Hotărârea nr. 44/2021

Modificarea H.C.L. nr. 414/2018 privind aprobarea participării Municipiului Braşov în calitate de partener în cadrul proiectului „Achiziţie de mijloace de transport public - troleibuze”, de aprobare a cheltuielilor legate de proiect, precum şi de aprobare a Acordului de parteneriat şi a Protocolului de asociere privind realizarea în comun cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice a unei achiziţii ocazionale.
 
 
HOTĂRÂREA Nr.  44
din data de 27  ianuarie  2021
 
 
 
Pentru: modificarea H.C.L. nr. 414/2018 privind aprobarea participării Municipiului Braşov în calitate de partener în cadrul proiectului „Achiziţie de mijloace de transport public - troleibuze”, de aprobare a cheltuielilor legate de proiect, precum şi de aprobare a Acordului de parteneriat şi a Protocolului de asociere privind realizarea în comun cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice a unei achiziţii ocazionale;
 
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 27 ianuarie 2021;
Analizând Referatul de aprobare nr. 3.861 din 14.01.2021, al Primarului Municipiului Braşov, în calitate de inițiator;
Văzând Raportul de specialitate al Serviciului Strategii, Programe de Dezvoltare din cadrul Direcției Proiecte și Strategii, prin care se propune modificarea H.C.L. nr. 414/2018 privind aprobarea participării Municipiului Braşov în calitate de partener în cadrul proiectului „Achiziţie de mijloace de transport public - troleibuze”, de aprobare a cheltuielilor legate de proiect, precum şi de aprobare a Acordului de parteneriat şi a Protocolului de asociere privind realizarea în comun cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice a unei achiziţii ocazionale;
Având în vedere prevederile Ordonanței de Urgență nr. 47/2018 privind stabilirea unor măsuri de urgentare a absorbției fondurilor europene; ale Hotărârii Guvernului nr. 477/2020 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației; ale Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările și completările ulterioare; ale Ordonanței de Urgență nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare; ale Hotărârii nr. 93/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare; ale Hotărârii Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice; ale Ordonanței de Urgență nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, cu modificările și completările ulterioare; Ordinul 6424/2018 privind aprobarea participării în cadrul proiectului ”Achiziție de mijloace de transport public - troleibuze 18 m” și a finanțării cheltuielilor proprii în cadrul acestui proiect; Ordinul 3860/2020 pentru modificarea Ghidului solicitantului - Condiţii specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte cu numărul POR/2018/4/4.1/3/în parteneriat, Obiectivul specific 4. 1 - Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reşedinţă de judeţ prin investiţii bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă, aprobat prin Ordinul Viceprim - ministrului, Ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice nr. 6113/2018, cu modificările ulterioare; Ordinului de finanțare nr. 4253/17.05.2019 pentru finanțarea proiectului cu titlul ”Achiziție mijloace de transport public - troleibuze 18 m, Brașov;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. b), lit. d), alin. (4), lit. d), lit. e), lit. f), alin. (7), lit. i), lit. n), art. 139, alin. (1), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
Art. 1. Se modifică art. 3, alin. (3), lit. k) din Acordul de parteneriat nr. 64380 din data de 26.07.2018 încheiat în baza H.C.L. nr. 414/2018 privind aprobarea participării Municipiului Braşov în calitate de partener în cadrul proiectului „Achiziţie de mijloace de transport public - troleibuze”, de aprobare a cheltuielilor legate de proiect, precum şi de aprobare a Acordului de parteneriat şi a Protocolului de asociere privind realizarea în comun cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice a unei achiziţii ocazionale, prin act adițional conform anexei, parte integrantă la prezenta hotărâre, şi care va avea următorul cuprins: 
Art. 3. Roluri și responsabilități în pregătirea și implementarea proiectului
(3) Rolurile şi responsabilităţile unităţii administrativ-teritoriale partenere, corespunzătoare activităţilor şi subactivităţilor din Cererea de finanţare:
 
     k) Desemnează, prin dispoziţie a reprezentantului legal al UAT, un membru şi un membru supleant în echipa de implementare a proiectului.
 
 
Art. 2. Se împuternicește domnul Allen Coliban, Primarul Municipiului Brașov să semneze Actul Adițional nr. 3 la Acordul de parteneriat nr. 64380 din data de 26.07.2018, încheiat în baza H.C.L. nr. 414/2018 privind aprobarea participării Municipiului Braşov în calitate de partener în cadrul proiectului „Achiziţie de mijloace de transport public - troleibuze”, de aprobare a cheltuielilor legate de proiect, precum şi de aprobare a Acordului de parteneriat şi a Protocolului de asociere privind realizarea în comun cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice a unei achiziţii ocazionale, republicată.
 
 
Art. 3. Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 414/2018 privind aprobarea participării Municipiului Braşov în calitate de partener în cadrul proiectului „Achiziţie de mijloace de transport public - troleibuze”, de aprobare a cheltuielilor legate de proiect, precum şi de aprobare a Acordului de parteneriat şi a Protocolului de asociere privind realizarea în comun cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice a unei achiziţii ocazionale, republicată, rămân neschimbate.
 
 
Art. 4. H.C.L. nr. 414/2018 privind aprobarea participării Municipiului Braşov în calitate de partener în cadrul proiectului „Achiziţie de mijloace de transport public - troleibuze”, de aprobare a cheltuielilor legate de proiect, precum şi de aprobare a Acordului de parteneriat şi a Protocolului de asociere privind realizarea în comun cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice a unei achiziţii ocazionale, republicată conform H.C.L. nr. 623/2018, H.C.L. nr. 750/2018 și H.C.L. nr. 60/2019, astfel cum a fost modificată prin prezenta hotărâre se va republica.
 
 
Art. 5. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcția Proiecte și Strategii - Serviciul Strategii, Programe de Dezvoltare, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.
 
 
 
 
HOTĂRÂREA Nr. 414 din data de 25  iulie  2018
Republicată conform H.C.L. nr. 623/2018; H.C.L. nr. 750/2018; H.C.L. nr. 60/2019 şi
conform H.C.L. nr.  44 din 27  ianuarie  2021
 
 
 
 
 
 
 
Privind: aprobarea participării Municipiului Braşov în calitate de partener în cadrul  proiectului „Achiziţie de mijloace de transport public - troleibuze”, de aprobare a cheltuielilor legate de proiect, precum şi de aprobare a Acordului de parteneriat şi a Protocolului de asociere privind realizarea în comun cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice a unei achiziţii ocazionale;
 
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 27 ianuarie 2021;
Analizând Referatul de aprobare nr. 3.861 din 14.01.2021, al Primarului Municipiului Braşov, în calitate de inițiator;
Văzând Raportul de specialitate al Serviciului Strategii, Programe de Dezvoltare din cadrul Direcției Proiecte și Strategii, prin care se propune modificarea H.C.L. nr. 414/2018 privind aprobarea participării Municipiului Braşov în calitate de partener în cadrul proiectului „Achiziţie de mijloace de transport public - troleibuze”, de aprobare a cheltuielilor legate de proiect, precum şi de aprobare a Acordului de parteneriat şi a Protocolului de asociere privind realizarea în comun cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice a unei achiziţii ocazionale;
Având în vedere prevederile Ordonanței de Urgență nr. 47/2018 privind stabilirea unor măsuri de urgentare a absorbției fondurilor europene; ale Hotărârii Guvernului nr. 477/2020 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației; ale Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările și completările ulterioare; ale Ordonanței de Urgență nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare; ale Hotărârii nr. 93/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare; ale Hotărârii Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice; ale Ordonanței de Urgență nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, cu modificările și completările ulterioare; Ordinul 6424/2018 privind aprobarea participării în cadrul proiectului ”Achiziție de mijloace de transport public - troleibuze 18 m” și a finanțării cheltuielilor proprii în cadrul acestui proiect; Ordinul 3860/2020 pentru modificarea Ghidului solicitantului - Condiţii specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte cu numărul POR/2018/4/4.1/3/în parteneriat, Obiectivul specific 4. 1 - Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reşedinţă de judeţ prin investiţii bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă, aprobat prin Ordinul Viceprim - ministrului, Ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice nr. 6113/2018, cu modificările ulterioare; Ordinului de finanțare nr. 4253/17.05.2019 pentru finanțarea proiectului cu titlul ”Achiziție mijloace de transport public - troleibuze 18 m, Brașov;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. b), lit. d), alin. (4), lit. d), lit. e), lit. f), alin. (7), lit. i), lit. n), art. 139, alin. (1), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
Art. 1. Se aprobă participarea U.A.T. MUNICIPIUL BRAŞOV ca partener în cadrul proiectului „Achiziţie de mijloace de transport public - troleibuze”, în vederea depunerii şi obţinerii finanţării acestuia din cadrul Programului Operaţional Regional 2014 - 2020, Axa prioritară 4, Prioritatea de investiţii 4e, Obiectivul specific 4.1.
 
 
 
Art. 2. Se aprobă Acordul de parteneriat ce va fi încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice ca lider de parteneriat şi U.A.T. MUNICIPIUL BRAŞOV, partener, în vederea pregătirii şi implementării în comun a proiectului „Achiziţie de mijloace de transport public - troleibuze”, conform Anexei 1.
 
 
Art 3. Se aprobă Protocolul de asociere privind realizarea în comun a unei achiziţii publice ocazionale, încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, lider de parteneriat şi U.A.T. MUNICIPIUL BRAŞOV, în vederea realizării în comun a achiziţiei de mijloace de transport public - troleibuze, în cadrul proiectului „Achiziţie de mijloace de transport public - troleibuze”, conform Anexei 2.
 
 
Art. 4. Se aprobă indicatorii tehnico - economici ai proiectului „Achiziţie de mijloace de transport public - troleibuze” astfel cum sunt evidenţiaţi în Anexa nr. 3.”
 
 
Art. 5. Se aprobă achiziţionarea de către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, în numele U.A.T. MUNICIPIUL BRAŞOV, a unui număr de 26 troleibuze articulate, cu lungimea de aproximativ 18 m.
 
 
Art. 6. Alin. (1) Se aprobă valoarea eligibilă aferentă mijloacelor de transport public solicitate la finanţare şi a altor activităţi eligibile proprii din proiect ale U.A.T. MUNICIPIUL BRAŞOV, în cadrul proiectului ”Achiziţie de mijloace de transport public - troleibuze”, în cuantum de 78.113.050 lei.
Alin. (2) Se modifică Anexa 3 la H.C.L. nr. 414/2018 privind aprobarea participării Municipiului Braşov în calitate de partener în cadrul proiectului „Achiziţie de mijloace de transport public - troleibuze”, republicată, conform  Anexei 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.
 
Art. 7. Se aprobă contribuţia proprie în proiect a U.A.T. MUNICIPIUL BRAŞOV, reprezentând contribuţia de minimum 2 % din valoarea eligibilă aferentă tuturor activităţilor proprii din proiect, în cuantum de 1.562.261 lei, reprezentând cofinanţarea proiectului ”Achiziţie de mijloace de transport public - troleibuze”.
 
 
Art. 8. Se aprobă valoarea TVA neeligibilă aferentă cheltuielilor eligibile în cuantum de 14.820.000 lei, în condiţiile recuperării acesteia în conformitate cu prevederile Ghidului solicitantului, Condiţii specifice de accesare a fondurilor în cadrul Apelului de proiecte cu numărul Por/2018/4/4.1/3/în parteneriat, Axa prioritară 4, Prioritatea de investiţii 4e şi a art. 9, lit. o) din O.U.G. 40/2015, privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi achitarea eventualelor cheltuieli neeligibile corespunzătoare investiţiilor aferente UAT MUNICIPIUL BRAŞOV în cadrul proiectului „Achiziţie de mijloace de transport public - troleibuze”.
 
 
Art. 9. Se vor asigura sumele reprezentând cheltuielile conexe ce pot apărea pe durata implementării activităţilor proprii ale proiectului „Achiziţie de mijloace de transport public - troleibuze”, pentru implementarea în condiţii optime a investiţiilor propuse şi a activităţilor complementare acestora.
 
 
Art. 10. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării investiţiilor aferente U.A.T. MUNICIPIUL BRAŞOV, în cadrul proiectului „Achiziţie de mijloace de transport public - troleibuze”, în condiţiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din fondurile europene şi structurale de investiţii.
 
 
Art. 11. Se aprobă modificarea şi completarea Acordului de parteneriat nr. 64380 din data de 26.07.2018 încheiat în baza H.C.L. nr. 414/2018 privind aprobarea participării Municipiului Braşov în calitate de partener în cadrul proiectului „Achiziţie de mijloace de transport public - troleibuze”, de aprobare a cheltuielilor legate de proiect, precum şi de aprobare a Acordului de parteneriat şi a Protocolului de asociere privind realizarea în comun cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice a unei achiziţii ocazionale, după cum urmează:
  1. Se modifică art. 3, alin. (4) privind Contribuţia la finanţarea cheltuielilor totale ale Proiectului după cum urmează:
Lider de parteneriat:
- Valoarea totală a activităţilor proprii incluse în proiect: 540.000,00 lei;
- Valoarea corespunzătoare activităţilor neeligibile proprii din proiect (în lei şi %):0;
- Valoarea eligibilă aferentă activităţilor proprii incluse din proiect: 540.000,00 lei
- Valoarea contribuţiei liderului de parteneriat la valoarea eligibilă aferentă activităţilor proprii incluse în proiect (în lei şi %): 81.000,00 lei, reprezentând 15 % din valoarea eligibilă aferentă activităţilor proprii incluse în proiect.
Partener:
- Valoarea totală a activităţilor proprii incluse în proiect: 92.933.050 lei;
- Valoare TVA: 14.838.050 lei;
- Valoarea corespunzătoare activităţilor neeligibile proprii din proiect (în lei şi %): 0;
- Valoarea TVA neeligibilă aferentă cheltuielilor eligibile: 14.820.000 lei;
- Valoarea TVA eligibilă aferentă cheltuielilor eligibile: 18.050,00 lei;
- Valoarea eligibilă totală a activităţilor proprii incluse în proiect: 78.113.050 lei;
- Valoarea contribuţiei partenerului la valoarea eligibilă aferentă activităţilor proprii incluse în proiect (în lei şi %): 1.562.261 lei, reprezentând 2 % din valoarea eligibilă totală a proiectului.
  1. Se aprobă anexa la Acordul de parteneriat nr. 64380 din data de 26.07.2018 ”Detalierea cheltuielilor proiectului”, conform Anexei 2, parte integrantă din prezenta hotărâre.
  2. Modificările şi completările Acordului de parteneriat nr. 64380 din data de 26.07.2018 se vor efectua prin Act adiţional nr. 2, conform Anexei 3, parte integrantă din prezenta hotărâre.
 
Art. 12. Se împuterniceşte domnul George Scripcaru, Primarul Municipiului Braşov să semneze Acordul de parteneriat şi Protocolul de asociere privind realizarea în comun a unei achiziţii publice ocazionale ce va fi încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice - lider de proiect şi U.A.T. MUNICIPIUL BRAŞOV.
 
 
Art. 13. Se împuterniceşte domnul George Scripcaru, Primarul Municipiului Braşov, să semneze Actul Adiţional la Acordul de parteneriat nr. 64.380 din data de 26.07.2018, încheiat în baza H.C.L. nr. 414/2018 privind aprobarea participării Municipiului Braşov în calitate de partener în cadrul proiectului „Achiziţie de mijloace de transport public – troleibuze”, de aprobare a cheltuielilor legate de proiect, precum şi de aprobare a Acordului de parteneriat şi a Protocolului de asociere privind realizarea în comun cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice a unei achiziţii ocazionale.
 
 
Art. 14. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

 Anexe

  • Anexa 1 Acord de parteneriat.pdf