Hotărârea nr. 63/2021

Aprobarea reducerii tarifelor de utilizare a bazelor sportive aflate în administrarea Direcției Administrare Infrastructură Sportivă, pentru cluburile sportive înscrise pe raza Municipiului Brașov.

 

 

 
HOTĂRÂREA Nr. 63
din data de 27  ianuarie  2021
 
 
 
 
Privind: aprobarea reducerii tarifelor de utilizare a bazelor sportive aflate în administrarea Direcției Administrare Infrastructură Sportivă, pentru cluburile sportive înscrise pe raza Municipiului Brașov;
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 27 ianuarie 2021;
Analizând Referatul de aprobare al Primarului Municipiului Braşov, în calitate de inițiator;
Având în vedere Raportul de specialitate al Direcției Administrare Infrastructura Sportivă, prin care se propune aprobarea reducerii tarifelor de utilizare a bazelor sportive aflate în administrarea Direcției Administrare Infrastructura Sportivă, pentru cluburile sportive înscrise pe raza Municipiului Brașov;
Văzând caracterul de urgenţă al situaţiei dificile de natură financiară în care se află şi cluburile sportive înscrise pe raza Municipiului Braşov, ca urmare a măsurilor luate pentru combaterea epidemiei COVID-19;
Având în vedere prevederile H.C.L nr. 199/2013 republicată, privind aprobarea tarifelor de utilizare a bazelor sportive aflate în administrarea Direcției Administrare Infrastructură Sportivă; ale H.C.L. nr. 414/2015 privind completarea H.C.L nr. 199/2013 republicată, privind aprobarea tarifelor de utilizare a bazelor sportive aflate în administrarea Direcției Administrare Infrastructură Sportivă; ale H.C.L. nr. 318 din 30.06.2015 privind încheierea parteneriatului între Municipiul Brașov, Ministerul Educației Naționale și Federația Română de Handbal, în vederea înființării Centrului Național de Excelență Brașov - handbal feminin „se aprobă înființarea Centrului Național de Excelență Brașov, pentru pregătirea elevilor la disciplina handbal feminin în parteneriat cu Ministerul Educației Naționale și Federația Română de Handbal”;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 4 și 5 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 87, alin. (5), art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. a), alin. (3), lit. c), art. 135, alin. (8), art. 139, alin. (1), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
Art. 1. Se aprobă reducerea tarifelor stabilite prin H.C.L. nr. 199/2013 republicată, cu 80 % pentru utilizarea bazelor sportive aflate în administrarea Direcției Administrare Infrastructură Sportivă, pentru cluburile sportive înregistrate pe raza Municipiului Brașov, care reprezintă Brașovul în campionate naționale sau Cupa României, și numai pentru aceste competiții, inclusiv un număr de maxim două antrenamente pe săptămână, până la terminarea sezonului competițional 2020-2021, dar nu mai târziu de data de 30.06.2021.
 
 
 
Art. 2. Primarul Municipiului Brașov și Direcția Administrare Infrastructură Sportivă Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.