Hotărârea nr. 73/2021

Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Poliţiei Locale Braşov.
 
 
HOTĂRÂREA Nr. 73
din data de 24  februarie  2021
 
 
 
 
Privind: aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Poliţiei Locale Braşov;
 
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 24 februarie 2021;
Analizând Referatul de aprobare nr. 4.160 din 18.02.2021, al Primarului Municipiului Braşov, în calitate de iniţiator;
Văzând Raportul de specialitate al Poliţiei Locale Braşov, prin care se propune aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Poliţiei Locale Braşov;
Având în vedere H.C.L. nr. 7/2021 privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții ale Poliției Locale Brașov; art. 4, alin. 4 şi alin. 7, art. 30, lit. a din Legea Poliţiei Locale nr. 155/2010 republicată; art. 2 din Regulamentul - cadru de organizare şi funcţionare al Poliţiei Locale aprobat prin H.G. nr. 1332/2010; Legea nr. 333/2003 republicată, privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor; H.G. nr. 301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor;
Luând în considerare că Primăria Municipiului Brașov a implementat proiectul “Sistem integrat de dispecerizare, interconectare şi monitorizare a sistemelor de antiefracţie între Primăria Municipiului Brașov şi unitățile de învățământ din Municipiul Braşov”;
Ținând cont de Regulamentul de organizare şi funcţionare a sistemului integrat de dispecerizare, interconectare și monitorizare a sistemelor de antiefracţie - dispecerat central - Politia Locală Brașov aprobat de către Inspectoratul General al Poliției Române;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei Locale de Ordine Publică a Municipiului Brașov;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. a), lit. d), alin. (3), lit. c), alin. (7), lit. g), art. 139, alin. (1), art. 154, alin. (1), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
Art. 1. Se aprobă Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Poliţiei Locale Braşov conform Anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.
 
 
 
Art. 2. Prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu data de 01.04.2021, dată la care încetează aplicabilitatea H.C.L. nr. 252/2019 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Poliţiei Locale Braşov.
 
 
 
Art. 3. Primarul Municipiului Braşov prin Direcția Tehnologii Informaționale și Servicii Electronice din cadrul Primăriei Brașov și Poliţia Locală Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 Anexe

  • anexa HCL ROF 2021.pdf