Hotărârea nr. 59/2021

Acordul pentru demolare casă și refacere împrejmuire pe terenul situat în Brașov, str. Făgetului nr. 13, identificat în C.F. nr. 137863, nr. cad. 137863, 137863-C1, 137863-C2, aflat în proprietatea S.C. FABRICA DE LAPTE BRAȘOV S.A.

 

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 59
din data de 27  ianuarie  2021

 

 
 
 
Privind: acordul pentru demolare casă și refacere împrejmuire pe terenul situat în Brașov, str. Făgetului nr. 13, identificat în C.F. nr. 137863, nr. cad. 137863, 137863-C1, 137863-C2, aflat în proprietatea S.C. FABRICA DE LAPTE BRAȘOV S.A.;
 
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 27 ianuarie 2021;
Analizând Referatul de aprobare nr. 7.348 din 2021, al Primarului Municipiului Braşov, în calitate de inițiator;
Având în vedere Raportul de specialitate al Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcţiei Tehnice, prin care se propune acordul pentru demolare casă și refacere împrejmuire pe terenul situat în Brașov, str. Făgetului nr. 13, identificat în C.F. nr. 137863, nr. cad. 137863, 137863-C1, 137863-C2, aflat în proprietatea S.C. FABRICA DE LAPTE BRAȘOV S.A.;
Văzând adresa înregistrată la Primăria Municipiului Brașov cu nr. 103.797/2020 completată cu  nr. 128.294/2020 și nr. 4.300/2021, prin care S.C. FABRICA DE LAPTE BRAȘOV S.A. cu sediul în Covasna, str. Apei, nr. 109, Baraolt, reprezentată de avocat Durbacă Alexandrina Adina, conform împuternicirii avocațiale nr. 138039/2020, în calitate de proprietară a imobilului situat în Brașov, str. Făgetului nr. 13, înscris în C.F. nr. 137863 Brașov, nr. cad. 137863, 137863-C1, 137863-C2, în suprafață de 461 m.p., solicită acordul Consiliului Local al Municipiului Brașov pentru executarea lucrărilor de demolare casă și refacere împrejmuire, conform cerințelor înscrise în C.U. nr. 465 din 25.02.2019 prelungit până la data de 24.02.2021;
În urma verificărilor evidențelor de carte funciară din care rezultă că pe str. Făgetului nr. 11, imobilul proprietatea S.C. FABRICA DE LAPTE BRAȘOV S.A., se învecinează cu Municipiul Brașov, care deține o suprafață de 65 m.p., înscrisă în C.F. nr. 139428 Brașov, nr. top. 75/6;
Având în vedere prevederile art. 612 din Codul Civil;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c), art. 139, alin. (2), art. 154, alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
 
Art. 1. Consiliul Local al Municipiului Brașov își exprimă acordul pentru demolare casă și refacere împrejmuire, pe terenul situat în Brașov, str. Făgetului nr. 13, identificat în C.F. nr. 137863 Brașov, nr. cad. 137863, 137863-C1, 137863-C2, aflat în proprietatea S.C. FABRICA DE LAPTE BRAȘOV S.A., lucrări executate pe limita de hotar.
 
 
 
Art. 2. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Tehnică - Serviciul Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.