Hotărârea nr. 241/2021

Documentaţia de urbanism P.U.Z. - “Construire hală îmbuteliere cca 4900 m.p., reconfigurare etapizată fond construit (demolări/extinderi/reconstruire) și corelare funcțiune prevăzută în PUG cu funcțiunea existentă”, în municipiul Braşov, Calea București nr. 251, beneficiar URSUS BREWERIES S.A.
 
 
HOTĂRÂREA Nr. 241
din data de  22  aprilie  2021
 
 
 
Privind: documentaţia de urbanism P.U.Z. - “Construire hală îmbuteliere cca 4900 m.p., reconfigurare etapizată fond construit (demolări/extinderi/reconstruire) și corelare funcțiune prevăzută în PUG cu funcțiunea existentă”, în municipiul Braşov, Calea București nr. 251, beneficiar URSUS BREWERIES S.A.;
 
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 22 aprilie 2021;
Analizând Referatul de aprobare nr. 37.596 din 08.04.2021, al Primarului Municipiului Braşov, în calitate de iniţiator;
Având în vedere Raportul de specialitate al Serviciului Amenajarea Teritoriului și Gestiune Date Urbane din cadrul Arhitect Șef, prin care se propune aprobarea documentaţiei de urbanism P.U.Z. - “Construire hală îmbuteliere cca 4900 m.p., reconfigurare etapizată fond construit (demolări/extinderi/reconstruire) și corelare funcțiune prevăzută în PUG cu funcțiunea existentă”, în municipiul Braşov, Calea București nr. 251, beneficiar URSUS BREWERIES S.A.;
Luând în considerare Avizul Arhitectului Şef, emis în baza hotărârii Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului şi Urbanism nr. 36 din data de 06.04.2021, prin care s-a avizat documentaţia de urbanism P.U.Z. “Construire hală îmbuteliere cca 4900 m.p., reconfigurare etapizată fond construit (demolări/extinderi/reconstruire) și corelare funcțiune prevăzută în PUG cu funcțiunea existentă”, în Municipiul Braşov, Calea București nr. 251, înregistrată cu nr. 37408 din 08.04.2021, conex cu nr. 30129 din 22.03.2021;
Văzând Raportul informării şi consultării publicului nr. 37597/08.04.2021, întocmit de Direcţia Arhitect Şef privind parcurgerea procedurii de informare şi consultare a publicului, privind fundamentarea documentaţiei de urbanism P.U.Z. “Construire hală îmbuteliere cca 4900 m.p., reconfigurare etapizată fond construit (demolări/extinderi/reconstruire) și corelare funcțiune prevăzută în PUG cu funcțiunea existentă”, în Municipiul Braşov, Calea București nr. 251, din care reiese că nu sunt obiecţiuni;
Având în vedere prevederile art. 25, alin. (1), art. 45, lit. c), art. 48, art. 50 şi art. 56, alin. (1) şi alin. (4) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 2 și 5 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c), alin. (6), lit. c), art. 139, alin. (3), lit. e), art. 154, alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
Art. 1. Se aprobă documentaţia de urbanism P.U.Z. “Construire hală îmbuteliere cca 4900 m.p., reconfigurare etapizată fond construit (demolări/extinderi/reconstruire) și corelare funcțiune prevăzută în PUG cu funcțiunea existentă”, în Municipiul Braşov, Calea București nr. 251, beneficiar URSUS BREWERIES S.A, parte integrantă din prezenta hotărâre.
 
 
Art. 2. Perioada de valabilitate a documentaţiei P.U.Z. - este de 5ani de la data aprobării.
 
 
Art. 3. Primarul Municipiului Braşov, prin Arhitect Şef - Serviciul Amenajarea Teritoriului şi Gestiune Date Urbane, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.