Hotărârea nr. 86/2021

Modificarea Art. 1 din H.C.L. nr. 347 din 11.07.2014, republicată, privind aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici aferenți realizării obiectivului de investiții “RK Pasaj B-dul Griviței (Fartec)”.
 
 
 
HOTĂRÂREA Nr. 86
din data de 24  februarie  2021
 
 
 
 
Pentru: modificarea Art. 1 din H.C.L. nr. 347 din 11.07.2014, republicată, privind aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici aferenți realizării obiectivului de investiții “RK Pasaj B-dul Griviței (Fartec)”;
 
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 24 februarie 2021;
Analizând Referatul de aprobare nr. 16.669 din 15.02.2021, al Primarului Municipiului Braşov, în calitate de inițiator;
Având în vedere Raportul de specialitate al Serviciului Investiții din cadrul Direcţiei Tehnice, prin care se propune modificarea Art. 1 din H.C.L. nr. 347 din 11.07.2014, republicată, privind aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici aferenți realizării obiectivului de investiții “RK Pasaj B-dul Griviței (Fartec)”;
Văzând Devizul General actualizat privind execuția lucrărilor aferente obiectivului de investiții “RK Pasaj B-dul Griviței (Fartec)”;
Având în vedere prevederile H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi ale art. 44, alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
Luând în considerare amendamentul formulat de Comisia 2 în cadrul ședinței comisiei de specialitate care a avizat conform raportului de specialitate, ”cu reducerea valorii totale din devizul general pentru lucrările rămase de executat la Podul Fartec de la 24.096.624,64 lei la 21.319.784,06 lei”, care a fost votat cu unanimitate;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. b), alin. (4), lit. d), art. 138, alin. (12), art. 139, alin. (1), art. 154, alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
Art. 1. Se modifică Art. 1 din H.C.L. nr. 347 din 11.07.2014, republicată, privind aprobarea documentației şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “RK Pasaj B-dul Griviței (Fartec)”, şi care va avea următorul cuprins:
Art. 1. Se aprobă documentația și indicatorii tehnico - economici pentru obiectivul de investiții “RK Pasaj B-dul Griviței (Fartec), după cum urmează:
- valoare totală: - 21.319.784,06 lei inclusiv TVA
- din care C + M: - 19.460.777,38 lei inclusiv TVA
Termenul de execuție al lucrărilor este de 21 luni."
 
 
 
Art. 2. Hotărârea Consiliului Local nr. 347 din 11.07.2014, astfel modificată, se va republica.
 
 
 
Art. 3. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Tehnică - Serviciul Investiţii, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.
 
 
 
 
 
HOTĂRÂREA Nr. 347 din data de 11  iulie  2014
Republicată conform H.C.L. nr. 587/2014; H.C.L. nr. 407/2019 și
conform H.C.L. nr. 86 din 24 februarie 2021
 
 
 
 
 
Privind: aprobarea documentaţiei şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi realizării obiectivului de investiţii RK “Pasaj B-dul Griviţei (Fartec)”;
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 24 februarie 2021;
Analizând Referatul de aprobare nr. 16.669 din 15.02.2021, al Primarului Municipiului Braşov, în calitate de inițiator;
Având în vedere Raportul de specialitate al Serviciului Investiții din cadrul Direcţiei Tehnice, prin care se propune modificarea Art. 1 din H.C.L. nr. 347 din 11.07.2014, republicată, privind aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici aferenți realizării obiectivului de investiții “RK Pasaj B-dul Griviței (Fartec)”;
Văzând Devizul General actualizat privind execuția lucrărilor aferente obiectivului de investiții “RK Pasaj B-dul Griviței (Fartec)”;
Având în vedere prevederile H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi ale art. 44, alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
Luând în considerare amendamentul formulat de Comisia 2 în cadrul ședinței comisiei de specialitate care a avizat conform raportului de specialitate, ”cu reducerea valorii totale din devizul general pentru lucrările rămase de executat la Podul Fartec de la 24.096.624,64 lei la 21.319.784,06 lei”, care a fost votat cu unanimitate;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. b), alin. (4), lit. d), art. 138, alin. (12), art. 139, alin. (1), art. 154, alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
 
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
Art. 1. Se aprobă documentația și indicatorii tehnico - economici pentru obiectivul de investiții “RK Pasaj B-dul Griviței (Fartec), după cum urmează:
- valoare totală: - 21.319.784,06 lei inclusiv TVA
- din care C + M: - 19.460.777,38 lei inclusiv TVA
Termenul de execuție al lucrărilor este de 21 luni.
 
 
 
 
Art. 2. Primarul Municipiului Braşov prin Direcţia Tehnică - Serviciul Investiţii, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 Anexe

  • Devize general actualizat revizuit.pdf