Hotărârea nr. 35/2021

Ajustarea tarifului pentru “Fondanți chimici cu inhibator de coroziune” cuprins în anexa nr. 1 din H.C.L. nr. 791/2018, republicată, privind aprobarea tarifelor pentru activitățile specifice serviciului de deszăpezire desfășurate de prestatorii serviciilor publice delegate, pe raza municipiului Brașov.
 
HOTĂRÂREA Nr. 35
din data de 27  ianuarie  2021
 
 
 
Privind: ajustarea tarifului pentru “Fondanți chimici cu inhibator de coroziune” cuprins în anexa nr. 1 din H.C.L. nr. 791/2018, republicată, privind aprobarea tarifelor pentru activitățile specifice serviciului de deszăpezire desfășurate de prestatorii serviciilor publice delegate, pe raza municipiului Brașov;
 
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 27 ianuarie 2021;
Analizând Referatul de aprobare nr. 3.260 din 13 ianuarie 2021, al Primarului Municipiului Braşov, în calitate de inițiator;
Văzând Raportul de specialitate al Serviciului Urmărire Contracte, Salubrizare și Deszăpezire din cadrul Direcţiei Tehnice, prin care se propune ajustarea tarifului pentru “Fondanți chimici cu inhibator de coroziune” cuprins în anexa nr. 1 din H.C.L. nr. 791/2018, republicată, privind aprobarea tarifelor pentru activitățile specifice serviciului de deszăpezire desfășurate de prestatorii serviciilor publice delegate, pe raza municipiului Brașov;
Având în vedere prevederile art. 6, lit. k), lit. l) și art. 9, lit. g) din Legea nr. 101/2006 privind serviciul de salubrizare a localităților; ale art. 6.2, lit. a) din Acordul Cadru nr. 195/64500 din 12.07.2019 și ale art. 65 din H.C.L. nr. 149/2017, republicată, privind Regulamentul Cadru al serviciului de salubrizare și deszăpezire a Municipiului Brașov;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 129, alin. (2), lit. d), alin. (7), lit. m), art. 139, alin. (1), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
Art. 1. Se ajustează tariful pentru “Fondanți chimici cu inhibator de coroziune” cuprins în anexa nr. 1 din H.C.L. nr. 791/2018, republicată, privind aprobarea tarifelor pentru activitățile specifice serviciului de salubrizare desfășurate de prestatorii serviciilor publice delegate, pe raza Municipiului Brașov, conform Anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.
 
 
Art. 2. Hotărârea Consiliului Local nr. 791/2018 privind aprobarea tarifelor pentru activitățile specifice serviciului de salubrizare desfașurate de prestatorii serviciilor publice delegate, pe raza Municipiului Brașov, republicată, astfel modificată, va fi republicată.
 
 
Art. 3. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Tehnică - Serviciul Urmărire Contracte, Salubrizare și Deszăpezire, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.
 
 
 
 
HOTĂRÂREA Nr. 791 din data de 21  decembrie  2018
Republicată conform H.C.L. nr. 33/2020 și conform H.C.L. nr. 35 din 27 ianuarie 2021
 
 
 
 
Privind: ajustarea tarifelor pentru activităţile specifice serviciului de salubrizare desfăşurate de prestatorii serviciilor publice delegate, pe raza municipiului Braşov;
 
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 27 ianuarie 2021;
Analizând Referatul de aprobare nr. 3.260 din 13 ianuarie 2021, al Primarului Municipiului Braşov, în calitate de inițiator;
Văzând Raportul de specialitate al Serviciului Urmărire Contracte, Salubrizare și Deszăpezire din cadrul Direcţiei Tehnice, prin care se propune ajustarea tarifului pentru “Fondanți chimici cu inhibator de coroziune” cuprins în anexa nr. 1 din H.C.L. nr. 791/2018, republicată, privind aprobarea tarifelor pentru activitățile specifice serviciului de deszăpezire desfășurate de prestatorii serviciilor publice delegate, pe raza municipiului Brașov;
Având în vedere prevederile art. 6, lit. k), lit. l) și art. 9, lit. g) din Legea nr. 101/2006 privind serviciul de salubrizare a localităților; ale art. 6.2, lit. a) din Acordul Cadru nr. 195/64500 din 12.07.2019 și ale art. 65 din H.C.L. nr. 149/2017, republicată, privind Regulamentul Cadru al serviciului de salubrizare și deszăpezire a Municipiului Brașov;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 129, alin. (2), lit. d), alin. (7), lit. m), art. 139, alin. (1), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
Art. 1. Se aprobă preţurile unitare pe categorii de lucrări pentru activitatea de salubrizare în Municipiul Braşov, conform Anexei nr. 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.
 
 
Art. 2. Se aprobă tarifele pentru utilizarea depozitului ecologic la nivelul Municipiului Braşov, conform Anexei nr. 2, parte integrantă din prezenta hotărâre.
 
 
Art. 3. Se aprobă preţurile unitare pe categorii de materiale reciclabile, conform Anexei nr. 3, parte integrantă din prezenta hotărâre.
 
 
Art. 4. Odată cu adoptarea prezentei hotărâri, prevederile Art. 7 şi ale Art. 8 din Hotărârea Consiliului Local nr. 573 din 20 decembrie 2012, privind aprobarea actualizării tarifelor pentru activităţile desfăşurate de prestatorii serviciilor publice delegate, pe raza municipiului Braşov, îşi încetează aplicabilitatea.
 
 
Art. 5. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr. 573 din 20 decembrie 2012, privind aprobarea actualizării tarifelor pentru activităţile desfăşurate de prestatorii serviciilor publice delegate, pe raza municipiului Braşov, rămân neschimbate.
 
 
Art. 6. Hotărârea Consiliului Local nr. 573 din 20 decembrie 2012, privind aprobarea actualizării tarifelor pentru activităţile desfăşurate de prestatorii serviciilor publice delegate, pe raza municipiului Braşov astfel modificată, va fi republicată.
 
 
Art. 7. Primarul Municipiului Braşov prin Direcţia Tehnică - Serviciului Urmărire Contracte, Salubrizare şi Deszăpezire va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 Anexe

  • Anexa 1 - Centralizator preturi unitare.pdf