Hotărârea nr. 253/2021

Transmiterea unui imobil situat în Municipiul Brașov, identificat conform C.F. nr. 122986 Brașov, nr. cadastral 122986, din domeniul public al Municipiului Brașov și administrarea Consiliului Local al Municipiului Brașov în domeniul public al statului în vederea dării în administrare Ministerului Apărării Naționale.
 
 
HOTĂRÂREA Nr. 253
din data de  22  aprilie  2021
 
 
 
Privind: transmiterea unui imobil situat în Municipiul Brașov, identificat conform C.F. nr. 122986 Brașov, nr. cadastral 122986, din domeniul public al Municipiului Brașov și administrarea Consiliului Local al Municipiului Brașov în domeniul public al statului în vederea dării în administrare Ministerului Apărării Naționale;
 
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 22 aprilie 2021;
Analizând Referatul de aprobare nr. 37.585 din 2021, al Primarului Municipiului Brașov, în calitate de inițiator;
Având în vedere Raportul de specialitate al Serviciului Cadastru, Valorificare, Registru Agricol şi Fond Funciar din cadrul Direcţiei Juridice şi de Administraţie Publică Locală, prin care se propune transmiterea unui imobil situat în Municipiul Brașov, identificat conform C.F. nr. 122986 Brașov, nr. cadastral 122986, din domeniul public al Municipiului Brașov și administrarea Consiliului Local al Municipiului Brașov în domeniul public al statului în vederea dării în administrare Ministerului Apărării Naționale;
Având în vedere prevederile art. 863, lit. f) și art. 867, alin. (1) din Codul Civil;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 87, alin. (5), art. 106, alin. (3), art. 129, alin. (1), alin. (2), art. 139, alin. (3), lit. g), art. 154, alin. (1), art. 196, alin. (1), lit. a), art. 243, alin. (1), lit. a) și art. 293, alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
Art. 1. Se aprobă transmiterea unui imobil situat în Municipiul Brașov, identificat conform C.F. nr. 122986 Brașov, nr. cadastral 122986, din domeniul public al Municipiului Brașov și administrarea Consiliului Local al Municipiului Brașov în domeniul public al statului în vederea dării în administrare Ministerului Apărării Naționale
 
 
 
Art. 2. Primarul Municipiului Brașov, prin Direcția Juridică și de Administrație Publică Locală - Serviciul Cadastru, Valorificare, Registru Agricol și Fond Funciar, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.