Hotărârea nr. 54/2021

Aprobarea cererii de transmitere a unor imobile din domeniul public al Județului Brașov în domeniul public al Municipiului Brașov.

 

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 54
din data de 27  ianuarie  2021

 

 

 

 

Privind: aprobarea cererii de transmitere a unor imobile din domeniul public al Județului Brașov în domeniul public al Municipiului Brașov;

 

 

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 27 ianuarie 2021;

Analizând Referatul de aprobare nr. 4.477 din 2021, al Primarului Municipiului Brașov, în calitate de inițiator;

Având în vedere Raportul de specialitate al Serviciului Cadastru, Valorificare, Registru Agricol şi Fond Funciar din cadrul Direcţiei Juridice şi de Administraţie Publică Locală, prin care se propune aprobarea cererii de transmitere a unor imobile din domeniul public al Județului Brașov în domeniul public al Municipiului Brașov;

Văzând Adresa nr. 19.423/2020 a Consiliului Județean Brașov;

În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (2), lit. c), art. 139, alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a), art. 243, alin. (1), lit. a) și art. 294, alin. (2) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

 

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

 

Art. 1. Se aprobă inițierea procedurii prin înaintarea către Consiliul Județean Brașov a cererii privind trecerea imobilelor situate în Brașov, DJ 103C - tronson 5, DJ 103C - tronson 6, respectiv DJ 103C - tronson 8, identificate conform C.F. nr. 106232 Ghimbav, cu nr. cad. 106232 și suprafața de 7.091 m.p., conform C.F. nr. 154966 Brașov, cu nr. cad. 154966 și suprafața de 9.139 m.p. și respectiv conform C.F. nr. 154968 Brașov, cu nr. cad. 154968 și suprafața de 2.020 m.p., din proprietatea publică a Județului Brașov și administrarea Consiliului Județean Brașov în proprietatea publică a Municipiului Braşov și administrarea Consiliului Local Brașov.

 

 

Art. 2. Prin procedura inițiată se va solicita Consiliului Județean Brașov schimbarea tronsoanelor de drum prevăzute la art. 1 din categoria funcțională a drumurilor de interes județean în categoria funcțională a drumurilor de interes local și se vor clasifica ca străzi.

 

 

Art. 3. Trecerea imobilelor menționate la Art. 1 se face prin Hotărâre a Consiliului Județean Brașov.

 

 

Art. 4. Predarea-preluarea acestor imobile se face pe bază de protocol în termen de 30 de zile de la data emiterii Hotărârii Consiliului Județean Brașov.

 

 

Art. 5. Primarul Municipiului Brașov, prin Direcția Juridică și de Administrație Publică Locală - Serviciul Cadastru, Valorificare, Registru Agricol și Fond Funciar, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.