• Hotărârea 240/2020 - Municipiul Buzău - 28.10.2020

  Hotărâre privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Buzău.
 • Hotărârea 239/2020 - Municipiul Buzău - 28.10.2020

  Hotărâre privind alegerea viceprimarilor municipiului Buzău.
 • Hotărârea 238/2020 - Municipiul Buzău - 28.10.2020

  Hotărâre privind alegerea Comisiei de validare și de numărare a voturilor a Consiliului Local al Municipiului Buzău.
 • Hotărârea 237/2020 - Municipiul Buzău - 28.10.2020

  Hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Buzău pentru lunile octombrie – decembrie 2020.
 • Hotărârea 236/2020 - Municipiul Buzău - 20.10.2020

  Hotărâre privind aprobarea ratificării actului de dezmembrare a imobilului – teren cu număr cadastral 57925, situat în municipiul Buzău, Tarlaua 34, în două loturi cu numerele cadastrale 71701 și 71702, precum și alipirea lotului cu numărul cadastral 71702 rezultat în urma dezlipirii la imobilul – teren cu numărul cadastral 56570 situat în municipiul Buzău, Tarlaua 34.
 • Hotărârea 235/2020 - Municipiul Buzău - 20.10.2020

  Hotărâre privind modificarea Anexei nr. 5^1 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 204/02.09.2020, privind modificarea și completarea Anexei nr. 4, respectiv Anexei nr. 5 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 157/20.07.2020, privind aprobarea înființării unei societăți cu răspundere limitată, având ca asociat unic Municipiul Buzău, cu scopul desfășurării, în municipiul Buzău, activităților specifice Serviciului public de alimentarea cu energie termică în sistem centralizat.
 • Hotărârea 234/2020 - Municipiul Buzău - 20.10.2020

  Hotărâre privind aprobarea documentației privind asigurarea continuității serviciului de salubrizare din Municipiul Buzău, privind activitățile “colectarea separată și transportul separat al deșeurilor și al deșeurilor similare provenind din activități comerciale din industrie și instituții, inclusiv fracții colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deșeuri de echipamente electrice, electronice și electrocasnice, baterii și acumulatori, colectarea și transportul deșeurilor provenite din locuințe, generate de activități de reamenajare și reabilitare interioară și/sau exterioară a acestora; curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț, măturat, spălat, stropit și întreținerea căilor publice; dezinsecție, dezinfecție și deratizare”.
 • Hotărârea 233/2020 - Municipiul Buzău - 20.10.2020

  Hotărâre privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Comerciale “RER SUD” S.A. Buzău, din data de 30.10.2020, ora 12:00, respectiv 02.11.2020, ora 12:00.
 • Hotărârea 232/2020 - Municipiul Buzău - 20.10.2020

  Hotărâre pentru aprobarea contului de execuție a bugetului municipiului Buzău, pe trimestrul III – 2020.
 • Hotărârea 231/2020 - Municipiul Buzău - 20.10.2020

  Hotărâre privind rectificarea 8 a bugetului municipiului Buzău, pe anul 2020.
 • Hotărârea 230/2020 - Municipiul Buzău - 16.09.2020

  Hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 205/02.09.2020 de revocare a dreptului de administrare al Regiei Autonome Municipale ”RAM” Buzău cu privire la bunurile de retur, de natura domeniului public, cu excepția dreptului de administrare asupra bunurilor realizate de Regia Autonomă Municipală ”RAM” Buzău prin derularea creditului B.E.R.D, aprobat prin O.G nr. 38/1997 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare pentru finanțarea “Proiectului privind conservarea energiei termice”, semnat la Londra la 13 aprilie 1997.
 • Hotărârea 229/2020 - Municipiul Buzău - 16.09.2020

  Hotărâre pentru aprobarea prelungirii dării în administrare către Colegiul Național “Mihai Eminescu“, pentru anul școlar 2020-2021, a imobilului situat pe str. Transilvaniei, nr. 134, din municipiul Buzău.
 • Hotărârea 228/2020 - Municipiul Buzău - 16.09.2020

  Hotărâre pentru aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru „SCHIMBARE FUNCȚIUNE DIN ID IN IS IN VEDEREA CONSTRUIRII BIROURI, SPAȚII DE SERVICII SI SPAȚII COMERCIALE”.
 • Hotărârea 227/2020 - Municipiul Buzău - 16.09.2020

  Hotărâre pentru aprobarea vânzării cu drept de preempțiune a unor terenuri proprietate privată a municipiului Buzău, aferente imobilelor case de locuit, terenuri situate pe strada Ștefan Popescu nr. 60, nr. 58, nr. 56, nr. 52, nr. 44, nr. 34, nr. 32, nr. 30, nr. 28, nr. 18, nr. 16, nr. 14, nr. 12, nr. 17, nr. 21, nr. 23, nr. 25, nr. 27, nr. 29, respectiv pe strada Vasile Cârlova nr. 30, nr. 7 și nr. 6, municipiul Buzău, cartier Orizont, cât și a rapoartelor de evaluare a acestor terenuri.
 • Hotărârea 226/2020 - Municipiul Buzău - 16.09.2020

  Hotărâre pentru aprobarea vânzării cu drept de preempțiune a unor terenuri proprietate privată a municipiului Buzău, aferente imobilelor case de locuit, terenuri situate pe strada Nicolae Vaschide nr. 9, nr. 21, nr. 23, nr. 6, nr. 8, nr. 10, respectiv pe strada Vasile Cârlova nr. 40, nr. 48, nr. 34, nr. 32, nr. 1 și nr. 56, municipiul Buzău, cartier Orizont, cât și a rapoartelor de evaluare a acestor terenuri.
 • Hotărârea 225/2020 - Municipiul Buzău - 16.09.2020

  Hotărâre pentru aprobarea vânzării prin licitație publică a terenului proprietate privată a municipiului Buzău, situat în strada Lunei, nr. 37B.
 • Hotărârea 224/2020 - Municipiul Buzău - 16.09.2020

  Hotărâre privind aprobarea predării unor rețele de utilități de apă și canal, către Societatea Comercială “Compania de Apă” S.A. Buzău.
 • Hotărârea 223/2020 - Municipiul Buzău - 16.09.2020

  Hotărâre pentru modificarea și completarea Regulamentului privind activitățile de tăiere, transport și valorificare a lemnului rezultat din spațiile verzi și alte terenuri din afara fondului forestier național situate pe terenuri proprietate publică sau privată a Municipiului Buzău, în intravilanul acestuia, aprobat prin H.C.L. nr. 96 din 26 aprilie 2018.
 • Hotărârea 222/2020 - Municipiul Buzău - 16.09.2020

  Hotărâre privind prelungirea măsurilor stabilite la art.1 din Hotărârea Consiliului Local al municipiului Buzău nr. 79/13 aprilie 2020 privind unele măsuri luate în perioada stării de urgență instituită pe teritoriul României prin Decretul nr. 195/2020.
 • Hotărârea 221/2020 - Municipiul Buzău - 16.09.2020

  Hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 291/21 octombrie 2019 privind trecerea locuințelor pentru tineri situate în Buzău, str. Aleea Sporturilor, zona Bazin Olimpic, bl. 3 A din proprietatea publică a municipiului Buzău în proprietatea publică a statului și reglementarea juridică a terenurilor aferente.
 • Hotărârea 220/2020 - Municipiul Buzău - 16.09.2020

  Hotărâre pentru aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții publice ”Extindere rețele apă și canalizare în Parcul Tineretului, municipiul Buzău”.
 • Hotărârea 219/2020 - Municipiul Buzău - 16.09.2020

  Hotărâre pentru aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții publice ”Construire Muzeul Eroilor în incinta Cimitirului Eroilor, municipiul Buzău”.
 • Hotărârea 218/2020 - Municipiul Buzău - 16.09.2020

  Hotărâre privind desemnarea auditorului financiar statutar al S.C. PIEȚE, TÂRGURI ȘI OBOARE S.A. Buzău.
 • Hotărârea 217/2020 - Municipiul Buzău - 16.09.2020

  Hotărâre privind aprobarea scrisorii de așteptări pentru procedura de selecție la S.C. PIEȚE, TÂRGURI ȘI OBOARE S.A. Buzău.
 • Hotărârea 216/2020 - Municipiul Buzău - 16.09.2020

  Hotărâre privind constatarea încetării mandatului membrilor Consiliului de administrație al S.C. TRANS BUS S.A. Buzău și numirea unui consiliu de administrație provizoriu.
 • Hotărârea 215/2020 - Municipiul Buzău - 16.09.2020

  Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local 32/27.02.2020 privind aprobarea prețurilor și tarifelor practicate de către Societatea Comercială „Urbis-Serv” S.R.L. Buzău în anul 2020.
 • Hotărârea 214/2020 - Municipiul Buzău - 16.09.2020

  Hotărâre privind predarea către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației prin Compania Națională de Investiții “C.N.I.” S.A., a amplasamentului şi asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții Proiect tip – „CONSTRUIRE SALĂ DE SPORT „IAZUL MORILOR”, MUNICIPIUL BUZAU, JUDETUL BUZAU”.
 • Hotărârea 213/2020 - Municipiul Buzău - 16.09.2020

  Hotărâre privind predarea către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației prin Compania Națională de Investiții “C.N.I.” S.A., a amplasamentelor şi asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții Proiect tip – „CONSTRUIRE BAZĂ SPORTIVĂ TIP 2, STR. GEORGE COȘBUC, NR. 5, MUNICIPIUL BUZĂU, JUDEȚUL BUZĂU”.
 • Hotărârea 212/2020 - Municipiul Buzău - 16.09.2020

  Hotărâre privind aprobarea Strategiei de Termoficare a Municipiului Buzău în vederea implementării proiectelor privind creșterea producției de energie din surse regenerabile mai puțin exploatate din Municipiul Buzău.
 • Hotărârea 211/2020 - Municipiul Buzău - 16.09.2020

  Hotărâre privind aprobarea acordului de parteneriat încheiat între Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, în calitate de lider și unitatea administrativ teritorială Municipiul Buzău, în calitate de partener, pentru realizarea proiectului “SPRIJIN LA NIVELUL REGIUNII SUD-EST PENTRU PREGĂTIREA DE PROIECTE FINANȚATE ÎN PERIOADA DE PROGRAMARE 2021-2027 PENTRU DOMENIILE: MOBILITATE URBANĂ ȘI REGENERARE URBANĂ”.
 • Hotărârea 210/2020 - Municipiul Buzău - 16.09.2020

  Hotărâre privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect în conformitate cu ultima formă a bugetului aprobat în urma etapei de evaluare și selecție pentru proiectul „Reabilitarea zonei urbane pietonale multifuncționale Piața Daciei și conectarea la zona extinsă de mobilitate urbană integrată din municipiul Buzău” COD SMIS 129372 Axa prioritară 4, Prioritatea de Investiții 4e, Obiectiv specific 4.1 Apel de proiecte nr POR/182/4/1/Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă.
 • Hotărârea 209/2020 - Municipiul Buzău - 16.09.2020

  Hotărâre privind rectificarea 7 a bugetului municipiului Buzău, pe anul 2020.
 • Hotărârea 208/2020 - Municipiul Buzău - 02.09.2020

  Hotărâre privind aprobarea contractului de donație a unor bunuri sub condiție suspensivă perfectat între Societatea Comercială INTEGRAL S.A. Buzău și Municipiul Buzău.
 • Hotărârea 207/2020 - Municipiul Buzău - 02.09.2020

  Hotărâre privind repartizarea, în vederea închirierii, a unei locuințe de necesitate – tip container, situată în strada Depozitului, nr. 9, aflată în domeniul public al municipiului Buzău.
 • Hotărârea 206/2020 - Municipiul Buzău - 02.09.2020

  Hotărâre privind aprobareaModalităţii de atribuire a serviciului public, de alimentare cu energie termică precum şi a Contractului de delegare a gestiunii serviciului public, de alimentare cu energie termică în sistem centralizat din municipiul Buzău
 • Hotărârea 205/2020 - Municipiul Buzău - 02.09.2020

  Hotărâre de revocare a dreptului de administrare al Regiei Autonome Municipale ”RAM” Buzău cu privire la bunurile de retur, de natura domeniului public, cu excepţia dreptului de administrare asupra bunurilor realizate de Regia Autonomă Municipală”RAM” Buzău prin derularea creditului B.E.R.D, aprobat prin O.G nr. 38/1997 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea “Proiectului privind conservarea energiei termice”, semnat la Londra la 13 aprilie 1997.
 • Hotărârea 204/2020 - Municipiul Buzău - 02.09.2020

  Hotărâre privind modificarea şi completarea Anexei nr. 4 respectiv a Anexei nr. 5 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 157/20.07.2020 privind aprobarea înfiinţării unei societăţi cu răspundere limitată, având ca asociat unic Municipiul Buzău, cu scopul desfăşurării, în municipiul Buzău, activităţilor specifice Serviciului public de alimentarea cu energie termică în sistem centralizat.
 • Hotărârea 203/2020 - Municipiul Buzău - 02.09.2020

  Hotărâre privind constatarea încetării mandatului membrilor Consiliului de administraţie al S.C. PIEȚE, TÂRGURI ȘI OBOARE S.A. și numirea unui consiliu de administrație provizoriu.
 • Hotărârea 202/2020 - Municipiul Buzău - 02.09.2020

  Hotărâre privind constatarea încetării mandatului membrilor Consiliului de administraţie al S.C. URBIS SERV S.R.L. Buzău și numirea unui consiliu de administrație provizoriu.
 • Hotărârea 201/2020 - Municipiul Buzău - 02.09.2020

  Hotărâre privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție și a Indicatorilor Tehnico-Economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitarea infrastructurii rutiere pe Bulevardul Republicii, Bulevardul 1 Decembrie 1918 și strada Iazul Morilor din Municipiul Buzău”.
 • Hotărârea 200/2020 - Municipiul Buzău - 02.09.2020

  Hotărâre privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție și a Indicatorilor Tehnico-Economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitarea infrastructurii rutiere pe strada Horticolei din Municipiul Buzău”.
 • Hotărârea 199/2020 - Municipiul Buzău - 02.09.2020

  Hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate și a Indicatorilor Tehnico-Economici pentru obiectivul de investiții „CONSTRUIRE SALĂ DE SPORT “IAZUL MORILOR”, MUNICIPIUL BUZĂU, JUDEȚUL BUZĂU” Proiect finanțat de Compania Națională de Investiții, prin „Programul Național de construcții de interes public sau social”, Subprogramul „Săli de sport”.
 • Hotărârea 198/2020 - Municipiul Buzău - 02.09.2020

  Hotărâre privind rectificarea 6 a bugetului municipiului Buzău, pe anul 2020.
 • Hotărârea 197/2020 - Municipiul Buzău - 02.09.2020

  Hotărâre privind validarea mandatului de consilier local în Consiliul Local al Municipiului Buzău al doamnei Rusu Viorica Veronica.
 • Hotărârea 196/2020 - Municipiul Buzău - 02.09.2020

  Hotărâre privind validarea mandatului de consilier local în Consiliul Local al Municipiului Buzău al domnului Costache Florin.
 • Hotărârea 195/2020 - Municipiul Buzău - 02.09.2020

  Hotărâre prin care se ia act de Ordinul Prefectului nr. 521 din 19.08.2020 privind constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale a acestuia, a mandatului consilierului local Vlad George Aurelian și declararea ca vacant a locului ocupat de acesta în cadrul Consiliului Local al Municipiului Buzău.
 • Hotărârea 194/2020 - Municipiul Buzău - 02.09.2020

  Hotărâre prin care se ia act de Ordinul Prefectului nr. 522 din 19.08.2020 privind constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale a acestuia, a mandatului consilierului local Șerban Nicolae și declararea ca vacant a locului ocupat de acesta în cadrul Consiliului Local al Municipiului Buzău.
 • Hotărârea 193/2020 - Municipiul Buzău - 07.08.2020

  Hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Buzău pentru perioada septembrie – octombrie 2020.
 • Hotărârea 192/2020 - Municipiul Buzău - 07.08.2020

  Hotărâre pentru încetarea Contractului de concesiune nr. 4.555/2003 încheiat între Municipiul Buzău şi S.C. “DAVID PRODCOM” S.R.L.
 • Hotărârea 191/2020 - Municipiul Buzău - 07.08.2020

  Hotărâre pentru aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții publice ”Realizare sursă termică independentă pentru blocuri ANL din municipiul Buzău”.
 • Hotărârea 190/2020 - Municipiul Buzău - 07.08.2020

  Hotărâre privind aprobarea alocării unor sume de la bugetul local, sub formă de grant, acordat unităţilor de invaţămậnt preuniversitar de stat, precum şi pentru aprobarea metodologiei de acordare a granturilor pentru aceste unităţi.
 • Hotărârea 189/2020 - Municipiul Buzău - 07.08.2020

  Hotărâre privind acceptarea ofertei de donaţie cu sarcini a unui teren categoria arabil situat în municipiul Buzău, tarlaua 35, a soților Macovei Ion și Macovei Ruxanda, precum și soților Popescu Nicolae și Popescu Nina.
 • Hotărârea 188/2020 - Municipiul Buzău - 07.08.2020

  Hotărâre privind propunerea de declarare a unui teren ca bun de uz și de interes public local – 4.
 • Hotărârea 187/2020 - Municipiul Buzău - 07.08.2020

  Hotărâre privind aprobarea constituirii dreptului de uz şi servitute cu titlu gratuit asupra unui teren proprietate publică a municipiului Buzău, situat în şoseaua Brăilei, în favoarea Societăţii de Distribuţie a Energiei Electrice Muntenia Nord S.A. – Sucursala de Distribuţie a Energiei Electrice Buzău.
 • Hotărârea 186/2020 - Municipiul Buzău - 07.08.2020

  Hotărâre privind aprobarea constituirii dreptului de uz şi servitute cu titlu gratuit asupra unui teren proprietate publică a municipiului Buzău, situat în şoseaua Constanței, în favoarea Societăţii de Distribuţie a Energiei Electrice Muntenia Nord S.A. – Sucursala de Distribuţie a Energiei Electrice Buzău.
 • Hotărârea 185/2020 - Municipiul Buzău - 07.08.2020

  Hotărâre privind aprobarea constituirii dreptului de uz şi servitute cu titlu gratuit asupra unor terenuri proprietate publică a municipiului Buzău, situate în zona Parc Tineretului, Tarlaua 32, în favoarea Societăţii de Distribuţie a Energiei Electrice Muntenia Nord S.A. – Sucursala de Distribuţie a Energiei Electrice Buzău.
 • Hotărârea 184/2020 - Municipiul Buzău - 07.08.2020

  Hotărâre pentru aprobarea solicitării de trecere din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Educației și Cercetării în domeniul public al municipiului Buzău şi administrarea Consiliului Local al Municipiului Buzău a Palatului Copiilor și Clubului Sportiv Școlar situate în municipiul Buzău.
 • Hotărârea 183/2020 - Municipiul Buzău - 07.08.2020

  Hotărâre privind modificarea anexei nr. 2 a Hotărârii nr. 323/2007 a Consiliului Local al Municipiului Buzău pentru aprobarea delegării gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare, precum şi concesionarea bunurilor proprietate publică şi privată a municipiului Buzău către Societatea Comercială “Compania de Apă” S.A. Buzău.
 • Hotărârea 182/2020 - Municipiul Buzău - 07.08.2020

  Hotărâre pentru aprobarea aderării comunelor Ulmeni și Costești, judeţul Buzău, prin Consiliile Locale ale comunelor Ulmeni și Costești, în calitate de membre asociate la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară “Buzău – Mărăcineni”.
 • Hotărârea 181/2020 - Municipiul Buzău - 07.08.2020

  Hotărâre privind aprobarea termenilor și condițiilor contractului, precum și împuternicirea din partea Consiliului Local a persoanelor care să semneze “Contractul de modificare și reafirmare a contractului de asistență pentru proiect” încheiat de către municipiul Buzău, județul Buzău, Societatea Comercială “Compania de Apă” S.A. Buzău în calitate de debitor și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare.
 • Hotărârea 180/2020 - Municipiul Buzău - 07.08.2020

  Hotărâre privind aprobarea Studiului de oportunitate privind „Stabilirea modalităţii optime de gestiune a serviciului public de alimentare în sistem centralizat cu energie termică a Municipiului Buzău”.
 • Hotărârea 179/2020 - Municipiul Buzău - 07.08.2020

  Hotărâre privind aprobarea Regulamentului serviciului public de alimentare cu energie termică din municipiul Buzău, precum şi a Caietului de sarcini al serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat din municipiul Buzău.
 • Hotărârea 178/2020 - Municipiul Buzău - 07.08.2020

  Hotărâre privind aprobarea asigurării continuității serviciului/ activităților aferente Contractului de concesiune nr. 3450 din 02.03.2006, cu modificările ulterioare, a serviciului public de salubrizare al Municipiului Buzău, până la preluarea acestora de către un nou operator, dar nu mai mult de 90 de zile, începând cu data de 07.08.2020.
 • Hotărârea 177/2020 - Municipiul Buzău - 07.08.2020

  Hotărâre privind rectificarea 5 a bugetului municipiului Buzău, pe anul 2020.
 • Hotărârea 176/2020 - Municipiul Buzău - 20.07.2020

  Hotărâre pentru aprobarea situaţiilor financiare pe anul 2019 ale Societăţii Comerciale „Urbis-Serv” S.R.L. Buzău.
 • Hotărârea 175/2020 - Municipiul Buzău - 20.07.2020

  Hotărâre pentru aprobarea achiziției publice de servicii juridice de consultanță, de asistență și de reprezentare a autorităților administrației publice locale ale municipiului Buzău în litigiul privind dosarul de executare nr. 86/2020.
 • Hotărârea 174/2020 - Municipiul Buzău - 20.07.2020

  Hotărâre pentru aprobarea Planului Urbanistic Zonal construire CIMITIR MUNICIPAL ȘI ÎMPREJMUIRE LA LIMITA DE VECINĂTATE IMOBIL 3177, str. General Grigore Baștan, Cazarma 3177, Lot 2, nr. cad. 61697, municipiul Buzău.
 • Hotărârea 173/2020 - Municipiul Buzău - 20.07.2020

  Hotărâre privind aprobarea dezlipirii imobilului – teren cu număr cadastral 62116 situat în municipiul Buzău, Tarlaua 39.
 • Hotărârea 172/2020 - Municipiul Buzău - 20.07.2020

  Hotărâre privind propunerea de declarare a unor terenuri ca bunuri de uz și de interes public local – 3.
 • Hotărârea 171/2020 - Municipiul Buzău - 20.07.2020

  Hotărâre privind propunerea de declarare a unor terenuri ca bunuri de uz și de interes public local – 2.
 • Hotărârea 170/2020 - Municipiul Buzău - 20.07.2020

  Hotărâre privind propunerea de declarare a unor terenuri ca bunuri de uz și de interes public local – 1.
 • Hotărârea 169/2020 - Municipiul Buzău - 20.07.2020

  Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 126 din 24.04.2019 pentru aprobarea solicitării de trecere din domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne prin U.M.0838 Buzău în domeniul public al municipiului Buzău şi administrarea Consiliului Local al Municipiului Buzău a terenului înscris în Cartea Funciară nr. 57402 a U.A.T. Buzău.
 • Hotărârea 168/2020 - Municipiul Buzău - 20.07.2020

  Hotărâre pentru modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a sistemului de administrare a parcărilor publice pe domeniul public al municipiului Buzău aprobat prin HCL nr. 49/06.03.2019.
 • Hotărârea 167/2020 - Municipiul Buzău - 20.07.2020

  Hotărâre privind completarea Anexei nr. 4 la Caietul de sarcini pentru prestarea activităților de dezinsecție, dezinfecție, deratizare din cadrul Serviciului public de salubrizare al municipiului Buzău, aprobată prin HCL nr. 71/30.03.2020 pentru aprobarea Regulamentului și Caietelor de sarcini ale serviciului public de salubrizare din municipiul Buzău.
 • Hotărârea 166/2020 - Municipiul Buzău - 20.07.2020

  Hotărâre pentru aprobarea Strategiei pentru tranziția la economia circulară în municipiul Buzău 2020-2030.
 • Hotărârea 165/2020 - Municipiul Buzău - 20.07.2020

  Hotărâre privind aprobarea acordării unor facilități fiscale, pentru anul 2020.
 • Hotărârea 164/2020 - Municipiul Buzău - 20.07.2020

  Hotărâre pentru aprobarea modificării și completării contractului de închiriere nr. 3.033/2017 încheiat între Municipiul Buzău şi Societatea Comercială “R.E.R. SUD” S.A. (fostă Societatea Comercială “R.E.R. Ecologic Service” S.A.).
 • Hotărârea 163/2020 - Municipiul Buzău - 20.07.2020

  Hotărâre privind repartizarea, în vederea închirierii, a unei locuinţe din fondurile statului, situată în cartier Broșteni, str. Cicoarei, aflată în administrarea Consiliului Local al Municipiului Buzău.
 • Hotărârea 162/2020 - Municipiul Buzău - 20.07.2020

  Hotărâre privind repartizarea, în vederea închirierii a unei locuinţe din fondul vechi – casă naționalizată, situată în str. Filantropiei, aflată în administrarea Consiliului Local al Municipiului Buzău.
 • Hotărârea 161/2020 - Municipiul Buzău - 20.07.2020

  Hotărâre privind aprobarea cooperării Municipiului Buzău cu Asociația Meșterilor Populari și Artiștilor din Buzău.
 • Hotărârea 160/2020 - Municipiul Buzău - 20.07.2020

  Hotărâre pentru aprobarea completării 2 a Anexei la Hotărârea nr. 58 din 28.03.2017 privind stabilirea consumului lunar de carburanţi pentru autovehiculele care deservesc parcul auto al Primăriei Municipiului Buzău, serviciilor publice şi instituţiilor publice de subordonare locală.
 • Hotărârea 159/2020 - Municipiul Buzău - 20.07.2020

  Hotărâre privind constatarea încetării contractului de management al doamnei Elena Isbășoiu și aprobarea demarării organizării concursului de proiecte de management în vederea selecției managerului Centrului Cultural “Alexandru Marghiloman” Buzău.
 • Hotărârea 158/2020 - Municipiul Buzău - 20.07.2020

  Hotărâre pentru desemnarea administratorului special al Regiei Autonome Municipale”RAM” Buzău în cadrul procedurii de insolvenţă.
 • Hotărârea 157/2020 - Municipiul Buzău - 20.07.2020

  Hotărâre privind aprobarea înfiinţării unei societăţi cu răspundere limitată, având ca asociat unic Municipiul Buzău, cu scopul desfăşurării, în municipiul Buzău, activităţilor specifice Serviciului public de alimentarea cu energie termică în sistem centralizat.
 • Hotărârea 156/2020 - Municipiul Buzău - 20.07.2020

  Hotărâre pentru aprobarea situaţiilor financiare pe anul 2019 ale Regiei Autonome Municipale”RAM” Buzău.
 • Hotărârea 155/2020 - Municipiul Buzău - 20.07.2020

  Hotărâre privind completarea consiliului de administraţie al Societăţii Comerciale „Pieţe, Târguri şi Oboare ” S.A. Buzău.
 • Hotărârea 154/2020 - Municipiul Buzău - 20.07.2020

  Hotărâre privind completarea consiliului de administraţie al Societăţii Comerciale „Trans Bus „ S.A. Buzău.
 • Hotărârea 153/2020 - Municipiul Buzău - 20.07.2020

  Hotărâre privind participarea Municipiului Buzău la “Programul privind sprijinirea eficienței energetice și a gestionării inteligente a energiei în infrastructura de iluminat public” și aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului „Proiect privind sprijinirea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a iluminatului public în municipiul Buzău”.
 • Hotărârea 152/2020 - Municipiul Buzău - 20.07.2020

  Hotărâre pentru aprobarea contului de execuţie a bugetului municipiului Buzău, pe trimestrul II – 2020.
 • Hotărârea 151/2020 - Municipiul Buzău - 20.07.2020

  Hotărâre privind aprobarea modificării şi completării Hotărârii Consiliului Local nr. 56/26.03.2018 privind contractarea unei finanțări rambursabile prin credit bancar pentru realizarea obiectivelor de investiții de interes public local. Anexa nr. 1
 • Hotărârea 150/2020 - Municipiul Buzău - 20.07.2020

  Hotărâre privind rectificarea 4 a bugetului municipiului Buzău, pe anul 2020.
 • Hotărârea 149/2020 - Municipiul Buzău - 26.06.2020

  Hotărâre privind aprobarea modificării și completării Hotărârii nr. 202/30.07.2019 a Consiliului Local al Municipiului Buzău pentru aprobarea cererii privind transmiterea suprafeței de fond forestier aferente Pădurii Crâng din domeniul public al statului și administrarea Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva în domeniul public al Municipiului Buzău.
 • Hotărârea 148/2020 - Municipiul Buzău - 26.06.2020

  Hotărâre pentru aprobarea planului urbanistic de detaliu „Construire spațiu birouri, locuință de serviciu și împrejmuire”, str. Alexandru Vlahuță, nr. 18, municipiul Buzău, județul Buzău.
 • Hotărârea 147/2020 - Municipiul Buzău - 26.06.2020

  Hotărâre pentru revocarea Hotărârilor Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 245/23.08.2019, nr. 267/09.09.2019, nr. 307/21.10.2019, nr. 308/21.10.2019, 309/21.10.2019, nr. 335/15.11.2019, nr. 336/15.11.2019, nr. 374/12.12.2019, nr. 375/12.12.2019, nr. 19/30.01.2020, nr. 38/27.02.2020, nr. 39/27.02.2020 şi nr. 46/27.02.2020.
 • Hotărârea 146/2020 - Municipiul Buzău - 26.06.2020

  Hotărâre privind încetarea aplicabilității Hotărârii Consiliului Local nr. 19/2018 privind numirea Comisiei speciale pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Buzău.
 • Hotărârea 145/2020 - Municipiul Buzău - 26.06.2020

  Hotărâre pentru aprobarea unui schimb de terenuri între Municipiul Buzău și Parohia „Sfinții Îngeri”.
 • Hotărârea 144/2020 - Municipiul Buzău - 26.06.2020

  Hotărâre pentru aprobarea modificării unor contracte de concesiune încheiate între Municipiul Buzău şi Societatea Comercială „Pieţe, Târguri şi Oboare” S.A. Buzău.
 • Hotărârea 143/2020 - Municipiul Buzău - 26.06.2020

  Hotărâre pentru aprobarea solicitării de trecere din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al municipiului Buzău şi administrarea Consiliului Local al Municipiului Buzău a unei părți din imobilul 326.
 • Hotărârea 142/2020 - Municipiul Buzău - 26.06.2020

  Hotărâre privind schimbarea denumirii tronsonului din Strada „Nicu Constantinescu”, delimitat de Strada Amiral Ion Murgescu și rondul învecinat cu Grădinița cu Program Prelungit nr. 1 din Cartierul Orizont, în Strada „Slt. Ciprian- Ștefan Polschi” din municipiul Buzău.
 • Hotărârea 141/2020 - Municipiul Buzău - 26.06.2020

  Hotărâre privind aprobarea Planului de acțiuni sau de lucrări de interes local care se vor realiza în perioada iulie – decembrie 2020 de către una dintre persoanele majore, apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor social la SPORT CLUB MUNICIPAL GLORIA BUZĂU.
 • Hotărârea 140/2020 - Municipiul Buzău - 26.06.2020

  Hotărâre privind aprobarea Metodologiei pentru acordarea unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bonă.
 • Hotărârea 139/2020 - Municipiul Buzău - 26.06.2020

  Hotărâre privind repartizarea, în vederea închirierii a unei locuințe din fondul vechi – casă naționalizată, situată în str. Libertății, aflată în administrarea Consiliului Local al Municipiului Buzău.
 • Hotărârea 138/2020 - Municipiul Buzău - 26.06.2020

  Hotărâre privind repartizarea, în vederea închirierii, a unei locuințe din fondurile statului, situată în cartier Crâng, str. Aleea Centrală, nr. 11, bloc 14A, aflată în administrarea Consiliului Local al Municipiului Buzău.
 • Hotărârea 137/2020 - Municipiul Buzău - 26.06.2020

  Hotărâre privind repartizarea, în vederea închirierii, a unei locuințe din fondurile statului, situată în cartier Crâng, str. Aleea Centrală, nr. 11, bloc 14A, aflată în administrarea Consiliului Local al Municipiului Buzău.
 • Hotărârea 136/2020 - Municipiul Buzău - 26.06.2020

  Hotărâre privind luarea unei decizii legate de componența Comitetului Director al „Sport Club Municipal Gloria Buzău”.
 • Hotărârea 135/2020 - Municipiul Buzău - 26.06.2020

  Hotărâre privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Comerciale „RER SUD” S.A. Buzău, din data de 29.06.2020, ora 12:00, respectiv 30.06.2020, ora 12:00.
 • Hotărârea 134/2020 - Municipiul Buzău - 26.06.2020

  Hotărâre privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății Comerciale „RER SUD S.A.” Buzău, din data de 26.06.2020, ora 12:00, respectiv 29.06.2020, ora 12:00.
 • Hotărârea 133/2020 - Municipiul Buzău - 26.06.2020

  Hotărâre pentru completarea HCL nr. 70/30.03.2020 privind aprobarea sumei de decontat de către organizațiile care implementează obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului (OIREP) pentru municipiului Buzău și pentru modificarea HCL nr. 165/14.06.2019 pentru modificarea Contractului de concesiune a serviciului public de salubrizare a municipiului Buzău.
 • Hotărârea 132/2020 - Municipiul Buzău - 26.06.2020

  Hotărâre privind procedura pentru înregistrarea, evidența și radierea vehiculelor pentru care există obligativitatea înregistrării, de pe raza administrativ-teritorială a UAT Municipiul Buză. Anexă
 • Hotărârea 131/2020 - Municipiul Buzău - 26.06.2020

  Hotărâre pentru aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții publice „Realizarea de fântâni arteziene în parcurile Tineretului și Crâng din municipiul Buzău”.
 • Hotărârea 130/2020 - Municipiul Buzău - 26.06.2020

  Hotărâre pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al Societății Comerciale „Urbis – Serv” S.R.L. Buzău.
 • Hotărârea 129/2020 - Municipiul Buzău - 26.06.2020

  Hotărâre pentru modificarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al aparatului de specialitate al primarului municipiului Buzău.
 • Hotărârea 128/2020 - Municipiul Buzău - 26.06.2020

  Hotărâre privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect „REALIZAREA UNUI CENTRU INTERMODAL DE TRANSPORT AL MUNICIPIULUI BUZĂU, INTEGRAT CU SISTEM PARK-AND-RIDE” COD SMIS 129646.
 • Hotărârea 127/2020 - Municipiul Buzău - 26.06.2020

  Hotărâre privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect, în conformitate cu ultima formă a bugetului aprobat în urma etapei de evaluare și selecție pentru proiectul „Sistem alternativ de mobilitate urbană utilizând stații automate de închiriere a bicicletelor în Municipiul Buzău” COD SMIS 129193.
 • Hotărârea 126/2020 - Municipiul Buzău - 26.06.2020

  Hotărâre privind actualizarea Studiului de Fezabilitate și a Indicatorilor Tehnico-Economici pentru obiectivul de investiții „Sistem alternativ de mobilitate urbană utilizând stații automate de închiriere a bicicletelor” din municipiul Buzău – Buzău Velocity, proiect finanțat prin POR 2014-2020, AXA PRIORITARĂ 4, Obiectivul specific 4.1 – REDUCEREA EMISIILOR DE CARBON ÎN MUNICIPIILE REȘEDINȚĂ DE JUDEȚ PRIN INVESTIȚII BAZATE PE PLANURILE DE MOBILITATE URBANĂ DURABILĂ.
 • Hotărârea 125/2020 - Municipiul Buzău - 26.06.2020

  Hotărâre privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții ″Reabilitare Termică a blocurilor de locuințe (Bloc P13)″ în cadrul Programului Operațional Regional (POR) 2014-2020, Apelul de Proiecte POR/2020/3/3.1/A/3/NE,SE,SM,C, Axa Prioritară 3 – Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 Operațiunea A-clădiri rezidențiale”.
 • Hotărârea 124/2020 - Municipiul Buzău - 26.06.2020

  Hotărâre privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții şi a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții ″Reabilitare Termică a blocurilor de locuințe (Bloc 2 Integral)″ în cadrul Programului Operațional Regional (POR) 2014-2020, Apelul de Proiecte POR/2020/3/3.1/A/3/NE,SE,SM,C, Axa Prioritară 3 – Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 Operațiunea A-clădiri rezidențiale”.
 • Hotărârea 123/2020 - Municipiul Buzău - 26.06.2020

  Hotărâre privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții şi a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții ″REABILITARE TERMICĂ A BLOCURILOR DE LOCUINȚE (Bloc E3)″ în cadrul Programului Operațional Regional (POR) 2014-2020, Apelul de Proiecte POR/2020/3/3.1/A/3/NE,SE,SM,C, Axa Prioritară 3 – Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 Operațiunea A-clădiri rezidențiale”.
 • Hotărârea 122/2020 - Municipiul Buzău - 26.06.2020

  Hotărâre privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții şi a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții ″REABILITARE TERMICĂ BLOCURILOR DE LOCUINȚE (Bloc C1)″ în cadrul Programului Operațional Regional (POR) 2014-2020, Apelul de Proiecte POR/2020/3/3.1/A/3/NE,SE,SM,C, Axa Prioritară 3 – Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 Operațiunea A-clădiri rezidențiale”.
 • Hotărârea 121/2020 - Municipiul Buzău - 26.06.2020

  Hotărâre privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții şi a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții ″Reabilitare Termică a blocurilor de locuințe (Bloc 105)″ în cadrul Programului Operațional Regional (POR) 2014-2020, Apelul de Proiecte POR/2020/3/3.1/A/3/NE,SE,SM,C, Axa Prioritară 3 – Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 Operațiunea A-clădiri rezidențiale.
 • Hotărârea 120/2020 - Municipiul Buzău - 26.06.2020

  Hotărâre privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții şi a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții ″Reabilitare termică a blocurilor de locuințe (Bloc 14I)″ în cadrul Programului Operațional Regional (POR) 2014-2020, Apelul de Proiecte POR/2020/3/3.1/A/3/NE,SE,SM,C, Axa Prioritară 3 – Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 Operațiunea A-clădiri rezidențiale”.
 • Hotărârea 119/2020 - Municipiul Buzău - 26.06.2020

  Hotărâre privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții şi a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții ″Reabilitare termică a blocurilor de locuințe (Bloc 12F)″ în cadrul Programului Operațional Regional (POR) 2014-2020, Apelul de Proiecte POR/2020/3/3.1/A/3/NE,SE,SM,C, Axa Prioritară 3 – Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 Operațiunea A-clădiri rezidențiale”.
 • Hotărârea 118/2020 - Municipiul Buzău - 26.06.2020

  Hotărâre privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții şi a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții ″Reabilitare termică a blocurilor de locuințe (Bloc 12D)″ în cadrul Programului Operațional Regional (POR) 2014-2020, Apelul de Proiecte POR/2020/3/3.1/A/3/NE,SE,SM,C, Axa Prioritară 3 – Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 Operațiunea A-clădiri rezidențiale”.
 • Hotărârea 117/2020 - Municipiul Buzău - 26.06.2020

  Hotărâre privind rectificarea 3 a bugetului municipiului Buzău, pe anul 2020.
 • Hotărârea 116/2020 - Municipiul Buzău - 26.06.2020

  Hotărâre pentru aprobarea contului de execuție a bugetului municipiului Buzău, pe trimestrul I – 2020.
 • Hotărârea 115/2020 - Municipiul Buzău - 26.06.2020

  Hotărâre privind validarea mandatului de consilier local în Consiliul Local al Municipiului Buzău al domnului Ioniță Constantin.
 • Hotărârea 114/2020 - Municipiul Buzău - 26.06.2020

  Hotărâre prin care se ia act de constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local al domnului Barbu Ion, înainte de expirarea duratei normale a acestuia, și declararea ca vacant a locului consilierului local în cadrul Consiliului Local al Municipiului Buzău.
 • Hotărârea 113/2020 - Municipiul Buzău - 26.06.2020

  Hotărâre privind validarea mandatului de consilier local în Consiliul Local al Municipiului Buzău al domnului Dumitru Gheorghe.
 • Hotărârea 112/2020 - Municipiul Buzău - 26.06.2020

  Hotărâre privind constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, a calității de consilier local în Consiliul Local al Municipiului Buzău, a domnului Daniel Lambru și declararea ca vacant a locului ocupat de acesta.
 • Hotărârea 111/2020 - Municipiul Buzău - 18.05.2020

  Hotărâre privind numirea Consiliului de administraţie provizoriu al S.C. URBIS-SERBV S.R.L. .
 • Hotărârea 110/2020 - Municipiul Buzău - 18.05.2020

  Hotărâre privind numirea provizorie a membrilor consiliului de administraţie al Regiei Autonome Municipale”RAM” Buzău.
 • Hotărârea 109/2020 - Municipiul Buzău - 18.05.2020

  Hotărâre pentru adoptarea demersurilor cu privire la intrarea Regiei Autonome Municipale”RAM” Buzău în insolvenţă/reorganizare judiciară.
 • Hotărârea 108/2020 - Municipiul Buzău - 18.05.2020

  Hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Buzău pentru perioada iunie – august 2020.
 • Hotărârea 107/2020 - Municipiul Buzău - 18.05.2020

  Hotărâre privind modificarea Anexei nr. 4 a locurilor de așteptare clienți din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 72/2008 privind reglementarea activității de transport public în regim de taxi sau închiriere, precum și de dispecerat taxi în municipiul Buzău.
 • Hotărârea 106/2020 - Municipiul Buzău - 18.05.2020

  Hotărâre pentru aprobarea Studiului de fezabilitate „Amenajare sens giratoriu și amplasare locomotivă construită în anul 1936 în vederea expunerii muzeistice – Intersecția dintre b-dul Gării, b-dul 1 Decembrie 1918 și str. Republicii, Municipiul Buzău, Județul Buzău”.
 • Hotărârea 105/2020 - Municipiul Buzău - 18.05.2020

  Hotărâre privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Comerciale “Compania de Apă” S.A. Buzău, din data de 28.05.2020, ora 14:00, respectiv 29.05.2020, ora 14:00, precum și completarea HCL nr. 65/30.03.2020 privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Comerciale “Compania de Apă” S.A. Buzău, din data de 02.04.2020, ora 14:00, respectiv 03.04.2020, ora 14:00.
 • Hotărârea 104/2020 - Municipiul Buzău - 18.05.2020

  Hotărâre privind aprobarea numărului maxim de posturi pentru anul 2020 la nivelul unității administrativ-teritoriale municipiul Buzău în vederea încadrării în prevederile O.U.G. nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare.
 • Hotărârea 103/2020 - Municipiul Buzău - 18.05.2020

  Hotărâre privind completarea art. (1) lit. a) din Hotărârea Consiliului Local nr. 248 din 09 septembrie 2019 privind aprobarea modificării organigramei şi a statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al primarului municipiului Buzău – forma actualizată potrivit Codului administrativ.
 • Hotărârea 102/2020 - Municipiul Buzău - 18.05.2020

  Hotărâre privind predarea către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., a amplasamentelor şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii Proiect tip – „CONSTRUIRE BAZĂ SPORTIVĂ TIP 1” DIN MUNICIPIUL BUZĂU, JUDEȚUL BUZĂU.
 • Hotărârea 101/2020 - Municipiul Buzău - 18.05.2020

  Hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii ″REABILITAREA TERMICĂ A DOUA BLOCURI DE LOCUINȚE DIN MUNICIPIUL BUZĂU (Bloc E3 și Bloc C1 Cartier Episcopiei)″ în cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 2014-2020, Apelul de Proiecte POR/2020/3/3.1/A/3/NE,SE,SM,C, Axa Prioritară 3 – Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiţii 3.1 Operaţiunea A-clădiri rezidenţiale”.
 • Hotărârea 100/2020 - Municipiul Buzău - 18.05.2020

  Hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii ″Reabilitarea Termică a trei blocuri de locuințe din Municipiul Buzău (Bloc 2 Integral, Bloc P13 Unirii, Bloc 105 Spiru Haret)″ în cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 2014-2020, Apelul de Proiecte POR/2020/3/3.1/A/3/NE,SE,SM,C, Axa Prioritară 3 – Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiţii 3.1 Operaţiunea A-clădiri rezidenţiale”.
 • Hotărârea 99/2020 - Municipiul Buzău - 18.05.2020

  Hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii ″Reabilitarea termică a trei blocuri de locuințe din municipiul Buzău (12F, 12D și 14I – Unirii)″ în cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 2014-2020, Apelul de Proiecte POR/2020/3/3.1/A/3/NE,SE,SM,C, Axa Prioritară 3 – Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiţii 3.1 Operaţiunea A-clădiri rezidenţiale”.
 • Hotărârea 98/2020 - Municipiul Buzău - 18.05.2020

  Hotărâre pentru modificarea bugetului municipiului Buzău, pe anul 2020.
 • Hotărârea 97/2020 - Municipiul Buzău - 18.05.2020

  Hotărâre privind rectificarea bugetului municipiului Buzău, pe anul 2020.
 • Hotărârea 96/2020 - Municipiul Buzău - 29.04.2020

  Hotărâre privind repartizarea, în vederea închirierii, a unei locuinţe din fondurile statului, situată în cartier Crâng, str. Aleea Centrală, nr. 11, aflată în administrarea Consiliului Local al Municipiului Buzău.
 • Hotărârea 95/2020 - Municipiul Buzău - 29.04.2020

  Hotărâre pentru aprobarea profilului consiliului de administrație și a profilului membrilor consiliului de administrație al S.C Urbis – Serv SRL Buzău.
 • Hotărârea 94/2020 - Municipiul Buzău - 29.04.2020

  Hotărâre privind atribuirea de denumiri unor alei pietonale aflate în interiorul Parcului “Crâng” din municipiul Buzău.
 • Hotărârea 93/2020 - Municipiul Buzău - 29.04.2020

  Hotărâre privind atribuirea denumirii de „Aleea Galleriei”, drumului delimitat de Strada Poet Grigore Vieru și Galleria Mall Buzău din municipiul Buzău.
 • Hotărârea 92/2020 - Municipiul Buzău - 29.04.2020

  Hotărâre pentru completarea Hotărârii nr. 191/2018 a Consiliului Local al Municipiului Buzău privind stabilirea unor limite de circulație pentru vehiculele de transport marfă pe unele drumuri publice din municipiul Buzău.
 • Hotărârea 91/2020 - Municipiul Buzău - 29.04.2020

  Hotărâre pentru revocarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 13/30.01.2020 pentru modificarea art. 2 din Hotărârea nr. 283/2017 a Consiliului Local al Municipiului Buzău pentru darea unui teren în folosinţă gratuită bisericii parohiale Sfântul Spiridon din municipiul Buzău, Bulevardul Nicolae Bălcescu, pentru curtea bisericii şi activităţi de binefacere.
 • Hotărârea 90/2020 - Municipiul Buzău - 29.04.2020

  Hotărâre pentru aprobarea situaţiilor financiare pe anul 2019 ale Societăţii Comerciale “Pieţe, Târguri şi Oboare” S.A. Buzău.
 • Hotărârea 89/2020 - Municipiul Buzău - 29.04.2020

  Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliul Local al Municipiului Buzău nr. 47 din 2015 privind aprobarea structurii organigramei, a numărului de personal și statului de funcții ale Societăţii Comerciale “Pieţe, Târguri şi Oboare” S.A. Buzău.
 • Hotărârea 88/2020 - Municipiul Buzău - 29.04.2020

  Hotărâre privind aprobarea modificării actului constitutiv al Societăţii Comerciale “Trans-Bus” S.A. Buzău prin cooptarea în structura acționariatului societății a comunei Tisău.
 • Hotărârea 87/2020 - Municipiul Buzău - 29.04.2020

  Hotărâre privind repartizarea unor locuinţe pentru tineret, construite în regim de închiriere prin Agenţia Naţională de Locuinţe în municipiul Buzău şi rămase vacante pe perioada exploatării acestora.
 • Hotărârea 86/2020 - Municipiul Buzău - 29.04.2020

  Hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului Local Buzău nr. 8 din 30 ianuarie 2020 privind aprobarea organizării reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar din municipiul Buzău pentru anul şcolar 2020 – 2021, cu modificările ulterioare.
 • Hotărârea 85/2020 - Municipiul Buzău - 29.04.2020

  Hotărâre privind modificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 22 din 30 ianuarie 2020 privind aprobarea anexei 1- Regulamentul de Organizare şi Funcţionare, anexei 2- Organigrama, anexei 3 – Statul de funcţii, precum şi anexei 4 – Normele Financiare proprii.
 • Hotărârea 84/2020 - Municipiul Buzău - 29.04.2020

  Hotărâre privind modificarea bugetului municipiului Buzău, precum şi al instituţiilor publice de învăţământ preuniversitar, pe anul 2020.
 • Hotărârea 83/2020 - Municipiul Buzău - 29.04.2020

  Hotărâre privind aprobarea proiectului şi a cheltuielilor legate de proiectul „Reabilitarea zonei urbane pietonale multifuncționale Piața Daciei și conectarea la zona extinsă de mobilitate urbană integrată din municipiul Buzău”.
 • Hotărârea 82/2020 - Municipiul Buzău - 29.04.2020

  Hotărâre privind alegerea celui de al doilea viceprimar al municipiului Buzău.
 • Hotărârea 81/2020 - Municipiul Buzău - 29.04.2020

  Hotărâre privind validarea mandatului de consilier local în Consiliul Local al Municipiului Buzău al doamnei Oana Ramona Cătălina Gheorghiu.
 • Hotărârea 80/2020 - Municipiul Buzău - 13.04.2020

  Hotărâre pentru aprobarea tarifelor ce se vor practica de societățile RER Sud S.A și Compania de Apă S.A. Buzău pentru prestarea activităților de dezinfecție cu substanțe Biocide ce se vor efectua pe perioada instituirii stării de urgență în Municipiul Buzău.
 • Hotărârea 79/2020 - Municipiul Buzău - 13.04.2020

  Hotărâre privind unele măsuri luate în perioada stării de urgență instituită pe teritoriul României prin Decretul nr. 195/2020.
 • Hotărârea 78/2020 - Municipiul Buzău - 02.04.2020

  Hotărâre privind validarea unor măsuri pentru prevenirea răspândirii și infectării cu coronavirusul Covid -19, stabilite prin hotărâri ale Comitetului Local pentru Situații de Urgență al municipiului Buzău.
 • Hotărârea 77/2020 - Municipiul Buzău - 02.04.2020

  Hotărâre privind rectificarea bugetului municipiului Buzău, pe anul 2020.
 • Hotărârea 76/2020 - Municipiul Buzău - 02.04.2020

  Hotărâre privind constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, a calităţii de consilier local în Consiliul Local al Municipiului Buzău, a domnului Constantin Florescu și declararea ca vacant a locului ocupat de acesta.
 • Hotărârea 75/2020 - Municipiul Buzău - 30.03.2020

  Hotărâre pentru aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire locuință individuală parter” în municipiul Buzău, pe strada Chiristigii, nr. 1, Lot 2, număr cadastral 68212
 • Hotărârea 74/2020 - Municipiul Buzău - 30.03.2020

  Hotărâre privind aprobarea executării unei servituți de trecere subterană și uzul cu titlu gratuit, pe durata funcţionării capacităţilor energetice a unui teren proprietate publică a municipiului Buzău, Societăţii Comerciale Filiala de Distribuţie a Energiei Electrice Electrica Distribuţie Muntenia Nord S.A. – Sucursala de Distribuţie Buzău
 • Hotărârea 73/2020 - Municipiul Buzău - 30.03.2020

  Hotărâre privind atribuirea denumirii de Aleea „Veterinarului” unui drum situat în municipiul Buzău, între numerele cadastrale 67185 şi 69683.
 • Hotărârea 72/2020 - Municipiul Buzău - 30.03.2020

  Hotărâre privind schimbarea denumirii tronsonului din „Bulevardul Industriei”, delimitat de Strada Dimitrie Filipescu și rondul de la intersecția Șoselei București cu celălalt tronson al aceluiași bulevard, în „Strada Drăgăicii” din municipiul Buzău.
 • Hotărârea 71/2020 - Municipiul Buzău - 30.03.2020

  Hotărâre privind aprobarea Regulamentului și Caietelor de sarcini ale serviciului public de salubrizare din municipiul Buzău.
 • Hotărârea 70/2020 - Municipiul Buzău - 30.03.2020

  Hotărâre pentru aprobarea sumei de decontat de către organizațiile care implementează obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului (OIREP) pentru municipiul Buzău.
 • Hotărârea 69/2020 - Municipiul Buzău - 30.03.2020

  Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 31 din 23 februarie 2017 privind Comisia Locală de Ordine Publică.
 • Hotărârea 68/2020 - Municipiul Buzău - 30.03.2020

  Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Buzău nr. 287 din 21 octombrie 2019 privind desemnarea reprezentanților consiliului local în consiliile de administrație și în comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității din unitățile cu personalitate juridică ale învățământului preuniversitar de stat și particular din municipiul Buzău pentru anul școlar 2019 – 2020, cu modificările ulterioare.
 • Hotărârea 67/2020 - Municipiul Buzău - 30.03.2020

  Hotărâre pentru aprobarea Planului de ordine și siguranță publică al municipiului Buzău pe anul 2020.
 • Hotărârea 66/2020 - Municipiul Buzău - 30.03.2020

  Hotărâre privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății Comerciale “Compania de Apă” S.A. Buzău, din data de 02.04.2020, ora 15:00, respectiv 03.04.2020, ora 15:00.
 • Hotărârea 65/2020 - Municipiul Buzău - 30.03.2020

  Hotărâre privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Comerciale “Compania de Apă” S.A. Buzău, din data de 02.04.2020, ora 14:00, respectiv 03.04.2020, ora 14:00.
 • Hotărârea 64/2020 - Municipiul Buzău - 30.03.2020

  Hotărâre privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor Societăţii Comerciale „RER SUD” S.A., din data de 01.04.2020, ora 12:00, respectiv 06.04.2020, ora 12:00.
 • Hotărârea 63/2020 - Municipiul Buzău - 30.03.2020

  Hotărâre privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală a Acționarilor Societății Comerciale „Trans Bus” S.A. Buzău.
 • Hotărârea 62/2020 - Municipiul Buzău - 30.03.2020

  Hotărâre privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală a Asociaților Societății Comerciale „Urbis- Serv” SRL Buzău.
 • Hotărârea 61/2020 - Municipiul Buzău - 30.03.2020

  Hotărâre pentru revocarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 31/27 februarie 2020 pentru aprobarea achiziţionării de către Societatea Comercială „Urbis-Serv” S.R.L. Buzău de servicii juridice de asistenţă şi de reprezentare pentru susţinerea dosarului nr. 6263/114/2013 în contradictoriu cu Curtea de Conturi a României şi Camera de Conturi Buzău.
 • Hotărârea 60/2020 - Municipiul Buzău - 30.03.2020

  Hotărâre pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al Societății Comerciale „Pieţe, Târguri și Oboare ” S.A. Buzău.
 • Hotărârea 59/2020 - Municipiul Buzău - 30.03.2020

  Hotărâre pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al Regiei Autonome Municipale „RAM” Buzău.
 • Hotărârea 58/2020 - Municipiul Buzău - 30.03.2020

  Hotărâre privind aprobarea contribuţiei sub formă de cotizaţie a Municipiului Buzău, prin Consiliul Local al Municipiului Buzău, în calitate de membru asociat la Asociaţia Municipiilor din România, pentru anul 2020.
 • Hotărârea 57/2020 - Municipiul Buzău - 30.03.2020

  Hotărâre privind aprobarea contribuţiei sub formă de cotizaţie a Municipiului Buzău, prin Consiliul Local al Municipiului Buzău, în calitate de membru asociat la Asociaţia „Orașe Energie în România”, pentru anul 2020.
 • Hotărârea 56/2020 - Municipiul Buzău - 30.03.2020

  Hotărâre privind vacantarea posturilor actualilor membri ai consiliului de administraţie al S.C. URBIS-SERV S.R.L. Buzău, aprobarea scrisorii de aşteptări şi declanşarea procedurii de selecţie a membrilor consiliului de administraţie pentru ocuparea acestor posturi.
 • Hotărârea 55/2020 - Municipiul Buzău - 30.03.2020

  Hotărâre privind constatarea încetării, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, a calităţii de membru în Comitetul director al Clubului Sportiv „Sport Club Municipal Gloria Buzău” a domnului Cristian Ștefan Ceaușel.
 • Hotărârea 54/2020 - Municipiul Buzău - 30.03.2020

  Hotărâre privind constatarea încetării, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, a calităţii de membru în Consiliul de administrație al S.C. Trans Bus S.A. Buzău a domnului Cristian Ștefan Ceaușel.
 • Hotărârea 53/2020 - Municipiul Buzău - 30.03.2020

  Hotărâre privind constatarea încetării, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, a calităţii de membru în Consiliul de administrație al S.C. Piețe, Târguri și Oboare S.A. Buzău a domnului Cristian Ștefan Ceaușel.
 • Hotărârea 52/2020 - Municipiul Buzău - 30.03.2020

  Hotărâre privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții pentru proiectul „REABILITAREA ȘI MODERNIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC, CANALIZAȚIE, SPAȚII VERZI PE STRADA TRANSILVANIEI (TRONSON FABRICA DE BERE – IEȘIRE VERNEȘTI) DIN MUNICIPIUL BUZĂU”.
 • Hotărârea 51/2020 - Municipiul Buzău - 30.03.2020

  Hotărâre privind completarea și actualizarea portofoliilor de proiecte prioritare aferente „PLANULUI DE ACȚIUNE PENTRU ENERGIE DURABILĂ 2015-2020” al municipiului Buzău și „STRATEGIEI INTEGRATE DE DEZVOLTARE URBANĂ A MUNICIPIULUI BUZĂU 2016-2023”.
 • Hotărârea 50/2020 - Municipiul Buzău - 30.03.2020

  Hotărâre privind aprobarea eșalonării obligațiilor fiscale și majorările aferente la 31.12.2019, datorate bugetului local al municipiului Buzău, de către PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL-Filiala Buzău
 • Hotărârea 49/2020 - Municipiul Buzău - 30.03.2020

  Hotărâre privind virarea creditelor bugetare în cadrul aceluiași capitol bugetar a bugetului municipiului Buzău, pe anul 2020.
 • Hotărârea 48/2020 - Municipiul Buzău - 30.03.2020

  Hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului municipiului Buzău pe anul 2019.
 • Hotărârea 47/2020 - Municipiul Buzău - 27.02.2020

  Hotărâre privind aprobarea ameliorării terenurilor degradate deținute de UAT Municipiul Buzău în perimetrul Centura de Est a Municipiului Buzău, județul Buzău, în suprafață de 20,2497 ha.
 • Hotărârea 46/2020 - Municipiul Buzău - 27.02.2020

  Hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul public al municipiului a unui teren situat în municipiul Buzău, Tarlaua 34, Parcela 536.
 • Hotărârea 45/2020 - Municipiul Buzău - 27.02.2020

  Hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Buzău pentru perioada martie – mai 2020.
 • Hotărârea 44/2020 - Municipiul Buzău - 27.02.2020

  Hotărâre pentru aprobarea planului urbanistic de detaliu „Construire pensiune turistica”, b-dul 1 Decembrie 1918, nr. 63, municipiul Buzău, judeţul Buzău.
 • Hotărârea 43/2020 - Municipiul Buzău - 27.02.2020

  Hotărâre pentru aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire bloc de locuințe de serviciu și împrejmuire” în municipiul Buzău, pe Bulevardul Gării, nr. 8, judeţul Buzău.
 • Hotărârea 42/2020 - Municipiul Buzău - 27.02.2020

  Hotărâre pentru aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru „PUNERE ÎN VALOARE A CANALULUI « IAZUL MORII » PE STRADA FRĂSINET PRIN AMENAJAREA UNUI SPAȚIU DE RECREERE”.
 • Hotărârea 41/2020 - Municipiul Buzău - 27.02.2020

  Hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului a unui teren situat în municipiul Buzău, strada Orizontului, nr. 12.
 • Hotărârea 40/2020 - Municipiul Buzău - 27.02.2020

  Hotărâre pentru aprobarea trecerii terenului cu nr. cadastral 68553, situat în municipiul Buzău, strada Lunei, nr. 37, din proprietatea publică în proprietatea privată a municipiului Buzău.
 • Hotărârea 39/2020 - Municipiul Buzău - 27.02.2020

  Hotărâre privind aprobarea atestării apartenenţei la domeniului public al municipiului Buzău a 4 terenuri categoria de folosință drumuri de exploatare, situate în intravilanul municipiului Buzău, Tarlaua 24, limitrofe terenurilor cu numerele cadastrale 8.451 și 8.453.
 • Hotărârea 38/2020 - Municipiul Buzău - 27.02.2020

  Hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul public al municipiului a unui teren, categoria de folosinţă curţi construcţii, situat în municipiul Buzău, zona pieţei din cartierul Crâng (fost Micro 14).
 • Hotărârea 37/2020 - Municipiul Buzău - 27.02.2020

  Hotărâre privind aprobarea cooperării Municipiului Buzău cu Asociaţia „CHEM-BIO-PHYZ”, în vederea finanţării sumelor necesare deplasării unui grup de 24 de profesori de fizică, chimie, biologie şi matematică, la Cursul de formare „Specializare de profesori de liceu la CERN”, ce va avea loc în perioada 21-26 iunie 2020 la CERN, 1211, Geneva 23, Elveția.
 • Hotărârea 36/2020 - Municipiul Buzău - 27.02.2020

  Hotărâre pentru asocierea Municipiului Buzău cu Federaţia Română de Modelism în vederea organizării Campionatului Mondial de rachetomodele, care se va desfăşura la Buzău în perioada 22-28.08.2020.
 • Hotărârea 35/2020 - Municipiul Buzău - 27.02.2020

  Hotărâre privind aprobarea cooperării Municipiului Buzău cu Asociaţia de Părinţi a Colegiului Naţional „B.P. Haşdeu” Buzău, în vederea finanţării sumelor necesare deplasării a 33 de elevi ai Colegiului Naţional „B.P. Haşdeu” împreună cu 3 profesori coordonatori ai proiectului ştiinţific “Math&Languages” la Congresul Internaţional “Math.en.JEANS” de la Bordeaux, Franţa, în perioada 8-14 mai 2020.
 • Hotărârea 34/2020 - Municipiul Buzău - 27.02.2020

  Hotărâre privind punerea în executare a sentinței civile nr. 169/07.10.2019, din Dosarul nr. 488/42/2019, pronunțată de Curtea de Apel Ploiești, în legătură cu rețeaua unităților de învățământ pentru anii școlari 2019-2020 și 2020-2021.
 • Hotărârea 33/2020 - Municipiul Buzău - 27.02.2020

  Hotărâre pentru aprobarea costului mediu lunar de întreţinere a persoanelor vârstnice şi a cuantumului contribuţiei de întreţinere în sarcina altor persoane decât persoana vârstnică îngrijită în Centrul Rezidențial al Complexului de Servicii pentru Persoane Vârstnice „Alexandru Marghiloman” Buzău.
 • Hotărârea 32/2020 - Municipiul Buzău - 27.02.2020

  Hotărâre privind aprobarea prețurilor și tarifelor practicate de către Societatea Comercială „Urbis-Serv” S.R.L. Buzău în anul 2020.
 • Hotărârea 31/2020 - Municipiul Buzău - 27.02.2020

  Hotărâre pentru aprobarea achiziţionării de către Societatea Comercială „Urbis-Serv” S.R.L. Buzău de servicii juridice de asistenţă şi de reprezentare pentru susţinerea dosarului nr. 6263/114/2013 în contradictoriu cu Curtea de Conturi a României şi Camera de Conturi Buzău.
 • Hotărârea 30/2020 - Municipiul Buzău - 27.02.2020

  Hotărâre privind acordarea normei de hrană pentru personalul din cadrul Direcției Poliţiei Locale a aparatului de specialitate al Primarului municipiului Buzău.
 • Hotărârea 29/2020 - Municipiul Buzău - 27.02.2020

  Hotărâre privind aprobarea majorării bugetului municipiului Buzău, pe anul 2020.
 • Hotărârea 28/2020 - Municipiul Buzău - 27.02.2020

  Hotărâre privind aprobarea bugetelor instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din bugetul municipiului Buzău pe anul 2020.
 • Hotărârea 27/2020 - Municipiul Buzău - 11.02.2020

  Hotărâre privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor Societăţii Comerciale „RER SUD” S.A., din data de 24.02.2020, ora 12:00, respectiv 25.02.2020, ora 12:00.
 • Hotărârea 26/2020 - Municipiul Buzău - 11.02.2020

  Hotărâre privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect „Sistem alternativ de mobilitate urbană utilizând stații automate de închiriere a bicicletelor în Municipiul Buzău”.
 • Hotărârea 25/2020 - Municipiul Buzău - 11.02.2020

  Hotărâre privind aprobarea cooperării Consiliului Local al Municipiului Buzău prin Centrul Cultural „Alexandru Marghiloman˝ Buzău cu Societatea Română de Televiziune în vederea finanțării și realizării în comun a proiectului de interes public local și național „Finala Selecției Naționale pentru Eurovision Song Contest 2020″.
 • Hotărârea 24/2020 - Municipiul Buzău - 11.02.2020

  Hotărâre pentru aprobarea bugetului municipiului Buzău pe anul 2020.
 • Hotărârea 23/2020 - Municipiul Buzău - 11.02.2020

  Hotărâre privind modificarea HCL nr. 368/12.12.2019 privind preluarea în folosință gratuită a pasajului pietonal subteran din Stația CF Buzău de către Municipiul Buzău
 • Hotărârea 22/2020 - Municipiul Buzău - 30.01.2020

  Hotărâre privind aprobarea anexei 1- Regulamentul de Organizare şi Funcţionare, anexei 2- Organigrama, anexei 3 – Statul de funcţii, precum şi anexei 4 – Normele Financiare proprii.
 • Hotărârea 21/2020 - Municipiul Buzău - 30.01.2020

  Hotărâre pentru aprobarea aderării comunei Tisău, judeţul Buzău, prin Consiliul Local al comunei Tisău, în calitate de membru asociat la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău – Mărăcineni”.
 • Hotărârea 20/2020 - Municipiul Buzău - 30.01.2020

  Hotărâre pentru aprobarea plan urbanistic zonal în vederea construirii hale depozitare spații administrative și de birouri, cabină poartă și împrejmuire.
 • Hotărârea 19/2020 - Municipiul Buzău - 30.01.2020

  Hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul public al municipiului a unui teren, categoria de folosinţă drum, situat în municipiul Buzău, între strada Transilvaniei şi numărul cadastral 67032 (S.C. SARA S.R.L.).
 • Hotărârea 18/2020 - Municipiul Buzău - 30.01.2020

  Hotărâre privind aprobarea dezlipirii imobilului – teren cu număr cadastral 70975 situat în municipiul Buzău, Parcul Sfinţii Îngeri, delimitat de Aleea Trandafirilor, strada Ostrovului şi strada Lt. Constantin Godeanu.
 • Hotărârea 17/2020 - Municipiul Buzău - 30.01.2020

  Hotărâre privind aprobarea dezlipirii imobilului – teren cu număr cadastral 60923 situat în municipiul Buzău, Tarlaua 19.
 • Hotărârea 16/2020 - Municipiul Buzău - 30.01.2020

  Hotărâre pentru aprobarea vânzării cu drept de preempţiune către Societatea Comercială COM LIAN S.R.L. Buzău a terenului proprietate privată a municipiului Buzău, aferent spaţiilor comerciale şi de prestări servicii, situat în municipiul Buzău, strada Transilvaniei nr. 232.
 • Hotărârea 15/2020 - Municipiul Buzău - 30.01.2020

  Hotărâre pentru aprobarea vânzării către soţii Mărăcineanu Neculae şi Mărăcineanu Ecaterina a terenului proprietate privată a municipiului Buzău, aferent halei de producţie, situată în municipiul Buzău, strada Primăverii nr. 5 și abrogarea Hotărârii nr. 74 din 28 martie 2017 a Consiliul Local al Municipiului Buzău.
 • Hotărârea 14/2020 - Municipiul Buzău - 30.01.2020

  Hotărâre pentru aprobarea trecerii terenului cu nr. cadastral 71087, situat în municipiul Buzău, Parcul Sfinţii Îngeri, delimitat de Aleea Trandafirilor, strada Ostrovului şi strada Lt. Constantin Godeanu (lotul nr. 2), din proprietatea publică în proprietatea privată a municipiului Buzău.
 • Hotărârea 13/2020 - Municipiul Buzău - 30.01.2020

  Hotărâre pentru modificarea art. 2 din Hotărârea nr. 283/2017 a Consiliului Local al Municipiului Buzău pentru darea unui teren în folosinţă gratuită bisericii parohiale Sfântul Spiridon din municipiul Buzău, Bulevardul Nicolae Bălcescu, pentru curtea bisericii şi activităţi de binefacere.
 • Hotărârea 12/2020 - Municipiul Buzău - 30.01.2020

  Hotărâre privind aprobarea Caietului de sarcini al serviciului de iluminat public din municipiul Buzău.
 • Hotărârea 11/2020 - Municipiul Buzău - 30.01.2020

  Hotărâre privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății Comerciale “Compania de Apă” S.A. Buzău, din data de 30.01.2020, ora 14:00, respectiv 31.01.2020, ora 14:00.
 • Hotărârea 10/2020 - Municipiul Buzău - 30.01.2020

  Hotărâre privind modificarea Anexei nr. 4 a locurilor de așteptare clienți din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 72/2008 privind reglementarea activității de transport public în regim de taxi sau închiriere, precum și de dispecerat taxi în municipiul Buzău.
 • Hotărârea 9/2020 - Municipiul Buzău - 30.01.2020

  Hotărâre privind acordarea ajutorului lunar în vederea plății serviciului dealimentare cuapă şi canalizare pentru familiile și persoanele singure cu domiciliul în municipiul Buzău, care au veniturile lunare pe membru de familie sub valoarea netă a salariului minim brut pe țară garantat în plată.
 • Hotărârea 8/2020 - Municipiul Buzău - 30.01.2020

  Hotărâre pentru aprobarea organizării reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar din municipiul Buzău pentru anul şcolar 2020 – 2021.
 • Hotărârea 7/2020 - Municipiul Buzău - 30.01.2020

  Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Buzău nr. 287 din 21 octombrie 2019 privind desemnarea reprezentanţilor consiliului local în consiliile de administraţie şi în comisiile pentru evaluarea şi asigurarea calităţii din unităţile cu personalitate juridică ale învăţământului preuniversitar de stat şi particular din municipiul Buzău pentru anul școlar 2019 – 2020.
 • Hotărârea 6/2020 - Municipiul Buzău - 30.01.2020

  Hotărâre privind aprobarea Planului de acțiuni sau de lucrări de interes local care se vor realiza în anul 2020 de către una dintre persoanele majore, apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor social, de persoanele beneficiare de masă la cantina de ajutor social și de către părinții copiilor pentru care s-a dispus plasamentul și instanța a stabilit efectuarea de acțiuni sau lucrări de interes local ca urmare a neachitării contribuției lunare.
 • Hotărârea 5/2020 - Municipiul Buzău - 30.01.2020

  Hotărâre pentru aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Local al Municipiului Buzău pentru anul 2020.
 • Hotărârea 4/2020 - Municipiul Buzău - 30.01.2020

  Hotărâre privind aprobarea contractării unei finanţări rambursabile prin credit bancar pentru realizarea obiectivelor de investiţii de interes public local, proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile, Programul Operational Regional 2014-2020.
 • Hotărârea 3/2020 - Municipiul Buzău - 30.01.2020

  Hotărâre privind aprobarea contractării unei finanţări rambursabile prin credit bancar pentru realizarea obiectivelor de investiţii de interes public local.
 • Hotărârea 2/2020 - Municipiul Buzău - 30.01.2020

  Hotărâre pentru aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții publice „Implementarea de măsuri de economie circulară la Școala gimnazială nr. 11 municipiul Buzău”.
 • Hotărârea 1/2020 - Municipiul Buzău - 30.01.2020

  Hotărâre privind nominalizarea de către consiliul local al municipiului Buzău a doi consilieri locali care vor avea calitatea de evaluatori în cadrul comisiei de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al municipiului Buzău.