Hotărârea nr. 42/2021

Organizarea Comisiei mixte tehnice pentru înfiinţarea Ariei protejate (Parcul Natural) Braşovia (CMTIAPB) şi stabilirea componenţei acesteia.
 
 
HOTĂRÂREA Nr. 42
din data de 27  ianuarie  2021
 
 
 
 
 
Privind: organizarea Comisiei mixte tehnice pentru înfiinţarea Ariei protejate (Parcul Natural) Braşovia (CMTIAPB) şi stabilirea componenţei acesteia;
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 27 ianuarie 2021;
Analizând Referatul de aprobare nr. 6.810 din 22.01.2021, al Primarului Municipiului Braşov, în calitate de inițiator;
Având în vedere Raportul de specialitate al Compartimentul Protecţia Mediului din cadrul Arhitect Șef, prin care se propune organizarea Comisiei mixte tehnice pentru înfiinţarea Ariei protejate (Parcul Natural) Braşovia (CMTIAPB) şi stabilirea componenţei acesteia;
În scopul îmbunătăţirii calităţii vieții, a nivelului de confort al cetățenilor și dezvoltării spaţiale sustenabile a Municipiului Brașov, precum şi în vederea conservării biodiversităţii şi a dezvoltării turismului sustenabil;
Având în vedere propunerile făcute în plenul ședinței ordinare, de numire a 3 consilieri locali, respectiv: din partea USR dl. Crican Cezar-Alexandru; din partea PNL d-na Diaconu Pamela-Maria și din partea PSD d-na Stancu Raluca-Maria;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 2 și 5 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 127, alin. (3), art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. d), alin. (7), lit. i), lit. j), art. 139, alin. (1), art. 154, alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
Art. 1. Se aprobă organizarea Comisiei mixte tehnice pentru înfiinţarea Ariei protejate (Parcul Natural) Braşovia (CMTIAPB), ca şi organ consultativ cu atribuţii de analiză, expertizare tehnică şi consultanţă, care asigură fundamentarea și susținerea procedurii de înfiinţare a Ariei Protejate (Parc Natural) Braşovia în Municipiul Braşov.
 
 
Art. 2. Se stabileşte componenţa comisiei arătate la Art. 1, şi anume:
- 3 consilieri locali, respectiv: Crican Cezar-Alexandru, Diaconu Pamela-Maria și Stancu Raluca-Maria;
- 3 membri din aparatul de specialitate al primarului;
- 4 membri dintre iniţiatorii conceptului de proiect "Parc Natural Braşovia";
- 3 membri, specialişti în domeniile: conservarea naturii, silvicultură, geoştiinţe, ştiinţe biologice, sociologie, economie, legislativ-juridic, şi/sau cu experienţă în înfiinţarea ariilor protejate şi care vor fi selectaţi prin apel public.
 
 
Art. 3. Obiectivele, perioada de desfăşurare a activităţii comisiei, regulamentul de organizare şi funcţionare a acesteia, precum şi planul de lucrări se vor aproba, ulterior, prin hotărâre de consiliul local.
 
 
Art. 4. Primarul Municipiului Braşov, prin Arhitect Şef - Compartimentul Protecţia Mediului, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.