• Hotărârea 22/2021 - Municipiul Buzău - 27.01.2021

  Hotărâre privind aprobarea Planului de acțiuni sau de lucrări de interes local care se vor realiza în anul 2021 de către una dintre persoanele majore, apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor social, de persoanele beneficiare de masă la cantina de ajutor social și de către părinții copiilor pentru care s-a dispus plasamentul și instanța a stabilit efectuarea de acțiuni sau lucrări de interes local ca urmare a neachitării contribuției lunare
 • Hotărârea 21/2021 - Municipiul Buzău - 27.01.2021

  Hotărâre pentru aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Local al Municipiului Buzău pentru anul 2021
 • Hotărârea 20/2021 - Municipiul Buzău - 27.01.2021

  Hotărâre pentru aprobarea modificării Actului Constitutiv al Societății RAM TERMO VERDE S.R.L aprobat prin Anexa nr. 3 la HCLM Buzău nr. 157/20.07.2020 privind aprobarea înființării unei societăți cu răspundere limitată, având ca asociat unic Municipiul Buzău, cu scopul desfășurării, în Municipiul Buzău, activităților specifice Serviciului public de alimentarea cu energie termică în sistem centralizat
 • Hotărârea 19/2021 - Municipiul Buzău - 27.01.2021

  Hotărâre privind efectuarea cheltuielilor totale lunare începând cu luna Ianuarie 2021 în limita a 1/6 din cheltuielile aprobate în anul 2020, de către RAM TERMO VERDE S.R.L până la aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al societății, pe anul 2021
 • Hotărârea 18/2021 - Municipiul Buzău - 27.01.2021

  Hotărâre privind luarea unor decizii legate de Regia Autonomă Municipală ”RAM” Buzău
 • Hotărârea 17/2021 - Municipiul Buzău - 27.01.2021

  Hotărâre pentru completarea Regulamentului de organizare și funcționare a sistemului de administrare a parcărilor publice pe domeniul public al municipiului Buzău aprobat prin HCL nr. 49/06.03.2019
 • Hotărârea 16/2021 - Municipiul Buzău - 27.01.2021

  Hotărâre privind modul de acordare a gratuităților precum și decontarea contravalorii acordate prin sistemul de electronic de taxare al operatorului S.C. Trans Bus S.A.
 • Hotărârea 15/2021 - Municipiul Buzău - 27.01.2021

  Hotărâre privind prelungirea mandatului membrilor neexecutivi provizorii în Consiliul de Administrație al S.C. PIEȚE, TÂRGURI ȘI OBOARE S.A. BUZĂU
 • Hotărârea 14/2021 - Municipiul Buzău - 27.01.2021

  Hotărâre privind prelungirea mandatului membrilor neexecutivi provizorii în Consiliul de Administrație al S.C. TRANS BUS S.A. BUZĂU
 • Hotărârea 13/2021 - Municipiul Buzău - 27.01.2021

  Hotărâre privind prelungirea mandatului membrilor neexecutivi provizorii în Consiliul de Administrație al S.C. URBIS SERV S.R.L. Buzău
 • Hotărârea 12/2021 - Municipiul Buzău - 27.01.2021

  Hotărâre privind vacantarea posturilor actualilor membri ai consiliului de administrație, aprobarea scrisorii de așteptări, aprobarea profilului consiliului de administrație si a profilului membrilor consiliului de administrație, aprobarea planului de selecție pentru administratorii S.C. URBIS SERV SRL Buzău
 • Hotărârea 11/2021 - Municipiul Buzău - 27.01.2021

  Hotărâre privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Comerciale “RER SUD” S.A. Buzău, din data de 09.02.2021, ora 12:00, respectiv 11.02.2021, ora 12:00
 • Hotărârea 10/2021 - Municipiul Buzău - 27.01.2021

  Hotărâre pentru aprobarea Proiectului Tehnic și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Reabilitare pasaj Metalurgica peste calea ferată, municipiul Buzău”
 • Hotărârea 9/2021 - Municipiul Buzău - 27.01.2021

  Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind eliberarea Acordului Administratorului Drumului necesar executării lucrărilor de branșamente și racorduri executate pe domeniul public al Municipiului Buzău, la infrastructura tehnico-edilitară existentă în zonă
 • Hotărârea 8/2021 - Municipiul Buzău - 27.01.2021

  Hotărâre privind aprobarea contractului – cadru pentru acoperirea costurilor nete de gestionare a deșeurilor de ambalaje din deșeuri municipale (colectate și transportate separat, stocate temporar, sortate și încredințarea în vederea valorificării deșeurilor de ambalaje la nivelul UAT Municipal Buzău), gestionate prin serviciul de salubrizare SC RER SUD SA
 • Hotărârea 7/2021 - Municipiul Buzău - 27.01.2021

  Hotărâre pentru aprobarea Studiului de oportunitate privind forma de gestiune și concesionarea serviciilor de dezinsecție, dezinfecție și deratizare în Municipiul Buzău
 • Hotărârea 6/2021 - Municipiul Buzău - 27.01.2021

  Hotărâre privind constituirea Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a Municipiului Buzău
 • Hotărârea 5/2021 - Municipiul Buzău - 27.01.2021

  Hotărâre privind desemnarea reprezentanților consiliului local în consiliile de administrație și în comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității din unitățile cu personalitate juridică ale învățământului preuniversitar de stat și particular din municipiul Buzău pentru anul școlar 2020 – 2021
 • Hotărârea 4/2021 - Municipiul Buzău - 27.01.2021

  Hotărâre pentru aprobarea organizării rețelei școlare a unităților de învățământ de stat și particular preuniversitar din municipiul Buzău pentru anul școlar 2021 – 2022
 • Hotărârea 3/2021 - Municipiul Buzău - 27.01.2021

  Hotărâre privind aprobarea acordului de parteneriat încheiat pentru realizarea proiectului “Sprijin la nivelul Regiunii Sud-Est pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniile: mobilitate urbană, regenerare urbană”
 • Hotărârea 2/2021 - Municipiul Buzău - 27.01.2021

  Hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local nr. 56/26.03.2018 privind contractarea unei finanțări rambursabile prin credit bancar pentru realizarea obiectivelor de investiții de interes public local
 • Hotărârea 1/2021 - Municipiul Buzău - 27.01.2021

  Hotărâre privind validarea Dispoziției nr. 44/15.01.2021 privind acoperirea definitivă a deficitului secțiunii de dezvoltare înregistrat în anul 2020, din excedentul bugetului local al anilor precedenți