Hotărârea nr. 244/2021

Reglementarea situației juridice a unor imobile situate în Brașov, str. Zizinului f.n.
 
 
 
HOTĂRÂREA Nr. 244
din data de  22  aprilie  2021
 
 
 
 
Privind: reglementarea situației juridice a unor imobile situate în Brașov, str. Zizinului f.n.;
 
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 22 aprilie 2021;
Analizând Referatul de aprobare nr. 37.653 din 2021, al Primarului Municipiului Brașov, în calitate de inițiator;
Văzând Raportul de specialitate al Serviciului Cadastru, Valorificare, Registru Agricol şi Fond Funciar din cadrul Direcţiei Juridice şi de Administraţie Publică Locală, prin care se propune reglementarea situației juridice a unor imobile situate în Brașov, str. Zizinului f.n.;
Având în vedere prevederile art. 888 din Codul Civil; ale Legii nr. 7/1996 a cadastrului și a publicității imobiliare, cu completările și modificările ulterioare;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 87, alin. (5), art. 106, alin. (3), art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c),  art. 139, alin. (3), lit. g), art. 154, alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a), art. 243, alin. (1), lit. a) şi   art. 361 din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
Art. 1. Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Brașov, a imobilelor - teren, situate în Brașov, str. Zizinului f.n., identificate astfel:
- C.F. nr. 118806 Brașov, nr. top. 8211/1/1/1/1/1/1, în suprafață de 7393 m.p.;
- C.F. nr. 103504 Brașov, nr. top. 8211/10, în suprafață de 339 m.p.;
- C.F. nr. 102665 Brașov, nr. cad. 102665, în suprafață de 212 m.p.;
- C.F. nr. 102735 Brașov, nr. top. 8211/27, în suprafață de 11 m.p.
 
 
 
Art. 2. Primarul Municipiului Brașov, prin Direcția Juridică și de Administrație Publică Locală - Serviciul Cadastru, Valorificare, Registru Agricol și Fond Funciar, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.