Hotărârea nr. 84/2021

Aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico - economici aferenți realizării obiectivului de investiții “Amenajări în vederea autorizării ISU în unități de învățământ - Grădinița cu program prelungit nr. 23”.

 

 
HOTĂRÂREA Nr. 84
din data de 24  februarie  2021
 
 
 
 
 
Privind: aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico - economici aferenți realizării obiectivului de investiții “Amenajări în vederea autorizării ISU în unități de învățământ - Grădinița cu program prelungit nr. 23;
 
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 24 februarie 2021;
Analizând, Referatul de aprobare nr. 16.655 din 15.02.2021, al Primarului Municipiului Braşov, în calitate de inițiator;
Având în vedere Raportul de specialitate al Serviciului Investiții din cadrul Direcţiei Tehnice, prin care se propune aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico - economici aferenți realizării obiectivului de investiții “Amenajări în vederea autorizării ISU în unități de învățământ - Grădinița cu program prelungit nr. 23;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. b), alin. (4), lit. d), art. 139, alin. (1), art. 154, alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
 
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
 
Art. 1. Se aprobă documentația și indicatorii tehnico - economici aferenți realizării  obiectivului de investiții “Amenajări în vederea autorizării ISU în unități de învățământ -Grădinița  cu program prelungit nr. 23 după cum urmează:
  - valoare totală:   - 2.592.683,20 lei inclusiv TVA
    - din care C+M:   - 2.079.928,96 lei  inclusiv TVA
Termen de execuție: 12 luni calendaristice
 
 
 
Art. 2. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Tehnică - Serviciul Investiții, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 Anexe

  • DG.23.pdf