Hotărârea nr. 78/2021

Darea în administrare a mijloacelor de transport și a echipamentelor conexe achiziționate în cadrul proiectului „Achizitie mijloace de transport public - autobuze electrice 12 m deal, Brașov, Iași, Sibiu, Slatina, Suceava” cod SMIS 127865.
 
 
 
HOTĂRÂREA Nr. 78
din data de 24  februarie  2021
 
 
 
 
Privind: darea în administrare a mijloacelor de transport și a echipamentelor conexe achiziționate în cadrul proiectului Achizitie mijloace de transport public - autobuze electrice 12 m deal, Brașov, Iași, Sibiu, Slatina, Suceava cod SMIS 127865;
 
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 24 februarie 2021;
Analizând Referatul de aprobare nr. 15.090 din 11.02.2021, al Primarului Municipiului Braşov, în calitate de inițiator;
Văzând Raportul de specialitate al Serviciului Strategii, Programe de Dezvoltare din cadrul Direcției Proiecte și Strategii, prin care se propune darea în administrare a mijloacelor de transport și a echipamentelor conexe achiziționate în cadrul proiectului Achizitie mijloace de transport public - autobuze electrice 12 m deal, Brașov, Iași, Sibiu, Slatina, Suceava cod SMIS 127865;
Având în vedere prevederile Ordonanței de Urgență nr. 47/2018 privind stabilirea unor măsuri de urgentare a absorbției fondurilor europene; ale Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările și completările ulterioare; ale Ordonanței de Urgență nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare; ale Hotărârii nr. 93/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare; ale Hotărârii Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice; ale Ordonanței de Urgență nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, cu modificările și completările ulterioare; ale Ordinului nr. 6424/2018 privind aprobarea participării în cadrul proiectului ”Achiziție de mijloace de transport public-troleibuze 18 m” și a finanțării cheltuielilor proprii în cadrul acestui proiect; ale Ordinului de finanțare nr. 4808/24.09.2019 pentru finanțarea proiectului cu titlul Achizitie mijloace de transport public - autobuze electrice 12 m deal, Brașov, Iași, Sibiu, Slatina, Suceava” cod SMIS 127865; ale art. 8, alin. (1), alin. (3), lit. d), art. 9, alin. (4), lit. c), art. 22, alin. (1^1), art. 24, alin. (1), lit. a), art. 25, alin. (3), art. 44, alin. (7) din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice; ale art. 1, alin. (4), lit. e), art. 21, alin. (5), art. 28, alin. (2), lit. c) din Legea nr. 92/2007 a serviciilor publice de transport persoane în unitățile administrativ-teritoriale;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. b), lit. d), alin. (4), lit. d), lit. e), lit. f), alin. (7), lit. i), lit. n), art. 139, alin. (3), lit. g), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
Art. 1. (1) Se aprobă darea în administrare şi exploatare operatorului de transport, societatea RATBV S.A, pe perioada delegării gestiunii, a celor 8 autobuze electrice cu lungimea de 12 m, a echipamentelor conexe, a 3 stații de încărcare rapidă și a 8 stații de încărcare lentă achiziționate în cadrul proiectului Achizitie mijloace de transport public - autobuze electrice 12 m deal, Brașov, Iași, Sibiu, Slatina, Suceava cod SMIS 127865, în baza Contractului de Furnizare nr. 225/69184/20.07.2020, încheiat cu ANADOLU AUTOMOBIL ROM S.R.L., mijloace ce vor fi utilizate pentru furnizarea/prestarea serviciului public de transport local de călători prin curse regulate în Municipiul Braşov, în condițiile stabilite prin Ordinul de Finanțare nr. 4808/24.09.2019 pentru finanțarea proiectului cu titlul Achizitie mijloace de transport public - autobuze electrice 12 m deal, Brașov, Iași, Sibiu, Slatina, Suceava cod SMIS 127865.
 
         
          (2) Punerea la dispoziţie a bunurilor prevăzute la alin. (1) către societatea RATBV S.A. se va efectua în tranșe, în termen de maxim 60 de zile de la recepția acestora, pe bază de procese verbale de predare primire, iar bunurile vor fi cuprinse în anexa 4.1.1 - Bunuri de retur transmise în exploatare de către Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Braşov către RATBV S.A. în scopul executării Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de călători nr. 1/2018, modificat prin Actul Adițional nr. 1/2019.
 
         (3) Operatorul de transport, societatea RATBV SA, are obligația să utilizeze bunurile prevăzute la alin. (1) numai pentru asigurarea serviciului public de transport, respectând obligațiile asumate prin Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de călători nr. 1/2018, modificat prin Actul Adițional nr. 1/2019.
 
 
 
Art. 2. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Tehnică - Compartiment Transport şi Monitorizare, Direcţia Economică, societatea RATBV S.A. și Asociația Metropolitană pentru Dezvoltare Durabilă a Transportului Public Brașov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.