Hotărârea nr. 88/2021

Acceptarea ofertei de donaţie autentificată sub nr. 1436/2019 şi trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a terenului donat de Albert-Ani Dan.
 
HOTĂRÂREA Nr. 88
din data de 24  februarie  2021
 
 
 
 
Privind: acceptarea ofertei de donaţie autentificată sub nr. 1436/2019 şi trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a terenului donat de Albert-Ani Dan;
 
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 24 februarie 2021;
Analizând Referatul de aprobare nr. 14.356 din 09.02.2021, al Primarului Municipiului Brașov, în calitate de inițiator;
Având în vedere Raportul de specialitate al Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcţiei Tehnice, prin care se propune acceptarea ofertei de donaţie autentificată sub nr. 1436/2019 şi trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a terenului donat de Albert-Ani Dan;
Văzând adresa nr. 5.483 din 19.01.2021, Oferta de donație nr. 1.436 din 11.10.2019 și extrasul C.F. pentru informare nr. 159712 Brașov;
Având în vedere prevederile art. 863, lit. c) din Noul Cod Civil;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 3 și 5 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), art. 154, alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a), art. 243, alin. (1), lit. a) şi art. 291, alin. (5), lit. b) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
Art. 1. Se acceptă oferta de donaţie a d-lui Albert-Ani Dan, autentificată sub nr. 1436 din 11.10.2019, de Biroul Individual Notarial Crăcuț Cleopatra Luminița, referitoare la imobilul situat în Municipiul Brașov, înscris în C.F. nr. 159712 Brașov, nr. cad. 159712, în suprafață de 49 m.p., str. Ioan Popasu.
 
 
Art. 2. Se aprobă trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov şi înscrierea în evidenţele de carte funciară a imobilului situat în Municipiul Brașov, înscris în C.F. nr. 159712 Brașov, nr. cad. 159712, în suprafață de 49 m.p., str. Ioan Popasu.
 
 
Art. 3. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Tehnică - Serviciul Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.