Hotărârea nr. 256/2021

Modificarea Anexei nr. 3 la H.C.L nr. 437/14.08.2020 privind aprobarea „Studiului de oportunitate pentru fundamentarea modalităţii de gestiune a serviciilor de deratizare, dezinsecţie, dezinfecţie şi tratamente fitosanitare în Municipiul Brasov”, a caietului de sarcini privind delegarea gestiunii serviciilor de deratizare, dezinsecţie, dezinfecţie şi tratamente fitosanitare în Municipiul Brasov și a contractului-cadru privind delegarea gestiunii serviciilor de deratizare, dezinsecţie, dezinfecţie şi tratamente fitosanitare în Municipiul Brașov.
 
 
HOTĂRÂREA Nr. 256
din data de  22  aprilie  2021
 
 
 
Pentru: modificarea Anexei nr. 3 la H.C.L nr. 437/14.08.2020 privind aprobarea Studiului de oportunitate pentru fundamentarea modalităţii de gestiune a serviciilor de deratizare, dezinsecţie, dezinfecţie şi tratamente fitosanitare în Municipiul Brasov”, a caietului de sarcini privind delegarea gestiunii serviciilor de deratizare, dezinsecţie, dezinfecţie şi tratamente fitosanitare în Municipiul Brasov și a contractului-cadru privind delegarea gestiunii serviciilor de deratizare, dezinsecţie, dezinfecţie şi tratamente fitosanitare în Municipiul Brașov;
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 22 aprilie 2021;
Analizând Referatul de aprobare nr. 42.029 din 16.04.2021, al Primarului Municipiului Brașov, în calitate de inițiator;
Văzând Raportul de specialitate al Serviciului Amenajare Zone de Agrement din cadrul Direcţiei Tehnice, prin care se propune modificarea Anexei nr. 3 la H.C.L nr. 437/14.08.2020 privind aprobarea „Studiului de oportunitate pentru fundamentarea modalităţii de gestiune a serviciilor de deratizare, dezinsecţie, dezinfecţie şi tratamente fitosanitare în Municipiul Brasov”, a caietului de sarcini privind delegarea gestiunii serviciilor de deratizare, dezinsecţie, dezinfecţie şi tratamente fitosanitare în Municipiul Brasov și a contractului-cadru privind delegarea gestiunii serviciilor de deratizare, dezinsecţie, dezinfecţie şi tratamente fitosanitare în Municipiul Brașov;
Având în vedere prevederile Legii nr. 51/2006, a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare; ale Legii nr. 101/2006 a serviciului public de salubrizare a localităților, republicată, cu modificările și completările ulterioare; ale Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările şi completările ulterioare; ale H.G. nr. 395/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului cadru din Legea 98/2016 privind achizițiile publice; ale Ordinului A.N.R.S.C nr. 111/2007 privind aprobarea Caietului de sarcini-cadru al serviciului public de salubrizare a localităților şi ale Ordinului A.N.R.S.C. nr. 112/2007 privind aprobarea Contractului-cadru de prestare a serviciului public de salubrizare a localităților;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov, avizele Comisiilor de specialitate nr. 1 și 6 fiind nefavorabile;
În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. d), alin. (7), lit. i), art. 135, alin. (8),  art. 139, alin. (3), lit. a), art. 154, alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
Art. 1. Se modifică Anexa nr. 3 la H.C.L nr. 437/14.08.2020 prin care au fost aprobate Studiul de oportunitate pentru fundamentarea modalităţii de gestiune a serviciilor de deratizare, dezinsecţie, dezinfecţie şi tratamente fitosanitare în Municipiul Brasov, caietul de sarcini privind delegarea gestiunii serviciilor de deratizare, dezinsecţie, dezinfecţie şi tratamente fitosanitare în Municipiul Brasov și contractul-cadru privind delegarea gestiunii serviciilor de deratizare, dezinsecţie, dezinfecţie şi tratamente fitosanitare în Municipiul Brasov, astfel:
 
(2) Se modifică Art.5, alin. (1), f) din prezenta Anexă, care va avea următorul cuprins:
,,f) să aplice penalități în caz de executare cu întârziere sau neexecutare a obligațiilor contractuale de către Prestator, o sumă echivalentă cu 1 % din valoarea serviciilor rămase de prestat sau prestate necorespunzător, pentru fiecare zi de întârziere până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor;"
 
(2) Se modifică Art. 9,alin. (9) din prezenta Anexă, care va avea următorul cuprins:
,,(9) Neachitarea valorii integrale a facturilor emise de prestator în condițiile prevăzute mai sus atrage după sine plata de către achizitor a unor penalități de 1 % din suma datorată la plată pentru fiecare zi de întârziere."
 
(3) Prevederile Art. 16, Punctul. (5) din prezenta Anexă, se elimină.
 
 
Art. 2. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr. 437 din 14.08.2020, inclusiv ale anexelor, rămân neschimbate.
 
 
Art. 3. Hotărârea Consiliului Local nr. 437 din 14.08.2020, inclusiv Anexele, astfel cum au fost modificate, se republică.
 
 
Art. 4. Primarul Municipiului Braşov prin Direcţia Tehnică - Serviciul Achiziţii Publice şi Serviciul Amenajare Zone de Agrement vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.
 
 
 
 
 
 
HOTĂRÂREA Nr. 437 din data de  14  august  2020
Republicată conform H.C.L. nr. 256 din data de 22 aprilie 2021
 
 
 
 
 
 
Privind: aprobarea „Studiului de oportunitate pentru fundamentarea modalităţii de gestiune a serviciilor de deratizare, dezinsecţie, dezinfecţie şi tratamente fitosanitare în Municipiul Brasov”, a caietului de sarcini privind delegarea gestiunii serviciilor de deratizare, dezinsecţie, dezinfecţie şi tratamente fitosanitare în Municipiul Brasov și a contractului-cadru privind delegarea gestiunii serviciilor de deratizare, dezinsecţie, dezinfecţie şi tratamente fitosanitare în Municipiul Brașov;
 
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 22 aprilie 2021;
Analizând Referatul de aprobare nr. 42.029 din 16.04.2021, al Primarului Municipiului Brașov, în calitate de inițiator;
Văzând Raportul de specialitate al Serviciului Amenajare Zone de Agrement din cadrul Direcţiei Tehnice, prin care se propune modificarea Anexei nr. 3 la H.C.L nr. 437/14.08.2020 privind aprobarea „Studiului de oportunitate pentru fundamentarea modalităţii de gestiune a serviciilor de deratizare, dezinsecţie, dezinfecţie şi tratamente fitosanitare în Municipiul Brasov”, a caietului de sarcini privind delegarea gestiunii serviciilor de deratizare, dezinsecţie, dezinfecţie şi tratamente fitosanitare în Municipiul Brasov și a contractului-cadru privind delegarea gestiunii serviciilor de deratizare, dezinsecţie, dezinfecţie şi tratamente fitosanitare în Municipiul Brașov;
Având în vedere prevederile Legii nr. 51/2006, a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare; ale Legii nr. 101/2006 a serviciului public de salubrizare a localităților, republicată, cu modificările și completările ulterioare; ale Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările şi completările ulterioare; ale H.G. nr. 395/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului cadru din Legea 98/2016 privind achizițiile publice; ale Ordinului A.N.R.S.C nr. 111/2007 privind aprobarea Caietului de sarcini-cadru al serviciului public de salubrizare a localităților şi ale Ordinului A.N.R.S.C. nr. 112/2007 privind aprobarea Contractului-cadru de prestare a serviciului public de salubrizare a localităților;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov, avizele Comisiilor de specialitate nr. 1 și 6 fiind nefavorabile;
În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. d), alin. (7), lit. i), art. 135, alin. (8), art. 139, alin. (3), lit. a), art. 154, alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
Art. 1. Se aprobă Studiul de oportunitate pentru fundamentarea modalităţii de gestiune a serviciilor de deratizare, dezinsecţie, dezinfecţie şi tratamente fitosanitare în Municipiul Brașov, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
 
 
Art. 2. Se aprobă Caietul de sarcini pentru delegarea de gestiune a serviciilor de deratizare, dezinsecţie, dezinfecţie şi tratamente fitosanitare în Municipiul Braşov, conform Anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre
 
 
Art. 3. Se aprobă contractul-cadru privind delegarea de gestiune a serviciilor de deratizare, dezinsecţie, dezinfecţie şi tratamente fitosanitare în Municipiul Braşov, conform Anexei nr. 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
 
 
Art. 4. Se mandatează executivul Primăriei Municipiului Braşov, de a opera eventualele modificări necesare asupra documentaţiei de atribuire în funcţie de observaţiile A.N.A.P, deciziile C.N.S.C./instanţelor de judecată, după caz.
 
 
Art. 5. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Tehnică - Serviciul Amenajare Zone de Agrement, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.