Hotărârea nr. 28/2021

Darea în administrare către Agenţia Naţională pentru Locuinţe a spaţiului situat în Braşov, str. Mihail Kogălniceanu nr. 23, bl. C 7, camera 302.

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 28
din data de 27  ianuarie  2021

 

 
 
Privind: darea în administrare către Agenţia Naţională pentru Locuinţe a spaţiului situat în Braşov, str. Mihail Kogălniceanu nr. 23, bl. C 7, camera 302;
 
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 27 ianuarie 2021;
Analizând Referatul de aprobare nr. 4.925 din 2021, al Primarului Municipiului Brașov, în calitate de inițiator;
Având în vedere Raportul de specialitate al Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcţiei Tehnice, prin care se propune darea în administrare către Agenţia Naţională pentru Locuinţe a spaţiului situat în Braşov, str. Mihail Kogălniceanu nr. 23, bl. C 7, camera 302;
Văzând adresa Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe nr. 1.022/2021, înregistrată la Primăria Municipiului Braşov cu nr. 4.915/2021;
Având în vedere prevederile art. 867 şi art. 868 din Codul Civil;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 108, lit. a), art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c), alin. (6), lit. a), art. 139, alin. (3), lit. g), art. 196, alin. (1), lit. a), art. 243, alin. (1), lit. a), art. 297, alin. (1), lit. a), art. 298 și art. 299 din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
Art. 1. Se aprobă darea în administrare, pe o perioadă de 3 ani, către Agenţia Naţională pentru Locuinţe, a camerei 302, situată în Braşov, B-dul Mihail Kogălniceanu nr. 23, bl. C7, identificat în C.F. nr. 146844-C1-U6 Braşov, nr. top. 8859/2/1/1/1/5, valoarea de inventar a întregului imobil, proprietatea Municipiului Braşov este de 2.415.300,00 lei.
 
 
Art. 2. Destinaţia imobilului menţionat la art. 1, este pentru desfăşurarea activităţilor specifice Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe.
 
 
Art. 3. Se aprobă Contractul de administrare, conform Anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.
 
 
Art. 4. Cheltuielile privind întreţinerea şi plata utilităţilor pentru spaţiul atribuit conform art. 1, din prezenta hotărâre, vor fi suportate de către Agenţia Naţională pentru Locuinţe.
 
Art. 5. Transmiterea imobilului se va face în termen de maxim 15 zile calendaristice de la data comunicării prezentei hotărâri.
 
Art. 6. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Tehnică - Serviciul Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 Anexe

  • Contract de administrare .pdf