Hotărârea nr. 57/2021

Modificarea art. 1, art. 4 și art. 5 din H.C.L. nr. 456 din 14.08.2020 privind declanșarea procedurii de expropriere pentru cauză de utilitate publică privind imobilul situat în Brașov - str. Argintului.
 
 
 
HOTĂRÂREA Nr. 57
din data de 27  ianuarie  2021
 
 
 
Pentru: modificarea art. 1, art. 4 și art. 5 din H.C.L. nr. 456 din 14.08.2020 privind declanșarea procedurii de expropriere pentru cauză de utilitate publică privind imobilul situat în Brașov - str. Argintului;
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 27 ianuarie 2021;
Analizând Referatul de aprobare nr. 4.400 din 2021, al Primarului Municipiului Brașov, în calitate de inițiator;
Văzând Raportul de specialitate al Serviciului Cadastru, Valorificare, Registru Agricol şi Fond Funciar din cadrul Direcţiei Juridice şi de Administraţie Publică Locală, prin care se propune modificarea art. 1, art. 4 și art. 5 din H.C.L. nr. 456 din 14.08.2020 privind declanșarea procedurii de expropriere pentru cauză de utilitate publică privind imobilul situat în Brașov - str. Argintului;
Având în vedere prevederile Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local, actualizată;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 87, alin. (5), art. 106, alin. (3), art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c), art. 139, alin. (3), lit. g), art. 154, alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
Art. 1. Se modifică art. 1 din H.C.L. nr. 456 din 14.08.2020, şi care va avea următorul conținut:
,,Art. 1. Se aprobă declanșarea procedurii de expropriere pentru cauză de utilitate publică a imobilului proprietate privată înscris inițial în C.F. nr. 111264 Brașov, cu nr. top. 9429/1/1/25 și transcris în C.F. nr. 168442 Brașov, cu nr.cad. 168442 și suprafața de 4.458 m.p. aferent obiectivului de investiții - strada Argintului.”
 
 
Art. 2. Se modifică art. 4 din H.C.L. nr. 456 din 14.08.2020, şi care va avea următorul conținut:
,,Art. 4. Se aprobă suma aferentă despăgubirii pentru imobilul expropriat în valoare de 371.797,20 lei.”
 
 
Art. 3. Se modifică art. 5 din H.C.L. nr. 456 din 14.08.2020, şi care va avea următorul conținut:
,,Art. 5. Se aprobă alocarea de la bugetul local al Municipiului Brașov a sumei totale de 371.797,20 lei, reprezentând valoarea despăgubirii ce se va acorda proprietarilor Miriuț Nicolae pentru cota de 2241/6250 și Vlădărean Gabriel-Nicolae și soția Vlădărean Mioara-Cătălina pentru cota de 4009/6250, care va fi virată într-un cont deschis pe numele expropriatorului la dispoziția proprietarilor imobilului în termen de 15 zile de la data adoptării prezentei.”
 
 
Art. 4. Hotărârea Consiliului Local nr. 456 din 14.08.2020 astfel modificată, va fi republicată.
 
 
Art. 5. Primarul Municipiului Brașov, prin Direcția Juridică și de Administrație Publică Locală - Serviciul Cadastru, Valorificare, Registru Agricol și Fond Funciar, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.
 
 
 
HOTĂRÂREA Nr. 456  din data de 14  august  2020
Republicată conform H.C.L. nr. 57 din  27  ianuarie  2021
 
 
 
 
 
 
Privind: declanșarea procedurii de expropriere pentru cauză de utilitate publică privind imobilul situat în Brașov - strada Argintului;
 
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 27 ianuarie 2021;
Analizând Referatul de aprobare nr. 4.400 din 2021, al Primarului Municipiului Brașov, în calitate de inițiator;
Văzând Raportul de specialitate al Serviciului Cadastru, Valorificare, Registru Agricol şi Fond Funciar din cadrul Direcţiei Juridice şi de Administraţie Publică Locală, prin care se propune modificarea art. 1, art. 4 și art. 5 din H.C.L. nr. 456 din 14.08.2020 privind declanșarea procedurii de expropriere pentru cauză de utilitate publică privind imobilul situat în Brașov - str. Argintului;
Având în vedere prevederile Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local, actualizată;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 87, alin. (5), art. 106, alin. (3), art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c), art. 139, alin. (3), lit. g), art. 154, alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
Art. 1. Se aprobă declanșarea procedurii de expropriere pentru cauză de utilitate publică a imobilului proprietate privată înscris inițial în C.F. nr. 111264 Brașov, cu nr. top. 9429/1/1/25 și transcris în C.F. nr. 168442 Brașov, cu nr. cad. 168442 și suprafața de 4.458 m.p. aferent obiectivului de investiții - strada Argintului.
 
 
Art. 2. Se însușește Documentația tehnică topografică a imobilului teren ce face obiectul art. 1, întocmită de Funciara S.R.L. - PFA Petru Valentina Garofița.
 
 
Art. 3. Se însușește Raportul de evaluare nr. 180/51178/2020 a imobilului ce face obiectul art. 1, întocmit de Funciara S.R.L. - expert evaluator Beres Aron.
 
 
Art. 4. Se aprobă suma aferentă despăgubirii pentru imobilul expropriat în valoare de 371.797,20 lei.
 
 
Art. 5. Se aprobă alocarea de la bugetul local al Municipiului Brașov a sumei totale de 371.797,20 lei, reprezentând valoarea despăgubirii ce se va acorda proprietarilor Miriuț Nicolae pentru cota de 2241/6250 și Vlădărean Gabriel-Nicolae și soția Vlădărean Mioara-Cătălina pentru cota de 4009/6250, care va fi virată    într-un cont deschis pe numele expropriatorului la dispoziția proprietarilor imobilului în termen de 15 zile de la data adoptării prezentei.
 
 
Art. 6. Se mandatează Primarul Municipiului Brașov sau persoana legal desemnată de acesta pentru emiterea Deciziei de expropriere.
 
 
Art. 7. Se aprobă actualizarea inventarului domeniului public corespunzător datelor din prezenta hotărâre.
 
 
Art. 8. Primarul Municipiului Brașov, prin Direcția Juridică și de Administrație Publică Locală - Serviciul Cadastru, Valorificare, Registrul Agricol și Fond Funciar și Direcția Economică vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.