Hotărârea nr. 7/2021

Aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale Poliţiei Locale Braşov.
 
 
HOTĂRÂREA Nr. 7
din data de  27  ianuarie  2021
 
 
 
 
Privind: aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale Poliţiei Locale Braşov;
 
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 27 ianuarie 2021;
Analizând Referatul de aprobare nr. 939 din 15.01.2021, al Primarului Municipiului Braşov, în calitate de iniţiator;
Văzând Raportul de specialitate al Poliţiei Locale Braşov, prin care se propune aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale Poliţiei Locale Braşov;
Având în vedere prevederile Legii Poliţiei Locale nr. 155/2010 republicată; ale H.G. nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului - cadru de organizare şi funcţionare a Poliţiei Locale; ale O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; ale H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările ulterioare; ale Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fondurile publice; ale Legii nr. 53/2003 republicată, cu modificările şi completările ulterioare - Codul Muncii;
Luând în considerare avizul favorabil al Comisiei Locale de Ordine Publică a Municipiului Brașov;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. a), d), alin. (3), lit. c), alin. (7), lit. g), art. 139, alin. (1), art. 154, alin. (1), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
Art. 1. Se aprobă Organigrama Poliţiei Locale Braşov, conform Anexei 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
 
 
Art. 2. Se aprobă Statul de funcţii al Poliţiei Locale Braşov, conform Anexei 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
 
 
Art. 3. Prezenta hotărâre produce efecte începând cu data de 01.04.2021 dată până la care se aplică și se respectă procedurile legale prevăzute de art. 408 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.
 
 
Art. 4. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri încetează aplicabilitatea H.C.L. nr. 85/2019 republicată, privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale Poliţiei Locale Braşov.
 
 
Art. 5. Primarul Municipiului Braşov şi Poliţia Locală Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 Anexe

  • Organigrama anexa 1.pdf
  • anexa 2 statul de functii.pdf