Hotărârea nr. 33/2021

Completarea H.C.L. nr. 762/2020 privind darea în administrare către Centrul Judeţean de Excelenţă Braşov a unor spaţii situate în Braşov, str. 13 Decembrie, nr. 125, în cadrul Corpului A al Colegiului Nicolae Titulescu, şi punerea la dispoziţie a unor bunuri necesare desfăşurării activităţii, conform Anexelor nr. 1 şi nr. 2.
 
 
 
HOTĂRÂREA Nr. 33
din data de 27  ianuarie  2021
 
 
 
 
Pentru: completarea H.C.L. nr. 762/2020 privind darea în administrare către Centrul Judeţean de Excelenţă Braşov a unor spaţii situate în Braşov, str. 13 Decembrie, nr. 125, în cadrul Corpului A al Colegiului Nicolae Titulescu, şi punerea la dispoziţie a unor bunuri necesare desfăşurării activităţii, conform Anexelor nr. 1 şi nr. 2;
 
 
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 27 ianuarie 2021;
Analizând Referatul de aprobare nr. 4.537 din 2021, al Primarului Municipiului Brașov, în calitate de inițiator;
Având în vedere Raportul de specialitate al Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcţiei Tehnice, prin care se propune completarea H.C.L. nr. 762/2020 privind darea în administrare către Centrul Judeţean de Excelenţă Braşov a unor spaţii situate în Braşov, str. 13 Decembrie, nr. 125, în cadrul Corpului A al Colegiului Nicolae Titulescu, şi punerea la dispoziţie a unor bunuri necesare desfăşurării activităţii, conform Anexelor nr. 1 şi nr. 2;
Văzând adresa Colegiului Nicolae Titulescu Braşov nr. 55/2021, înregistrată la Primăria Municipiului Braşov cu nr. 2.956/2021;
Având în vedere Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare; Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale nr. 5956/2020 privind înfiinţarea centrelor judeţene de excelenţă/Centrului Municipiului Bucureşti de Excelenţă; Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale nr. 5.562/2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a centrelor judeţene de excelenţă/Centrului Municipiului Bucureşti de Excelenţă;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 106, alin. (3), art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c), art. 139, alin (3), lit. g), art. 196, alin. (1), lit. a), art. 243, alin. (1), lit. a), art. 298 şi art. 299 din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
Art. 1. Se completează H.C.L. nr. 762/2020, prin introducerea, după Art. 3, a unui nou articol    nr. 3, indice 1, şi care va avea următorul cuprins:
Art. 3¹. Centrul Judeţean de Excelenţă Braşov va pune la dispoziţia Colegiului „Nicolae Titulescu” Braşov şi va permite intrarea elevilor colegiului în cele 6 săli - laboratoare şi 3 săli de clasă din administrarea sa, în intervalul orar 8.00 - 15.00 pentru desfăşurarea cursurilor elevilor colegiului.”
 
 
Art. 2. Hotărârea Consiliului Local nr. 762/2020, astfel completată, se va republica.
 
 
Art. 3. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Tehnică - Serviciul Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.
 
 
 
 
 
HOTĂRÂREA Nr. 762 din data de 22  decembrie  2020
Republicată conform H.C.L. nr. 33 din data de 27 ianuarie 2021
 
 
 
 
 
 
 
Privind: darea în administrare către Centrul Judeţean de Excelenţă Braşov a unor spaţii situate în Braşov, str. 13 Decembrie, nr. 125, în cadrul Corpului A al Colegiului Nicolae Titulescu şi punerea la dispoziţie a unor bunuri necesare desfăşurări activităţii, conform Anexelor nr. 1 şi nr. 2;
 
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 27 ianuarie 2021;
Analizând Referatul de aprobare nr. 4.537 din 2021, al Primarului Municipiului Brașov, în calitate de inițiator;
Având în vedere Raportul de specialitate al Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcţiei Tehnice, prin care se propune completarea H.C.L. nr. 762/2020 privind darea în administrare către Centrul Judeţean de Excelenţă Braşov a unor spaţii situate în Braşov, str. 13 Decembrie, nr. 125, în cadrul Corpului A al Colegiului Nicolae Titulescu, şi punerea la dispoziţie a unor bunuri necesare desfăşurării activităţii, conform Anexelor nr. 1 şi nr. 2;
Văzând adresa Colegiului Nicolae Titulescu Braşov nr. 55/2021, înregistrată la Primăria Municipiului Braşov cu nr. 2.956/2021;
Având în vedere Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare; Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale nr. 5956/2020 privind înfiinţarea centrelor judeţene de excelenţă/Centrului Municipiului Bucureşti de Excelenţă; Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale nr. 5.562/2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a centrelor judeţene de excelenţă/Centrului Municipiului Bucureşti de Excelenţă;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 106, alin. (3), art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c), art. 139, alin (3), lit. g), art. 196, alin. (1), lit. a), art. 243, alin. (1), lit. a), art. 298 şi art. 299 din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
Art. 1. Se aprobă darea în administrare pe o perioadă de 10 ani către Centrul Judeţean de Excelenţă Braşov a unor spaţii situate în Braşov, str. 13 Decembrie, nr. 125, în cadrul Corpului A (parter, etajul I şi etajul II) al Colegiului Nicolae Titulescu constând în 6 săli - laboratoare, 3 săli de clasă, cancelarie, birou director şi 4 grupuri sanitare, identificate în C.F. nr. 118456 Braşov, nr. cad. 118456-C1, valoarea de inventar a întregului imobil 6.942.732,00 lei.
 
 
Art. 2. Se aprobă punerea la dispoziţie a bunurilor necesare desfăşurări activităţi, conform Anexelor nr. 1 şi nr. 2.
 
 
Art. 3. Se revocă dreptul de administrare al Colegiului Nicolae Titulescu asupra spaţiilor menţionate la art. 1.
 
 
Art. 3¹. Centrul Judeţean de Excelenţă Braşov va pune la dispoziţia Colegiului „Nicolae Titulescu” Braşov şi va permite intrarea elevilor colegiului în cele 6 săli - laboratoare şi 3 săli de clasă din administrarea sa, în intervalul orar 8.00 - 15.00 pentru desfăşurarea cursurilor elevilor colegiului.
 
 
Art. 4. Centrul Judeţean de Excelenţă Braşov, va achita sumele reprezentând întreţinerea şi plata utilităţilor pentru spaţiile atribuite conform art. 1, către Colegiul Nicolae Titulescu.
 
 
Art. 5. Destinaţia imobilului menţionat la art. 1, este pentru desfăşurarea activităţilor specifice Centrului Judeţean de Excelenţă Braşov.
 
 
Art. 6. Se aprobă Contractul de administrare, conform Anexei nr. 3,  parte integrantă din prezenta hotărâre.
 
 
Art. 7. Transmiterea imobilului se va face în termen de maxim 15 zile calendaristice de la data comunicării prezentei hotărâri.
 
 
Art. 8. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcția Arhitect Șef - Serviciul Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.