• Hotărârea 117/2021 - Municipiul Buzău - 30.06.2021

  Hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Buzău pentru perioada iulie – septembrie 2021
 • Hotărârea 116/2021 - Municipiul Buzău - 30.06.2021

  Hotărâre privind aprobarea dezlipirii imobilului – teren cu număr cadastral 59201 situat în municipiul Buzău, strada Transilvaniei
 • Hotărârea 115/2021 - Municipiul Buzău - 30.06.2021

  Hotărâre privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Buzău a trei terenuri pășune cu numerele cadastrale 72321, 72330 și 72332, situate în intravilanul municipiului Buzău, terenuri ce fac obiectul renunțării la dreptul de proprietate al Societății Comerciale ACOCOT S.R.L. Buzău
 • Hotărârea 114/2021 - Municipiul Buzău - 30.06.2021

  Hotărâre privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Buzău a două terenuri intravilane arabile situate în municipiul Buzău, tarlaua 41, parcela 717, terenuri ce fac obiectul renunțării la dreptul de proprietate a soţilor N.I și N.A
 • Hotărârea 113/2021 - Municipiul Buzău - 30.06.2021

  Hotărâre privind aprobarea actualizarii Indicatorilor Tehnico-Economici pentru obiectivul de investiții „CONSTRUIRE SALA DE SPORT “IAZUL MORILOR”, MUNICIPIUL BUZAU, JUDETUL BUZAU” Proiect finanțat de Compania Națională de Investiții, prin „Programul Național de construcții de interes public sau social”, Subprogramul „Săli de sport”
 • Hotărârea 112/2021 - Municipiul Buzău - 30.06.2021

  Hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate si a Indicatorilor Tehnico-Economici pentru obiectivul de investiții „CONSTRUIRE BAZIN DE INOT “IAZUL MORILOR”, MUNICIPIUL BUZAU, Judetul Buzau” Proiect finanțat de Compania Națională de Investiții, prin „Programul Național de construcții de interes public sau social”, Subprogramul „Bazine de Inot”
 • Hotărârea 111/2021 - Municipiul Buzău - 30.06.2021

  Hotărâre pentru aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții “Construire și amenajare spații exterioare multifuncționale educative pentru creșe și grădinițe – Grădinița cu program normal nr. 18, din str. Academiei, nr. 1, cartier Broșteni, Municipiul Buzău”
 • Hotărârea 110/2021 - Municipiul Buzău - 30.06.2021

  Hotărâre pentru aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Construire și amenajare spații exterioare multifuncționale educative pentru grădinițe și creșe – Grădinița cu Program Prelungit și Cămin nr. 9, str. Vulturului, nr. 24, municipiul Buzău, județul Buzău”
 • Hotărârea 109/2021 - Municipiul Buzău - 30.06.2021

  Hotărâre pentru aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții “Construire și amenajare spații exterioare multifuncționale educative pentru creșe și grădinițe – Grădinița cu Program Prelungit și Cămin nr. 7, din Cart. Micro 14, Municipiul Buzău, județul Buzău
 • Hotărârea 108/2021 - Municipiul Buzău - 17.06.2021

  Hotărâre pentru stabilirea unor măsuri în exercitarea de către UAT Municipiul Buzău a calității de membru al Asociației Sportive ”Fotbal Club Buzău”
 • Hotărârea 107/2021 - Municipiul Buzău - 17.06.2021

  Hotărâre privind luarea unor decizii referitoare la activitatea fotbalistică de la Sport Club Municipal Gloria Buzău
 • Hotărârea 106/2021 - Municipiul Buzău - 17.06.2021

  Hotărâre privind virarea creditelor bugetare în cadrul aceluiaşi capitol bugetar a bugetului municipiului Buzău, pe anul 2021
 • Hotărârea 105/2021 - Municipiul Buzău - 28.05.2021

  Hotărâre privind solicitarea către Guvernul României pentru prelungirea termenului prevăzut în art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 834/2018 privind transmiterea unei părţi din imobilul 3177 din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al municipiului Buzău, judeţul Buzău, şi pentru modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
 • Hotărârea 104/2021 - Municipiul Buzău - 28.05.2021

  Hotărâre pentru completarea Hotărârii nr. 76/22.04.2021 a Consiliului Local al Municipiului Buzău privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Buzău a unor bunuri – mijloace fixe, în scopul scoaterii din funcțiune, casării și valorificarea acestora în condițiile legii
 • Hotărârea 103/2021 - Municipiul Buzău - 28.05.2021

  Hotărâre privind aprobarea constituirii dreptului de uz şi servitute cu titlu gratuit asupra unui teren proprietate publică a municipiului Buzău, situat în bulevardul Industriei (fost Aleea Industriilor), în favoarea Distribuţie Energie Electrică Romania S.A. – Sucursala de Distribuţie a Energiei Electrice Buzău
 • Hotărârea 102/2021 - Municipiul Buzău - 28.05.2021

  Hotărâre pentru aprobarea unor prețuri și tarife ce urmează a fi practicate de către Societatea Comercială „Urbis-Serv” S.R.L. Buzău
 • Hotărârea 101/2021 - Municipiul Buzău - 28.05.2021

  Hotărâre privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Comerciale “RER SUD” S.A. Buzău, din data de 28.05.2021, ora 12:00, respectiv 31.05.2021, ora 12:00
 • Hotărârea 100/2021 - Municipiul Buzău - 28.05.2021

  Hotărâre privind propunerea de schimbare de destinaţie a bazei materiale situată în incinta unor unităţi de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Buzău
 • Hotărârea 99/2021 - Municipiul Buzău - 28.05.2021

  Hotărâre pentru modificarea și completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a sistemului de administrare a parcărilor publice pe domeniul public al municipiului Buzău, aprobat prin HCL nr. 49/06.03.2019
 • Hotărârea 98/2021 - Municipiul Buzău - 28.05.2021

  Hotărâre privind acordarea normei de hrană pentru personalul din cadrul Direcției Poliţiei Locale a aparatului de specialitate al Primarului municipiului Buzău
 • Hotărârea 97/2021 - Municipiul Buzău - 28.05.2021

  Hotărâre pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 al Societăţii Comerciale ” Urbis – Serv ” S.R.L. Buzău
 • Hotărârea 96/2021 - Municipiul Buzău - 28.05.2021

  Hotărâre pentru aprobarea situaţiilor financiare pe anul 2020 ale Societăţii Comerciale „Urbis-Serv” S.R.L. Buzău
 • Hotărârea 95/2021 - Municipiul Buzău - 28.05.2021

  Hotărâre pentru aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2021 al RAM TERMO VERDE S.R.L.
 • Hotărârea 94/2021 - Municipiul Buzău - 28.05.2021

  Hotărâre pentru aprobarea Situațiilor Financiare pentru anul 2020 ale societății RAM TERMO VERDE S.R.L.
 • Hotărârea 93/2021 - Municipiul Buzău - 28.05.2021

  Hotărâre pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 al Societăţii Comerciale ” Pieţe, Târguri şi Oboare ” S.A. Buzău
 • Hotărârea 92/2021 - Municipiul Buzău - 28.05.2021

  Hotărâre pentru aprobarea situaţiilor financiare pe anul 2020 ale Societăţii Comerciale ” Pieţe, Târguri şi Oboare ” S.A. Buzău
 • Hotărârea 91/2021 - Municipiul Buzău - 28.05.2021

  Hotărâre privind aprobarea modificării 2 a Hotărârii Consiliului Local nr. 3/30.01.2020 privind contractarea unei finanţări rambursabile prin credit bancar pentru realizarea obiectivelor de investiţii de interes public local
 • Hotărârea 90/2021 - Municipiul Buzău - 28.05.2021

  Hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții publice “Sistematizare verticală Cartier Orizont din municipiul Buzau” -rest de executat
 • Hotărârea 89/2021 - Municipiul Buzău - 28.05.2021

  Hotărâre privind completarea și modificarea Hotărârii nr. 65/2021 privind aprobarea cuantumului și numărului de burse care se acordă elevilor din ȋnvățământul preuniversitar de stat din municipiul Buzău pentru semestrul II al anului școlar 2020 -2021
 • Hotărârea 88/2021 - Municipiul Buzău - 28.05.2021

  Hotărâre pentru aprobarea contului de execuţie a bugetului municipiului Buzău, pe trimestrul I 2021
 • Hotărârea 87/2021 - Municipiul Buzău - 11.05.2021

  Hotărâre pentru aprobarea aderării U.A.T. Municipiul Buzău ca membru asociat la Asociația Sportivă ”Fotbal Club Buzău”
 • Hotărârea 86/2021 - Municipiul Buzău - 11.05.2021

  Hotărâre privind numirea membrilor Consiliului de administraţie al Societății Comerciale „Trans Bus” S.A. Buzău
 • Hotărârea 85/2021 - Municipiul Buzău - 11.05.2021

  Hotărâre privind numirea membrilor Consiliului de administraţie al S.C. PIEȚE, TÂRGURI ȘI OBOARE S.A. Buzău
 • Hotărârea 83/2021 - Municipiul Buzău - 22.04.2021

  Hotărâre privind alipirea imobilului (teren), categoria de folosință drum (Aleea Rapsodiei), având numărul cadastral 68581, cu imobilul (teren), categoria de folosință drum/arabil, situat în municipiul Buzău, cartier Broșteni, LOT 2, având numărul cadastral 71731
 • Hotărârea 82/2021 - Municipiul Buzău - 22.04.2021

  Hotărâre privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor Societăţii Comerciale “Compania de Apă” S.A. Buzău din data de 11.05.2021, ora 13.00, şi respectiv 12.05.2021, ora 13.00
 • Hotărârea 81/2021 - Municipiul Buzău - 22.04.2021

  Hotărâre privind aprobarea achiziției publice de servicii juridice de consultanță, de asistență și de reprezentare în dosarul nr. 2571/114/2020 înregistrat la Tribunalul Buzău
 • Hotărârea 80/2021 - Municipiul Buzău - 22.04.2021

  Hotărâre privind aprobarea numărului maxim de posturi pentru anul 2021 la nivelul unității administrativ-teritoriale municipiul Buzău în vederea încadrării în prevederile O.U.G. nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare
 • Hotărârea 79/2021 - Municipiul Buzău - 22.04.2021

  Hotărâre pentru aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL ÎN VEDEREA “CONSTRUIRE SERĂ FLORI, BIROURI ȘI ÎMPREJMUIRE TEREN”
 • Hotărârea 78/2021 - Municipiul Buzău - 22.04.2021

  Hotărâre pentru aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL „AUTORIZARE CONSTRUIRE LOCUINȚE COLECTIVE P + 5E CU ANEXE ȘI UTILITĂȚI ȘI SCHIMBARE FUNCȚIUNE ZONA ID ÎN IS”
 • Hotărârea 77/2021 - Municipiul Buzău - 22.04.2021

  Hotărâre pentru aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru „CONSTRUIRE CENTRU COMERCIAL, GOSPODĂRIE DE APĂ ȘI ÎMPREJMUIRE, RACORDARE LA UTILITĂȚI AMENAJARE PARCARE, AMENAJARE ACCES, AMPLASARE MIJLOACE PUBLICITARE ȘI ORGANIZARE DE ȘANTIER”
 • Hotărârea 76/2021 - Municipiul Buzău - 22.04.2021

  Hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Buzău a unor bunuri – mijloace fixe, în scopul scoaterii din funcțiune, casării și valorificarea acestora în condițiile legii
 • Hotărârea 75/2021 - Municipiul Buzău - 22.04.2021

  Hotărâre pentru aprobarea trecerii Magistralei 1 de termoficare din domeniul public în domeniul privat al municipiului Buzău
 • Hotărârea 74/2021 - Municipiul Buzău - 22.04.2021

  Hotărâre privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Buzău a trei terenuri ce fac obiectul renunțării la dreptul de proprietate de către domnii Andrei George, Stana Constantin, respectiv Societatea Comercială Romoil 2003 S.R.L.
 • Hotărârea 73/2021 - Municipiul Buzău - 22.04.2021

  Hotărâre privind extinderea locuinței situată în str. Alexandru Marghiloman, 17, aflată în administrarea Consiliului Local al Municipiului Buzău
 • Hotărârea 72/2021 - Municipiul Buzău - 22.04.2021

  Hotărâre pentru revocarea Hotărârii Consiliului Local 370 din 18 decembrie 2017 privind atestarea apartenenţei la domeniul public al municipiului Buzău, a unor imobile reprezentând terenuri și terenuri cu construcţii situate în municipiul Buzău, str. Haiducului, numerele 2, 4, 6, 8, 11 aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Buzău
 • Hotărârea 71/2021 - Municipiul Buzău - 22.04.2021

  Hotărâre pentru revocarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 26/27.01.2021 privind acceptarea ofertei de donaţie cu sarcini a două terenuri arabile situate în municipiul Buzău, tarlaua 41, parcela 717 a soţilor Nazâru Ioan și Nazâru Anișoara
 • Hotărârea 70/2021 - Municipiul Buzău - 22.04.2021

  Hotărâre privind numirea Consiliului de administraţie al S.C. URBIS SERV S.R.L. Buzău
 • Hotărârea 69/2021 - Municipiul Buzău - 22.04.2021

  Hotărâre privind numirea Consiliului de administraţie al S.C. RAM TERMO VERDE S.R.L. Buzău
 • Hotărârea 68/2021 - Municipiul Buzău - 22.04.2021

  Hotărâre pentru ratificarea cotizaţiei pentru anul 2021 datorată de UAT Municipiul Buzău Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Buzău – Mărăcineni
 • Hotărârea 67/2021 - Municipiul Buzău - 22.04.2021

  Hotărâre privind aprobarea contribuţiei sub formă de cotizaţie a Municipiului Buzău, prin Consiliul Local al Municipiului Buzău, în calitate de membru asociat la Asociaţia “Orașe Energie în România”, pentru anul 2021
 • Hotărârea 66/2021 - Municipiul Buzău - 22.04.2021

  Hotărâre privind aprobarea contribuţiei sub formă de cotizaţie a Municipiului Buzău, prin Consiliul Local al Municipiului Buzău, în calitate de membru asociat la Asociaţia Municipiilor din România, pentru anul 2021
 • Hotărârea 65/2021 - Municipiul Buzău - 22.04.2021

  Hotărâre privind aprobarea cuantumului și numărului de burse care se acordă elevilor din ȋnvățământul preuniversitar de stat din municipiul Buzău pentru semestrul II al anului școlar 2020 -2021
 • Hotărârea 64/2021 - Municipiul Buzău - 22.04.2021

  Hotărâre pentru aprobarea bugetelor instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din bugetul municipiului Buzău pe anul 2021
 • Hotărârea 63/2021 - Municipiul Buzău - 22.04.2021

  Hotărâre pentru aprobarea bugetului municipiului Buzău pe anul 2021
 • Hotărârea 62/2021 - Municipiul Buzău - 22.04.2021

  Hotărâre pentru soluţionarea contestaţiei nr. 91/07.04.2021 privind proiectul bugetului local al municipiului Buzău pe anul 2021
 • Hotărârea 61/2021 - Municipiul Buzău - 25.03.2021

  Hotărâre pentru aprobarea unui acord de asociere pentru depunerea proiectului cu finanțare nerambursabilă prin Programul ”Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor”
 • Hotărârea 60/2021 - Municipiul Buzău - 25.03.2021

  Hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Buzău pentru perioada aprilie – iunie 2021
 • Hotărârea 59/2021 - Municipiul Buzău - 25.03.2021

  Hotărâre pentru aprobarea concesionării, prin atribuire directă, Societăţii Comerciale “Compania de Apă” S.A. Buzău, a unor imobile (puncte termice) proprietate publică a municipiului Buzău
 • Hotărârea 58/2021 - Municipiul Buzău - 25.03.2021

  Hotărâre pentru aprobarea structurii organizatorice şi funcţionale, numărului de personal şi statului de funcţii ale Societăţii Comerciale “Urbis-Serv” S.R.L. Buzău
 • Hotărârea 57/2021 - Municipiul Buzău - 25.03.2021

  Hotărâre pentru aprobarea costului mediu lunar de întreţinere şi a cuantumului contribuţiei de întreţinere pentru persoanele vârstnice îngrijite în Complexul de Servicii pentru Persoane Vârstnice ” Alexandru Marghiloman ” Buzău
 • Hotărârea 56/2021 - Municipiul Buzău - 25.03.2021

  Hotărâre pentru aprobarea costului mediu lunar de întreţinere şi a cuantumului contribuţiei de întreţinere pentru persoanele vârstnice îngrijite în Complexul de Servicii pentru Persoane Vârstnice ” Alexandru Marghiloman ” Buzău
 • Hotărârea 55/2021 - Municipiul Buzău - 25.03.2021

  Hotărâre privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor Societăţii Comerciale “Compania de Apă” S.A. Buzău din data de 30.03.2021, ora 14.00,şi respectiv 31.03.2021, ora 14.00
 • Hotărârea 54/2021 - Municipiul Buzău - 25.03.2021

  Hotărâre privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor Societăţii Comerciale “Compania de Apă” S.A. Buzău din data de 30.03.2021, ora 13.00,şi respectiv 31.03.2021, ora 13.00
 • Hotărârea 53/2021 - Municipiul Buzău - 25.03.2021

  Hotărâre privind desemnarea reprezentantului UAT Municipiul Buzău în adunarea generală a acționarilor S.C. PIEȚE, TÂRGURI ȘI OBOARE S.A. BUZĂU
 • Hotărârea 52/2021 - Municipiul Buzău - 25.03.2021

  Hotărâre pentru aprobarea neasumării responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor /acordurilor-cadru pentru achiziția produselor și a contractelor/ acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative aferente programului pentru anii școlari 2021-2022 și 2022-2023
 • Hotărârea 51/2021 - Municipiul Buzău - 25.03.2021

  Hotărâre privind modificarea şi completarea Anexei la Regulamentul privind activitatea de ridicare a vehiculelor/autovehiculelor/remorcilor care staționează neregulamentar pe domeniul public sau privat al Municipiului Buzău aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 188/30.06.2017
 • Hotărârea 50/2021 - Municipiul Buzău - 25.03.2021

  Hotărâre pentru aprobarea Planului de ordine şi siguranţă publică al municipiului Buzău pe anul 2021
 • Hotărârea 49/2021 - Municipiul Buzău - 25.03.2021

  Hotărâre privind aprobarea achiziției publice de servicii juridice de consultanță și asistență pentru finalizarea procesului de soluționare a notificărilor depuse în temeiul Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989, cu modificările și completările ulterioare
 • Hotărârea 48/2021 - Municipiul Buzău - 25.03.2021

  Hotărâre privind numirea a doi consilieri locali în componenţa Comisiei Sociale pentru analizarea cererilor solicitanţilor de locuinţe construite pentru tineri prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, destinate închirierii, precum şi pentru formularea de propuneri privind ordinea de prioritate şi repartizarea acestora
 • Hotărârea 47/2021 - Municipiul Buzău - 25.03.2021

  Hotărâre privind numirea doamnei F. – D. P. în funcția de director – manager al Centrului Cultural ˝Alexandru Marghiloman˝ Buzău
 • Hotărârea 46/2021 - Municipiul Buzău - 25.03.2021

  Hotărâre pentru modificarea HCL nr. 271 din 22 decembrie 2020 privind stabilirea, la nivelul municipiului Buzău, a impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2021
 • Hotărârea 45/2021 - Municipiul Buzău - 25.03.2021

  Hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local nr. 4/30.01.2020 privind contractarea unei finanţări rambursabile prin credit bancar pentru realizarea obiectivelor de investiţii de interes public local, proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile, Programul Operational Regional 2014-2020
 • Hotărârea 44/2021 - Municipiul Buzău - 25.03.2021

  Hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local nr. 3/30.01.2020 privind contractarea unei finanţări rambursabile prin credit bancar pentru realizarea obiectivelor de investiţii de interes public local
 • Hotărârea 43/2021 - Municipiul Buzău - 25.03.2021

  Hotărâre privind aprobarea contractării unei finanţări rambursabile prin credit bancar pentru realizarea obiectivelor de investiţii de interes public local, proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile, Programul Operational Regional 2014-2020
 • Hotărârea 42/2021 - Municipiul Buzău - 25.03.2021

  Hotărâre privind aprobarea contractării unei finanţări rambursabile prin credit bancar pentru realizarea obiectivelor de investiţii de interes public local
 • Hotărârea 41/2021 - Municipiul Buzău - 25.03.2021

  Hotărâre privind modificarea și completarea HCL nr. 38/25.02.2021 pentru aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții“Construire Cimitir municipal Micro XIV și împrejmuire la limita de vecinătate imobil 3177”
 • Hotărârea 40/2021 - Municipiul Buzău - 25.03.2021

  Hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului municipiului Buzău pe anul 2020
 • Hotărârea 39/2021 - Municipiul Buzău - 25.02.2021

  Hotărâre pentru aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții “Construire Cimitir uman și împrejmuire – Tarlaua 19 –număr Cadastral 60953“
 • Hotărârea 38/2021 - Municipiul Buzău - 25.02.2021

  Hotărâre pentru aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico – economici ai obiectivului de investiții “Construire Cimitir municipal Micro XIV și împrejmuire la limita de vecinătate imobil 3177”
 • Hotărârea 37/2021 - Municipiul Buzău - 25.02.2021

  Hotărâre privind aprobarea oportunității investiției „CONSTRUIRE LOCUINŢE ȘI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE, DOTĂRI ȘI SERVICII PUBLICE – STRADA DEPOZITULUI NR. 9 ŞI NR. 13 ”, MUNICIPIUL BUZĂU
 • Hotărârea 36/2021 - Municipiul Buzău - 25.02.2021

  Hotărâre privind vacantarea posturilor actualilor membri ai consiliului de administrație, aprobarea profilului consiliului de administrație și a profilului membrilor consiliului de administrație, aprobarea planului de selecție pentru administratorii S.C. PIEȚE, TÂRGURI ȘI OBOARE S.A. BUZĂU
 • Hotărârea 35/2021 - Municipiul Buzău - 25.02.2021

  Hotărâre privind vacantarea posturilor actualilor membri ai consiliului de administrație, aprobarea scrisorii de așteptări, aprobarea profilului consiliului de administrație și a profilului membrilor consiliului de administrație, aprobarea planului de selecție pentru administratorii S.C. TRANS BUS S.A. Buzău
 • Hotărârea 34/2021 - Municipiul Buzău - 25.02.2021

  Hotărâre privind modificarea HCL nr. 290/22.12.2020 privind constituirea Comisiei sociale de analiză a solicitărilor și repartizare a locuințelor sociale și a locuințelor din fondul locativ de stat, aflate în patrimoniul, respectiv în administrarea Municipiului Buzău
 • Hotărârea 33/2021 - Municipiul Buzău - 25.02.2021

  Hotărâre privind modificarea HCL nr. 290/22.12.2020 privind constituirea Comisiei sociale de analiză a solicitărilor și repartizare a locuințelor sociale și a locuințelor din fondul locativ de stat, aflate în patrimoniul, respectiv în administrarea Municipiului Buzău
 • Hotărârea 32/2021 - Municipiul Buzău - 25.02.2021

  Hotărâre privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății Comerciale “Compania de Apă” S.A. Buzău din data de 25.02.2021, ora 14.00, și respectiv 26.02.2021, ora 14.00
 • Hotărârea 31/2021 - Municipiul Buzău - 25.02.2021

  Hotărâre privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Comerciale “Compania de Apă” S.A. Buzăudin data de 25.02.2021, ora 13.00, şi respectiv 26.02.2021, ora 13.00
 • Hotărârea 30/2021 - Municipiul Buzău - 25.02.2021

  Hotărâre privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Comerciale “RER SUD” S.A. Buzău, din data de 09.03.2021, ora 12:00, respectiv 11.03.2021, ora 12:00
 • Hotărârea 29/2021 - Municipiul Buzău - 25.02.2021

  Hotărâre privind nominalizarea de către consiliul local al municipiului Buzău a doi consilieri locali care vor avea calitatea de evaluatori în cadrul comisiei de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al municipiului Buzău
 • Hotărârea 28/2021 - Municipiul Buzău - 25.02.2021

  Hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului anual al bugetului local rezultat la încheierea exercițiului bugetar al anului 2020
 • Hotărârea 22/2021 - Municipiul Buzău - 27.01.2021

  Hotărâre privind aprobarea Planului de acțiuni sau de lucrări de interes local care se vor realiza în anul 2021 de către una dintre persoanele majore, apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor social, de persoanele beneficiare de masă la cantina de ajutor social și de către părinții copiilor pentru care s-a dispus plasamentul și instanța a stabilit efectuarea de acțiuni sau lucrări de interes local ca urmare a neachitării contribuției lunare
 • Hotărârea 21/2021 - Municipiul Buzău - 27.01.2021

  Hotărâre pentru aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Local al Municipiului Buzău pentru anul 2021
 • Hotărârea 20/2021 - Municipiul Buzău - 27.01.2021

  Hotărâre pentru aprobarea modificării Actului Constitutiv al Societății RAM TERMO VERDE S.R.L aprobat prin Anexa nr. 3 la HCLM Buzău nr. 157/20.07.2020 privind aprobarea înființării unei societăți cu răspundere limitată, având ca asociat unic Municipiul Buzău, cu scopul desfășurării, în Municipiul Buzău, activităților specifice Serviciului public de alimentarea cu energie termică în sistem centralizat
 • Hotărârea 19/2021 - Municipiul Buzău - 27.01.2021

  Hotărâre privind efectuarea cheltuielilor totale lunare începând cu luna Ianuarie 2021 în limita a 1/6 din cheltuielile aprobate în anul 2020, de către RAM TERMO VERDE S.R.L până la aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al societății, pe anul 2021
 • Hotărârea 18/2021 - Municipiul Buzău - 27.01.2021

  Hotărâre privind luarea unor decizii legate de Regia Autonomă Municipală ”RAM” Buzău
 • Hotărârea 17/2021 - Municipiul Buzău - 27.01.2021

  Hotărâre pentru completarea Regulamentului de organizare și funcționare a sistemului de administrare a parcărilor publice pe domeniul public al municipiului Buzău aprobat prin HCL nr. 49/06.03.2019
 • Hotărârea 16/2021 - Municipiul Buzău - 27.01.2021

  Hotărâre privind modul de acordare a gratuităților precum și decontarea contravalorii acordate prin sistemul de electronic de taxare al operatorului S.C. Trans Bus S.A.
 • Hotărârea 15/2021 - Municipiul Buzău - 27.01.2021

  Hotărâre privind prelungirea mandatului membrilor neexecutivi provizorii în Consiliul de Administrație al S.C. PIEȚE, TÂRGURI ȘI OBOARE S.A. BUZĂU
 • Hotărârea 14/2021 - Municipiul Buzău - 27.01.2021

  Hotărâre privind prelungirea mandatului membrilor neexecutivi provizorii în Consiliul de Administrație al S.C. TRANS BUS S.A. BUZĂU
 • Hotărârea 13/2021 - Municipiul Buzău - 27.01.2021

  Hotărâre privind prelungirea mandatului membrilor neexecutivi provizorii în Consiliul de Administrație al S.C. URBIS SERV S.R.L. Buzău
 • Hotărârea 12/2021 - Municipiul Buzău - 27.01.2021

  Hotărâre privind vacantarea posturilor actualilor membri ai consiliului de administrație, aprobarea scrisorii de așteptări, aprobarea profilului consiliului de administrație si a profilului membrilor consiliului de administrație, aprobarea planului de selecție pentru administratorii S.C. URBIS SERV SRL Buzău
 • Hotărârea 11/2021 - Municipiul Buzău - 27.01.2021

  Hotărâre privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Comerciale “RER SUD” S.A. Buzău, din data de 09.02.2021, ora 12:00, respectiv 11.02.2021, ora 12:00
 • Hotărârea 10/2021 - Municipiul Buzău - 27.01.2021

  Hotărâre pentru aprobarea Proiectului Tehnic și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Reabilitare pasaj Metalurgica peste calea ferată, municipiul Buzău”
 • Hotărârea 9/2021 - Municipiul Buzău - 27.01.2021

  Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind eliberarea Acordului Administratorului Drumului necesar executării lucrărilor de branșamente și racorduri executate pe domeniul public al Municipiului Buzău, la infrastructura tehnico-edilitară existentă în zonă
 • Hotărârea 8/2021 - Municipiul Buzău - 27.01.2021

  Hotărâre privind aprobarea contractului – cadru pentru acoperirea costurilor nete de gestionare a deșeurilor de ambalaje din deșeuri municipale (colectate și transportate separat, stocate temporar, sortate și încredințarea în vederea valorificării deșeurilor de ambalaje la nivelul UAT Municipal Buzău), gestionate prin serviciul de salubrizare SC RER SUD SA
 • Hotărârea 7/2021 - Municipiul Buzău - 27.01.2021

  Hotărâre pentru aprobarea Studiului de oportunitate privind forma de gestiune și concesionarea serviciilor de dezinsecție, dezinfecție și deratizare în Municipiul Buzău
 • Hotărârea 6/2021 - Municipiul Buzău - 27.01.2021

  Hotărâre privind constituirea Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a Municipiului Buzău
 • Hotărârea 5/2021 - Municipiul Buzău - 27.01.2021

  Hotărâre privind desemnarea reprezentanților consiliului local în consiliile de administrație și în comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității din unitățile cu personalitate juridică ale învățământului preuniversitar de stat și particular din municipiul Buzău pentru anul școlar 2020 – 2021
 • Hotărârea 4/2021 - Municipiul Buzău - 27.01.2021

  Hotărâre pentru aprobarea organizării rețelei școlare a unităților de învățământ de stat și particular preuniversitar din municipiul Buzău pentru anul școlar 2021 – 2022
 • Hotărârea 3/2021 - Municipiul Buzău - 27.01.2021

  Hotărâre privind aprobarea acordului de parteneriat încheiat pentru realizarea proiectului “Sprijin la nivelul Regiunii Sud-Est pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniile: mobilitate urbană, regenerare urbană”
 • Hotărârea 2/2021 - Municipiul Buzău - 27.01.2021

  Hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local nr. 56/26.03.2018 privind contractarea unei finanțări rambursabile prin credit bancar pentru realizarea obiectivelor de investiții de interes public local
 • Hotărârea 1/2021 - Municipiul Buzău - 27.01.2021

  Hotărâre privind validarea Dispoziției nr. 44/15.01.2021 privind acoperirea definitivă a deficitului secțiunii de dezvoltare înregistrat în anul 2020, din excedentul bugetului local al anilor precedenți