Hotărârea nr. 50/2021

Reglementarea situației juridice a imobilului situat în Brașov, Calea Feldioarei f.n.

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 50
din data de 27  ianuarie  2021

 

 

 

 

Privind: reglementarea situației juridice a imobilului situat în Brașov, Calea Feldioarei f.n.;

 

 

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 27 ianuarie 2021;
Analizând Referatul de aprobare nr. 4.384 din 2021, al Primarului Municipiului Brașov, în calitate de inițiator;
Văzând Raportul de specialitate al Serviciului Cadastru, Valorificare, Registru Agricol şi Fond Funciar din cadrul Direcţiei Juridice şi de Administraţie Publică Locală, prin care se propune reglementarea situației juridice a imobilului situat în Brașov, Calea Feldioarei f.n.;
Având în vedere prevederile art. 888 din Codul Civil; ale Legii nr. 7/1996 a cadastrului și a publicității imobiliare, cu completările și modificările ulterioare și ale art. 361, alin. (2) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 87, alin. (5), art. 106, alin. (3), art. 129, alin. (1), alin. (2) lit. c), art. 139, alin. (3), lit. g), art. 154, alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
 
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
Art. 1. Se atestă apartenența la domeniul privat al Municipiului Brașov a imobilului - teren, în suprafață de 54 m.p., situat în Brașov, Calea Feldioarei f.n., identificat în C.F. nr. 152115 Brașov, nr. cad. 152115.
 
 
 
Art. 2. Primarul Municipiului Brașov, prin Direcția Juridică și de Administrație Publică Locală - Serviciul Cadastru, Valorificare, Registru Agricol și Fond Funciar, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.