Hotărârea nr. 61/2021

Obligațiile persoanelor fizice și juridice de a efectua lucrări de întreţinere şi curăţenie a clădirilor şi terenurilor aflate în proprietatea sau în folosinţa lor, a anexelor acestora, a incintelor, împrejmuirilor, precum şi a oricăror alte spaţii utilizate de acestea, aflate pe raza Municipiului Brașov.

 

 
HOTĂRÂREA Nr. 61
din data de 27  ianuarie  2021

 

 

 

 

Privind: obligațiile persoanelor fizice și juridice de a efectua lucrări de întreţinere şi curăţenie a clădirilor şi terenurilor aflate în proprietatea sau în folosinţa lor, a anexelor acestora, a incintelor, împrejmuirilor, precum şi a oricăror alte spaţii utilizate de acestea, aflate pe raza Municipiului Brașov;

 

 

 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 27 ianuarie 2021;
Analizând Referatul de aprobare nr. 1.912 din 26.01.2021, al Primarului Municipiului Braşov, în calitate de iniţiator;
Având în vedere Raportul de specialitate al Poliţiei Locale Braşov, prin care se propune aprobarea obligațiilor persoanelor fizice și juridice de a efectua lucrări de întreţinere şi curăţenie a clădirilor şi terenurilor aflate în proprietatea sau în folosinţa lor, a anexelor acestora, a incintelor, împrejmuirilor, precum şi a oricăror alte spaţii utilizate de acestea, aflate pe raza Municipiului Brașov;
Văzând  caracterul de urgenţă al situaţiei excepţionale ce reprezintă un pericol public, ca urmare a neîngrijirii sau îngrijirii necorespunzătoare a clădirilor, aflate în proprietate privată şi situate pe raza Municipiului Braşov;
Având în vedere prevederile O.G. nr. 21/2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale cu modificările și completările ulterioare; ale O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor republicată; ale O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare; ale Legii Poliţiei Locale nr. 155/2010 republicată; ale H.G. nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului - cadru de organizare şi funcţionare a Poliţiei Locale; precum şi ale art. 7, alin. (13) din Legea nr. 52 din 2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, conform cărora „În cazul reglementării unei situaţii care, din cauza circumstanţelor sale excepţionale, impune adoptarea de soluţii imediate, în vederea evitării unei grave atingeri aduse interesului public, proiectele de acte normative se supun adoptării în procedura de urgenţă prevăzută de reglementările în vigoare”;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. d), alin. (7), lit. g), art. 135, alin. (8), art. 139, alin. (1), art. 154, alin. (1), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
Art. 1. Instituţiile publice, agenţii economici şi celelalte persoane juridice sau persoane fizice au obligația să efectueze lucrări de întreţinere şi curăţenie a clădirilor şi terenurilor aflate în proprietatea sau în folosinţa lor, a anexelor acestora, a incintelor, împrejmuirilor, precum şi a oricăror alte spaţii utilizate de acestea, după cum urmează:
 
a) să asigure curăţarea faţadelor locuinţelor şi a altor construcţii amplasate la frontul străzii, tencuirea şi zugrăvirea periodică a acestora astfel încât starea clădirilor să nu prezinte un pericol pentru viața cetățenilor prin faptul că se desprinde tencuiala, cărămida, țigla sau jgheaburi;
 
b) să îndepărteze țurțurii formați în jgheaburile clădirilor, pe care le au în proprietatesau folosință și prezintă un potențial pericol pentru siguranța cetățenilor;
 
c) să întreţină în stare corespunzătoare clădirile pe care le au în proprietate, anexele gospodăreşti, curţile, terenurile şi împrejmuirile acestora, precum şi instalaţiile aferente acestora, prin efectuarea lucrărilor de reparaţii, amenajări, curățare şi a altor lucrări specifice;
 
d) să asigure repararea, spălarea geamurilor şi a vitrinelor, înlocuirea celor sparte, întreţinerea firmelor şi a faţadelor imobilelor pe care le au în proprietate, inclusiv spălarea, curăţarea şi zugrăvirea periodică a acestora;
 
e) să finalizeze construcţiile începute, pe baza autorizaţiilor eliberate de primari, în condiţiile şi în termenele stabilite de acestea.
 
 
Art. 2. Neîndeplinirea obligațiilor, de către persoanele fizice și juridice, prevăzute la art. 1 constituie contravenții și se sancţionează după cum urmează:
          a) cu amendă de la 1.000 lei la 2.500 lei contravenţiile prevăzute la art. 1 lit. a) și b);
          b) cu amendă de la 500 lei la 1.500 lei contravenţiile prevăzute la art. 1 lit. c), d) și e);
 
 
Art. 3. În situația în care se constată desprinderi de elemente de construcție ce reprezintă pericol public, agentul constatator va dispune pe lângă sancțiunea principală și sancțiunea complementară de îndepărtare a pericolului, de către contravenient, de îndată.
 
 
Art. 4. În cazul în care se constată țurțuri formați în jgheaburile clădirilor, agentul constatator va dispune pe lângă sancțiunea principală și sancțiunea complementară de îndepărtare de îndată a țurțurilor de către contravenient.
 
 
Art. 5. În cazul nerespectării obligaţiilor prevăzute la art. 3 şi art. 4, în termenele stabilite prin procesul verbal contravențional, de agentul constatator, primarul poate aproba executarea de către autoritatea administraţiei publice locale a lucrărilor de punere în siguranță a imobilelor, conform dispoziţiilor legale în vigoare.
 
 
Art. 6. Lucrările se efectuează în numele şi pe cheltuiala proprietarilor sancționați contravențional, în limita fondurilor aprobate anual cu această destinaţie în bugetul local, sub condiţia constituirii dreptului de creanţă şi a recuperării cheltuielilor de la aceștia, şi a respectării tuturor prevederilor legale în vigoare.
 
 
Art. 7. În toate cazurile în care proprietarul, sancționat contravențional, nu permite accesul în imobilul supus lucrărilor de intervenţie în vederea executării acestora de către autoritatea administraţiei publice locale, primarul solicită autorizarea instanţei judecătoreşti competente, prin ordonanţă preşedinţială, dată cu citarea părţilor.
 
 
Art. 8. Primarul Municipiului Braşov şi Poliţia Locală Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.