Hotărârea nr. 52/2021

Alipirea imobilelor situate în Brașov, strada Zaharia Stancu -Tronson 2.

 

 

 

HOTĂRÂREA Nr.  52
din data de 27  ianuarie  2021
 

 

 

 

Privind: alipirea imobilelor situate în Brașov, strada Zaharia Stancu -Tronson 2;

 

 

 

 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 27 ianuarie 2021; Analizând Referatul de aprobare nr. 4.750 din 2021, al Primarului Municipiului Brașov, în calitate de inițiator,
Văzând Raportul de specialitate al Serviciului Cadastru, Valorificare, Registru Agricol şi Fond Funciar din cadrul Direcţiei Juridice şi de Administraţie Publică Locală, prin care se propune alipirea imobilelor situate în Brașov, strada Zaharia Stancu -Tronson 2;
Având în vedere prevederile Legii nr. 7/1996 a cadastrului și a publicității imobiliare, cu completările și modificările ulterioare; ale Ordinului nr. 700/2014 al A.N.C.P.I., cu modificările și completările ulterioare; ale O.G. nr. 43/1997, privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 87, alin. (5), art. 106, alin. (3), art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c), art. 139, alin. (3), lit. g), art. 154, alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
Art. 1. Se atestă apartenenţa la domeniul public al Municipiului Braşov a imobilului - identificat prin C.F. nr. 113376 Brașov, nr. cad. 113376.
 
 
 
Art. 2. Se aprobă alipirea imobilelor situate în Brașov, strada Zaharia Stancu - tronson 2, identificate în C.F. nr. 114168 Brașov, C.F. nr. 114156  Brașov, C.F. nr. 114154 Brașov, C.F. nr. 111665 Brașov, C.F. nr. 114204 Brașov, C.F. nr. 111662 Brașov, C.F. nr. 113376 Brașov, conform Documentației cadastrale de primă înscriere, întocmite de Danina Star S.R.L. - persoană juridică autorizată A.N.C.P.I.
 
 
 
Art. 3. Primarul Municipiului Brașov, prin Direcția Juridică și de Administrație Publică Locală - Serviciul Cadastru, Valorificare, Registru Agricol și Fond Funciar, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.