Hotărârea nr. 254/2021

Modificarea H.C.L. nr. 136/2021 privind aprobarea înființării Fundației Monumentelor Istorice Brașov.
 
 
 
HOTĂRÂREA Nr. 254
din data de  22  aprilie  2021
 
 
 
 
Pentru: modificarea H.C.L. nr. 136/2021 privind aprobarea înființării Fundației Monumentelor Istorice Brașov;
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 22 aprilie 2021;
Analizând, Referatul de aprobare nr. 40.424 din 20 aprilie 2021, al Primarului Municipiului Braşov, în calitate de iniţiator;
Având în vedere Raportul de specialitate al Serviciului Contencios din cadrul Direcţiei Juridice şi de Administraţie Publică Locală, prin care se propune modificarea H.C.L. nr. 136/2021 privind aprobarea înființării Fundației Monumentelor Istorice Brașov;
Ținând cont de faptul că, pe rolul Judecătoriei Brașov se află înregistrat Dosarul nr. 6142/197/2021 având ca obiect acordare personalitate juridică Fundației Monumentelor Istorice Brașov;
Văzând și adresa domnului Vătavu Valeriu, înregistrată la Primăria Municipiului Brașov sub  nr. 41.494 din 19 aprilie 2021;
Având în vedere prevederile Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordonanței de Guvern nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 2 și 5 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 106, alin. (3), art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. d), alin. (7), lit. j), art. 139, alin. (3), lit. e), art. 154, alin. (1), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
 
 
H O T Ă R Ă Ș T E:
 
 
Art. 1. Se modifică Articolul 4 din H.C.L. nr. 136/2021 privind aprobarea înființării Fundației Monumentelor Istorice Brașov, în sensul că acesta va avea următorul cuprins:
Art. 4. Se desemnează în calitate de membri în Consiliul Director următorii 3 consilieri locali:
- Președinte Consiliul Director BART BOGDAN-DRAGOȘ, domiciliat în Brașov, Piața Sfatului nr. 12, ap. 5,  C.N.P. 1750404080095, C.I. seria Z.V. nr. 130915;
- Membru Consiliul Director DIACONU PAMELA-MARIA, domiciliată în Brașov, Calea București nr. 92, bl. 2, sc. A, ap. 29, C.N.P. 2800229080129, C.I. seria Z.V. nr. 318821;
- Membru Consiliul Director PUȘCAȘU ALEXANDRU-CLAUDIU, domiciliat în Brașov, Str. Vișinului nr. 7, bl. B9, ap. 63, C.N.P. 1860328080098, C.I. seria Z.V. nr. 188105.”
 
 
Art. 2. Se modifică paragraful 2 al Articolului 3 din Statutul Fundației Monumentelor Istorice Brașov, Anexă la H.C.L. nr. 136/2021, şi care va avea următorul cuprins:
"Fundația își poate constitui filiale, ca structuri teritoriale, pe baza hotărârii consiliului director, prin care le este alocat patrimoniul."
 
 
Art. 3. Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 136/2021, inclusiv ale Anexei, rămân neschimbate.
 
 
Art. 4. H.C.L. nr. 136/2021 privind aprobarea înființării Fundației Monumentelor Istorice Brașov, și Anexa inclusiv, astfel cum a fost modificată, se va republica.
 
 
Art. 5. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.
 
 
 
 
              
HOTĂRÂREA Nr. 136 din data de  24  februarie  2021
Republicată conform H.C.L. nr. 254 din 22  aprilie  2021
 
 
 
 
Privind: aprobarea înființării Fundației Monumentelor Istorice Brașov;
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 22 aprilie 2021;
Analizând, Referatul de aprobare nr. 40.424 din 20 aprilie 2021, al Primarului Municipiului Braşov, în calitate de iniţiator;
Având în vedere Raportul de specialitate al Serviciului Contencios din cadrul Direcţiei Juridice şi de Administraţie Publică Locală, prin care se propune modificarea H.C.L. nr. 136/2021 privind aprobarea înființării Fundației Monumentelor Istorice Brașov;
Ținând cont de faptul că, pe rolul Judecătoriei Brașov se află înregistrat Dosarul nr. 6142/197/2021 având ca obiect acordare personalitate juridică Fundației Monumentelor Istorice Brașov;
Văzând și adresa domnului Vătavu Valeriu, înregistrată la Primăria Municipiului Brașov sub nr. 41.494 din 19 aprilie 2021;
Având în vedere prevederile Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordonanței de Guvern nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 2 și 5 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 106, alin. (3), art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. d), alin. (7), lit. j), art. 139, alin. (3), lit. e), art. 154, alin. (1), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
Art. 1. Se aprobă înființarea Fundației Monumentelor Istorice Brașov, persoană juridică română, organizație neguvernamentală având ca fondator Municipiul Brașov și obiect de activitate protecția monumentelor istorice existente pe raza unității administrativ-teritoriale a Municipiului Brașov.
 
 
Art. 2. Se aprobă Statutul Fundației Monumentelor Istorice Brașov.
 
 
Art. 3. Se aprobă componența Consiliului Director al Fundației Monumentelor Istorice Brașov, alcătuită din 3 (trei) membri - consilieri locali.
 
 
Art. 4. Se desemnează în calitate de membri în Consiliul Director următorii 3 consilieri locali:
- Președinte Consiliul Director BART BOGDAN-DRAGOȘ, domiciliat în Brașov, Piața Sfatului nr. 12, ap. 5,  C.N.P. 1750404080095, C.I. seria Z.V. nr. 130915;
- Membru Consiliul Director DIACONU PAMELA-MARIA, domiciliată în Brașov, Calea București nr. 92, bl. 2, sc. A, ap. 29, C.N.P. 2800229080129, C.I. seria Z.V. nr. 318821;
- Membru Consiliul Director PUȘCAȘU ALEXANDRU-CLAUDIU, domiciliat în Brașov, Str. Vișinului nr. 7, bl. B9, ap. 63, C.N.P. 1860328080098, C.I. seria Z.V. nr. 188105.
 
 
Art. 5. Persoana împuternicită să desfășoare procedura de dobândire a personalității juridice este Primarul Municipiului Brașov prin aparatul de specialitate.