Hotărârea nr. 38/2021

Modificarea H.C.L. nr. 480 din 22.08.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți realizării obiectivului de investiții “Eficientizare energetică a clădirilor din Municipiul Brașov - Colegiul Național Dr. Ioan Meșotă - Corp A + Sală Sport”.
 
 
 
HOTĂRÂREA Nr. 38
din data de 27  ianuarie  2021
 
 
 
 
 
Pentru: modificarea H.C.L. nr. 480 din 22.08.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți realizării obiectivului de investiții Eficientizare energetică a clădirilor din Municipiul Brașov - Colegiul Național Dr. Ioan Meșotă - Corp A + Sală Sport”;
 
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 27 ianuarie 2021;
Analizând Referatul de aprobare nr. 3.724 din 14.01.2021, al Primarului Municipiului Braşov, în calitate de inițiator;
Având în vedere Raportul de specialitate al Serviciului Investiţii din cadrul Direcţiei Tehnice, prin care se propune modificarea H.C.L. nr. 480 din 22.08.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți realizării obiectivului de investiții Eficientizare energetică a clădirilor din Municipiul Brașov - Colegiul Național Dr. Ioan Meșotă - Corp A + Sală Sport”;
Văzând Devizul General actualizat;
Având în vedere prevederile H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. b), alin. (4), lit. d), art. 139, alin. (1), art. 154, alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
Art. 1. Se modifică Art. 1 din H.C.L. nr. 480 din 22.08.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți realizării obiectivului de investiții Eficientizare energetică a clădirilor din Municipiul Brașov - Colegiul Național Dr. Ioan Meșotă - Corp A + Sală Sport”, şi care va avea următorul cuprins:
Art. 1. Se aprobă indicatorii tehnico - economici aferenți realizării obiectivului de investiții Eficientizare energetică a clădirilor din Municipiul Brașov - Colegiul Național Dr. Ioan Meșotă - Corp A + Sală Sport”, după cum urmează:
- valoare totală: - 5.770.194,10 lei inclusiv TVA
- din care C + M: - 4.837.347,52 lei inclusiv TVA
Termen de execuție: 18 luni calendaristice"
 
 
 
Art. 2. Hotărârea Consiliului Local nr. 480 din 22.08.2018, astfel modificată, se va republica.
 
 
 
Art. 3. Primarul Municipiului Brașov, prin Direcția Tehnică - Serviciul Investiții, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.
 
 
 
 
HOTĂRÂREA Nr. 480 din data de 22  august  2018
Republicată conform H.C.L. nr. 38  din 27 ianuarie 2021
 
 
 
 
Privind: aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi realizării obiectivului de investiţii “Eficientizarea energetică a clădirilor din Municipiul Braşov - Colegiul Naţional Dr. Ioan Meşotă - Corp A şi sală de sport“;
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 27 ianuarie 2021;
Analizând Referatul de aprobare nr. 3.724 din 14.01.2021, al Primarului Municipiului Braşov, în calitate de inițiator;
Având în vedere Raportul de specialitate al Serviciului Investiţii din cadrul Direcţiei Tehnice, prin care se propune modificarea H.C.L. nr. 480 din 22.08.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți realizării obiectivului de investiții Eficientizare energetică a clădirilor din Municipiul Brașov - Colegiul Național Dr. Ioan Meșotă - Corp A + Sală Sport”;
Văzând Devizul General actualizat;
Având în vedere prevederile H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. b), alin. (4), lit. d), art. 139, alin. (1), art. 154, alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
Art. 1. Se aprobă indicatorii tehnico - economici aferenți realizării obiectivului de investiții Eficientizare energetică a clădirilor din Municipiul Brașov - Colegiul Național Dr. Ioan Meșotă - Corp A + Sală Sport”, după cum urmează:
- valoare totală: - 5.770.194,10 lei inclusiv TVA
- din care C + M: - 4.837.347,52 lei inclusiv TVA
Termen de execuție: 18 luni calendaristice
 
 
 
Art. 2. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Tehnică - Serviciul Investiţii va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 Anexe

  • Deviz general actualizat.pdf