Hotărârea nr. 5/2021

Încheierea execuţiei bugetului local al Municipiului Braşov pe anul 2020 și utilizarea excedentului bugetar în anul 2021.
 
 
 
HOTĂRÂREA Nr. 5
din data de 27  ianuarie  2021
 
 
 
 
Privind: încheierea execuţiei bugetului local al Municipiului Braşov pe anul 2020 și utilizarea excedentului bugetar în anul 2021;
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 27 ianuarie 2021;
Analizând Referatul de aprobare nr. 3.146 din 13.01.2021, al Primarului Municipiului Braşov, în calitate de inițiator;
Văzând Raportul de specialitate al Serviciului Buget - C.F.P. din cadrul Direcției Economice, prin care se propune încheierea execuţiei bugetului local al Municipiului Braşov pe anul 2020 și utilizarea excedentului bugetar în anul 2021;
Având în vedere prevederile art. 58 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; prevederile pct. 5.16.3. din Normele metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2020 aprobate prin O.M.FP. nr. 3155 din 15.12.2020, precum şi prevederile H.C.L. nr. 2 din 31.01.2020 privind încheierea execuției bugetului local al Municipiului Brașov pe anul 2019 și utilizarea excedentului bugetar în anul 2020;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6 și 7 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. b), alin. (4), lit. a), art. 139, alin. (3), lit. a), art. 154, alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
Art. 1. Se aprobă excedentul bugetar al secţiunii de funcţionare a bugetului local rezultat la încheierea exercițiului bugetar al anului 2020, în sumă de 81.695.927,06 lei, constituit ca diferență între veniturile încasate în sumă de 620.710.836,44 lei și cheltuielile efectuate în sumă de 539.014.909,38 lei.
 
 
Art. 2. Se aprobă deficitul bugetar al secţiunii de dezvoltare a bugetului local rezultat la încheierea exercițiului bugetar al anului 2020, în sumă de 127.019.798,90 lei, constituit ca diferență între veniturile încasate în sumă de 121.854.375,40 lei și cheltuielile efectuate în sumă de 248.874.174,30 lei, precum și acoperirea definitivă a acestuia din excedentul bugetului local al anilor precedenți.
 
 
Art. 3. Se aprobă excedentul total al bugetului local al Municipiului Braşov în sumă de 181.613.928,81 lei, constituit din:
- excedentul bugetar al secţiunii de funcţionare a bugetului local înregistrat la data de 31.12.2020 în sumă de 81.695.927,06 lei, conform art. 1 din prezenta hotărâre,
- deficitul bugetar al secţiunii de dezvoltare a bugetului local înregistrat la data de 31.12.2020, în sumă de 127.019.798,90 lei, conform art. 2 din prezenta hotărâre,
- excedentul bugetului local al anilor precedenți în sumă de 226.937.800,65 lei.
 
 
Art. 4. Se aprobă utilizarea excedentului anual al bugetului local al Municipiului Braşov în sumă de 181.613.928,81 lei, pe parcursul anului 2021, pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare.
 
 
Art. 5. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Economică - Serviciul Buget - C.F.P., va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.