - 27.07.2017

  Hotărâre privind aprobarea indemnizaţiei lunare de care beneficiază consilierii locali pentru participarea la şedinţe
 • Hotărârea 212/2017 - Municipiul Buzău - 27.07.2017

  Hotărâre privind rectificarea bugetului municipiului Buzău, precum şi al instituţiilor publice de învăţământ preuniversitar, pe anul 2017
 • Hotărârea 211/2017 - Municipiul Buzău - 30.06.2017

  Hotărâre privind împuternicirea Primarului municipiului Buzău să îndeplinească toate formalităţile legale pentru realizarea reducerii cu 50% a tarifului apei meteorice aplicabil pentru municipiul Buzau de către Societatea Comercială ” Compania de Apă” S.A Buzău cu privire la rectificarea materială a HCL nr. 211/2017
 • Hotărârea 210/2017 - Municipiul Buzău - 30.06.2017

  Hotărâre pentru aprobarea planului urbanistic zonal privind “Realizarea unei căi de acces auto către imobilele situate în strada Cuza Vodă nr. 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55 în vederea reconsiderării şi reabilitării zonei” din municipiul Buzău, judeţul Buzău
 • Hotărârea 209/2017 - Municipiul Buzău - 30.06.2017

  Hotărâre pentru aprobarea vânzării către Societatea Comercială CONCAS S.A. Buzău a terenului proprietate privată a municipiului Buzău, aferent imobilului casă de locuit, situat în municipiul Buzău, strada Nicu I. Constantinescu nr. 146, cartier Orizont
 • Hotărârea 208/2017 - Municipiul Buzău - 30.06.2017

  Hotărâre pentru aprobarea vânzării către Societatea Comercială CONCAS S.A. Buzău a terenului proprietate privată a municipiului Buzău, aferent imobilului casă de locuit, situat în municipiul Buzău, strada Nicu I. Constantinescu nr. 144, cartier Orizont
 • Hotărârea 207/2017 - Municipiul Buzău - 30.06.2017

  Hotărâre pentru aprobarea vânzării către cetăţeana Cîmpeanu Stela a terenului proprietate privată a municipiului Buzău, aferent imobilului casă de locuit, situat în municipiul Buzău, cartier Orizont, Lot D 143
 • Hotărârea 206/2017 - Municipiul Buzău - 30.06.2017

  Hotărâre pentru aprobarea vânzării către cetăţeanul Dobrescu Ştefan a terenului proprietate privată a municipiului Buzău, aferent imobilului casă de locuit, situat în municipiul Buzău, strada Nicu I. Constantinescu nr. 142, cartier Orizont
 • Hotărârea 205/2017 - Municipiul Buzău - 30.06.2017

  Hotărâre pentru aprobarea vânzării către cetăţenii Mihalache Răzvan Claudiu şi Şerbănică Cristina,a terenului proprietate privată a municipiului Buzău, aferent imobilului casă de locuit, situat în municipiul Buzău, strada Nicu I. Constantinescu nr. 134 , cartier Orizont
 • Hotărârea 204/2017 - Municipiul Buzău - 30.06.2017

  Hotărâre pentru aprobarea vânzării către cetăţeanul Şerbănică Victor Valentin a terenului proprietate privată a municipiului Buzău, aferent imobilului casă de locuit, situat în municipiul Buzău, strada Nicu I. Constantinescu nr. 132, cartier Orizont
 • Hotărârea 203/2017 - Municipiul Buzău - 30.06.2017

  Hotărâre pentru aprobarea vânzării către cetăţeanul Păunescu Gabriel Virgiliu a terenului proprietate privată a municipiului Buzău, aferent imobilului casă de locuit, situat în municipiul Buzău, strada Nicu I. Constantinescu nr. 126, cartier Orizont
 • Hotărârea 202/2017 - Municipiul Buzău - 30.06.2017

  Hotărâre pentru aprobarea vânzării către cetăţeanul Cojocaru Neculai a terenului proprietate privată a municipiului Buzău, aferent imobilului casă de locuit, situat în municipiul Buzău, cartier Orizont, Lot A 51
 • Hotărârea 201/2017 - Municipiul Buzău - 30.06.2017

  Hotărâre pentru aprobarea vânzării către cetăţeana Banciu Larisa Mihaela a terenului proprietate privată a municipiului Buzău, aferent imobilului casă de locuit, situat în municipiul Buzău, strada Pamfil Şeicaru nr. 1, cartier Orizont
 • Hotărârea 200/2017 - Municipiul Buzău - 30.06.2017

  Hotărâre privind declanşarea procedurii de expropriere a unui teren pentru lucrarea “Refacere trotuar pe str. Viitorului lângă blocul nr. 110” din municipiul Buzău
 • Hotărârea 199/2017 - Municipiul Buzău - 30.06.2017

  Hotărâre pentru închirierea spaţiului situat pe b.dul Unirii, cartier micro 3, blocul E1, parter, pentru sediul Partidului Alianţa Liberalilor şi Democraţilor Filiala Buzău
 • Hotărârea 198/2017 - Municipiul Buzău - 30.06.2017

  Hotărâre privind stabilirea chiriei şi a coeficienţilor care stau la baza recalculării acesteia pentru unităţile locative din blocurile A.N.L., aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Buzău
 • Hotărârea 197/2017 - Municipiul Buzău - 30.06.2017

  Hotărâre pentru aprobarea închirierii suprafeţei locative cu altă destinaţie decât cea de locuinţă, proprietate de stat, aflată în administrarea Consiliului Local al Municipiului Buzău, situată în municipiul Buzău, strada Păcii nr. 19
 • Hotărârea 196/2017 - Municipiul Buzău - 30.06.2017

  Hotărâre pentru aprobarea închirierii prin licitaţie publică cu strigare a unui spaţiu din cadrul complexului sportiv “Gloria”, situat în municipiul Buzău, b-dul Mareşal Averescu, pentru programul ”Şcoală după şcoală”
 • Hotărârea 195/2017 - Municipiul Buzău - 30.06.2017

  Hotărâre pentru aprobarea vânzării prin licitaţie publică cu strigare a terenului proprietate privată a municipiului Buzău, situat în strada Lăstunului nr. 101
 • Hotărârea 194/2017 - Municipiul Buzău - 30.06.2017

  Hotărâre pentru aprobarea vânzării prin licitaţie publică cu strigare a suprafeţei locative cu altă destinaţie decât cea de locuinţă, situată în municipiul Buzău, cartier micro 5, strada Alexandru Marghiloman, bloc 17, parter
 • Hotărârea 193/2017 - Municipiul Buzău - 30.06.2017

  Hotărâre privind aprobarea constituirii dreptului de uz şi servitute cu titlu gratuit asupra unor terenuri proprietate publică a municipiului Buzău, în favoarea Societăţii de Distribuţie a Energiei Electrice Muntenia Nord S.A. – Sucursala de Distribuţie a Energiei Electrice Buzău
 • Hotărârea 192/2017 - Municipiul Buzău - 30.06.2017

  Hotărâre pentru aprobarea concesionării terenului proprietate privată a municipiului, situat în municipiul Buzău, strada Aleea Sporturilor, adiacent imobilului cu nr. 35 A, prin atribuire directă, către Societatea Comercială „FRET COM” S.R.L. Buzău
 • Hotărârea 191/2017 - Municipiul Buzău - 30.06.2017

  Hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului a unui teren situat în municipiul Buzău, str. Sava Gotul, nr. 30, pe care sunt edificate construcţii
 • Hotărârea 190/2017 - Municipiul Buzău - 30.06.2017

  Hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul public al municipiului Buzău a terenurilor aferente unor străzi
 • Hotărârea 189/2017 - Municipiul Buzău - 30.06.2017

  Hotărâre privind aprobarea dezlipirii imobilului cu număr cadastral 17923 situat în municipiul Buzău, B-dul N. Titulescu nr. 18
 • Hotărârea 188/2017 - Municipiul Buzău - 30.06.2017

  Hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 106 / 28.04.2017 pentru aprobarea Regulamentului privind activitatea de ridicare a vehiculelor /autovehiculelor /remorcilor care staţionează neregulamentar pe domeniul public sau privat al Municipiului Buzău
 • Hotărârea 187/2017 - Municipiul Buzău - 30.06.2017

  Hotărâre privind aprobarea perfectării înlesnirii la plată a obligaţiilor fiscale restante ale Regiei Autonome Municipale “RAM” Buzău cu depunerea ,în vederea eşalonării la plată, de garanţii imobiliare/mobiliare proprietatea privată ale regiei
 • Hotărârea 186/2017 - Municipiul Buzău - 30.06.2017

  Hotărâre privind aprobarea Cererii de Finanţare “Reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe 4B D. Filipescu, Integral 1 şi Gerom 2 din Municipiul Buzău” şi a cheltuielilor aferente acesteia, în conformitate cu ultima formă a bugetului rezultat în urma etapei de evaluare şi selecţie, finanţată în cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 2014-2020, apelul de proiecte nr. POR/2016/3/3.1/A/1 – Axa prioritară 3 – sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiţii 3.1 Operaţiunea A-Clădiri rezidenţiale”
 • Hotărârea 185/2017 - Municipiul Buzău - 30.06.2017

  Hotărâre privind aprobarea Cererii de Finanţare “Reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe C2, 12E şi C5 din Municipiul Buzău” şi a cheltuielilor aferente acesteia, în conformitate cu ultima formă a bugetului rezultat în urma etapei de evaluare şi selecţie, finanţată în cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 2014-2020, apelul de proiecte nr. POR/2016/3/3.1/A/1 – Axa prioritară 3 – Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiţii 3.1 Operaţiunea A-Clădiri rezidenţiale”
 • Hotărârea 184/2017 - Municipiul Buzău - 30.06.2017

  Hotărâre pentru aprobarea documentaţiei tehnice şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii ”Reabilitarea energetică a blocurilor de locuinţe din Municipiul Buzău, în cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 2014-2020, apelul de proiecte nr. POR/2016/3/3.1/A/1 – Axa prioritară 3 – Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiţii 3.1
 • Hotărârea 183/2017 - Municipiul Buzău - 30.06.2017

  Hotărâre privind aprobarea „Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană a municipiului Buzău 2016-2023”
 • Hotărârea 182/2017 - Municipiul Buzău - 30.06.2017

  Hotărâre privind reorganizarea Comisiei Tehnico-Economice a Consiliului Local al Municipiului Buzău
 • Hotărârea 181/2017 - Municipiul Buzău - 30.06.2017

  Hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru prestarea serviciilor de pază şi ordine publică de către Poliţia Locală a municipiului Buzău
 • Hotărârea 180/2017 - Municipiul Buzău - 30.06.2017

  Hotărâre pentru aprobarea „Regulamentului local de publicitate privind amplasarea şi autorizarea mijloacelor de publicitate pe raza municipiul Buzău, Judeţul Buzău”
 • Hotărârea 179/2017 - Municipiul Buzău - 30.06.2017

  Hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr. 113/31.07.2014 a Consiliului Local al Municipiului Buzău privind aprobarea participării municipiului Buzău la cofinanţarea proiectului „Asistenţă tehnică pentru pregătirea aplicaţiei de finanţare şi a documentaţiilor de atribuire pentru Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă şi Apă Uzată din judeţul Buzău în perioada 2014 – 2020”
 • Hotărârea 178/2017 - Municipiul Buzău - 30.06.2017

  Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de funcţionare a pieţelor din municipiul Buzău şi a procedurii de autorizare a acestora
 • Hotărârea 177/2017 - Municipiul Buzău - 30.06.2017

  Hotărâre privind numirea doamnei Gabriela Antonescu în funcţia publică de conducere vacantă de director executiv al Direcţiei de Asistenţă Socială a municipiului Buzău
 • Hotărârea 176/2017 - Municipiul Buzău - 30.06.2017

  Hotărâre privind desemnarea observatorului din partea consiliului local la concursul pentru ocuparea funcţiei de director şi director adjunct la unităţile de învăţământ preuniversitar din municipiul Buzău
 • Hotărârea 175/2017 - Municipiul Buzău - 30.06.2017

  Hotărâre pentru rectificarea bugetelor instituţiilor publice de asistentă socială din subordinea Consiliului Local al Municipiului Buzău pe anul 2017
 • Hotărârea 174/2017 - Municipiul Buzău - 09.06.2017

  Hotărâre pentru revocarea Hotărârii nr. 149 /26.05.2017 pentru închirierea spaţiului situat pe b-dul Unirii, cartier Micro 3 bloc E 1, parter pentru sediul partidul Alianţa Liberalilor şi Democraţilor Filiala Buzău
 • Hotărârea 173/2017 - Municipiul Buzău - 09.06.2017

  Hotărâre pentru revocarea Hotărârii nr. 155 /26.05.2017 pentru darea unui teren în folosinţă gratuită Bisericii Parohiale Sfântul Spiridon din municipiul Buzău, B – dul Nicolae Bălcescu pentru Curtea Bisericii şi activităţi de binefacere
 • Hotărârea 172/2017 - Municipiul Buzău - 09.06.2017

  Hotărâre pentru stabilirea unui mandat reprezentantului municipiului Buzău în Adunarea Generală a Acţionarilor la Societatea Comercială “Compania de Apă” S.A. Buzău, pentru şedinţa ordinară şi, respectiv, extraordinară din 12.06.2017 şi, respectiv, 13.06.2017
 • Hotărârea 171/2017 - Municipiul Buzău - 09.06.2017

  Hotărâre ppentru revocarea Hotărârii nr. 137 din 26 mai 2017 a Consiliului Local al Municipiului Buzău pentru acordarea unui mandat doamnei Cristea Georgeta prin care să reprezinte municipiul Buzău în cadrul şedinţelor Adunării Generale Ordinare şi, respectiv, Adunării Generale Extraordinare ale Acţionarilor S.C. „Compania de Apă” S.A. Buzău, convocate în zilele de 12.06.2017 şi, respectiv,13.06.2017
 • Hotărârea 170/2017 - Municipiul Buzău - 09.06.2017

  Hotărâre privind organizarea şi funcţionarea târgului de vară “DRĂGAICA – 2017”
 • Hotărârea 169/2017 - Municipiul Buzău - 26.05.2017

  Hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Buzău pentru perioada iunie – august 2017
 • Hotărârea 168/2017 - Municipiul Buzău - 26.05.2017

  Hotărâre pentru aprobarea vânzării către cetăţeana Lupan Raluca a terenului proprietate privată a municipiului Buzău, aferent extinderii şi accesului la cabinetul avocatură, situat în municipiul Buzău, strada Ostrovului, bloc A1, limitrof apartamentului 4
 • Hotărârea 167/2017 - Municipiul Buzău - 26.05.2017

  Hotărâre pentru aprobarea vânzării către cetăţeana Corciu Mariana a terenului proprietate privată a municipiului Buzău, aferent imobilului casă de locuit, situat în municipiul Buzău, strada Nicu I. Constantinescu nr. 168, cartier Orizont
 • Hotărârea 166/2017 - Municipiul Buzău - 26.05.2017

  Hotărâre pentru aprobarea vânzării către cetăţeanul Moiseanu Cristinel Felici a terenului proprietate privată a municipiului Buzău, aferent imobilului casă de locuit, situat în municipiul Buzău, strada Nicu I. Constantinescu nr. 160, cartier Orizont
 • Hotărârea 165/2017 - Municipiul Buzău - 26.05.2017

  Hotărâre pentru aprobarea vânzării către cetăţeanul Stana Cristel a terenului proprietate privată a municipiului Buzău, aferent imobilului casă de locuit, situat în municipiul Buzău, strada Nicu I. Constantinescu nr. 140, cartier Orizont
 • Hotărârea 164/2017 - Municipiul Buzău - 26.05.2017

  Hotărâre pentru aprobarea vânzării către cetăţeana Badea Gabriela Cristina Elena a terenului proprietate privată a municipiului Buzău, aferent imobilului casă de locuit, situat în municipiul Buzău, strada Pamfil Şeicaru nr. 25, cartier Orizont
 • Hotărârea 163/2017 - Municipiul Buzău - 26.05.2017

  Hotărâre pentru aprobarea vânzării către cetăţeana Pandelescu Carmen Laura a terenului proprietate privată a municipiului Buzău, aferent imobilului casă de locuit, situat în municipiul Buzău, strada Nicu I. Constantinescu nr. 164, cartier Orizont
 • Hotărârea 162/2017 - Municipiul Buzău - 26.05.2017

  Hotărâre privind aprobarea dezlipirii imobilului cu număr cadastral 17923 situat în municipiul Buzău, B-dul Mareşal Averescu nr. 5A
 • Hotărârea 161/2017 - Municipiul Buzău - 26.05.2017

  Hotărâre pentru aprobarea trecerii unui teren din proprietatea publică în proprietatea privată a municipiului Buzău, în suprafaţă de 7.064,00 m.p., situat pe şoseaua de centură, tarlaua 61
 • Hotărârea 160/2017 - Municipiul Buzău - 26.05.2017

  Hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului a terenului indiviz, aferent sediului Telekom Romania Communications S.A. situat în municipiul Buzău, bulevardul Nicolae Bălcescu, bloc PTTR, parter
 • Hotărârea 159/2017 - Municipiul Buzău - 26.05.2017

  Hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul public al municipiului Buzău a terenurilor aferente unor platforme ecologice îngropate, pentru colectarea deşeurilor menajere
 • Hotărârea 158/2017 - Municipiul Buzău - 11.05.2017

  Hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul public al municipiului Buzău a terenurilor aferente unor locuri de joacă
 • Hotărârea 157/2017 - Municipiul Buzău - 26.05.2017

  Hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul public al municipiului Buzău a terenurilor aferente unor străzi
 • Hotărârea 156/2017 - Municipiul Buzău - 26.05.2017

  Hotărâre pentru acordarea dreptului de folosinţă cu titlu gratuit a Clubului Sportiv Municipal Buzău a unui spaţiu situat în incinta complexului sportiv ”Gloria” din municipiul Buzău, b-dul mareşal Al. Averescu, pentru secţia de Șah
 • Hotărârea 155/2017 - Municipiul Buzău - 26.05.2017

  Hotărâre pentru darea unui teren în folosinţă gratuită bisericii parohiale Sfântul Spiridon din municipiul Buzău, b-dul N. Bălcescu, pentru curtea bisericii şi activităţi de binefacere
 • Hotărârea 154/2017 - Municipiul Buzău - 26.05.2017

  Hotărâre pentru darea în administrare a imobilului situat pe str. Transilvaniei, nr. 5, către Poliţia Locală a Municipiului Buzău, pentru sediu
 • Hotărârea 153/2017 - Municipiul Buzău - 26.05.2017

  Hotărâre privind aprobarea încetării contractului de asociere nr. 6.558 din 25 noiembrie 2011 perfectat între Municipiul Buzău şi Clubul Sportiv „Tenis Club” Buzău
 • Hotărârea 152/2017 - Municipiul Buzău - 26.05.2017

  Hotărâre pentru modificarea punctului nr. 1 din anexa nr. 1, modificarea anexei nr. 2 si a anexei nr. 3 la Hotărârea nr. 271/2016 a Consiliului Local al Municipiului Buzău, privind trecerea locuinţelor pentru tineri, din proprietatea publică a municipiului Buzău în proprietatea publică a statului şi reglementarea juridică a terenurilor aferente
 • Hotărârea 151/2017 - Municipiul Buzău - 26.05.2017

  Hotărâre privind majorarea tarifului de călătorie la transportul de călători pe bază de grafic prin curse regulate cu mijloacele de transport ale Asociaţiei Transportatorilor Traseului nr. 4 Buzău
 • Hotărârea 150/2017 - Municipiul Buzău - 26.05.2017

  Hotărâre privind modificarea preţului local de facturare a energiei termice livrate populaţiei din municipiul Buzău prin sisteme centralizate, în scopul încălzirii locuinţelor şi al preparării apei calde de consum
 • Hotărârea 149/2017 - Municipiul Buzău - 26.05.2017

  Hotărâre pentru închirierea spaţiului situat pe b.dul Unirii, cartier micro 3, blocul E1, parter, pentru sediul Partidului Alianţa Liberalilor şi Democraţilor Filiala Buzău
 • Hotărârea 148/2017 - Municipiul Buzău - 26.05.2017

  Hotărâre pentru aprobarea modificării indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii publice „Reabilitare integrală (rezistenţă, arhitectură, instalaţii) interior şi exterior Corp3, C5, C6,C7” din cadrul Colegiului Naţional Mihai Eminescu,municipiul Buzău”
 • Hotărârea 147/2017 - Municipiul Buzău - 26.05.2017

  Hotărâre privind repartizarea unor locuinţe pentru tineret, construite în regim de închiriere prin Agenţia Naţională de Locuinţe în municipiul Buzău şi rămase vacante pe perioada exploatării acestora
 • Hotărârea 146/2017 - Municipiul Buzău - 26.05.2017

  Hotărâre privind constituirea comisiilor de selecţie şi de soluţionare a contestaţiilor pentru finanţarea nerambursabilă din bugetul municipiului Buzău a propunerilor de acţiuni, proiecte şi programe culturale de interes local şi de editare cărţi, reviste şi alte publicaţii
 • Hotărârea 145/2017 - Municipiul Buzău - 26.05.2017

  Hotărâre pentru aprobarea ghidului solicitantului pentru finanţarea nerambursabilă din bugetul municipiului Buzău a propunerilor de proiecte editoriale (activităţi de creaţie, producţie editorială, tipografică, de difuzare şi promovare a culturii scrise) şi a ghidului deconturilor de cheltuieli efectuate
 • Hotărârea 144/2017 - Municipiul Buzău - 26.05.2017

  Hotărâre pentru aprobarea ghidului solicitantului pentru finanţarea nerambursabilă din bugetul local al municipiului Buzău a propunerilor de acţiuni, proiecte şi programe culturale de interes local
 • Hotărârea 143/2017 - Municipiul Buzău - 26.05.2017

  Hotărâre privind aprobarea cooperării Consiliului Local al Municipiului Buzău cu Asociaţia “Ivan Patzaichin – Mila 23″ în vederea finanţării şi realizării în comun a proiectului de interes public local „Descoperă Rowmania/România naturală văzută din barcă” – ediţia a I-a, 8 – 9 iulie 2017
 • Hotărârea 142/2017 - Municipiul Buzău - 26.05.2017

  Hotărâre privind aprobarea cooperării Consiliului Local al Municipiului Buzău cu Asociaţia pentru tineret Buzău 2010 în vederea finanţării şi realizării în comun a proiectului de interes public local Festivalul internaţional de muzică uşoară pentru copii şi tineret „MIHAELA RUNCEANU – PENTRU VOI MUGURI NOI”, ediţia a VIa, 23 – 25 iunie 2017
 • Hotărârea 141/2017 - Municipiul Buzău

  Hotărâre privind aprobarea cooperării Consiliului Local al Municipiului Buzău cu Asociaţia Culturall în vederea finanţării şi realizării în comun a proiectului de interes public local „Festivalul internaţional de film Buzău – Buzz CEE – ediţia a II-a, 4 – 9 iulie 2017”
 • Hotărârea 140/2017 - Municipiul Buzău - 26.05.2017

  Hotărâre pentru aprobarea situaţiilor financiare pe anul 2016 ale Regiei Autonome Municipale “RAM” Buzău
 • Hotărârea 139/2017 - Municipiul Buzău - 26.05.2017

  Hotărâre privind scoaterea din funcţiune, transmiterea fără plată, valorificarea sau casarea unor mijloace fixe proprietate privată a municipiului Buzău aduse ca aport în natură la capitalul social al Societăţii Comerciale „Urbis-Serv” S.R.L. Buzău
 • Hotărârea 138/2017 - Municipiul Buzău - 26.05.2017

  Hotărâre pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Societăţii Comerciale „Urbis-Serv” S.R.L. Buzău
 • Hotărârea 137/2017 - Municipiul Buzău - 26.05.2017

  Hotărâre pentru acordarea unui mandat special doamnei Cristea Georgeta prin care să reprezinte municipiul Buzău în cadrul şedinţelor Adunării Generale Ordinare şi,respectiv, Adunării Generale Extraordinare ale Acţionarilor S.C. „Compania de Apă” S.A. Buzău, convocate în zilele de 12.06.2017 şi, respectiv,13.06.2017
 • Hotărârea 136/2017 - Municipiul Buzău - 26.05.2017

  Hotărâre privind aprobarea criteriilor, procedurilor şi atribuţiilor specifice pentru numirea şi eliberarea din funcţie a administratorului public la nivelul municipiului Buzău
 • Hotărârea 135/2017 - Municipiul Buzău - 26.05.2017

  Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al aparatului de specialitate al primarului municipiului Buzău
 • Hotărârea 134/2017 - Municipiul Buzău - 26.05.2017

  Hotărâre privind aprobarea organigramei, numărului de personal şi statului de funcţii şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Buzău, şi preluarea Complexului de Servicii pentru Persoane Vârstnice “Alexandru Marghiloman”, a Centrului de Urgenţă de Zi şi de Noapte pentru Persoane Adulte fără Adăpost, a Cantinei de Ajutor Social, şi a Centrului pentru Recuperare, Reabilitare şi Educaţie Specială în structura Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Buzău
 • Hotărârea 133/2017 - Municipiul Buzău - 26.05.2017

  Hotărâre privind conferirea titlurilor de “CETĂŢEAN DE ONOARE” şi “OMUL ANULUI 2016” unor personalităţi cu merite deosebite
 • Hotărârea 132/2017 - Municipiul Buzău - 11.05.2017

  Hotărâre pentru aprobarea planului urbanistic zonal “Construire hală depozitare, comercializare materiale de construcţii, birouri (supantă), dotări specifice activităţii propuse în incintă (împrejmuire, parcare, racorduri utilităţi)
 • Hotărârea 131/2017 - Municipiul Buzău - 11.05.2017

  Hotărâre pentru aprobarea planului urbanistic zonal “Construire Hipermarket; Amplasare container IMBISS comert produse tip fast-food, Amenajari exterioare in incinta : Rezerva PSI; Post Trafo; Imprejmuire parţiala ;Totemuri si elemente de signalistica ; Modificare functiune zona din Industrie si depozite in Institutii si Servicii” municipiul Buzău, județul Buzău
 • Hotărârea 130/2017 - Municipiul Buzău - 11.05.2017

  Hotărâre pentru aprobarea achiziţiei publice de servicii juridice pentru diferite tipuri de litigii
 • Hotărârea 129/2017 - Municipiul Buzău - 11.05.2017

  Hotărâre privind aderarea comunei Colţi, judeţul Buzău, prin consiliul local, la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară “Buzău 2008”
 • Hotărârea 128/2017 - Municipiul Buzău - 11.05.2017

  Hotărâre privind aprobarea cooperării Consiliului Local al Municipiului Buzău cu Muzeul Judeţean Buzău în vederea finanţării şi realizării în comun a proiectului de interes public local Noaptea Muzeelor 2017
 • Hotărârea 127/2017 - Municipiul Buzău - 11.05.2017

  Hotărâre privind stabilirea cotei-părţi din veniturile realizate din închirierea bunurilor imobile proprietate publică a Municipiului Buzău aflate în administrarea unor persoane juridice
 • Hotărârea 126/2017 - Municipiul Buzău - 11.05.2017

  Hotărâre pentru aprobarea situaţiilor financiare pe anul 2016 ale Societăţii Comerciale “Pieţe, Târguri şi Oboare” S.A. Buzău
 • Hotărârea 125/2017 - Municipiul Buzău - 11.05.2017

  Hotărâre privind prelungirea mandatelor provizorii ale unor membri ai consiliului de administraţie al Societăţii Comerciale “Urbis-Serv” S.R.L Buzău
 • Hotărârea 124/2017 - Municipiul Buzău - 11.05.2017

  Hotărâre privind numirea unui membru al consiliului de administraţie al Societăţii Comerciale “Ecogen Energy” S.A Buzău
 • Hotărârea 123/2017 - Municipiul Buzău - 11.05.2017

  Hotărâre privind numirea provizorie a unui membru al consiliului de administraţie al Societăţii Comerciale “Trans Bus” S.A Buzău
 • Hotărârea 122/2017 - Municipiul Buzău - 11.05.2017

  Hotărâre privind aprobarea scrisorii de aşteptări pentru Societatea Comercială “Urbis-Serv” S.R.L. Buzău
 • Hotărârea 121/2017 - Municipiul Buzău - 11.05.2017

  Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Poliţiei Locale a Municipiului Buzău
 • Hotărârea 120/2017 - Municipiul Buzău - 11.05.2017

  Hotărâre pentru aprobarea organigramei, numărului de personal şi statului de funcţii din cadrul Poliţiei Locale a Municipiului Buzău
 • Hotărârea 119/2017 - Municipiul Buzău - 28.04.2017

  Hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții publice „Reabilitare integrală (rezistență, arhitectură, instalații) interior și exterior Corp3, C5, C6,C7” din cadrul Colegiului Național Mihai Eminescu,municipiul Buzău”
 • Hotărârea 118/2017 - Municipiul Buzău - 28.04.2017

  Hotărâre pentru aprobarea tipului de suport alimentar acordat elevilor Școlii Gimnaziale nr. 7 Buzău, atât pentru nivelul primar cât și pentru nivelul gimnazial, în cadrul Programului – pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preşcolarii şi elevii din 50 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat
 • Hotărârea 117/2017 - Municipiul Buzău - 28.04.2017

  Hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul public al municipiului şi atribuirea denumirii drumului situat în municipiul Buzău între S.C. Integral S.A. şi cimitirul “Eroilor”
 • Hotărârea 116/2017 - Municipiul Buzău - 28.04.2017

  Hotărâre pentru aprobarea vânzării către cetăţeanul Muşetescu Vlad Iustin a terenului proprietate privată a municipiului Buzău, aferent imobilului casă de locuit, situat în municipiul Buzău, strada Nicu I. Constantinescu nr. 172, cartier Orizont
 • Hotărârea 115/2017 - Municipiul Buzău - 28.04.2017

  Hotărâre pentru aprobarea vânzării prin licitaţie publică cu strigare a terenului proprietate privată a municipiului Buzău, situat în strada Mărăşti nr. 8 bis
 • Hotărârea 114/2017 - Municipiul Buzău - 28.04.2017

  Hotărâre pentru aprobarea închirierii prin licitaţie publică cu strigare a unor spaţii situate la parterul tribunei 2 din cadrul Complexului Sportiv Gloria Buzău, b-dul Mareşal Averescu nr. 5
 • Hotărârea 113/2017 - Municipiul Buzău - 28.04.2017

  Hotărâre pentru aprobarea închirierii prin licitaţie publică cu strigare a unor spaţii situate în tribuna 1 din cadrul Complexului Sportiv Gloria Buzău, b-dul Mareşal Averescu nr. 5
 • Hotărârea 112/2017 - Municipiul Buzău - 28.04.2017

  Hotărâre pentru prelungirea dreptului de folosință cu titlu gratuit, a Casei Județene de Pensii Buzău, asupra unor suprafețe locative cu altă destinație decât cea de locuință din incinta Ambulatoriului de Specialitate, situat în municipiul Buzău, b-dul Nicolae Titulescu nr. 18
 • Hotărârea 111/2017 - Municipiul Buzău - 28.04.2017

  Hotărâre pentru aprobarea prelungirii termenului contractului de închiriere perfectat între Municipiul Buzău şi Societatea Comercială „DIFCART” S.A. Buzău
 • Hotărârea 110/2017 - Municipiul Buzău - 28.04.2017

  Hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul public al municipiului Buzău a terenurilor aferente unor străzi
 • Hotărârea 109/2017 - Municipiul Buzău - 28.04.2017

  Hotărâre privind atribuirea denumirii unui drum din municipiul Buzău
 • Hotărârea 108/2017 - Municipiul Buzău - 28.04.2017

  Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 72/2008 privind reglementarea activităţii de transport public în regim de taxi sau închiriere, precum şi de dispecerat taxi în municipiul Buzău
 • Hotărârea 107/2017 - Municipiul Buzău - 28.04.2017

  Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 206/2016 privind aprobarea Regulamentului de atribuire a locurilor de parcare în parcările de resedintă din municipiul Buzău
 • Hotărârea 106/2017 - Municipiul Buzău - 28.04.2017

  Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind activitatea de ridicare a vehiculelor/autovehiculelor/remorcilor care staționează neregulamentar pe domeniul public sau privat al Municipiului Buzău
 • Hotărârea 105/2017 - Municipiul Buzău - 28.04.2017

  Hotărâre pentru aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții publice „Reabilitare străzi neasfaltate din municipiul Buzău, Județul Buzău”
 • Hotărârea 104/2017 - Municipiul Buzău - 28.04.2017

  Hotărâre pentru aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții publice „Modernizare Bd. Unirii – Tronson Centură Buzău-Nord-Bd.Mareșal Al.Averescu din municipiul Buzău”
 • Hotărârea 103/2017 - Municipiul Buzău - 28.04.2017

  Hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-econimici ai obiectivului de investiții „Reabilitarea, modernizarea și extinderea sistemului de iluminat public din Municipiul Buzău”
 • Hotărârea 102/2017 - Municipiul Buzău - 28.04.2017

  Hotărâre privind aprobarea „Planului de Mobilitate Urbană Durabilă al Municipiului Buzău 2016-2030”
 • Hotărârea 101/2017 - Municipiul Buzău - 28.04.2017

  Hotărâre privind modificarea tarifelor pentru serviciul public de salubrizare din municipiul Buzău
 • Hotărârea 100/2017 - Municipiul Buzău - 28.04.2017

  Hotărâre privind numirea provizorie a unui membru în consiliul de administraţie al Societăţii Comerciale “Piețe Târguri și Oboare” S.A Buzău
 • Hotărârea 99/2017 - Municipiul Buzău - 28.04.2017

  Hotărâre privind eliberarea doamnei Preda Anișoara din funcţia de membru al consiliului de administraţie al Societăţii Comerciale “Trans Bus” S.A. Buzău
 • Hotărârea 98/2017 - Municipiul Buzău - 24.04.2017

  Hotărâre privind eliberarea domnului Sava George din funcţia de membru al consiliului de administraţie al Societăţii Comerciale “Ecogen Energy” S.A. Buzău
 • Hotărârea 97/2017 - Municipiul Buzău - 28.04.2017

  Hotărâre pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Societăţii Comerciale “Pieţe, Târguri şi Oboare ” S.A. Buzău
 • Hotărârea 96/2017 - Municipiul Buzău - 28.04.2017

  Hotărâre pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Regiei Autonome Municipale “RAM” Buzău
 • Hotărârea 95/2017 - Municipiul Buzău - 28.04.2017

  Hotărâre pentru aprobarea situaţiilor financiare pe anul 2016 ale Societăţii Comerciale „Urbis-Serv” S.R.L. Buzău
 • Hotărârea 94/2017 - Municipiul Buzău - 28.04.2017

  Hotărâre pentru aprobarea organigramei, numărului de personal şi statului de funcţii din cadrul aparatului de specialitate al primarului pentru anul 2017
 • Hotărârea 93/2017 - Municipiul Buzău - 28.04.2017

  Hotărâre privind abrogarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Buzău nr.193/2016 pentru aprobarea organigramei, numărului e personal şi statului de funcţii din cadrul aparatului de specialitate al primarului pentru anul 2016
 • Hotărârea 92/2017 - Municipiul Buzău - 28.04.2017

  Hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului municipiului Buzău pe anul 2016
 • Hotărârea 91/2017 - Municipiul Buzău - 12.04.2017

  Hotărâre privind aprobarea Acordului de Delegare a atribuţiei de selectare strategică a fişelor de proiecte propuse spre finanţare în cadrul Axei Prioritare 4 – Sprijinirea Dezvoltării Urbane Durabile a Programului Operaţional Regional 2014-2020
 • Hotărârea 90/2017 - Municipiul Buzău - 12.04.2017

  Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Autorităţii Urbane a municipiului Buzău
 • Hotărârea 89/2017 - Municipiul Buzău - 28.03.2017

  Hotărâre pentru aprobarea trecerii unui teren din proprietatea privată în proprietatea publică a municipiului Buzău
 • Hotărârea 88/2017 - Municipiul Buzău - 28.03.2017

  Hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul public al municipiului Buzău a unui teren situat în Şoseaua Nordului
 • Hotărârea 87/2017 - Municipiul Buzău - 28.03.2017

  Hotărâre la proiectul de hotărâre pentru completarea componenţei nominale a Comisiei de validare, precum şi a unei comisii de specialitate în principalele domenii de activitate ale Consiliului Local al Municipiului Buzău
 • Hotărârea 86/2017 - Municipiul Buzău - 28.03.2017

  Hotărâre privind completarea art. 3 din Hotărârea nr. 323/2007 a Consiliului Local al Municipiului Buzău pentru aprobarea delegării gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare, precum şi concesionarea bunurilor proprietate publică şi privată a municipiului Buzău către Societatea Comercială “Compania de Apă” S.A. Buzău
 • Hotărârea 85/2017 - Municipiul Buzău - 28.03.2017

  Hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul public al municipiului Buzău a terenurilor aferente unor străzi în vederea înscrierii acestora în cartea funciară
 • Hotărârea 84/2017 - Municipiul Buzău - 28.03.2017

  Hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul public al municipiului Buzău a terenurilor aferente unor străzi
 • Hotărârea 83/2017 - Municipiul Buzău - 28.03.2017

  Hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului a unui teren situat în municipiul Buzău, b-dul N. Bălcescu, limitrof Parohiei Sfântul Spiridon
 • Hotărârea 82/2017 - Municipiul Buzău - 28.03.2017

  Hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului Buzău, a unui imobil situat pe aleea Castanilor, nr. 3
 • Hotărârea 81/2017 - Municipiul Buzău - 28.03.2017

  Hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul privat al municipiului a unor spații situate în municipiul Buzău, b.dul Unirii, bloc B13 parter și adiacent blocului B14
 • Hotărârea 80/2017 - Municipiul Buzău - 28.03.2017

  Hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul privat al municipiului a unor spații situate în municipiul Buzău, b.dul Unirii, cart. Micro 3, bloc E1 și bloc E2
 • Hotărârea 79/2017 - Municipiul Buzău - 28.03.2017

  Hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul privat al municipiului a unor spații situate în municipiul Buzău, b.dul Unirii, cart. Micro 3, bloc 20 și bloc 22
 • Hotărârea 78/2017 - Municipiul Buzău - 28.03.2017

  Hotărâre privind reglementarea situației juridice a unui imobil , respectiv dezmembrarea imobilului cu număr cadastral 66763 situat în municipiul Buzău, str. Aleea Sporturilor
 • Hotărârea 77/2017 - Municipiul Buzău - 28.03.2017

  Hotărâre privind aprobarea dezmembrării imobilului cu număr cadastral 5113 situat în municipiul Buzău, str. Pietroasele, nr. 15
 • Hotărârea 76/2017 - Municipiul Buzău - 28.03.2017

  Hotărâre pentru aprobarea vânzării către cetăţeana Panait Elena, a terenurilor proprietate privată a municipiului, indivize şi aferente spaţiului comercial situat în municipiul Buzău, strada Unirii, bloc 29 C, parter
 • Hotărârea 75/2017 - Municipiul Buzău - 28.03.2017

  Hotărâre pentru aprobarea vânzării către cetăţeana Nica Maria a terenului proprietate privată a municipiului, indiviz şi aferent spaţiului comercial situat în municipiul Buzău, strada Unirii, blocul P 5, parter
 • Hotărârea 74/2017 - Municipiul Buzău - 28.03.2017

  Hotărâre pentru aprobarea vânzării către soţii Mărăcineanu Neculae şi Mărăcineanu Ecaterina a terenului proprietate privată a municipiului Buzău, aferent halei de producţie, situată în municipiul Buzău, strada Primăverii nr. 5
 • Hotărârea 73/2017 - Municipiul Buzău - 28.03.2017

  Hotărâre pentru aprobarea vânzării către cetăţenele Hîrsu Valentina şi Alexandrescu Elena – Georgeta a terenului proprietate privată a municipiului Buzău, aferent construcţiilor situate în municipiul Buzău, strada Caraiman nr. 8
 • Hotărârea 72/2017 - Municipiul Buzău - 28.03.2017

  Hotărâre pentru aprobarea vânzării către cetăţeana Neagu Alexandra Arabela a terenului proprietate privată a municipiului Buzău, aferent imobilului casă de locuit, situat în municipiul Buzău, strada Nicu I. Constantinescu nr. 248, cartier Orizont
 • Hotărârea 71/2017 - Municipiul Buzău - 28.03.2017

  Hotărâre pentru aprobarea vânzării către cetăţeanul Miclea Ovidiu Costin a terenului proprietate privată a municipiului Buzău, aferent construcţiei situată în municipiul Buzău, strada Depoului nr. 1A
 • Hotărârea 70/2017 - Municipiul Buzău - 28.03.2017

  Hotărâre pentru aprobarea vânzării prin licitaţie publică cu strigare a terenului proprietate privată a municipiului Buzău, situat în b-dul Unirii, lângă blocul C2, micro 3
 • Hotărârea 69/2017 - Municipiul Buzău - 28.03.2017

  Hotărâre pentru aprobarea închirierii prin licitaţie publică cu strigare a unui teren proprietate publică a municipiului, situat în municipiul Buzău, aleea Industriilor, adiacent nr. 17
 • Hotărârea 68/2017 - Municipiul Buzău - 28.03.2017

  Hotărâre pentru atribuirea denumirii unor artere de circulaţie din municipiul Buzău
 • Hotărârea 67/2017 - Municipiul Buzău - 28.03.2017

  Hotărâre pentru aprobarea prelungirii termenului contractului de închiriere perfectat între Municipiul Buzău şi Societatea Comercială „IRISH SPORTS” SRL Buzău
 • Hotărârea 66/2017 - Municipiul Buzău - 28.03.2017

  Hotărâre pentru aprobarea sublocaţiunii parţiale a unui spaţiu cu destinaţia sediu partid, situat în municipiul Buzău, b-dul Unirii, nr. 203, bloc C1, parter
 • Hotărârea 65/2017 - Municipiul Buzău - 28.03.2017

  Hotărâre pentru aprobarea sublocaţiunii parţiale a unor spaţii cu destinaţia sediu partid, situate în municipiul Buzău, strada Unirii Nord, bloc 20, parter, strada Unirii Nord, bloc 22, parter şi strada Uniri, bloc B13-B14, parter
 • Hotărârea 64/2017 - Municipiul Buzău - 28.03.2017

  Hotărâre pentru aprobarea costului mediu lunar de întreţinere a persoanelor vârstnice şi a cuantumului contribuţiei de întreţinere în sarcina altor persoane decât persoana vârstnică îngrijită în căminul Complexului de Servicii pentru Persoane Vârstnice “Alexandru Marghiloman” Buzău
 • Hotărârea 63/2017 - Municipiul Buzău - 28.03.2017

  Hotărâre privind aprobarea criteriilor pentru acordarea unor ajutoare de urgență, precum și a prestațiilor financiare excepționale
 • Hotărârea 62/2017 - Municipiul Buzău - 28.03.2017

  Hotărâre privind încetarea acordării normei de hrană pentru personalul din cadrul Direcției Poliţiei Locale Buzău
 • Hotărârea 61/2017 - Municipiul Buzău - 28.03.2017

  Hotărâre pentru aprobarea Planului de ordine şi siguranţă publică al municipiului Buzău pe anul 2017
 • Hotărârea 60/2017 - Municipiul Buzău - 28.03.2017

  Hotărâre privind atribuirea licenţei de traseu pentru efectuarea transportului public local de persoane prin curse regulate speciale operatorului de transport “DUBLU G” S.R.L.
 • Hotărârea 59/2017 - Municipiul Buzău - 28.03.2017

  Hotărâre privind procedura de eliberare a abonamentelor pentru persoanele care beneficiază de reduceri şi gratuităţi pe mijloacele de transport local de persoane din municipiul Buzău
 • Hotărârea 58/2017 - Municipiul Buzău - 28.03.2017

  Hotărâre privind stabilirea consumului lunar de carburanţi pentru autovehiculele care deservesc parcul auto al Primăriei Municipiului Buzău, serviciilor publice și instituțiilor publice de subordonare locală
 • Hotărârea 57/2017 - Municipiul Buzău - 28.03.2017

  Hotărâre privind aprobarea contribuţiei sub formă de cotizaţie a Municipiului Buzău, prin Consiliul Local al Municipiului Buzău, în calitate de membru asociat la Asociaţia Municipiilor din România, pentru anul 2017
 • Hotărârea 56/2017 - Municipiul Buzău - 28.03.2017

  Hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor consiliului local în consiliile de administraţie şi în comisiile pentru evaluarea şi asigurarea calităţii din unităţile cu personalitate juridică ale învăţământului preuniversitar de stat şi particular din municipiul Buzău pentru anul școlar 2016 – 2017
 • Hotărârea 55/2017 - Municipiul Buzău - 28.03.2017

  Hotărâre privind constituirea Autorității Urbane a Municipiului Buzău
 • Hotărârea 54/2017 - Municipiul Buzău - 28.03.2017

  Hotărâre privind mandatarea Primarului Municipiului Buzău de a stabili structura de guvernanţă corporativă pentru întreprinderile publice potrivit legislaţiei în vigoare
 • Hotărârea 53/2017 - Municipiul Buzău - 28.03.2017

  Hotărâre pentru modificarea unor taxe prevăzute în Hotărârea nr. 259 din 21 decembrie 2016 a Consiliului Local al Municipiului Buzău privind stabilirea, la nivelul municipiului Buzău, a impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2017
 • Hotărârea 52/2017 - Municipiul Buzău - 28.03.2017

  Hotărâre pentru aprobarea bugetelor instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din bugetul municipiului Buzău pe anul 2017
 • Hotărârea 51/2017 - Municipiul Buzău - 28.03.2017

  Hotărâre pentru aprobarea bugetului municipiului Buzău pe anul 2017
 • Hotărârea 50/2017 - Municipiul Buzău - 22.03.2017

  Hotărâre pentru acordarea unui mandat special doamnei Cristea Georgeta prin care să reprezinte municipiul Buzău în cadrul şedinţei Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor (AGOA) S.C. „Compania de Apă” S.A. Buzău, convocată în data de 28.03.2017, ora 17.00 sau în data de 29.03.2017, ora 9.00, în caz de reconvocare
 • Hotărârea 49/2017 - Municipiul Buzău - 22.03.2017

  Hotărâre pentru acordarea unui mandat special primarului Municipiului Buzău, domnul Constantin Toma, să propună şi să voteze suplimentarea ordinii de zi a şedinţei Adunării Generale a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “Buzău 2008” cu probleme de interes pentru asociaţie şi operatorul regional
 • Hotărârea 48/2017 - Municipiul Buzău - 22.03.2017

  Hotărâre privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare a Serviciului public de alimentare cu apă şi canalizare pentru aria de operare – Judeţul Buzău 2016 – 2020
 • Hotărârea 47/2017 - Municipiul Buzău - 22.03.2017

  Hotărâre privind acordarea unui mandat special domnului David Gheorghe prin care să reprezinte municipiul Buzău şi să voteze în cadrul şedinţei Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor (AGOA) a S.C. „RER Ecologic Service” S.A. Buzău, din luna martie 2017
 • Hotărârea 46/2017 - Municipiul Buzău - 23.02.2017

  Hotărâre privind reglementarea situaţiei juridice a unui imobil, respectiv dezmembrarea imobilului situat în municipiul Buzău, tarlaua 23, parcelele 141-142, aflat în domeniul public al Municipiului Buzău
 • Hotărârea 45/2017 - Municipiul Buzău - 23.02.2017

  Hotărâre privind modificarea prin diminuare a preţurilor locale de producere, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice pe bază de gaze naturale, pentru agenţii economici, practicate de Regia Autonomă Municipală “RAM” Buzău
 • Hotărârea 44/2017 - Municipiul Buzău - 23.02.2017

  Hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului Buzău, a unor terenuri limitrofe Bulevardului Industriilor
 • Hotărârea 43/2017 - Municipiul Buzău - 23.02.2017

  Hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Buzău pentru perioada martie – mai 2017
 • Hotărârea 42/2017 - Municipiul Buzău - 23.02.2017

  Hotărâre pentru aprobarea unor precizări la Regulamentul Local de Urbanism aferent Planului Urbanistic General al municipiului Buzău în fază reactualizată, aprobat prin Hotărârea nr. 235/2009 a Consiliului Local al Municipiului Buzău
 • Hotărârea 41/2017 - Municipiul Buzău - 23.02.2017

  Hotărâre pentru aprobarea vânzării către Societatea Comercială „MCM Petrol” S.R.L. Buzău a terenului proprietate privată a municipiului Buzău, aferent pompei distribuţie şi rezervorului motorină, situate în municipiul Buzău, strada Veteranilor nr. 107
 • Hotărârea 40/2017 - Municipiul Buzău - 23.02.2017

  Hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul public al municipiului Buzău a terenurilor aferente unor străzi
 • Hotărârea 39/2017 - Municipiul Buzău - 23.02.2017

  Hotărâre pentru atestarea apartenenţei la domeniul public al municipiului Buzău a bunurilor publice realizate în cadrul proiectului finanţat prin POS Mediu 2007–2013 ”Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Buzău”
 • Hotărârea 38/2017 - Municipiul Buzău - 23.02.2017

  Hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul public al municipiului Buzău a terenului aferent aleii de acces din strada Transilvaniei la imobilele cu nr. 237 – 239b, denumită ”Intrarea Transilvaniei”
 • Hotărârea 37/2017 - Municipiul Buzău - 23.02.2017

  Hotărâre privind trecerea unor mijloace fixe aflate în administrarea Regiei Autonome Municipale “RAM” Buzău, din proprietatea publică în proprietatea privată a municipiului, precum şi scoaterea din funcţiune în vederea transmiterii fără plată, valorificării sau casării acestora
 • Hotărârea 36/2017 - Municipiul Buzău - 23.02.2017

  Hotărâre privind aderarea comunei Cilibia, judeţul Buzău, prin consiliul local, la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară “Buzău 2008”
 • Hotărârea 35/2017 - Municipiul Buzău - 23.02.2017

  Hotărâre privind desemnarea reprezentantului Municipiului Buzău în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008”
 • Hotărârea 34/2017 - Municipiul Buzău - 23.02.2017

  Hotărâre privind modificarea tarifelor pentru serviciul public de salubrizare din municipiul Buzău
 • Hotărârea 33/2017 - Municipiul Buzău - 23.02.2017

  Hotărâre privind aprobarea rezilierii Contractului de asociere al Municipiului Buzău cu Federaţia Română de Fotbal Bucureşti şi Centrul de Fotbal Mogoşoaia S.R.L. Mogoşoaia, în vederea înfiinţării Centrului Regional de Excelenţă – Tricolor 11 şi a Actului adiţional privind aportul financiar şi material al părţilor în cadrul asocierii
 • Hotărârea 32/2017 - Municipiul Buzău - 23.02.2017

  Hotărâre privind revocarea mandatului domnului Sălcuţan Alexandru Lucian de reprezentare a municipiului Buzău în Adunările Generale ale Societăţii Comerciale “Compania de Apă” S.A. Buzău şi numirea în această calitate a altui reprezentant
 • Hotărârea 31/2017 - Municipiul Buzău - 23.02.2017

  Hotărâre privind constituirea Comisiei Locale de Ordine Publică din cadrul Poliţiei Locale a municipiului Buzău
 • Hotărârea 30/2017 - Municipiul Buzău - 23.02.2017

  Hotărâre privind validarea mandatului de consilier în Consiliul Local al Municipiului Buzău a doamnei Ionescu Maria
 • Hotărârea 29/2017 - Municipiul Buzău - 23.02.2017

  Hotărâre privind aprobarea cooperării Consiliului Local al Municipiului Buzău cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Buzău şi unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Buzău în vederea finanţării şi realizării în comun a proiectului de interes public local privind implementarea unei platforme de management educaţional în scopul monitorizării şi creşterii performanţei şcolare pentru nivelurile de şcolarizare primar, gimnazial, profesional şi liceal
 • Hotărârea 28/2017 - Municipiul Buzău - 23.02.2017

  Hotărâre privind constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, a calităţii de consilier în Consiliul Local al Municipiului Buzău a domnului Marin Ion
 • Hotărârea 27/2017 - Municipiul Buzău - 02.02.2017

  Hotărâre pentru acordarea unui mandat special domnului Sălcuţan Alexandru Lucian prin care să reprezinte municipiul Buzău în cadrul şedinţei Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor (AGEA) a S.C. „Compania de Apă” S.A. Buzău, convocată în data de 06.02.2017
 • Hotărârea 26/2017 - Municipiul Buzău - 02.02.2017

  Hotărâre pentru acordarea unui mandat special domnului Sălcuţan Alexandru Lucian prin care să reprezinte municipiul Buzău în cadrul şedinţei Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor (AGOA) S.C. „Compania de Apă” S.A. Buzău, convocată în data de 06.02.2017
 • Hotărârea 25/2017 - Municipiul Buzău - 02.02.2017

  Hotărâre privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Buzău în Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitară “Buzau 2008”, în vederea initierii/analizării/ parcurgerii procedurilor legale privind sistarea plătii apei meteorice la nivelul UAT – Municipiul Buzău, preluată în sistemul de canalizare, până la finalizarea studiului privind modalitatea de calcul a cantităţii de apă meteorică în conformitate cu prevederile art. 215, alin. 1 si 2 din Ordinul nr. 88/2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, studiu neexistent la acest moment, respectiv art. 11, alin. 1, pct. 3 din Ordinul nr. 90/2007 pentru aprobarea Contractului-cadru de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare
 • Hotărârea 24/2017 - Municipiul Buzău - 02.02.2017

  Hotărâre pentru aprobarea cheltuielilor totale lunare în anul 2017 pâna la aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2017 al Regiei Autonome Municipale “RAM” Buzău
 • Hotărârea 23/2017 - Municipiul Buzău - 26.01.2017

  Hotărâre privind constituirea comisiei de selecţie a administratorilor din întreprinderile publice aflate sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Buzău
 • Hotărârea 22/2017 - Municipiul Buzău - 26.01.2017

  Hotărâre privind împuternicirea persoanei care va îndeplini formalităţile legale pentru dizolvarea şi lichidarea Societăţii Comerciale “Aquafor” S.A. Buzău
 • Hotărârea 21/2017 - Municipiul Buzău - 26.01.2017

  Hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor municipiului Buzău în adunarea generală a acţionarilor Societăţii Comerciale “Urbis-Serv” S.R.L. Buzău, Societăţii Comerciale “Pieţe, Târguri şi Oboare” S.A. Buzău şi Societăţii Comerciale “Prestcom Serv” S.A. Buzău
 • Hotărârea 20/2017 - Municipiul Buzău - 26.01.2017

  Hotărâre pentru aprobarea planului urbanistic zonal, “Restaurarea, conservarea si modernizarea Centrului Turistic si Cultural de Interes, situat în b-dul Nicolae Bălcescu, nr.40, municipiul Buzău, judeţul Buzău (fostul Spital „I.C.Brătianu”) municipiul Buzău, judeţul Buzău”
 • Hotărârea 19/2017 - Municipiul Buzău - 26.01.2017

  Hotărâre pentru aprobarea vânzării către cetăţeanul Jilavu Dănuţ Emil a terenului proprietate privată a municipiului Buzău, aferent imobilului casă de locuit, situat în municipiul Buzău, strada Nicu I. Constantinescu nr. 8, cartier Orizont
 • Hotărârea 18/2017 - Municipiul Buzău - 26.01.2017

  Hotărâre pentru aprobarea vânzării către cetăţeanul Teodor Ciprian a terenului proprietate privată a municipiului Buzău, aferent imobilului casă de locuit, situat în municipiul Buzău, strada Nicu I. Constantinescu nr. 66, cartier Orizont
 • Hotărârea 17/2017 - Municipiul Buzău - 26.01.2017

  Hotărâre pentru aprobarea vânzării către cetăţeanul Vlad Cosmin-Mihai a terenului proprietate privată a municipiului Buzău, aferent imobilului casă de locuit, situat în municipiul Buzău, strada Pamfil Şeicaru nr. 68, cartier Orizont
 • Hotărârea 16/2017 - Municipiul Buzău - 26.01.2017

  Hotărâre pentru aprobarea vânzării către cetăţeanul Plesea Anatoli a terenului proprietate privată a municipiului Buzău, aferent imobilului casă de locuit, situat în municipiul Buzău, strada Nicu I. Constantinescu nr. 148, cartier Orizont
 • Hotărârea 15/2017 - Municipiul Buzău - 26.01.2017

  Hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului a unui teren situat în municipiul Buzău, strada Aleea Sporturilor, adiacent imobilului nr. 35A
 • Hotărârea 14/2017 - Municipiul Buzău - 26.01.2017

  Hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului a unui teren situat în municipiul Buzău, strada Piaţa Teatrului
 • Hotărârea 13/2017 - Municipiul Buzău - 26.01.2017

  Hotărâre privind încheierea în formă scrisă a contractului de închiriere pentru apartamentul nr. 4 din blocul A1, strada Gârlaşi, cartier Dorobanţi 2, judeţul Buzău, proprietate de stat, aflat în administrarea Consiliului Local al Municipiului Buzău
 • Hotărârea 12/2017 - Municipiul Buzău - 26.01.2017

  Hotărâre privind realizarea unui schimb de locuinţă şi repartizarea unor locuinţe pentru tineret, construite în regim de închiriere prin Agenţia Naţională de Locuinţe în municipiul Buzău şi rămase vacante pe perioada exploatării acestora
 • Hotărârea 11/2017 - Municipiul Buzău - 26.01.2017

  Hotărâre pentru aprobarea modificării articolului 1 din Hotărârea Consiliului Local nr.201/2016 privind desemnarea auditorului financiar extern al Societății Comerciale “Piețe, Târguri și Oboare” S.A. Buzău
 • Hotărârea 10/2017 - Municipiul Buzău - 26.01.2017

  Hotărâre privind stabilirea cotei-părţi din veniturile realizate din închirieri şi concesiuni ale bunurilor imobile proprietate publică ale Municipiului Buzău, pe care instituţiile publice şi întreprinderile publice au obligaţia să o vireze la bugetul local al municipiului Buzău
 • Hotărârea 9/2017 - Municipiul Buzău - 26.01.2017

  Hotărâre pentru aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii şi a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii publice „Restaurarea Domului Central din Cimitirul Eroilor – municipiul Buzău, judetul Buzău”
 • Hotărârea 8/2017 - Municipiul Buzău - 26.01.2017

  Hotărâre privind aprobarea planului de acţiuni sau de lucrări de interes public local ce se va executa în anul 2017 de persoanele majore apte de muncă cazate în Centrul de Urgenţă de Zi şi de Noapte pentru Persoane Adulte fără Adăpost din municipiul Buzău
 • Hotărârea 7/2017 - Municipiul Buzău - 26.01.2017

  Hotărâre privind aprobarea planurilor de acţiuni sau de lucrări de interes local care se vor realiza în anul 2017 de una din persoanele majore apte de muncă din famillile, beneficiare de ajutor social
 • Hotărârea 6/2017 - Municipiul Buzău - 26.01.2017

  Hotărâre pentru aprobarea Planului anual de acţiuni privind serviciile sociale ale Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Buzău
 • Hotărârea 5/2017 - Municipiul Buzău - 16.01.2017

  Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Buzău nr.237/2016 privind apobarea transmiterii unui imobil din domeniul public al Statului şi din administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului – Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret în domeniul public al municipiului Buzău şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Buzău, imobil situat pe str.col.Ion Buzoianu, nr.109
 • Hotărârea 4/2017 - Municipiul Buzău - 16.01.2017

  Hotărâre privind numirea provizorie a unor membri ai consiliului de administraţie al Societăţii Comerciale “Urbis Serv” S.R.L Buzău
 • Hotărârea 3/2017 - Municipiul Buzău - 16.01.2017

  Hotărâre privind eliberarea din funcţie a unor membri ai consiliului de administraţie al Societăţii Comerciale “Urbis Serv” S.R.L Buzău
 • Hotărârea 2/2017 - Municipiul Buzău - 16.01.2017

  Hotărâre pentru aprobarea exercitării cu caracter temporar a funcţiei publice de conducere vacante de director executiv al Direcţiei de Asistenţă Socială a municipiului Buzău
 • Hotărârea 1/2017 - Municipiul Buzău - 16.01.2017

  Hotărâre privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului local a deficitului secţiunii de dezvoltare, pe anul 2016