Hotărârea nr. 55/2021

Îndreptarea erorii materiale din H.C.L. nr. 628/2020 privind reglementarea situației juridice a imobilului situat în Brașov, str. Făgetului nr. 18.

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 55
din data de 27  ianuarie  2021
 
 
 
 
 
Pentru: îndreptarea erorii materiale din H.C.L. nr. 628/2020 privind reglementarea situației juridice a imobilului situat în Brașov, str. Făgetului nr. 18;
 
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 27 ianuarie 2021;
Analizând Referatul de aprobare nr. 4.090 din 2021, al Primarului Municipiului Brașov, în calitate de inițiator;
Văzând Raportul de specialitate al Serviciului Cadastru, Valorificare, Registru Agricol şi Fond Funciar din cadrul Direcţiei Juridice şi de Administraţie Publică Locală, prin care se propune îndreptarea erorii materiale din H.C.L. nr. 628/2020 privind reglementarea situației juridice a imobilului situat în Brașov, str. Făgetului nr. 18;
Având în vedere prevederile art. 888 din Codul Civil; ale Legii nr. 7/1996 a cadastrului și a publicității imobiliare, cu completările și modificările ulterioare și ale art. 36, alin. (1) din Legea nr. 18/1991 a fondului funciar, cu completările și modificările ulterioare;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 87, alin. (5), art. 106, alin. (3), art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c), art. 139, alin. (3), lit. g), art. 154, alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
Art. 1. Se îndreaptă eroarea materială din Art. 1 din H.C.L. nr. 628 din 27.11.2020, în sensul menţionării corecte a sintagmei "nr. top. 81/7", astfel:
Art. 1. Se atestă apartenența la domeniul privat al Municipiului Brașov a imobilului - teren, în suprafață de 216 m.p., situat în Brașov, str. Făgetului nr. 18, identificat prin C.F. nr. 133426 Brașov, nr. top. 81/7”.
 
 
Art. 2. Hotărârea Consiliului Local nr. 628 din 27.11.2020 astfel îndreptată, va fi republicată.
 
 
Art. 3. Primarul Municipiului Brașov, prin Direcția Juridică și de Administrație Publică Locală - Serviciul Cadastru, Valorificare, Registru Agricol și Fond Funciar, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.
 
 
 
 
 
HOTĂRÂREA Nr. 628 din data de 27  noiembrie  2020
Republicată conform H.C.L. nr. 55 din 27 ianuarie 2021
 
 
 
 
 
Privind: reglementarea situației juridice a imobilului situat în Brașov, str. Făgetului nr. 18;
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 27 ianuarie 2021;
Analizând Referatul de aprobare nr. 4.090 din 2021, al Primarului Municipiului Brașov, în calitate de inițiator;
Văzând Raportul de specialitate al Serviciului Cadastru, Valorificare, Registru Agricol şi Fond Funciar din cadrul Direcţiei Juridice şi de Administraţie Publică Locală, prin care se propune îndreptarea erorii materiale din H.C.L. nr. 628/2020 privind reglementarea situației juridice a imobilului situat în Brașov, str. Făgetului nr. 18;
Având în vedere prevederile art. 888 din Codul Civil; ale Legii nr. 7/1996 a cadastrului și a publicității imobiliare, cu completările și modificările ulterioare și ale art. 36, alin. (1) din Legea nr. 18/1991 a fondului funciar, cu completările și modificările ulterioare;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 87, alin. (5), art. 106, alin. (3), art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c), art. 139, alin. (3), lit. g), art. 154, alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
Art. 1. Se atestă apartenența la domeniul privat al Municipiului Brașov a imobilului - teren, în suprafață de 216 m.p., situat în Brașov, str. Făgetului nr. 18, identificat prin C.F. nr. 133426 Brașov, nr. top. 81/7.
 
 
Art. 2. Primarul Municipiului Brașov, prin Direcția Juridică și de Administrație Publică Locală - Serviciul Cadastru, Valorificare, Registru Agricol și Fond Funciar, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.