Hotărârea nr. 60/2021

Dezmembrarea imobilului situat în Brașov, str. Institutului f.n.

 

 
HOTĂRÂREA Nr. 60
din data de 27  ianuarie  2021

 

 

 

 

Privind: dezmembrarea imobilului situat în Brașov, str. Institutului f.n.;

 

 

 

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 27 ianuarie 2021;
Analizând Referatul de aprobare nr. 7.050 din 2021, al Primarului Municipiului Brașov, în calitate de inițiator;
Văzând Raportul de specialitate al Serviciului Cadastru, Valorificare, Registru Agricol şi Fond Funciar din cadrul Direcţiei Juridice şi de Administraţie Publică Locală, prin care se propune dezmembrarea imobilului situat în Brașov, str. Institutului f.n.;
Având în vedere prevederile Legii nr. 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare, cu completările și modificările ulterioare; precum și ale Ordinului nr. 700/2014 al A.N.C.P.I., cu modificările și completările ulterioare;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 87, alin. (5), art. 106, alin. (3), art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c),  art. 139, alin. (3), lit. g), art. 154, alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
Art. 1. Se aprobă dezmembrarea imobilului situat în Brașov, str. Institutului f.n, identificat conform C.F. nr. 154672 Brașov, nr. cadastral 154672, conform Documentației cadastrale de dezmembrare întocmită de S.C. DANINA STAR S.R.L., parte integrantă din prezenta hotărâre.
 
 
 
Art. 2. Primarul Municipiului Brașov, prin Direcția Juridică și de Administrație Publică Locală - Serviciul Cadastru, Valorificare, Registru Agricol și Fond Funciar, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.