Hotărârea nr. 75/2021

Procedura de selecţie, în vederea propunerii de membri la Consiliul de Administraţie al S.C. RIAL S.R.L.
 
 
HOTĂRÂREA Nr. 75
din data de 24  februarie  2021
 
 
 
 
 
Privind: procedura de selecţie, în vederea propunerii de membri la Consiliul de Administraţie al S.C. RIAL S.R.L.;
 
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 24 februarie 2021;
Analizând, Referatul de aprobare nr. 16.466 din 15.02.2021, al Primarului Municipiului Braşov, în calitate de iniţiator;
Având în vedere Raportul de specialitate al Compartimentului de Guvernanță Corporativă, prin care se propune procedura de selecţie, în vederea propunerii de membri la Consiliul de Administraţie al S.C. RIAL S.R.L.;
Văzând contractele de mandat ale membrilor consiliului de administraţie al S.C. RIAL S.R.L. care au încetat la data de 06.02.2021 ca urmare a împlinirii perioadei contractuale, actul constitutiv al S.C. RIAL S.R.L. şi prevederile H.C.L. nr. 20/2021, un număr de 3 posturi de membri din consiliul de administraţie au rămas vacante;
Având în vedere prevederile art. 29, alin. (3), (4) şi (6) şi art. 64^4 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 111/2016; ale art. 8, 10, 11 şi 12, anexa 1 din H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice;
Ținând cont de propunerile făcute în plenul ședinței de numire a celor 3 membri, respectiv dl. Viceprimar Rusu Sebastian-Mihai; d-na Viceprimar Boghiu-Samoilă Flavia-Ramona și d-na Dincă Liliana;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. a), alin. (3), lit. d), art. 139, alin. (1), art. 154, alin. (1), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
Art. 1. Se aprobă declanşarea procedurii de selecţie, în vederea propunerii de membri la Consiliul de Administraţie al S.C. RIAL S.R.L., dintre care un reprezentant al autorităţii publice tutelare, cu respectarea prevederilor legale.
 
 
 
Art. 2. (1) Se aprobă organizarea şi derularea procedurii de selecţie, în vederea propunerii de membri la Consiliul de Administraţie al S.C. RIAL S.R.L de către autoritatea publică tutelară, printr-o comisie de selecţie asistată de un expert independent, persoană fizică sau juridică, specializată în recrutarea resurselor umane, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
            (2) Comisia de selecţie este formată din 3 membri, specialişti în recrutarea resurselor umane, desemnaţi conform prevederilor legale, după cum urmează:
                 - Dl. Viceprimar Rusu Sebastrian-Mihai
                 - D-na Viceprimar Boghiu-Samoilă Flavia-Ramona
                 - D-na Dincă Liliana
 
           (3) Preşedintele comisiei trebuie să îşi desfăşoare activitatea în cadrul autorităţii publice tutelare, cerinţă ce nu este obligatorie pentru ceilalţi membri ai comisiei.
           (4) Comisia de selecție îndeplinește următoarele atribuții în procesul de selecție, dar fără a se limita la acestea și în condițiile legii:
- stabileşte condiţiile şi criteriile de selecţie ale administratorilor împreună cu expertul independent specializat în recrutarea resurselor umane, cu luarea în considerare a specificului şi complexităţii activităţii societăţii şi a cerinţelor din scrisoarea de aşteptări,
 
- întocmește, asistată de expertul independent în recrutarea resurselor umane, planul de selecție, anunţul de selecţie, analizează şi/sau corectează profilul consiliului şi al candidatului pentru poziţia de membru al consiliului de administraţie,
- primeşte şi analizează, împreună cu expertul independent în recrutarea resurselor umane, documentele de selecţie ale candidaţilor,
- derulează procedura de selecţie asistată de expertul independent în recrutarea resurselor umane, cu respectarea termenelor şi prevederilor legale,
- realizează interviul şi evaluarea finală a candidaților selectați în lista scurtă și face propuneri în vederea numirii pentru poziția de membri în consiliu,
- întocmeşte în termen raportul pentru propunerile finale şi îl înaintează autorităţii publice tutelare,
- se consultă îndeaproape cu comitetul de nominalizare și remunerare din cadrul consiliului de administraţie al S.C.RIAL S.R.L., cu expertul independent, cu alte organisme implicate în procedura de selecție,
- soluţionează contestaţiile depuse de candidaţi cu privire la selecţia dosarelor, la punctajul obţinut şi a interviului, asistată de expertul independent în recrutarea resurselor umane,
- orice alte atribuții stabilite prin lege sau actul administrativ de înființare.
          (5) Selectia se organizează pentru un număr de 3 membri ai Consiliului de Administraţie al S.C. RIAL S.R.L., dintre care un reprezentant al autorităţii publice tutelare.
          (6) Procedura de selecţie pentru membrii consiliului de administraţie se finalizează în termen de cel mult 150 de zile de la declanşare. Preşedintele comisiei de selecţie este persoana responsabilă de respectarea termenului de finalizare a procedurii de selecție. Nerespectarea de către persoana responsabilă a termenului de finalizare prevăzut mai sus constituie contravenţie şi se sancţionează potrivit legii.
 
 
Art. 3. (1) Se aprobă contractarea, de către Primăria Municipiului Braşov, a serviciilor unui expert independent, persoană fizică sau juridică, specializat în recrutarea resurselor umane, care să asiste comisia de selecţie de mai sus, în selecţia membrilor consiliului de administraţie al S.C. RIAL S.R.L., potrivit prevederilor legale în vigoare.
            (2) Selecţia expertului independent specializat în recrutarea resurselor umane se realizează potrivit prevederilor legale în vigoare şi ale H.G. nr. 722/2016.
          (3) Expertul independent contractat asistă şi colaborează cu comisia de selecţie în toate activităţile necesare procedurii de selecţie, conform prevederilor legale şi caietului de sarcini.
          (4) Se aprobă publicarea, de către Primăria Municipiului Braşov, a anunţului privind selecţia membrilor consiliului de administraţie al S.C. RIAL S.R.L., în două ziare economice şi/sau financiare cu largă răspândire, potrivit prevederilor legale în vigoare.
 
 
Art. 4. Începând cu data prezentei hotărâri, Hotărârea Consiliului Local nr. 348/2016 privind aprobarea derulării procedurii de selecţie a reprezentantului autorităţii tutelare Municipiul Braşov în Consiliul de Administraţie al Societăţii Comerciale R.I.A.L. S.R.L., îşi încetează aplicabilitatea.
 
 
Art. 5. Primarul Municipiului Braşov, prin Compartimentul de Guvernanţă Corporativă, membrii comisiei de selecţie de mai sus şi S.C. RIAL S.R.L. vor  asigura ducerea  la îndeplinire a prezentei hotărâri.