Hotărârea nr. 46/2021

Modificarea H.C.L. nr. 91/2019 privind aprobarea participării Municipiului Braşov în calitate de partener în cadrul proiectului „Achiziţie de mijloace de transport public - autobuze electrice cu lungimea de 12 m”, de aprobare a cheltuielilor legate de proiect, precum şi de aprobare a Acordului de parteneriat şi a Protocolului de asociere privind realizarea în comun cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice a unei achiziţii ocazionale.

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 46
din data de 27  ianuarie  2021
 
 
 
 
Pentru: modificarea H.C.L. nr. 91/2019 privind aprobarea participării Municipiului Braşov în calitate de partener în cadrul proiectului „Achiziţie de mijloace de transport public - autobuze electrice cu lungimea de 12 m”, de aprobare a cheltuielilor legate de proiect, precum şi de aprobare a Acordului de parteneriat şi a Protocolului de asociere privind realizarea în comun cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice a unei achiziţii ocazionale;
 
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 27 ianuarie 2021;
Analizând Referatul de aprobare nr. 3.872 din 14.01.2021, al Primarului Municipiului Braşov, în calitate de inițiator;
Văzând Raportul de specialitate al Serviciului Strategii, Programe de Dezvoltare din cadrul Direcției Proiecte și Strategii, prin care se propune modificarea H.C.L. nr. 91/2019 privind aprobarea participării Municipiului Braşov în calitate de partener în cadrul proiectului „Achiziţie de mijloace de transport public - autobuze electrice cu lungimea de 12 m”, de aprobare a cheltuielilor legate de proiect, precum şi de aprobare a Acordului de parteneriat şi a Protocolului de asociere privind realizarea în comun cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice a unei achiziţii ocazionale;
Având în vedere prevederile Ordonanței de Urgență nr. 47/2018 privind stabilirea unor măsuri de urgentare a absorbției fondurilor europene; ale Hotărârii Guvernului nr. 477/2020 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației; ale Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările și completările ulterioare; ale Ordonanței de Urgență nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare; ale Hotărârii nr. 93/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare; ale Hotărârii Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice; ale Ordonanței de Urgență nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, cu modificările și completările ulterioare; ale Ordinului nr. 3.860/2020 pentru modificarea Ghidului solicitantului - Condiţii specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte cu numărul POR/2018/4/4.1/3/în parteneriat, Obiectivul specific 4. 1 - Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reşedinţă de judeţ prin investiţii bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă, aprobat prin Ordinul Viceprim - ministrului, Ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice nr. 6113/2018, cu modificările ulterioare; ale Ordinului de finanțare nr. 4808/24.09.2019 pentru finanțarea proiectului cu titlul ”Achiziție mijloace de transport public- autobuze electrice 12m deal, Brașov, Iași, Sibiu, Slatina, Suceava”;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. b), lit. d), alin. (4), lit. d), lit. e), lit. f), alin. (7), lit. i), lit. n), art. 139, alin. (1), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
Art. 1. Se modifică art. 3, alin. (3), lit. m) din Acordul de parteneriat nr. 19300 din data de 01.03.2019 încheiat în baza H.C.L. nr. 91/2019 privind aprobarea participării Municipiului Braşov în calitate de partener în cadrul proiectului „Achiziţie de mijloace de transport public - autobuze electrice cu lungimea de 12 m”, de aprobare a cheltuielilor legate de proiect, precum şi de aprobare a Acordului de parteneriat şi a Protocolului de asociere privind realizarea în comun cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice a unei achiziţii ocazionale, prin act aditional conform anexei, parte integrantă la prezenta hotărâre, şi care va avea următorul cuprins: 
Art. 3. Roluri și responsabilități în pregătirea și implementarea proiectului
(3) Rolurile şi responsabilităţile unităţii administrativ-teritoriale partenere, corespunzătoare activităţilor şi subactivităţilor din Cererea de finanţare:
     m) Desemnează, prin dispoziţie a reprezentantului legal al UAT, un membru şi un membru supleant în echipa de implementare a proiectului”.
 
 
Art. 2. Se împuternicește domnul Allen Coliban, Primarul Municipiului Brașov să semneze Actul Adițional nr. 1 la Acordul de parteneriat nr. 19300 din data de 01.03.2019, încheiat în baza H.C.L. nr. 91/2019 privind aprobarea participării Municipiului Braşov în calitate de partener în cadrul proiectului „Achiziţie de mijloace de transport public - autobuze electrice cu lungimea de 12 m”, de aprobare a cheltuielilor legate de proiect, precum şi de aprobare a Acordului de parteneriat şi a Protocolului de asociere privind realizarea în comun cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice a unei achiziţii ocazionale.
 
 
Art. 3. Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 91/2019 privind aprobarea participării Municipiului Braşov în calitate de partener în cadrul proiectului „Achiziţie de mijloace de transport public - autobuze electrice cu lungimea de 12 m”, de aprobare a cheltuielilor legate de proiect, precum şi de aprobare a Acordului de parteneriat şi a Protocolului de asociere privind realizarea în comun cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice a unei achiziţii ocazionale, rămân neschimbate.
 
 
Art. 4. H.C.L. nr. 91/2019 privind aprobarea participării Municipiului Braşov în calitate de partener în cadrul proiectului „Achiziţie de mijloace de transport public - autobuze electrice cu lungimea de 12 m”, de aprobare a cheltuielilor legate de proiect, precum şi de aprobare a Acordului de parteneriat şi a Protocolului de asociere privind realizarea în comun cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice a unei achiziţii ocazionale, astfel cum a fost modificată prin prezenta hotărâre, se va republica.
 
 
Art. 5. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcția Proiecte și Strategii - Serviciul Strategii, Programe de Dezvoltare, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.
 
 
 
 
HOTĂRÂREA Nr.  91 din data de 28  februarie  2019
Republicată conform H.C.L. nr. 46  din  27  ianuarie  2021
 
 
 
 
Privind: aprobarea participării Municipiului Braşov în calitate de partener în cadrul proiectului „Achiziţie de mijloace de transport public - autobuze electrice cu lungimea de 12 m”, de aprobare a cheltuielilor legate de proiect, precum şi de aprobare a Acordului de parteneriat şi a Protocolului de asociere privind realizarea în comun cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice a unei achiziţii ocazionale;
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 27 ianuarie 2021;
Analizând Referatul de aprobare nr. 3.872 din 14.01.2021, al Primarului Municipiului Braşov, în calitate de inițiator;
Văzând Raportul de specialitate al Serviciului Strategii, Programe de Dezvoltare din cadrul Direcției Proiecte și Strategii, prin care se propune modificarea H.C.L. nr. 91/2019 privind aprobarea participării Municipiului Braşov în calitate de partener în cadrul proiectului „Achiziţie de mijloace de transport public - autobuze electrice cu lungimea de 12 m”, de aprobare a cheltuielilor legate de proiect, precum şi de aprobare a Acordului de parteneriat şi a Protocolului de asociere privind realizarea în comun cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice a unei achiziţii ocazionale;
Având în vedere prevederile Ordonanței de Urgență nr. 47/2018 privind stabilirea unor măsuri de urgentare a absorbției fondurilor europene; ale Hotărârii Guvernului nr. 477/2020 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației; ale Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările și completările ulterioare; ale Ordonanței de Urgență nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare; ale Hotărârii nr. 93/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare; ale Hotărârii Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice; ale Ordonanței de Urgență nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, cu modificările și completările ulterioare; ale Ordinului nr. 3.860/2020 pentru modificarea Ghidului solicitantului - Condiţii specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte cu numărul POR/2018/4/4.1/3/în parteneriat, Obiectivul specific 4. 1 - Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reşedinţă de judeţ prin investiţii bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă, aprobat prin Ordinul Viceprim - ministrului, Ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice nr. 6113/2018, cu modificările ulterioare; ale Ordinului de finanțare nr. 4808/24.09.2019 pentru finanțarea proiectului cu titlul ”Achiziție mijloace de transport public- autobuze electrice 12m deal, Brașov, Iași, Sibiu, Slatina, Suceava”;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. b), lit. d), alin. (4), lit. d), lit. e), lit. f), alin. (7), lit. i), lit. n), art. 139, alin. (1), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
Art. 1. Se aprobă participarea UAT MUNICIPIUL BRAŞOV ca partener în cadrul proiectului „Achiziţie de mijloace de transport public - autobuze electrice cu lungimea de 12 m”, în vederea depunerii şi obţinerii finanţării acestuia din cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 4, Prioritatea de investiţii 4e, Obiectivul specific 4.1.
 
 
 
Art. 2. Se aprobă Acordul de parteneriat şi anexa acestuia „Detalierea cheltuielilor proiectului”,  ce va fi încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice ca lider de parteneriat şi UAT MUNICIPIUL BRAŞOV, partener, în vederea pregătirii şi implementării în comun a proiectului „Achiziţie de mijloace de transport public - autobuze electrice cu lungimea de 12 m”, conform Anexei 1.
 
 
Art. 3. Se aprobă Protocolul de asociere privind realizarea în comun a unei achiziţii publice ocazionale, încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, lider de parteneriat şi UAT MUNICIPIUL BRAŞOV, în vederea realizării în comun a achiziţiei de mijloace de transport public autobuze electrice cu lungimea de 12 m, staţii de reîncărcare a autobuzelor electrice şi echipamente/sisteme de transport inteligente, în cadrul proiectului „Achiziţie de mijloace de transport public - autobuze electrice cu lungimea de 12 m”, conform Anexei 2.
 
 
Art. 4. Se aprobă achiziţionarea de către MDRAP în numele UAT MUNICIPIUL BRAŞOV, a unui număr de 8 autobuze electrice, cu lungimea de 12 m, 8 staţii de încărcare lentă şi 3 staţii de încărcare rapidă şi a unui număr de 8 echipamente/sisteme de transport inteligente.
 
 
Art. 5. (1) Se aprobă valoarea eligibilă aferentă mijloacelor de transport public, staţiilor de reîncărcare, a echipamentelor/sistemelor de transport inteligente solicitate la finanţare, şi a altor activităţi eligibile proprii din proiect ale UAT MUNICIPIUL BRAŞOV, în cadrul proiectului „Achiziţie de mijloace de transport public - autobuze electrice cu lungimea de 12 m”, în cuantum de 23.046.400,00 lei.
(2) Se aprobă Indicatori tehnico-economici ai proiectului “Achiziţie de mijloace de transport public - autobuze electrice cu lungimea de 12 m” conform Anexei 3.
 
 
Art. 6. Se aprobă contribuţia proprie în proiect a UAT MUNICIPIUL BRAŞOV, reprezentând contribuţia de minimum 2 % din valoarea eligibilă aferentă tuturor activităţilor proprii din proiect, în cuantum de 460.928 lei, reprezentând cofinanţarea proiectului „Achiziţie de mijloace de transport public - autobuze electrice cu lungimea de 12 m”.
 
 
Art. 7. Se aprobă valoarea TVA neeligibilă aferentă cheltuielilor eligibile în cuantum de 3.800.000,00 lei, în condiţiile recuperării acesteia în conformitate cu prevederile Ghidului solicitantului, Condiţii specifice de accesare a fondurilor în cadrul Apelului de proiecte cu numărul Por/2018/4/4.1/3/în parteneriat, Axa prioritară 4, Prioritatea de investiţii 4e şi a art. 9, lit. o) din O.U.G. nr. 40/2015, privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, cu modificările şi completările ulterioare, şi achitarea eventualelor cheltuieli neeligibile corespunzătoare investiţiilor aferente UAT MUNICIPIUL BRAŞOV în cadrul proiectului „Achiziţie de mijloace de transport public - autobuze electrice cu lungimea de 12 m”.
 
 
Art. 8. Se vor asigura sumele reprezentând cheltuielile conexe ce pot apărea pe durata implementării activităţilor proprii ale proiectului „Achiziţie de mijloace de transport public - autobuze electrice cu lungimea de 12 m”, pentru implementarea în condiţii optime a investiţiilor propuse şi a activităţilor complementare acestora.
 
 
Art. 9. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării investiţiilor aferente UAT MUNICIPIUL BRAŞOV în cadrul proiectului Achiziţie de mijloace de transport public - autobuze electrice cu lungimea de 12 m”, în condiţiile rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din fondurile europene şi structurale de investiţii.
 
 
Art. 10. Se împuterniceşte domnul George Scripcaru, Primarul Municipiului Braşov să semneze Acordul de parteneriat şi Protocolul de asociere privind realizarea în comun a unei achiziţii publice ocazionale ce va fi încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice - lider de proiect şi UAT MUNICIPIUL BRAŞOV cât şi toate documentele care decurg din acestea în limita sumelor aprobate şi detaliate prin prezenta hotărâre.
 
 
Art. 11. Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Consiliului Local nr. 525 din 26 septembrie 2018 privind aprobarea participării Municipiului Braşov în calitate de partener în cadrul proiectului ”Achiziţia de mijloace de transport public - autobuze electrice cu lungimea de 12 m”, a cheltuielilor necesare, precum şi a Acordului de parteneriat, respectiv, a Protocolului de asociere privind realizarea în comun cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice a unei achiziţii ocazionale, republicată, îşi încetează aplicabilitatea.
 
 
Art. 12. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Relaţii Externe, Cultură şi Evenimente - Serviciul Strategii, Programe de Dezvoltare, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 Anexe

  • Anexa 1 Acord de parteneriat.pdf