Hotărârea nr. 34/2021

Modificarea H.C.L. nr. 123/2009, republicată, privind aprobarea Regulamentului de desfăşurare a comerţului stradal în Municipiul Braşov.
 
 
HOTĂRÂREA Nr. 34
din data de 27  ianuarie  2021
 
 
 
Pentru: modificarea H.C.L. nr. 123/2009, republicată, privind aprobarea Regulamentului de desfăşurare a comerţului stradal în Municipiul Braşov;
 
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 27 ianuarie 2021;
Analizând Referatul de aprobare nr. 4.406 din 15.01.2021, al Primarului Municipiului Braşov, în calitate de inițiator;
Având în vedere Raportul de specialitate al Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcţiei Tehnice, prin care se propune modificarea H.C.L. nr. 123/2009, republicată, privind aprobarea Regulamentului de desfăşurare a comerţului stradal în Municipiul Braşov;
Văzând adresa emisă de Breasla Cârciumarilor, înregistrată la Primăria Municipiului Braşov sub nr. 120.671 din 25.11.2019;
Având în vedere prevederile art. 64, alin. (5) din Legea nr. 24 din 2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată şi ale H.C.L. nr. 123/2009, republicată, privind aprobarea Regulamentului de desfăşurare a comerţului stradal în Municipiul Braşov;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 3 și 5 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 106, alin. (3), art. 129, alin. (1), alin. (14), art. 139, alin. (1), art. 154, alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
Art. 1. Se modifică Anexa la H.C.L. nr. 123/2009, republicată, privind aprobarea Regulamentului de desfăşurare a comerţului stradal în Municipiul Braşov, prin abrogarea prevederilor art. 14 din prezenta Anexă, cu renumerotarea corespunzătoare a articolelor următoare.
 
 
Art. 2. Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 123/2009, republicată, rămân neschimbate.
 
 
Art. 3. Hotărârea Consiliului Local nr. 123/2009 republicată, astfel modificată, va fi republicată.
 
 
Art. 4. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Tehnică - Serviciul Administrare Patrimoniu și Urbanism Comercial, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.
 
 
 
 
HOTĂRÂREA Nr. 123 din data de 27  februarie  2009
Republicată conform H.C.L. nr. 691/2011; H.C.L. nr. 682/2017; H.C.L. nr. 506/2018; H.C.L. nr. 505/2019; H.C.L. nr. 609/2019; H.C.L. nr. 690/2020 şi conform H.C.L. nr. 34 din 27 ianuarie 2021
 
 
 
 
Privind: aprobarea Regulamentului de desfăşurare a comerţului stradal în Municipiul Braşov;
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 27 ianuarie 2021;
Analizând Referatul de aprobare nr. 4.406 din 15.01.2021, al Primarului Municipiului Braşov, în calitate de inițiator;
Având în vedere Raportul de specialitate al Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcţiei Tehnice, prin care se propune modificarea H.C.L. nr. 123/2009, republicată, privind aprobarea Regulamentului de desfăşurare a comerţului stradal în Municipiul Braşov;
Văzând adresa emisă de Breasla Cârciumarilor, înregistrată la Primăria Municipiului Braşov sub nr. 120.671 din 25.11.2019;
Având în vedere prevederile art. 64, alin. (5) din Legea nr. 24 din 2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată şi ale H.C.L. nr. 123/2009, republicată, privind aprobarea Regulamentului de desfăşurare a comerţului stradal în Municipiul Braşov;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 3 și 5 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 106, alin. (3), art. 129, alin. (1), alin. (14), art. 139, alin. (1), art. 154, alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
Art. 1. Se aprobă Regulamentul de desfăşurare a comerţului stradal în Municipiul Braşov, conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
 
 
Art. 2. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se revocă H.C.L. nr. 60/1997, privind modalitatea de desfăşurare a comerţului stradal şi măsuri de ocupare a domeniului public, H.C.L. nr. 43/1993, privind stabilirea unor zone în care se pot amplasa chioşcuri în municipiul Braşov, H.C.L. nr. 69/1996, cu privire la reglementarea amplasării chioşcurilor de difuzare a presei în municipiul Braşov, H.C.L. nr. 30/1992, privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a comerţului din pieţe, târguri şi alte locuri publice de desfacere, H.C.L. nr. 15/1995, privind aprobarea măsurilor de aplicare a Legii nr. 27/1994.
 
 
Art. 3. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 Anexe

  • Anexa_Regulament_modificat_comert_stradal.pdf