Hotărârea nr. 72/2021

Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Centrului Asistență Socială Comunitară.

 

 
HOTĂRÂREA Nr. 72
din data de 24  februarie  2021
 
 
 
 
Privind: aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Centrului Asistență Socială Comunitară;
 
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 24 februarie 2021;
Analizând Referatul de aprobare nr. 15.824 din 12.02.2021, al Primarului Municipiului Brașov, în calitate de inițiator;
Văzând Raportul de specialitate al Direcției de Asistență Socială Brașov, prin care se propune aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Centrului Asistență Socială Comunitară;
Având în vedere art. 2, alin. (3), art. 35, alin. (2), art. 40, alin. (1) și alin. (2), art. 47, alin. (5) din Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale cu modificările și completările ulterioare; Legea nr. 208/1997 privind cantinele de ajutor social cu modificările și completările ulterioare; Legea nr. 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările și completările ulterioare; art. 5,   alin. (1), alin. (2) și alin. (3) din Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale cu modificările și completările ulterioare; Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; Anexa 4 din H.G. nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare; O.U.G. nr. 18/2017 privind asistența medicală comunitară cu modificările și completările ulterioare; Anexa 7 din Ordinul nr. 29/2019 pentru aprobarea standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecţie a copilului şi altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum şi a serviciilor acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat şi cantinele sociale;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 4 și 5 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 87, alin. (5), art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. d), alin. (7), lit. b), art. 139, alin. (1), art. 154, alin. (1), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E:
 
 
 
Art. 1. Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al Centrului Asistență Socială Comunitară, conform anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.
 
 
Art. 2. Prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu data de 01.03.2021, iar, pe cale de consecinţă, H.C.L. nr. 534/2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Centrului Asistență Socială Comunitară, republicată, îşi încetează aplicabilitatea.
 
 
Art. 3. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia de Asistență Socială Brașov, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.