Hotărârea nr. 70/2021

Modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 462 din 31.07.2019, republicată, privind aprobarea Regulamentului - cadru de aplicare a majorării cu până la 500 % a impozitului pentru clădirile şi terenurile neîngrijite şi stabilirea criteriilor de încadrare a clădirilor şi terenurilor în categoria imobilelor neîngrijite situate în intravilanul Municipiului Braşov.
 
 
HOTĂRÂREA Nr. 70
din data de 24  februarie  2021
 
 
 
Pentru: modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 462 din 31.07.2019, republicată, privind aprobarea Regulamentului - cadru de aplicare a majorării cu până la 500 % a impozitului pentru clădirile şi terenurile neîngrijite şi stabilirea criteriilor de încadrare a clădirilor şi terenurilor în categoria imobilelor neîngrijite situate în intravilanul Municipiului Braşov;
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 24 februarie 2021;
Analizând Referatul de aprobare nr. 247.726 din 18.02.2021, al Primarului Municipiului Brașov, în calitate de inițiator;
Văzând Raportul de specialitate al Direcţiei Fiscale Braşov, prin care se propune modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 462 din 31.07.2019, republicată, privind aprobarea Regulamentului - cadru de aplicare a majorării cu până la 500 % a impozitului pentru clădirile şi terenurile neîngrijite şi stabilirea criteriilor de încadrare a clădirilor şi terenurilor în categoria imobilelor neîngrijite situate în intravilanul Municipiului Braşov;
Având în vedere prevederile art. 489, alin. (5)-(8) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare şi ale punctului 168 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Codului Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, precum şi ale art. 7, alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică - republicată;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1 și 5 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. b), alin. (4), lit. c), art. 139, alin. (3), lit. c), art. 154, alin. (1), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
Art. 1. Se modifică Anexele nr. 1 şi 2 la Hotărârea Consiliului Local nr. 462 din 31.07.2019 privind aprobarea Regulamentului - cadru de aplicare a majorării cu până la 500 % a impozitului pentru clădirile şi terenurile neîngrijite şi stabilirea criteriilor de încadrare a clădirilor şi terenurilor în categoria imobilelor neîngrijite situate în intravilanul Municipiului Braşov, conform Anexelor nr. 1 şi 2 la prezenta hotărâre, iar, pe cale de consecinţă îşi încetează aplicabilitatea, Hotărârile Consiliului Local nr. 533/30.08.2019, 534/30.08.2019, 535/30.08.2019, 537/30.08.2019, 538/30.08.2019, 539/30.08.2019, 540/30.08.2019, 541/30.08.2019, 542/30.08.2019, 544/30.08.2019, 545/30.08.2019.
 
 
Art. 2. H.C.L. nr. 462/2019 privind aprobarea Regulamentului - cadru de aplicare a majorării cu până la 500 % a impozitului pentru clădirile şi terenurile neîngrijite şi stabilirea criteriilor de încadrare a clădirilor şi terenurilor în categoria imobilelor neîngrijite situate în intravilanul Municipiului Braşov, astfel modificată, va fi republicată.
 
 
Art. 3. Primarul Municipiului Braşov şi Direcţia Fiscală Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.
 
 
 
 
 
HOTĂRÂREA Nr.  462 din data de 31  iulie  2019
Republicată conform H.C.L. nr. 532/2019; H.C.L. nr. 355/2020 și
conform H.C.L. nr. 70 din 24  februarie  2021
 
 
 
 
 
Privind: aprobarea Regulamentului - cadru de aplicare a majorării cu până la 500 % a impozitului pentru clădirile şi terenurile neîngrijite şi stabilirea criteriilor de încadrare a clădirilor şi terenurilor în categoria imobilelor neîngrijite situate în intravilanul Municipiului Braşov;
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 24 februarie 2021;
Analizând Referatul de aprobare nr. 247.726 din 18.02.2021, al Primarului Municipiului Brașov, în calitate de inițiator;
Văzând Raportul de specialitate al Direcţiei Fiscale Braşov, prin care se propune modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 462 din 31.07.2019, republicată, privind aprobarea Regulamentului - cadru de aplicare a majorării cu până la 500 % a impozitului pentru clădirile şi terenurile neîngrijite şi stabilirea criteriilor de încadrare a clădirilor şi terenurilor în categoria imobilelor neîngrijite situate în intravilanul Municipiului Braşov;
Având în vedere prevederile art. 489, alin. (5)-(8) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare şi ale punctului 168 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Codului Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, precum şi ale art. 7, alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică - republicată;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1 și 5 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. b), alin. (4), lit. c), art. 139, alin. (3), lit. c), art. 154, alin. (1), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E:
 
 
 
Art. 1. Se aprobă Regulamentul - cadru privind majorarea cu până la 500 % a impozitului pe clădire şi a impozitului pe teren pentru clădirile şi terenurile neîngrijite situate în intravilanul Municipiului Braşov conform Anexei 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.
 
 
Art. 2. Se aprobă criteriile de încadrare a clădirilor și terenurilor în categoria imobilelor neîngrijite, conform Anexei 2, parte integrantă din prezenta hotărâre.
 
 
Art. 3. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Fiscală Braşov şi Direcţia Arhitect Şef vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 Anexe

  • ANEXA I LA POIECT - REGULAMENTUL.pdf
  • ANEXA II LA POIECT - CRITERIILE.pdf
  • ANEXA I LA REGULAMENT - FISA DE EVALUARE A IMOBILULUI.pdf
  • ANEXA II LA REGULAMENT - NOTA DE CONSTATARE - EVALUARE.pdf
  • ANEXA III LA REGULAMENT - SOMATIE.pdf
  • ANEXA IV LA REGULAMENT - NOTA DE CONSTATARE - REEVALUARE.pdf
  • ANEXA V LA REGULAMENT - PV DE CONFORMITATE.pdf