Hotărârea nr. 95/2021

Trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a terenului înscris în C.F. nr. 168735 Brașov, nr. cad. 168735.
 
 
 
HOTĂRÂREA Nr. 95
din data de 24  februarie  2021
 
 
 
 
Privind: trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a terenului înscris în C.F. nr. 168735 Brașov, nr. cad. 168735;
 
 
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 24 februarie 2021;
Analizând  Referatul de aprobare nr. 14.815 din 10.02.2021, al Primarului Municipiului Brașov, în calitate de inițiator;
Având în vedere Raportul de specialitate al Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcţiei Tehnice, prin care se propune trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a terenului înscris în C.F. nr. 168735 Brașov, nr. cad. 168735;
Văzând adresa nr. 7.553 din 25.01.2021, declarația de renunțare la dreptul de proprietate nr. 2.786 din 31.12.2020 și extrasul C.F. pentru informare nr. 168735 Brașov;
Având în vedere prevederile art. 553, alin. (2), art. 554, coroborat cu art. 562, alin. (2) și art. 863, lit. f) din Noul Cod Civil;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), art. 139, alin. (3), lit. g), art. 154, alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
 
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
Art. 1. Se ia act că societatea MADEX S.R.L. a renunțat la dreptul de proprietate asupra terenului înscris în C.F. nr. 168735 Brașov, nr. cad. 168735, în suprafață de 520 m.p., str. Șos. Cristianului nr. 1-3.
 
 
Art. 2. Se aprobă trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov şi înscrierea în evidenţele de carte funciară a terenului înscris în C.F. nr. 168735 Brașov, nr. cad. 168735, în suprafață de 520 m.p., str. Șos. Cristianului nr. 1-3.
 
 
Art. 3. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Tehnică - Serviciul Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.