Hotărârea nr. 40/2021

Aprobarea Raportului pe trimestrul IV 2020 privind stadiul realizării măsurilor din Planul integrat de calitate a aerului în Municipiul Braşov.
 
 
 
HOTĂRÂREA Nr. 40
din data de 27  ianuarie  2021
 
 
 
 
 
Pentru: aprobarea Raportului pe trimestrul IV 2020 privind stadiul realizării măsurilor din Planul integrat de calitate a aerului în Municipiul Braşov;
 
 
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 27 ianuarie 2021;
Analizând Referatul de aprobare nr. 3.663 din 14.01.2021, al Primarului Municipiului Braşov, în calitate de inițiator;
Văzând Raportul de specialitate al Compartimentului Protecţia Mediului din cadrul Arhitect Șef, prin care se propune aprobarea Raportului pe trimestrul IV 2020 privind stadiul realizării măsurilor din Planul integrat de calitate a aerului în Municipiul Braşov;
Având în vedere prevederile Legii nr. 104/2011, privind calitatea aerului înconjurător, cu modificările şi completările ulterioare; ale Ordinului ministrului mediului nr. 598/2018 privind aprobarea listelor cu unităţile administrativ-teritoriale întocmite în urma încadrării în regimuri de gestionare a ariilor din zonele şi aglomerările prevăzute în anexa nr. 2 la Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător şi ale Hotărârii Guvernului României nr. 257/2015 privind aprobarea Metodologiei de elaborare a planurilor de calitatea aerului, a planurilor de acţiune pe termen scurt şi a planurilor de menţinere a calităţii aerului;
Ţinând cont de modelul (macheta) pentru raportarea trimestrială şi anuală a stadiului realizării măsurilor din Planul integrat de calitate a aerului în Municipiul Braşov, pus la dispoziție de către autoritatea centrală pentru protecţia mediului (ANPM/CECA) prin autorităţile publice teritoriale pentru protecţia mediului, respectiv Agenţia pentru Protecţia Mediului Braşov;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 2 și 5 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. d), alin. (7) lit. i), art. 139, alin. (1), art. 154, alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
 
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
Art. 1. Se aprobă Raportul pe trimestrul IV 2020 privind stadiul realizării măsurilor din Planul integrat de calitate a aerului în Municipiul Braşov, conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
 
 
 
Art. 2. Primarul Municipiului Braşov, prin Arhitect Şef - Compartimentul Protecţia Mediului, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 Anexe

  • Anexa_Raport_Stadiu masuri PICA_Mun.Brasov_trim.IV 2020_matrice -.pdf