Hotărârea nr. 251/2021

Încetarea aplicabilității unor hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Brașov.
 
 
 
HOTĂRÂREA Nr. 251
din data de  22  aprilie  2021
 
 
 
 
Privind: încetarea aplicabilității unor hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Brașov;
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 22 aprilie 2021;
Analizând Referatul de aprobare nr. 37.587 din 2021, al Primarului Municipiului Brașov, în calitate de inițiator;
Văzând Raportul de specialitate al Serviciului Cadastru, Valorificare, Registru Agricol şi Fond Funciar din cadrul Direcţiei Juridice şi de Administraţie Publică Locală, prin care se propune încetarea aplicabilității unor hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Brașov;
Văzând Proiectul raportului de audit intern nr. 24.334 din 05.03.2021;
Având în vedere prevederile art. 874, alin. (3) din Codul Civil;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 12, art. 87, alin. (5), art. 96, alin. (3), art. 106, alin. (3), art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. a), art. 139, alin. (3), lit. g), art. 154, alin. (1), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
Art. 1. Începând cu data adoptării prezentei hotărâri, se revocă dreptul de dare în folosinţă, şi, implicit, își încetează aplicabilitatea următoarele hotărâri ale Consiliului Local:
- H.C.L. nr. 674 din 31.10.2005 - privind darea în folosință gratuită a 10 ha pășune împădurită către Grupul Școlar Silvic Brașov.
- H.C.L. nr. 251 din 30.08.1999 - privind darea în folosință gratuită a unui teren în vederea edificării sediului Direcției Regionale Vamale Brașov.
- H.C.L. nr. 423 din 20.12.1999 - privind darea în folosință gratuită către A.N.L. a unui teren situat pe str. Molidului, în vederea edificării de construcții cu credit ipotecar.
- H.C.L. nr. 126 din 1998 - privind darea în folosință gratuită către Asociația Sindrom Dawn Brașov, a unui teren situat în Brașov, Calea Feldioarei.
- H.C.L. nr. 70 din 23.02.2004 - privind darea în folosință gratuită către C.N.I. a unui teren situat în incinta Clubului Sportiv Dinamo Brașov, în vederea edificării unei săli de sport.
- H.C.L. nr. 492/2007 - privind darea în folosință către Direcția de Sport și Tineret a unui teren în vederea edificării unui patinoar artificial acoperit.
- H.C.L. nr. 79 din 07.02.2006 - privind darea în folosință gratuită către Direcția Fiscală Brașov și Poliția Comunitară a unui imobil situat în Brașov, cartier Stupini, în vederea înființării unui birou local.
- H.C.L. nr. 319 din 06.05.2009 - H.C.L. nr. 328 din 06.05.2009 - privind darea în folosință gratuită către C.N.I. S.A., a unor terenuri aflate în incinta unităților de învățământ în vederea edificării de săli de sport.
- H.C.L. nr. 248 din 06.04.2009 - privind darea în folosință gratuită către C.N.I. SA a terenului situat în Brașov, str. Cocorului f.n., în vedere edificării unui complex sportiv multifuncțional.
 
 
Art. 2. Primarul Municipiului Brașov, prin Direcția Juridică și de Administrație Publică Locală - Serviciul Cadastru, Valorificare, Registru Agricol și Fond Funciar, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.