Hotărârea nr. 25/2021

Trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a terenului înscris în C.F. nr. 167978 Brașov, nr. cad. 167978.

 

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 25
din data de 27  ianuarie  2021

 

 

 

 
 
Privind: trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a terenului înscris în C.F. nr. 167978 Brașov, nr. cad. 167978;
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 27 ianuarie 2021;
Analizând Referatul de aprobare nr. 3.573 din 13.01.2021, al Primarului Municipiului Brașov, în calitate de inițiator;
Având în vedere Raportul de specialitate al Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcţiei Tehnice, prin care se propune trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a terenului înscris în C.F. nr. 167978 Brașov, nr. cad. 167978;
Văzând adresa nr. 1.013 din 06.01.2021, încheierea de la O.C.P.I. Brașov nr. 181.266 din 08.12.2020 și extrasul C.F. pentru informare nr. 167978 Brașov;
Având în vedere prevederile art. 553, alin. (2), art. 554, coroborat cu art. 562, alin. (2) și art. 863, lit. f) din Noul Cod Civil;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), art. 139, alin. (3), lit. g), art. 154, alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
Art. 1. Se ia act că dl. Grădinariu Teofil și d-na Grădinariu Lenuța au renunțat la dreptul de proprietate asupra terenului înscris în C.F. nr. 167978 Brașov, nr. cad. 167978, în suprafață de 49 m.p., zona str. Lânii.
 
 
Art. 2. Se aprobă trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov şi înscrierea în evidenţele de carte funciară a terenului înscris în C.F. nr. 167978 Brașov, nr. cad. 167978, în suprafață de 49 m.p., zona str. Lânii.
 
 
Art. 3. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Tehnică - Serviciul Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.