Hotărârea nr. 76/2021

Îndreptarea erorii materiale din H.C.L. nr. 20/2021 privind prezentarea propunerii, în Adunarea Generală a Asociaţilor, a S.C. RIAL S.R.L., de candidaţi provizorii pentru Consiliul de Administraţie al societăţii.
 
 
HOTĂRÂREA Nr. 76
din data de 24  februarie  2021
 
 
 
 
 
 
Pentru: îndreptarea erorii materiale din H.C.L. nr. 20/2021 privind prezentarea propunerii, în Adunarea Generală a Asociaţilor, a S.C. RIAL S.R.L., de candidaţi provizorii pentru Consiliul de Administraţie al societăţii;
 
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 24 februarie 2021;
Analizând Referatul de aprobare nr. 16.207 din 15.02.2021 al Primarului Municipiului Braşov, în calitate de iniţiator;
Având în vedere Raportul de specialitate al Compartimentului de Guvernanță Corporativă, prin care se propune îndreptarea erorii materiale din H.C.L. nr. 20/2021 privind prezentarea propunerii, în Adunarea Generală a Asociaţilor, a S.C. RIAL S.R.L., de candidaţi provizorii pentru Consiliul de Administraţie al societăţii;
Văzând eroarea materială strecurată în conţinutul Art. 1 din H.C.L. nr. 20/2021 privind prezentarea propunerii, în Adunarea Generală a Asociaţilor, a S.C. RIAL S.R.L., de candidaţi provizorii pentru Consiliul de Administraţie al societăţii, de numire a unor persoane în componenţa consiliului de administraţie al S.C. RIAL S.R.L.;
Având în vedere prevederile art. 3, pct. 2, lit. b), art. 29, alin. (1) şi art. 64^1 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare;
Luând în considerare amendamentul Comisiei de specialitate nr. 5 care a apreciat că este necesar ca îndreptarea erorii materiale să aibă în vedere întregul text al H.C.L. nr. 20/2021 și care a fost votat cu unanimitate și văzând că amendamentul comisiei de specialitate nr. 6, cu privire la art. 1 și 2 din hotărârea mai sus menționată, a fost completat cu amendamentul comisiei de specialitate nr. 5 la care s-a adăugat textul referitor la art. 3, 4 și 5 din hotărâre;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. a), alin. (3), lit. d), art. 138, alin. (12), art. 139, alin. (1), art. 154, alin. (1), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
Art. 1. Se îndreaptă eroarea materială din Art. 1 al H.C.L. nr. 20/2021 privind prezentarea propunerii, în Adunarea Generală a Asociaţilor, a S.C. RIAL S.R.L., de candidaţi provizorii pentru Consiliul de Administraţie al societăţii, care va avea următorul cuprins:
Art. 1. (1) Se aprobă structura Consiliului de Administraţie al S.C. RIAL S.R.L. ce va fi format din 3 membri, dintre care un reprezentant al autorităţii publice tutelare.
         (2) Se aprobă nominalizarea a trei candidați, respectiv, Gheorghe Alexandru-Cosmin, Cojocea Roxana și Oprea Maria, ca propuneri ale UAT Municipiul Brașov pentru funcția de administratori provizorii ai S.C. RIAL S.R.L.”
 
 
Art. 2. Se îndreaptă eroarea materială din Art. 2 al H.C.L. nr. 20/2021 privind prezentarea propunerii, în Adunarea Generală a Asociaţilor, a S.C. RIAL S.R.L., de candidaţi provizorii pentru Consiliul de Administraţie al societăţii, care va avea următorul cuprins:
Art. 2. (1) Se împuternicesc reprezentanţii U.A.T. Municipiul Braşov în Adunarea Generală a Asociaţilor S.C. RIAL S.R.L., desemnaţi conform H.C.L. nr. 531/2020, să prezinte propunerile de candidaţi pentru funcția de administrator provizoriu în Adunarea Generală a Asociaţilor S.C. RIAL S.R.L.
 
            (2) Durata mandatului membrilor provizorii din Consiliul de Administraţie al S.C. RIAL S.R.L. este de patru luni începând cu data numirii acestora în adunarea generală, cu posibilitatea prelungirii pentru motive temeinice, până la maxim 6 luni”.
 
 
Art. 3. Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 20/2021 privind prezentarea propunerii, în Adunarea Generală a Asociaţilor, a S.C. RIAL S.R.L., de candidaţi provizorii pentru Consiliul de Administraţie al societăţii, rămân neschimbate.
 
 
Art. 4. Hotărârea Consiliului Local nr. 20/2021 privind prezentarea propunerii, în Adunarea Generală a Asociaţilor, a S.C. RIAL S.R.L., de candidaţi provizorii pentru Consiliul de Administraţie al societăţii, astfel îndreptată, va fi republicată.
 
 
Art. 5. Primarul Municipiului Braşov, prin Compartimentul de Guvernanţă Corporativă şi societatea comercială RIAL S.R.L. vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.
 
 
 
 
 
 
HOTĂRÂREA Nr. 20 din data de 27  ianuarie  2021
Republicată conform H.C.L. nr. 76 din 24 februarie 2021
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Privind: prezentarea propunerii, în Adunarea Generală a Asociaţilor, a S.C. RIAL S.R.L., de candidaţi provizorii pentru Consiliul de Administraţie al societăţii;
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 24 februarie 2021;
Analizând Referatul de aprobare nr. 16.207 din 15.02.2021 al Primarului Municipiului Braşov, în calitate de iniţiator;
Având în vedere Raportul de specialitate al Compartimentului de Guvernanță Corporativă, prin care se propune îndreptarea erorii materiale din H.C.L. nr. 20/2021 privind prezentarea propunerii, în Adunarea Generală a Asociaţilor, a S.C. RIAL S.R.L., de candidaţi provizorii pentru Consiliul de Administraţie al societăţii;
Văzând eroarea materială strecurată în conţinutul Art. 1 din H.C.L. nr. 20/2021 privind prezentarea propunerii, în Adunarea Generală a Asociaţilor, a S.C. RIAL S.R.L., de candidaţi provizorii pentru Consiliul de Administraţie al societăţii, de numire a unor persoane în componenţa consiliului de administraţie al S.C. RIAL S.R.L.;
Având în vedere prevederile art. 3, pct. 2, lit. b), art. 29, alin. (1) şi art. 64^1 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare;
Luând în considerare amendamentul Comisiei de specialitate nr. 5 care a apreciat că este necesar ca îndreptarea erorii materiale să aibă în vedere întregul text al H.C.L. nr. 20/2021 și care a fost votat cu unanimitate și văzând că amendamentul comisiei de specialitate nr. 6, cu privire la art. 1 și 2 din hotărârea mai sus menționată, a fost completat cu amendamentul comisiei de specialitate nr. 5 la care s-a adăugat textul referitor la art. 3, 4 și 5 din hotărâre;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. a), alin. (3), lit. d), art. 138, alin. (12), art. 139, alin. (1), art. 154, alin. (1), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
 
 
 
 
 H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
Art. 1. (1) Se aprobă structura Consiliului de Administraţie al S.C. RIAL S.R.L. ce va fi format din 3 membri, dintre care un reprezentant al autorităţii publice tutelare.
          (2) Se aprobă nominalizarea a trei candidați, respectiv, Gheorghe Alexandru-Cosmin, Cojocea Roxana și Oprea Maria, ca propuneri ale UAT Municipiul Brașov pentru funcția de administratori provizorii ai S.C. RIAL S.R.L.
 
 
Art. 2. (1) Se împuternicesc reprezentanţii U.A.T. Municipiul Braşov în Adunarea Generală a Asociaţilor S.C. RIAL S.R.L., desemnaţi conform H.C.L. nr. 531/2020, să prezinte propunerile de candidaţi pentru funcția de administrator provizoriu în Adunarea Generală a Asociaţilor S.C. RIAL S.R.L.
        (2) Durata mandatului membrilor provizorii din Consiliul de Administraţie al S.C. RIAL S.R.L. este de patru luni începând cu data numirii acestora în adunarea generală, cu posibilitatea prelungirii pentru motive temeinice, până la maxim 6 luni.
 
 
 
Art. 3. Se împuternicesc reprezentanţii U.A.T. Municipiul Braşov în Adunarea Generală a Asociaţilor de la S.C. RIAL S.R.L., desemnaţi conform H.C.L. nr. 531/2020, să semneze în formă autentică actul constitutiv al S.C. RIAL S.R.L.
 
 
Art. 4. Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, prevederile Art. 3 din H.C.L. nr. 252/2018 privind aprobarea actului constitutiv al S.C. RIAL S.R.L., republicată, precum și ale Art. 3 din H.C.L. nr. 833/2019, îşi încetează aplicabilitatea.
 
 
Art. 5. Primarul Municipiului Braşov, prin Compartimentul de Guvernanţă Corporativă, reprezentanţii autorităţii publice tutelare în Adunarea Generală a Asociaţilor societăţii comerciale RIAL S.R.L. şi societatea comercială RIAL S.R.L. vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.