Hotărârea nr. 26/2021

Neexercitarea dreptului de preemţiune pentru cumpărarea imobilului situat în Braşov, str. Republicii, nr. 35, ap. 4, înscris în C.F. nr. 144340-C1-U6 Braşov, nr. cadastral 144340-C1-U6, deţinut de către Buzaș Marian.

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 26
din data de 27  ianuarie  2021

 

 

 

 
 
Privind: neexercitarea dreptului de preemţiune pentru cumpărarea imobilului situat în Braşov, str. Republicii, nr. 35, ap. 4, înscris în C.F. nr. 144340-C1-U6 Braşov, nr. cadastral 144340-C1-U6, deţinut de către Buzaș Marian;
 
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 27 ianuarie 2021;
Analizând Referatul de aprobare nr. 3.352 din 2021, al Primarului Municipiului Braşov, în calitate de inițiator;
Având în vedere Raportul de specialitate al Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcţiei Tehnice, prin care se propune neexercitarea dreptului de preemţiune pentru cumpărarea imobilului situat în Braşov, str. Republicii, nr. 35, ap. 4, înscris în C.F. nr. 144340-C1-U6 Braşov, nr. cadastral 144340-C1-U6, deţinut de către Buzaș Marian;
Văzând adresa nr. 2.761 din 12 ianuarie 2021 prin care domnul Buzaș Marian în calitate de proprietar tabular, solicită Consiliului Local al Municipiului Brașov, exercitarea dreptului de preemţiune pentru cumpărarea imobilului situat în Braşov, str. Republicii, nr. 35, ap. 4, înscris în C.F. nr. 144340-C1-U6 Brașov, nr. cadastral 144340-C1-U6, casă, monument istoric, datare cca. 1800, poziția LMI 404, cod LMI 2015 BV-II-m-B-11545, pentru preţul de 92.500 Euro;
Având în vedere adresa Direcţiei Judeţene pentru Cultură Braşov nr. 2/2/05.01.2021, precum şi prevederile art. 4, alin. (4), alin. (8) şi alin. (9) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c), art. 139, alin. (2), art. 154, alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
Art. 1. Consiliul Local al Municipiului Braşov nu-şi exercită dreptul de preemţiune pentru cumpărarea imobilului situat în Braşov, str. Republicii, nr. 35, ap. 4, înscris în C.F. nr. 144340-C1-U6 Braşov, nr. cadastral 144340-C1-U6, deţinut de către Buzaș Marian.
 
 
Art. 2. Prezenta hotărâre nu reprezintă o certificare a proprietăţii, iar verificarea condiţiilor de legalitate privind vânzarea monumentului istoric (interdicţia de înstrăinare, ipoteci, drepturi de privilegiu, grevare de sarcini), rămâne în sarcina întocmitorului actului de înstrăinare.
 
 
Art. 3. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Tehnică - Serviciul Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.