Hotărârea nr. 87/2021

Acceptarea ofertei de donaţie autentificată sub nr. 1760/2019 şi trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului donat de Grigore Cristian-Adrian și Grigore Cristina-Valentina.
 
 
 
HOTĂRÂREA Nr. 87
din data de 24  februarie  2021
 
 
 
Privind: acceptarea ofertei de donaţie autentificată sub nr. 1760/2019 şi trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului donat de Grigore Cristian-Adrian și Grigore Cristina-Valentina;
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 24 februarie 2021;
Analizând Referatul de aprobare nr. 14.234 din 09.02.2021, al Primarului Municipiului Brașov, în calitate de inițiator;
Având în vedere Raportul de specialitate al Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcţiei Tehnice, prin care se propune acceptarea ofertei de donaţie autentificată sub nr. 1760/2019 şi trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului donat de Grigore Cristian-Adrian și Grigore Cristina-Valentina;
Văzând adresa nr. 7.722 din 25.01.2021, Oferta de donație nr. 1.760 din 14.03.2019 și extrasul C.F. pentru informare nr. 121137 Brașov;
Având în vedere prevederile art. 863, lit. c) din Noul Cod Civil;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 3 și 5 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), art. 154, alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a), art. 243, alin. (1), lit. a) și art. 291, alin. (5), lit. b) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
Art. 1. Se acceptă oferta de donaţie a d-lui Grigore Cristian-Adrian și a d-nei Grigore Cristina-Valentina, autentificată sub nr. 1760 din 14.03.2019, de Biroul Individual Notarial Ionaș Alexandru Mihai, referitoare la cota de 7/30 din imobilul situat în Municipiul Brașov, înscris în C.F. nr. 121137 Brașov, nr. top. 14208/2/14/2/1, în suprafață totală de 344 m.p., str. Valea Lungă.
 
 
Art. 2. Se aprobă trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov şi înscrierea în evidenţele de carte funciară a cotei de 7/30 din imobilul situat în Municipiul Brașov, înscris în C.F. nr. 121137 Brașov, nr. top. 14208/2/14/2/1, în suprafață totală de 344 m.p., str. Valea Lungă.
 
 
Art. 3. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Tehnică - Serviciul Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.