Hotărârea nr. 92/2021

Trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a terenului înscris în C.F. nr. 168222 Brașov, nr. cad. 168222.

 

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 92
din data de 24  februarie  2021

 

 

 

 
Privind: trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a terenului înscris în C.F. nr. 168222 Brașov, nr. cad. 168222;
 
 
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 24 februarie 2021;
Analizând Referatul de aprobare nr. 14.389 din 09.02.2021, al Primarului Municipiului Brașov, în calitate de inițiator;
Având în vedere Raportul de specialitate al Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcţiei Tehnice, prin care se propune trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a terenului înscris în C.F. nr. 168222 Brașov, nr. cad. 168222;
Văzând adresa nr. 6.076 din 20.01.2020, declarația de renunțare la dreptul de proprietate nr. 5.504 din 02.11.2020 și extrasul C.F. pentru informare nr. 168222 Brașov;
Având în vedere prevederile art. 553, alin. (2), art. 554, coroborat cu art. 562, alin. (2) și art. 863, lit. f) din Noul Cod Civil;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), art. 139, alin. (3), lit. g), art. 154, alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
Art. 1. Se ia act că dl. Stăneasă Ionuț-Daniel și d-na Stăneasă Cornelia au renunțat la dreptul de proprietate asupra terenului înscris în C.F. nr. 168222 Brașov, nr. cad. 168222, în suprafață de 53 m.p., zona str. Bârsei.
 
 
Art. 2. Se aprobă trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov şi înscrierea în evidenţele de carte funciară a terenului înscris în C.F. nr. 168222 Brașov, nr. cad. 168222, în suprafață de 53 m.p., zona str. Bârsei.
 
 
Art. 3. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Tehnică - Serviciul Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.