Hotărârea nr. 94/2021

Trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a cotei de 19/20 din terenul înscris în C.F. nr. 142538 Brașov, nr. cad. 142538.
 
 
 
HOTĂRÂREA Nr. 94
din data de 24  februarie  2021
 
 
 
Privind: trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a cotei de 19/20 din terenul înscris în C.F. nr. 142538 Brașov, nr. cad. 142538;
 
 
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 24 februarie 2021;
Analizând Referatul de aprobare nr. 14.558 din 10.02.2021 al Primarului Municipiului Brașov, în calitate de inițiator;
Având în vedere Raportul de specialitate al Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcţiei Tehnice, prin care se propune trecerea în domeniul public al Municipiului Brașov a cotei de 19/20 din terenul înscris în C.F. nr. 142538 Brașov, nr. cad. 142538;
Văzând adresa nr. 9.510 din 28.01.2020, declarația de renunțare la dreptul de proprietate nr. 1.405 din 17.12.2020 și extrasul C.F. pentru informare nr. 142538 Brașov;
Având în vedere prevederile art. 553, alin. (2), art. 554, coroborat cu art. 562, alin. (2) și art. 863, lit. f) din Noul Cod Civil;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), art. 139, alin. (3), lit. g), art. 154, alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
Art. 1. Se ia act că dl. Roșca Alexandru, d-na Roșca Elena, dl. Neagu Gheorghe și d-na Neagu Eleonora au renunțat la dreptul de proprietate asupra cotei de 19/20 din terenul înscris în C.F. nr. 142538 Brașov, nr. cad. 142538, în suprafață totală de 330 m.p., str. Izvorului nr. 7.
 
 
 
Art. 2. Se aprobă trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov şi înscrierea în evidenţele de carte funciară a cotei de 19/20 din terenul înscris în C.F. nr. 142538 Brașov, nr. cad. 142538, în suprafață totală de 330 m.p., str. Izvorului nr. 7.
 
 
Art. 3. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Tehnică - Serviciul Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.