Hotărârea nr. 30/2021

Completarea H.C.L. nr. 534/2020 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local în Consiliile de Administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar din Municipiul Braşov, pentru anul şcolar 2020 - 2021.

 

 
HOTĂRÂREA Nr. 30
din data de 27  ianuarie  2021
 
 
 
 
Pentru: completarea H.C.L. nr. 534/2020 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local în Consiliile de Administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar din Municipiul Braşov, pentru anul şcolar 2020 - 2021;
 
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 27 ianuarie 2021;
Analizând  Referatul de aprobare nr. 6.459 din 2021, al Primarului Municipiului Brașov, în calitate de inițiator;
Văzând Raportul de specialitate al Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcţiei Tehnice, prin care se propune completarea H.C.L. nr. 534/2020 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local în Consiliile de Administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar din Municipiul Braşov, pentru anul şcolar 2020 - 2021;
Având în vedere prevederile art. 96, alin. 2 din Legea nr. 1/2011 a Educaţiei Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare; ale Ordinului Ministerului Educaţiei Naţionale nr. 4619/2014, modificat și completat conform Ordinului Ministerului Educaţiei Naţionale 3160/2017, ale H.C.L. nr. 515 din 11.09.2020 privind aprobarea reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar din Municipiul Braşov pentru anul şcolar 2020 - 2021;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 106, alin. (3), art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. d), alin. (7), lit. a), art. 139, alin. (1), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
Art. 1. Se completează H.C.L. nr. 534/2020 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local în Consiliile de Administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar, din Municipiul Braşov, pentru anul şcolar 2020 - 2021, conform Anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.
 
 
Art. 2. Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 534/2020 ce are ca obiect desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local în Consiliile de Administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar din Municipiul Braşov, pentru anul şcolar 2020 - 2021, rămân neschimbate.
 
 
Art. 3. Hotărârea Consiliului Local nr. 534/2020, astfel completată, va fi republicată.
 
 
Art. 4. Primarul Municipiului Braşov şi unităţile de învăţământ preuniversitar din Municipiul Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.
 
 
 
 
HOTĂRÂREA Nr. 534 din data de 13  noiembrie  2020
Republicată conform H.C.L. nr. 30 din  27  ianuarie  2021
 
 
 
 
Privind: desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local în Consiliile de Administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar din Municipiul Braşov, pentru anul şcolar 2020 - 2021;
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 27 ianuarie 2021;
Analizând  Referatul de aprobare nr. 6.459 din 2021, al Primarului Municipiului Brașov, în calitate de inițiator;
Văzând Raportul de specialitate al Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcţiei Tehnice, prin care se propune completarea H.C.L. nr. 534/2020 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local în Consiliile de Administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar din Municipiul Braşov, pentru anul şcolar 2020 - 2021;
Având în vedere prevederile art. 96, alin. 2 din Legea nr. 1/2011 a Educaţiei Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare; ale Ordinului Ministerului Educaţiei Naţionale nr. 4619/2014, modificat și completat conform Ordinului Ministerului Educaţiei Naţionale 3160/2017, ale H.C.L. nr. 515 din 11.09.2020 privind aprobarea reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar din Municipiul Braşov pentru anul şcolar 2020 - 2021;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 106, alin. (3), art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. d), alin. (7), lit. a), art. 139, alin. (1), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
Art. 1. Se desemnează reprezentanţii Consiliului Local al Municipiului Braşov în Consiliile de Administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar din Municipiul Braşov pentru anul şcolar 2020 - 2021, conform Anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.
 
 
Art. 2. Atribuţiile şi responsabilităţile membrilor Consiliului de Administraţie nominalizaţi prin prezenta hotărâre sunt prevăzute în Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordinului Ministerului Educaţiei Naţionale nr. 4619/2014, cu modificările şi completările ulterioare conform Ordinului Ministerului Educaţiei Naţionale nr. 3160/2017.
 
 
Art. 3. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcția Arhitect Șef - Serviciul Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial şi unităţile de învăţământ preuniversitar din Municipiul Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 Anexe

  • Anexa - completare HCL 534-2020.pdf