Hotărârea nr. 27/2021

Neexercitarea dreptului de preemţiune pentru cumpărarea imobilului situat în Braşov, str. Piața Sfatului, nr. 1, ap. 14 A, înscris în C.F. nr. 130050-C1-U2 Braşov, nr. cadastral 130050-C1-U2, deţinut de către Albu Ioan și Albu Oana-Beatrice.

 

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 27
din data de 27  ianuarie  2021

 

 

 

 
Privind: neexercitarea dreptului de preemţiune pentru cumpărarea imobilului situat în Braşov, str. Piața Sfatului, nr. 1, ap. 14 A, înscris în C.F. nr. 130050-C1-U2 Braşov, nr. cadastral 130050-C1-U2, deţinut de către Albu Ioan și Albu Oana-Beatrice;
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 27 ianuarie 2021;
Analizând Referatul de aprobare nr. 3.603 din 2021, al Primarului Municipiului Braşov, în calitate de inițiator;
Având în vedere Raportul de specialitate al Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcţiei Tehnice, prin care se propune neexercitarea dreptului de preemţiune pentru cumpărarea imobilului situat în Braşov, str. Piața Sfatului, nr. 1, ap. 14 A, înscris în C.F. nr. 130050-C1-U2 Braşov, nr. cadastral 130050-C1-U2, deţinut de către Albu Ioan și Albu Oana-Beatrice;
Văzând adresa nr. 2.832 din 12 ianuarie 2021 prin care numiții Albu Ioan și soția, Albu Oana-Beatrice, în calitate de proprietari tabulari, solicită Consiliului Local al Municipiului Brașov, exercitarea dreptului de preemţiune pentru cumpărarea imobilului situat în Braşov, str. Piața Sfatului, nr. 1, ap. 14 A, înscris în C.F. nr. 130050-C1-U2 Brașov, nr. cadastral 130050-C1-U2, Casa Albrichsfeld-Kamner, monument istoric, datare 1587, sec. XIX, XX, poz. LMI 424, cod LMI 2015 BV-II-m-B-11560, pentru preţul de 95.000 Euro;
Având în vedere adresa Ministerului Culturii - Direcţia Judeţeană pentru Cultură Braşov nr. 3/1/05.01.2021, prin care nu-și exercită dreptul de preemțiune al statului și îl transferă către autoritatea publică locală, precum şi prevederile art. 4, alin. (4), alin. (8) şi alin. (9) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c), art. 139, alin. (2), art. 154, alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
Art. 1. Consiliul Local al Municipiului Braşov nu-şi exercită dreptul de preemţiune pentru cumpărarea imobilului situat în Braşov, str. Piața Sfatului, nr. 1, ap. 14 A, înscris în C.F. nr. 130050-C1-U2 Braşov, nr. cadastral 130050-C1-U2, deţinut de către Albu Ioan și Albu Oana-Beatrice.
 
 
Art. 2. Prezenta hotărâre nu reprezintă o certificare a proprietăţii, iar verificarea condiţiilor de legalitate privind vânzarea monumentului istoric (interdicţia de înstrăinare, ipoteci, drepturi de privilegiu, grevare de sarcini), rămâne în sarcina întocmitorului actului de înstrăinare.
 
 
Art. 3. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Tehnică - Serviciul Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.