Hotărârea nr. 255/2021

Aprobarea reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar, din Municipiul Braşov, pentru anul şcolar 2021 - 2022.
 
 
 
HOTĂRÂREA Nr. 255
din data de  22  aprilie  2021
 
 
 
Privind: aprobarea reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar, din Municipiul Braşov, pentru anul şcolar 2021 - 2022;
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 22 aprilie 2021;
Analizând Referatul de aprobare nr. 41.620 din 2021, al Primarului Municipiului Braşov, în calitate de iniţiator;
Văzând Raportul de specialitate al Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcţiei Tehnice, prin care se propune aprobarea reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar, din Municipiul Braşov, pentru anul şcolar 2021 - 2022;
Având în vedere art. 19, alin. 4 și art. 61 din Legea Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare; Ordinul nr. 5599/2020 pentru aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat, evidența efectivelor de antepreșcolari, preșcolari și elevi școlarizați în unitățile de învățământ particular, precum și emiterea avizului conform în vederea organizării rețelei unităților de învățământ preuniversitar pentru anul școlar 2021-2022; adresele nr. 10.148/2020 și 10.474/2020, înregistrate la Primăria Municipiului Brașov cu nr. 116.892/2020 și 122.652/2020, prin care Inspectoratul Şcolar Judeţean Braşov avizează conform rețeaua școlară, pentru anul 2021 - 2022, precum şi termenul până la care se solicită aprobarea reţelei şcolare pentru anul 2021 - 2022, respectiv 30.04.2021;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 4 și 5 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2). lit. d), alin. (7), lit. a), art. 135, alin. (8), art. 139, alin. (1), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
Art. 1. Se aprobă reţeaua unităţilor de învăţământ preuniversitar, din Municipiul Braşov, pentru anul şcolar 2021 - 2022, conform Anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.
 
 
 
Art. 2. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Tehnică - Serviciul Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial şi Inspectoratul Şcolar al Judeţului Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.